Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

A Closer Look 2 - trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 7: Television

A closer look 2

Grammar

1. Read the conversation and underline the question words.

(Đọc bài hội thoại và gạch chân các từ hỏi)

 • A: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?
 • B: I'm going to a book exhibition with my parents.
 • A: Where is it?
 • B: It's in Giang Vo Exhibition Centre.
 • A: How long is it on?
 • B: It's on from the 14th to the 17th of January.

Dịch:

 • A: Chào, Phong. Cậu sẽ làm gì vào ngày mai?
 • B: Mình sẽ đến triển lãm sách cùng với bố mẹ của mình.
 • A: Nó ở đâu thế?
 • B: Ở trung tâm triển lãm Giảng Võ.
 • A: Nó sẽ diễn ra trong bao lâu?
 • B: Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1.

2. Use one of the question words in the box to complete the conversations.

(Sử dụng một trong các từ sau để hoàn thành bài hội thoại)

Conversation 1

 • A: ___How often___ do you watch TV?
 • B: Not very often. Two or three times a week.
 • A: ___What___ do you watch?
 • B: It depends. But I like game shows best.

Conversation 2

 • A: ___Who___ do you like best in the Weekend Meeting shows?
 • B: Xuan Bac. He's so funny.

Conversation 3

 • A: ___When___ do you play football?
 • B: Usually on Saturday or Sunday.
 • A: ___Where___ do you play?
 • B: In the yard.

Listen and check your answers. (Nghe và kiểm tra lại.)

Click tại đây để nghe: 

3. Complete the conversation about The Wingless Penguin with suitable question words.

(Hoàn thành đoạn hội thoại về The Wingless Penguin với các từ hỏi thích hợp)

 • A: __What__ is The Wingless Penguin?
 • B: It's a cartoon series
 • A:   __What__ is it about?
 • B: It's about the adventures of a child penguin who has no wings.
 • A: Wow, it sounds interesting.__How many__ of them are there?
 • B: There are ten of them already, and they are still making more.
 • A: __Why__?
 • B: Because children love the series. The penguin's so cute. He's clever and funny
 • A: __When__ is it on?
 • B: It's on at 8 o'clock Friday night, on the Disney channel.
 • A: I'll watch it. Thank you.

Dịch:

 • A: The Wingless Penguin là gì? 
 • B: Nó là phim hoạt hình nhiều tập.
 • A: Nó nói về gì vậy?
 • B: Nó nói về những cuộc phiêu lưu của một chú chim cánh cụt con không cánh.
 • A: Wow, nghe có vẻ thú vị đấy. Có bao nhiêu tập rồi? 
 • B: Có 10 tập rồi, họ vẫn đang làm thêm.
 • A: Tại sao vậy?
 • B: Bởi vì trẻ em thích bộ phim đó. Chú chim cánh cụt rất dễ thương. Nó thông minh và vui nhộn.
 • A: Nó chiếu vào lúc nào vậy? 
 • B: Nó chiếu lúc 8 giờ tối thứ Sáu, trên kênh Disney.
 • A: Mình sẽ xem nó. Cảm ơn cậu.

Conjunctions

4. Use but, and, so, because, although to complete sentences.

(Sử dụng but, and, so, because, although để hoàn thành câu)

 1. Both my sister___and___I dream of becoming a TV MC.
 2. My sister's good at school___but___ I am not.
 3. ___Although___ we tried our best, we didn't win the game.
 4. Peter stayed at home___because___ he was ill.
 5. I am tired, ___so___I will go to bed early. 

5. Match the beginings with the endings.

(Nối phần đầu với phân cuối)

Beginnings Endings
1. Watching too much TV is not good c. because it hurts your eyes.
2. I will get up early tomorrow a. so I can be at the stadium in time.
3. Sometimes we read books e. and sometimes we play sports.
4. My little brother can colour a picture b. but he cannot draw.
5. Although Ann preferred going out, d. she stayed at home.

6. How much do you know about television in Vietnam? Ask your partner questions to find out the following information

(Bạn biết gì về truyền hình ở Việt Nam? Hỏi cộng sự của bạn các câu hỏi để tìm các thông tin sau): 

 • The name of the national TV channel (tên của kênh TV quốc gia)
 • The time it broadcasts (thời gian phát sóng)
 • The names of any TV programmes for children (tên của chương trình TV dành cho trẻ em bất kỳ) 
 • The monthly cost of cable TV (chi phí mỗi tháng)
 • Your partner's favourite TV person (Một người trên TV mà cộng sự của bạn thích)

Ví dụ: What is the name of the national TV channel? - VTV1, VTV3,...

Bài tập

Loading...