Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

A Closer Look 2 - trang 51 Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of the World

A Closer Look 2 

Grammar

1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F).

(Vy đang đưa ra câu đố về các kỳ quan thế giới. Đọc các câu sau và đoán xem chúng đúng hay sai)

 1. Mount Everest is the highest mountain in the world. (Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới.) → T
 2. Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam. (Hồ Ba Bể là hồ lớn nhất Việt Nam.) → T
 3. Niagara Falls is the highest waterfall in the world. (Thác Niagara là ngọn thác cao nhất thế giới.) → F
 4. Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam. (Trà cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam.) → T
 5. The Amazon is the widest river in the world. (Amazon là dòng sông rộng nhất trên thế giới.) → T
 6. The Sahara is the hottest desert in the world. (Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới.) → T

2. Listen to Vy giving the answers to the quiz. Check your guesses.

(Nghe Vy đưa ra câu trả lời cho câu đố. Kiểm tra lại các phần đoán của bạn)

Click tại đây để nghe: 

Tape script:

OK, everyone. Number one, ‘Mount Everest is the hightest moutain in the world’. That’s true. Number two, ‘Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam’. That’s also true! Number three, Niagara Falls is the hightest waterfall in the world’. That is true. Oh, wait. Sorry. That’s false. Next number 4, ‘Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam’, is true. Now number 5. ‘The Amazon is the widest river in the world’. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, ‘The Sahara is the hottest desert in the world’. That is true too!

3. Underline all the words ending in -est in the quiz.

(Gạch dưới tất cả các từ có kết thúc bằng đuôi -est trong câu đố)

1. highest       3. highest      5. widest
2. largest 4. longest 6. hottest

4. Complete the table with the comparatives and superlatives.

(Hoàn thành bảng sau với dạng so sánh hơn và so sánh nhất)

  adjective comparative superlative
irregular adjectives

good

better

best

bad 

worse

worst

short adjectives

tall

taller

tallest

long

longer

longest

wide

wider

widest

large

larger

largest

hot

hotter

hottest

5. Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage.

(Bây giờ Vy đang nói về những địa điểm thú vị khác. Hoàn thành đoạn văn sau)

Did you know Libya, in Africa, is the (1. hot)___hottest___ country in the world? It's (2. hot)___hotter___ than any other country! How about the (3. cold) ___coldest___? Antarctica is the (4. cold)___coldest___ place in the world! It's even (5. cold)___colder___ than Russia. The (6. big)___biggest___ desert in the world is the Sahara. And now you know the (7. high)___highest___ is called Mount Everest. Did you know it's in Nepal? Nepal is (8. small)___smaller___ than India, but I think it's more beautiful.

Bạn đã biết Lybia ở châu Phi là qucíc gia nóng nhất trên thế giới không? Nó nóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Còn về quốc gia lạnh nhất? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Nó thậm chí lạnh hơn Nga. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là Sahara. Và bây giờ bạn có biết ngọn núi cao nhất được gọi là núi Everest không? Bạn có biết nó nằm ở Nepal không? Nepal nhỏ hơn An Độ, nhưng mình nghĩ nó đẹp hơn.

6. Cut up some pieces of paper. Write the names of some famous places on them. Work in groups and make sentences about the places.

(Cắt một vài mảnh giấy. Viết tên một số địa danh nổi tiếng lên đó. Làm theo nhóm và viết một số câu về các địa danh đó)

Ví dụ:

 • The West Lake - The West Lake is the largest lake in Ha Noi. (Hồ Tây là hồ lớn nhất ở Hà Nội.)
 • Ha Long Bay - Ha Long Bay is in the North of Vietnam. (Vịnh Hạ Long nằm ở phía bắc Việt Nam).
 • Opera House - Opera house is the most famous place in Autralia. (Nhà hát opera là nơi nổi tiếng nhất ở Úc).
 • Amazon river -  Amazon river is the widest one in the world. (Sông Amazon là sông rộng nhất trên thế giới).

7. Vy is giving Mai some feedback. Read and underline the forms of must.

(Vy dang gửi cho Mai một vài phản hồi. Đọc và gạch dưới các dạng của must)

Geography Club Feedback:

Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

8. Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

(Nhìn vào các nội quy lớp học dưới dây. Viết thêm một số nội quy khác cho bạn và các bạn cùng lớp)

 1. We must arrive on time. Chúng ta phải đến đúng giờ.
 2. We mustn't pick flowers in the school garden. Chúng ta không được ngắt hoa trong vườn của trường.
 3. We must keep quiet in the library. Chúng ta phải giữ trật tự trong thư viện.
 4. We must finish our homework before going to school. Chúng ta phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến trường.
 5. We must clean the board everyday. Chúng ta phải lau bảng hàng ngày.
 6. We mustn’t talk in class. Chúng ta không được nói chuyện trong lớp.
 7. We mustn’t litter on the room floor. Chúng ta không được xả rác lên sàn lớp học.

Bài tập

Loading...