Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

thuyết minh về một tác giả văn học

3d996ea338554eabad8f8ac34e18a901
Gửi bởi: phamthuminh vào ngày 2016-06-18 15:48:59 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài lu ch ng Trao ch và năng ng môn Sinh 8ậ ươ ượ ọS trao ch gi th và môi tr ng ngoài bi hi nh th nào?ự ườ ế th môi tr ng ngoài cung c, th ăn, mu khoáng và oxi ườ ướ ốqua tiêu hóa, hô p, ng th ti nh các ph phân y, ch bã và khí ấCO2 th th ra.ừ ảH tiêu hóa đóng vai trò gì trong trao ch t? hô có vai trò gì?ệ ấ Qua tiêu hóa, th ng nên nh ng ph tr ng mình, ng ồth th các ph th ra ngoài mônờ ậ hô oxi môi tr ng ngoài cung cho các ph ng sinh hóa ườ ứtrong th và th ra ngoài khí cacbonicơ ảMáu và mô cung nh ng gì cho th tu hoàn có vai trò gì?ướ ầ Ch dinh ng và oxi máu chuy qua mô, cung cho bào th ưỡ ướ ựhi các ch năng sinh lí.ệ ấ Khí CO2 và các ph bài ti do bào th ra vào mô chuy qua ướ ểmáu, nh máu chuy các quan bài ti tờ ếHo ng ng bào đã ra nh ng ph gì?ạ ẩ Ho ng ng bào ra cá ph phân và COạ ủ2Nh ng ph đó bào vào mô vào máu và đâu?ữ ướ ượ ớ Các ph phân quan bài ti t, còn khí COả ượ ế2 ượ ưt ph th ra ngoàiớ ảS trao ch gi bào và môi tr ng trong bi hi nh th nào?ự ườ ế bào, các ch dinh ng và oxi nh máu và mô ưỡ ướ ượ ếbào ng cho các ho ng ng.ử ố ng th i, các ph phân th vào môi tr ng trong, các ượ ườ ơquan bài ti t. Còn khí COế2 ph th ra ngoàiượ ảNêu quan gi trao ch bào và trao ch ấđ th .ộ ể Trao ch th cung các ch dinh ng và oxi cho bào và ưỡ ếnh bào các ph phân y, khí COậ ủ2 th ra môi tr ngể ườ Trao ch bào gi phóng năng ng, cung cho các quan trong ượ ơth th hi ho ng trao ch tể ấ Nh y, trao ch hai này bó thi nhau, không th ểtách iờS chuy hóa ch và năng ng bào nh ng quá trình nào?ự ượ ữ Có quá trình mâu thu n, ngh ch nhau, nh ng có quan thi đó là: ếđ ng hóa và hóaồ ị ng hóa là quá trình ng các nguyên li có trong bào thành nh ng ữch tr ng bào, tích lũy năng ng trong các liên hóa cấ ượ ọ hóa là quá trình phân gi các ch tích lũy trong quá trình ng hóa, ượ ẻgãy các liên hóa gi phóng năng ng, cung cho ho ng ượ ộs ng bào.ố ếS hóa ra các ph phân và khí COự ủ2Năng ng gi phóng bào ng vào nh ng ho ng gì?ượ ượ ộ Sinh công ng ch i, sinh nhi bù vào ph nhi đã t.ổ ấM quan gi ng hóa và hóa:ố ị Các ch ng ng hóa là nguyên li cho hóa. Do đó, năng ng ượ ượđ ng ng hóa gi phóng trong quá trình hóa cung trượ ượ ởl cho ho ng ng ng hóa. quá trình này tuy trái ng nhau, mâu ượDOC24.VN 1thu nhau nh ng th ng nh nhau. không có ng hóa thì không có ẽnguyên li cho hóa và ng i, không có hóa thì không có năng ng ượ ượcho ho ng ng hóa.ạ ồT gi ng hóa và hóa trong th nh ng tu và tr ng thái khác ạnhau thay nh th nào?ổ ếT gi ng hóa và hóa trong th (khác nhau tu và tr ng thái) là không ạgi ng nhau và ph thu vào:ố ộ tu i: tr th đang nên quá trình ng hóa hóa. Ng iứ ượ ng già, quá trình ng hóa hóaở ườ ị Vào th đi lao ng, hóa ng hóa. Lúc ngh ng i, ng hóa nh ạh hóaơ ịS chuy hóa ch và năng ng ph thu vào:ự ượ ộ ch th kinh và ch th chơ ịVì sao nói chuy hóa và năng ng là tr ng ng?ể ượ ố ho ng ng th năng ng, mà năng ng gi ượ ượ ượ ảphóng quá trình chuy hóa. không có chuy hóa thì không có ho ng ộs ngốM ho ng th sinh nhi t. nhi do ho ng th sinh ểra đã đi đâu và làm gì?ể Nhi do ho ng th ra th ng xuyên máu phân ph kh ườ ượ ơth và ra môi tr ng thân nhi nh.ể ườ ịKhi lao ng ng, th có nh ng ph ng th nhi nào?ộ ươ ệ Khi lao ng ng, th nhi qua ho ng hô và và ướ ỏnhi qua da, qua hôi. Vì th ng lao ng ng hô nh ườ ạvà hôi.ổ ồVì sao mùa hè, da ng ta ng hào, còn mùa đông, nh là khi tr rét, da th ng ườ ườtái ho gai c?ạ ố Mùa hè, da ng hào vì ch máo da dãn, ng máu qua da nhi u, ướ ượ ạđi ki cho th tăng ng nhi t.ề ườ ệ Mùa đông, khi tr rét, ch máu da co, ng máu qua da ít nên da ướ ượ ịtím tái. Ngoài ra, các chân lông co làm gai gi thi nhi qua ệdaKhi tr nóng, không khí cao, không thoáng gió (tr oi c), th ta có ểnh ng ph ng gì và có giác nh th nào?ữ ế hôi không bay và ch thành dòng. Vì th nhi không đi qua daồ ấnên ta th oi c.ả ứVai trò da trong đi hòa thân nhi t:ủ ệ Da là quan đóng vai trò quan tr ng trong đi hòa thân nhi t. Khi tr nóng hay ờlao ng ng, ch máu da dãn ra giúp nhi nhanh, ng th tăng ng ướ ườti hôi, bay đi nhi ng th Khi tr rét, mao ượ ờm ch da co i, chân lông co gi nhi t.ạ ướ ệ th kinh gi vai trò ch trong ho ng đi hòa thân nhi t.ệ ệVì sao nói: rèn luy thân th cũng là bi pháp ch ng nóng, nh?ệ ạ Rèn luy thân th cũng là bi pháp tăng kh năng ch ng thệ ểĐ phòng nh, nóng trong lao ng và sinh ho ng ngày, em ph ảchú nh ng đi gì? (6 ý)ữ ể Đi ng mũắ ộDOC24.VN 2 Không ch th thao ngoài tr ng và nhi không khí caoơ ộ Tr nóng, sau khi lao ng ng ho đi ng hôi ra nhi không ượt ngay, không ng ng gió, không qu quá nh.ắ ạ Tr rét gi th nh là ng c, chân: không ng hút gióờ ơ Rèn luy th th thao lí tăng kh năng ch ng th .ệ ể Tr ng cây xanh bóng mát tr ng và khu dân cồ ườ ưTrình bày ch đi hòa thân nhi trong các tr ng p: tr nóng, tr oi ườ ứvà tr rét:ờ Tr nóng, ch máu da dãn ra, ng máu qua da nhi làm da tr nên ướ ượ ởh ng hào đi ki cho th tăng ng nhi t.ồ ườ ệ Tr oi c, không khí cao, không thoáng gió, hôi ti ra nhi u, ềnh ng không bay ch thành dòng.ư ượ ả Tr rét, ch máu da co i, ng máu qua da cũng ít đi nên da ta tím ướ ượtái. Ngoài ra, các chân lông co làm gi nhi tơ ệHãy gi thích các câu: tr nóng ch ng khát, tr rét chóng đói và rét run p:ả ậ Khi tr rét, ph khác th hi đó là tăng ng quá trình ượ ườchuy hóa tăng sinh nhi cho th Đi đó gi thích vì sao: tr rét ch ng đóiể ố Khi tr nóng, môi tr ng thông thoáng, có gió, không khí th p, thì th ườ ểth hi ch ti nhi hôi, bay đi ng nhi ượ ơth Đi đó gi thích vì sao: Tr nóng ch ng khátể ố Khi tr quá nh, còn có hi ng các co dãn liên gây ph run ượ ểtăng sinh nhi t.ệNêu vai trò mu khoáng:ủ ố Mu khoáng là thành ph qua tr ng bào, cân ng áp su th ẩth và tr ng bàoấ ươ ế Tham gia vào thành ph nhi enzimầ ề quá trình trao ch và năng ngả ượHãy cho bi th trong ăn ph nh th nào cung ượ ấđ vitam cho th ?ủ ể cân thành ph th ăn cung vitamin cho th .ả ểVì sao nói, thi vitamin D, tr em nh còi ng?ế ươ Vitamin cho chuy hóa canxi và photpho. th ch th ượcanxi khi có Vitamin D. Vì y, thi vitamin D, tr em nh còi ệx ngươVitamin có vai trò gì ho ng sinh lí th ?ố ể Vitamin thamj gia vào trúc nhi enzim xúc tác các ph ng sinh hóa trongấ ức th thi vitamin gây lo các ho ng sinh lí, th gây các nh ệnguy hi m.ểDOC24.VN
2020-09-27 20:28:07