Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Thuyết minh về áo dài Việt nam

a800249334ac8e7cea66a9e498fcc8e1
Gửi bởi: 239754216415611 vào 03:39 PM ngày 15-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1155 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thuyết minh về áo dài Việt NamM qu gia, dân đu có nh ng văn hóa, nét đc tr ng ủt ng vùng mi và trang ph truy th ng riêng. Ph Nh hàoừ ựv Kimono, ph Hàn Qu ti ng Hanbok, ph đớ ểl cho ta ng đc bi Sari. Còn ph Vi Nam, ượ ừx đn nay mãi song hành chi áo dài duyên dáng và th tư ướtha.Áo dài có nhi lo i. Nh ng khai chi áo dài nh là ấáo giai lãnh: cũng gi ng nh áo thân nh ng khi ,m thì hai thân ặtr giao nhau mà không bu i. Vì sau này, ph ph làm ướ ảvi đng áng hay buôn bán nên áo giai lãnh đc thu thành ượ ạáo thân: tr ph i, sau ph i, ướ ửsau trái. Nh ng nh ng ng ph nh thành nhàn nh mu ườ ốcó ki áo dài cách tân th nào đó gi ch nét dân dã ượ ếlao đng và tăng dáng sang tr ng, khuê các. Th là áo thân ứđc bi ch tr ph nay đc thu bé tr lai ượ ướ ượ ởthành con; thêm th năm be bé tr tr ướ ướ ởthành áo ngũ thân. Ngoài ra còn áo dài Le Mor sĩ vào đu th niên 1930, ậáo dài Lê Ph sĩ Lê Ph đc thi vào năm 1934, áo dài ượ ếv tay giác lăng vào th niên 1960, áo dài miniraglan danh cho các ận sinh…ữKhác Kimono Nh hay Hanbok Hàn Qu c, chi áo ếdài Vi Nam truy th ng hi đi, có th lúc ọm i: dùng làm trang ph công đng ph đi c, ti ếkhách trang tr ng trong nhà… Vi lo trang ph này không ềr rà hay kì, nh ng th kèm đn gi n: qu ườ ầl hay m, chân đi hài gu c, hay giày đu đc; ướ ượ ầtrang tr ng (nh trang ph cô dâu) thì thêm ái dài và chi khăn ếđóng truy th ng đi đu, hay chi mi Tây tùy thích. Đây ệchính là đi đc bi th trang ph truy th ng này.ể Áo dài có th nhi màu nh ng có đp nh là chi áo dài ếtr ng th hi thu khi ng ph Vi Nam. Trong ườ ệtr ng c, không gì đp và thanh bình cho ng sáng, ng ườ ừnhóm sinh trong áo dài, th tha, xõa tóc dài ch xe đp đn ướ ếtr ng. Cũng đó, nh ng cô giáo, nh ng ng th hai ườ ườ ủcác sinh nh nhàng đón rón nh ng đa con mình tr gi ướ ờvào trong chi áo dài th toát lên đm th m, và ắth ng yêu. Trong nh ng t, chi áo dài thêm aươ ữth thoáng trên các ngã đng ph cùng hoa va nh ườ ủtr đt i, khoe ngày t. Áo dài giũa ph đông ch ch ộng và xe, ào náo đng, làm nh và làm mát ườ ạnh ng ng i, làm cho ai đó ph quay ng nhìn dù ch ườ ộl n, đi cái khó ch và có trong tính con ng ườbân n.ộChi áo dài hình nh có cách riêng tôn lên nét đp thân ọhình. Ph trên ôm sát thân nh ng hai buông th ng trên đôi ộng qu ng. Hai tà đn trên vòng eo khi cho ng có ườ ặc giác tho mái, dáng th tha tôn lên tính, kín ướ ừk vì toàn thân đc bao ng vài cũng khiêu ượ ừg vì nó làm ra ng eo. Chính vì th chi áo dài mang tính cá ếnhân hóa cao, chi ch may riêng cho ng và ch dành ườ ỉcho ng y, không th là công ngh “s xu đi trà” cho chi cươ ếáo dài. Ng đi may đc đo kĩ, khi may xong ph th và ườ ượ ửch nh thêm vài thì hoàn thi đc.ỉ ượ Áo dài là hi thân dân Vi t, đp mĩ mi nh ng đm ằth m, là ph trong ph Vi t, là đc tr ng cho ộqu gia có ng ph ch th ng ch khó, luôn hy sinh, đng ườ ươ ứphía sau đng tinh th cho nhà, cùng nhau hòa nh và ướ ịphát tri n. Tr qua ng th kì, ng giai đo cùng nh ng di ễbi quà trình ch Vi Nam, tà áo dài Vi Nam luôn ạtheo dòng th gian, mãi là tâm Vi t, văn hóa Vi t, là tinh ệth Vi và là trang ph truy th ng mang đm tính ch lâu đi ờc Vi ngàn năm văn hi n.ủ ướ Kín đáo, duyên dáng và là trong nh ng đa áo ưdài tr thành ni kiêu hãnh ng Vi t. Không ch là cái áo ườ ữ­ chi áo dài đã tr thành bi ng trang ph ph Vi t, oế ượ ạthành ph văn hoá th truy th ng không th thi cho ẻduyên dáng ng ph Vi t.ủ ườ ệTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-28 18:04:08