Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Thành ngữ trong tiếng anh

155284b5eab3c0d953780b8e718b79ac
Gửi bởi: huyền trần vào ngày 2017-05-27 16:12:34 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trong vai Lang Liêu, chuy Bánh ch ng, bánh dàyể ưBài tham kh 1ảTa tên là Liêu. Là con trai nhà vua nh ng ta không gi ng các anh emư ốkhác, quanh năm th khuya tr ng ngô khoai, lúa. Trongứ ấnhà ta ch ngô lúa là nhi u.ỉ ềM hôm, vua cha chúng ta i, phán ng:ộ ằ­ Cha bi mình đt xa tr i. Cha mu truy ngôi cho ng iế ườtrong các con. Các con hãy làm cúng tiên. Ai làm đcố ượmón ăn quý ta thì đc ch n.ừ ượ ọNghe vua cha phán truy nh th các hoàng anh em ta thiề ủnhau cho ng đi kh tìm ki th ăn quý, nào là hào iườ ảv nem công, ch ph ng mong đc làm vua. Ta không có đi uị ượ ượ ềki làm vi mà cũng không mu th vì ta nghĩ món ăn đángệ ếcúng Tiên ng ph do tay mình làm ra. Ta băn khoăn, lo ng baoươ ắngày. Ta nhi lúa o, đu đ, ngô khoai, nh ng nh ng th đó thìề ứt th ng quá, bi làm th nào? đêm, ta th th tiênầ ườ ầmách o: "Hãy làm bánh mà ". Càng ng ta th iả ờth th đúng, các th ngon kia ăn mãi cũng chán, cònầ ồlúa thì dùng đc mãi. Ta bèn ch th tr ng ngonạ ượ ắnh t, ngâm kĩ, làm bánh hình vuông gói trong lá dong. Nhân bánh ngấ ằth n, đu xanh. Ta làm thêm th bánh hình tròn ng cáchị ằgiã đã th o. Nh ng th bánh th th ngon,ị ơta sung ng dâng cúng Tiên ng.ướ ươNgày Tiên ng, các anh em ta dâng lên bao nhiêu ngon lễ ươ ạnh ng vua cha ch qua. Đn mâm cúng ta, Ng ng iư ướ ườ ạr lâu. Ta bày nh ng th mách o. Sau khi cùng tri th ănấ ầth Ng lòng và phán ng, bánh hình vuông ng tr ngử ườ ượ ưcho đt, có cây muông thú, đt tên là bánh ch ng, bánh hình trònấ ưt ng tr ng cho tr i, đt tên là bánh gi y.ượ ầVua cha trang tr ng tuyên ta đc gi nh và đc truy ngôi.ọ ượ ượ ềTa vô cùng sung ng và đng. đó, ta luôn chăm lo cho vi cướ ệtr ng y, chăn nuôi nhân dân nhà nhà đu đc no m.ồ ượ ấBài tham kh 2ảBu hôm y, trăng sáng ng in rõ ng cành ch. Tôi ng iổ ồl ng yên nghe đc truy Bánh ch ng, bánh dày. Gi ng mặ ẹth ng ngào, áp. Hình nh chàng Lang Liêu hi lành chân ch tậ ấc hi lên rõ nét trong trí ng ng tôi. Trăng sáng quá!ứ ưở ưở ủGió hiu hiu th i, tôi th lòng mình th nh nhàng trong tr o,ạ ẻb chân tôi nh tênh theo câu chuy chi bánh .ướ ểB chân tôi lang thang trên nh ng cánh đng ng ngào ng lúa,ướ ươxa xa nh ng tri khoai lang xanh n, ng tôi th anh nông dânữ ộđang nh ng ng trên ru ng lúa. Nhìn ng anhặ ươ ặcó nét gì đó quen quen, tôi n:ướ ơ­ A! Chào anh Lang Liêu! Sao anh đây? Tôi reo lên thích thú khiạ ởnh ra đó chính là Lang Liêu, chàng trai hi lành trong câu chuy nậ ệBánh ch ng, bánh dày.ưNghe th gi ng nói nh lót tôi anh nông dân ng ng tay làm, nhìnấ ừtôi i, nói:ỉ ườ­ Chào em gái! ra anh ph em đi đó ch !ẽ ứTôi ch hi và gi thi u:ợ ệ­ Em quên t, em là Lan, năm nay em 6, ngày mai em cóấ ớti văn Bánh ch ng, bánh dày th mà hôm nay em đcế ượg anh, th là vui quá!ặ ậNghe nh đn chuy bánh ch ng, bánh anh nông dân có vắ ẻtr ngâm, tôi thì vô cùng sung ng vì đây là hi cóầ ướ ếđ đc nghe chính chàng Lang Liêu cho nghe cu đi aể ượ ủmình. Đoán đc suy nghĩ tôi anh và nói:ượ ườ­ Em có mu anh cho em nghe cu thi tài kén vua phố ụv ng anh không?ươTôi thích thú:­ Có Anh hãy cho em nghe đi.ạ ểLang Liêu đa đôi nhìn ra xa, anh đu gi ng nh tr mư ầxu ng.ố­ Ta sinh ra trong hoàn nh khá đc bi t, ta ch ng đc vuaộ ượyêu chi nh nh ng ng phi khác nên khi sinh ra ch có conề ươ ẹqu quýt bên nhau, ch ng bao lâu bà m, ta mình côiấ ộcút. Th là cũng đó ta chăm ch ru ng đng, khoai lúa. Cu cế ộs ng ngày tháng thoi đa, ch ng ch ta đã thành chàng traiố ốtr ng thành, nh kho .ưở ẻNgày ngày, ta vui công vi đng áng mình, ch ng dám màngớ ẳđn công danh, ng tri đình. hôm, đang lúi húi vunế ộm khóm khoai tr nhà ng ta nh đc nh vua vào ch u.ấ ướ ượ ầ­ Th anh có lo ng không? Tôi ng i.ế ỏLang Liêu ch giãi tr i:ậ ờ­ Ta cũng th lo ng vì lâu không vào tri u, bi đâuả ếph ng gi ho đau u. y, sau khi nh đc nh, taụ ươ ượ ệv vã thay qu áo vào ch ph ng.ộ ươTrên đng đn đy, ta đã nghe nói vua cha nay th già nênườ ếmu tìm ng ngôi, ch ng đó có tài ch không nh tố ườ ườ ấthi là con tr ng hay con th .ế ưở ứKhi ta đn i, ng đã đn đông và nhiên có cế ườ ảcác anh ta.ủTrên ngai vàng, vua cha đã có già tr nhi u. Sau khiẻ ướ ềtuyên lí do bu tri p, Ngài nói:ố ậ­ ngày tiên ng, ai làm lòng ta thì ta truy cho ng iớ ươ ườy ngôi báu ti tr vì đt c.ấ ướNghe đn đây tôi bu mi ng i:ế ỏ­ Ch anh lo ng khi nh đc tin này anh nghèo, đâuắ ượ ấcó nh ng th quý giá dâng lên vua cha.ữ ứLang Liêu nhìn tôi đu, chàng ti p:ậ ế­ Sau khi nghe vua cha phán truy n, các anh ta có vuiờ ấm ng vì trong tay có bi bao ng ngà châu báu, mu gì màừ ốch ng có, còn ta nhìn kh nhà ch th toàn lúa, n, khoai, không cóẳ ắth gì là giá tr bi gì dâng lên Tiên ng.ứ ươTh ra ta cũng không có tranh giành ngôi báu nh ng ta cũng mu nự ốlàm đp lòng ph ng.ẹ ươSu ngày sau đó, ta ăn ng vì nghĩ đn món quà số ẽdâng lên ph ng.ụ ươLòng ta ng ngang trăm i, đi mua quý nh các anh taổ ủthì ta không có ti còn dâng lên ch khoai và thì ch ch nề ắph ng bu lòng vì nh ng th th ng đó. đêm, sauụ ươ ườ ộm tr tr suy nghĩ ta li ng thi p, trong gi ng ta th yộ ấm th hi lên mách ng: Hãy chính nh ng ph màộ ẩmình làm ra dâng lên Tiên ng. Ta sung ng và ch nh gi c.ể ươ ướ ấNgay sáng hôm đó, ta tay vào làm bánh nh th báo ng. Taắ ộtìm th ngon nh đem vo th ch, đu xanh, th tộ ịl làm nhân, dùng lá dong xanh gói thành hình vuông, ngàyợ ộm đêm cho th nh Và lo bánh th hai ta nghĩ ph thay điộ ổnên ta đem lên, giã nhuy n, thành hình tròn. Bánh hìnhạ ặvuông bi ng cho tr i, bánh hình vuông bi ng cho đt.ể ượ ượ ấĐn ngày Tiên ng, ta đem hai lo bánh đó vào cung. Nhìnế ươ ạch ng bánh ng lúa ta, không ít ng xem th ng nó vôồ ườ ườ ởcùng bình th ng so nh ng món hào nem công chườ ảph ng các lang. Ta cũng ch ng hi ng đi gì mà ch mongượ ỉđp lòng tiên ng chính lòng thành mình.ẹ ủT các đc bày ra tr đc vua, ai ai cũng hiấ ượ ướ ộv ng vua cha ch mình. Đc vua đi đi tr món lọ ướ ễv các lang. ng đăm chiêu có ng đang băn khoănậ ươ ườgi các món mà các lang dâng lên. Vua cha nhìn th thái đữ ộđi tĩnh, ng xem xét ng món ăn, nh nháp qua, ng tề ườ ươ ặv không bi th thái gì, có ng ch ng tẫ ườ ộmón ăn nào Các anh ta, nhi ng đã ra th ng khiả ườ ọth vua cha qua món ăn mình nhanh. Hai lo bánh taấ ướ ủđc đt sau cùng, khi đng bên mâm bánh ta, ng ng nượ ườ ẳb chân, đôi chăm chú nhìn, có ng th ng nhiên vìướ ườ ạth ra mâm bánh ta trông khác các món hào khác.ự ịSau khi nhìn ng m, ng li ng chi bánh lên thíchắ ườ ẻthú, ng ng ti ng i:ỗ ườ ỏ­ Chi bánh này làm ng gì Lang Liêu?ế ảTa m:ẩ­ Th ph ng! Hai lo bánh này đc làm ng o, đây làư ươ ượ ạnh ng ph do chính bàn tay con làm nên.ữ ẩÁnh cha nhìn ta trìu n, đi mà lâu nay ta ít th y. Và sau khiắ ấnghe ta gi thi cách làm cũng nh nghĩa ng lo bánh, vuaớ ạcha vô cùng kinh ng c. Đc vua li ra cho ng cùngạ ườăn, ai cũng khen ngon.ấ ắVua cha nói:­ Trong các món dâng lên Tiên ng hôm nay, ta ng ýấ ươ ưnh là món bánh Lang Liêu, nó mang nghĩa là bi ngấ ược đt tr i, no đ, đoàn th hi đc lòng hi uủ ượ ếth ng con có hi u. Do y, ta quy đnh ch Langả ườ ọLiêu là ng th ngôi Tôi thích thú nghe câu chuy Langườ ệLiêu và th vô cùng khâm ph c, kính tr ng anh. Nh ngừ ưtôi ng nhiên vì th vua Lang Liêu ch ng khác gì anh nông dân .ạ ảĐc đc suy nghĩ tôi Lang Liêu và nói:ọ ượ ườ ớ­ Hôm nay ta vi hành thôn quê dân cách cày, chămề ấsóc lúa, khoai.Nói xong Lang Liêu li bi tôi đi ra phía ngoài xa kia, đó bàề ởcon nông dân đang đi anh. nói anh đi nhanh, tôiợ ướ ấli theo:ề ớ­ Anh Lang Liêu! Anh Lang Liêu! Cho em đi cùng i!ớV lúc đó tôi nh gi th đang ng bên nh, i:ừ ỏ­ Con ng đúng không? th con ai đó.ừ ọTôi nh gi c, hoá ra ch là gi gi mụ ơth đp. Th tôi ng i, li o:ậ ườ ả­ Con vào nhà ng đi mai còn đi c. là gi đây tôiậ ờhi vì sao đn tôi gói bánh ch ng. Chi bánh ch ngể ưth có nghĩa.ậ