Tây Tiến

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-23 16:54:28 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tây Ti nế Quang Dũng đích, yêu u: ng nh ng ki th sau:ụ ả- Tác gi Con ng i, trí, phong cáchườ .- Tác ph m: +Hoàn nh ra i, xúc ch o.ả ạ+ Phân tích đo n.ộ ạ+ tranh TN .ứ+ Hình ng ng lính TT.ượ ườ ng lãng và bi tráng.ả I. Vài nét tác gi Quang Dũng Gi thi đoàn quân Tây Ti ?ề ếHoàn nh ra bài th Tây Ti ?ả ếa. Tác giảQuang Dũng (1921 1988), tên khai sinh: Bùi Đình Di m, (t u).ệ ậQuê: Đan Ph ng, Hà Tây.ượLà ngh sĩ đa tài: làm th vi văn, tranh, so nh c...H th phóngệ ơkhoáng,lãng n,tài hoa.ạTác ph chínhẩ :Mây (th 1986), Mùa hoa o, Tuy th văn Quang Dũng (1988)ầ ơb. Gi thi đoàn quân Tây Ti nớ ếThành pậ năm 1947. Quang Dũng là tr ng.ầ ưởThành ph nầ đa là thanh niên Hà i, trong đó có sinh viên và sinh.ố ọNhi vệ ph Lào, đánh tiêu hao ng Pháp Th ngố ượ ượLào, mi Tây Vi Nam, góp ph biên gi Lào Vi t.ề ệĐ bàn ho ng:ị khá ng, La, Hòa Bình, (Lào) vòngộ ứv mi tây Thanh Hóa.ề ềĐi ki chi gian khề núi cao, th m, ng dày, thú rétự ốhoành hành.Tâm n: quan, yêu i, lãng n.ồ ạc. Hoàn nh ra bài th :ả 1948, Tây Ti gi th thành trung đoàn 52.ơ ậCu 1948, Quang Dũng chuy sang khác. Bài th sáng tác iố ượ ạPhù Chanh sau khi xa cũ ch bao lâu. Lúc có tênư Nh TâyớTi nế sau khi in trong pạ Mây ôầ tác gi tên thànhả Tây Ti nế d. nghĩa nhan :ề- tính hàm súc th (Văn hay ch xúc ch chiả ạph ch th (n nh gi kín.ố ượ ấ- Làm rõ hình ng trung tâm tác ph m: đoàn quân Tây Ti n.ổ ượ ế- đi Nh vĩnh vi hóa đoàn quân Tây Ti không ch là đoàn ộbinh ng trong nh tha thi Quang Dũng mà tr thành hình ột ng trong th .ượ ơe. Nêu và dung ng ph n:ố ầChia đo n:ạ- Đo (t Mai Châu mùa em th xôi): Nh ng cu hành quân ộgian kh và khung nh thiên nhiên mi Tây hùng vĩ, hoang i, th ơm ng lãng n.ộ ạ- Đo (ti Trôi dòng lũ hoa đong a): Nh ng ni ướ ềtình quân dân trong đêm liên hoan và nh sông mi Tây th ng.ả ướ ộ- Đo (ti Sông Mã lên khúc hành): Chân dung ng lính Tây ườTi n.ế- Đo (còn i): Khúc vĩ thanh (L th bó đoàn quân và mi Tây)ạ ềKi th m:ế ng ch bài th là ng lãng và tinh th bi trángả .C ng lãng nả là ni quan, yêu i, ng nh ng gianề ữkh hi sinh mát, ng ng lai hi ng, trông ch .ổ ướ ươ ờC ng bi tráng (bi hùng)ả bi là đau th ng, hùng là hào hùng, nghĩa là aươ ừbi th ng hào hùng.ươ ừ1. Kh (ổ Sông Mã ... xôiế Bài th ng hai câu th nh th ng:ơ ươ Sông Mã xa Tây Ti nồ iơNh ng núi nh ch i.ớ ơĐo th ng ti ng tha thi thân th ng, di ươ ản nh không kìm nén c. Hai ch xa buông gi dòng nh ượ ỗnh ti khôn nguôi th đã qua. " i", láy "ch i" ơlà ng âm ng ti ng ng ng miên man không t, câuầ ưở ứth sâu ng, i, ngân dài, lòng ng ng vào th gian năm tháng, ườ ờlan ng lan xa trong không gian. nh nh có hình dáng núi non, ủh cây, vách đá, con sông.ồ Tác gi tên con Sông Mã tiên trong ỗnh mình. Vì con sông Mã là ng n, là nhân ch ng đã theo su cớ ườ ướchân quân hành, ch ng ki bi bao bu vui, bao mát, hi sinh, ảc ng lính TT. tên TT là tên ng i, nh bè nh ng ườ ững ng vào sinh ra .ườ ửĐi "nh " nh hai góp ph tô xúc nh nhungệ ượ ớdâng trào tác gi .ủ ảTh ca VN khi nói nh có nhi cách di :ơ ảCa dao có câu: Nh ai iớ ồNh ng ng nh ng ng thanư ốDi tình cách ng, có câu:ễ Nh gì nh nh ng yêuớ ườTrăng lên núi, ng chi ng ngầ ươNh ng Quang Dũng thì nh sáng nh ch i.ư Nhớch là nh phiêu diêu, bay ng,không nh hình, nh ng,ơ ượl ng ng trong sâu th tâm nhà th .ạ ơHai câu th đã th hi xúc khái quát toàn bài th .T đó nhơ ớc hi ra.ụ ệNh TT tr là nh ng núi, là bàn ho ng ch oớ ướ ạc đoàn binh TT, bao kĩ ni th náo quwn quabgrả ộđ oanh li nhà th và ng i.ờ Nh cu hành quân gi núi ng mi Tây hùng vĩ:ớ Tác gi nh nhi danh xa lả Sài Khao, ng lát, Pha Luông,ườM ng ch, Mai Châu... bao xúc tác gi nh ng iườ ườđ vào nh ng heo hút, hoang và bí hi đó dõi theoọ ừb chân quân hành ng lính.ướ ườ câu th ti theoơ " Sài khao....xa kh iơ " di th hùng vĩễ ực núi ng mi Tây. câu th này là ng ch ng aủ "thi trungh a"ữ (trong th có a):ơ ọC th :ụ ểCon ng hành quân th gian nan, nguy hi cao, cườ ựth m:ẳSài Khao ng......ươM ng Lát.........ườR ng núi thiên nhiên hi lên thâm u, kh nghi pừ ẹđ th ng.ẽ ộCâu th trên nh ng hãi hùng nh ng hành quân trongơ ượ ầnh ng thung lũng ng, ng dày nh che đoànữ ươ ươ ảquân.Câu th sau là nh th ng lãng n: Hoa …cái đêmơ ềc núi ng ng nh ch nh trong ng. Hoa là hoaủ ền hoa hi trong tâm ng hay ai đó mang hoa Hoa ng hayở ưở ừhoa đu trong đêm? Đêm là đêm trong c, trong hayủ ướ ưtrong ng khói.Câu th ch ch gi th và ng.ươ ộD lên......ốHeo hút...Ngàn th c...ướNhà ai...Hai câu trên ng, câu ti núi. QD núi trong giác th ươ ực ng đang leo núi. Câu th lên có nh th p, nh th ườ ốc ng chi sĩ.Ông cao núi ch ng chi cao mà ng ườ ằđ sâu.Lúc nhìn lên cao hun hút lúc trên nhìn xu ng thì sâu thăm ướ ốth m.Đi nhìn luôn thay cùng đó là lo các láy khúc khu u, ỷthăm th m, heo hút cùng nh ng thanh tr khi câu th gh gh nh, trúc ềtr c, cheo leo, lên cao xu ng th giác rung n. bi ệnhà th cao núi ng cách đo đáo ng lính: súng ng ườ ữtr i. hình nh táo, tinh ngh ch, phác cao núi phácờ ừh th vóc ng lính. Ng lính TT lên nh núi cao mũi ườ ườ ỉsung nh ch tr xanh.T th th hiên ngang, hào hùng, vóc ầl ng ng, sánh ngang tr t, vũ tr .ồ ụHình ng th cân ng hài hòa, nh ng núi ng hùng vĩ ,ượ ượ ượ ảth hi qua ngòi bút ch hào khí nhà th chi sĩ.ể ế-Gi đèo hi tr ng xu hi hình nh "Nhà ai Pha Luông aưxa kh i".ơ Câu th ng nh ng thanh ng liên ti p, êmơ ượ ựd u, mát tâm nh ng ng lính tr trong gian kh quanị ươ ườ ạyêu i. Trong màn ng, nhìn ng chi binh Tây Ti nờ ườ ẫh ng nh ng ng, nh ng mái nhà dân hi lành và yêu th ng,ướ ườ ươn mà các anh n, đem ng máu ươ và lòng dũng và giả ữgìn.+Trên con ng hành quân ch ng ch bao kĩ ni kí nhà th xót xa ghiườ ơl hình nh ng đã ki ngã xu ng bên ng:ạ ườ"Anh dãi không a/ lên súng mũ bạ ướ quên i".ờ Nhà th chuy sang miêu nh ,nh th nh ch hình nhơ ảng lính hi sinh hi lên. Hai ch dãi ch ng ng lính TTườ ườđã ng mình, tr qua nh ng ngày hành quân kh li t, và cu iố ốcùng ph ngã xu ng hi sinh Anh ch trên hành trang ng lính, trongả ườt th ng lính. Nhà th dung bi pháp nói gi “b quên i” khi nư ườ ếcái ch tr nên nh nhàng, thanh th n. Cái ch ch bi hùngế Ch tếtrong th p, ôm ch cây súng trong tay sàng chi u, không quênư ấnhi ng lính. Hi th chi tranh nay nh th hyệ ườ ựsinh ng chi sĩ là u. ng máu xu ng xây đài tủ ườ ươ ựdo th nói cái mát, hy sinh nh ng không chút bi lu th mầ ảth ng.ươ+ sau đó đau trong lòng nhà th kìm mà gào lên trongồ ỗti ng khóc th ng, réo núi ng ngàn:ế ươ ạ" Chi chi oai linh thác thétề ầĐêm đêm ng ch trêu ng i"ườ ườ"Chi chi u..." "đêm đêm"ề nh ng âm thanh y, "thác thét", "c trêuư ọng i", luôn kh ng nh cái bí t, cái uy kh ng khi ngàn aườ ủch ng thiêng. Ch hào ng trong th Quang Dũng là ngo nh núiố ảr ng mi Tây hi nguy tô và kh chí khí anh hùng đoànừ ủquân Tây Ti n. th đã trong tâm trí ng ng:ế ườ ượgian nan mà cũng can tr ng c! Đoàn quân ti c,ộ ườ ướng ng i, băng lên phía tr c. Uy thiên nhiên nh gi xu ngườ ườ ướ ốvà giá tr con ng nh nâng cao nị ườ ượ ẳHai câu cu đo th xúc tha thi t. Nh nh tố ộkhúc tâm tình. Nh ti ng hát bài ca hoài ni m, bâng khuâng, aư ừt hào:ự" Nh ôi Tây Ti lên khóiớ ơMai Châu mùa em th xôi"ơ ế"Nh ôi!"ớ tình dào, đó là ti ng lòng các chi sĩ Tây Ti nả "đoànbinh không tócọ ". Câu th đà tình quân dân. ng ngơ ươ ườv "ớ lên khóiơ ", "ớ mùa em th xôiơ " có bao gi quên? Hai ti ngờ ế" mùa em " là sáng đáo ngôn ng thi ca, nó hàm ch bao tìnhộ ứth ng nh đi th tr nên uy chuy n, i, tình th tr nênươ ởm áp.ấ"Nh mùi ng", nh "c lên khói", nh "th xôi" là nh ng vớ ươ ươ ịnúi ng Tây c, nh tình nghĩa, nh lòng cao ng bào Tây cừ ắthân yêu. câu th trên đây là ph bài "ườ Tây Ti nế ", trongộnh ng bài th hay nh vi ng lính trong năm kháng chi ch ngữ ườ ốPháp. tranh thiên nhiên hoành tráng, trên đó lênậ hình nh chi sĩả ếcan tr ng và quan, đang thân vào máu ni kiêu hãnhườ ề" Chi tr ng đi ch ng ti xanh...".ế ườ ờĐo th th ca kháng chi mà thành côngạ ựlà hài hòa gi khuynh ng thi và ng lãng n.ế ướ ạ3.Kh 2ổ Doanh tr i...đong a)ạ ư“Doanh tr ng lên đu hoaạ ốKìa em xiêm áo bao giự ờKhèn lên man đi nàng pệ ấNh Viên Chăn xây th ”ạ ơ- nh ph th nh bài th là tranh hoang ừhùng vĩ nên th núi ng mi Tây và con ng hành quân gian khơ ườ ổđ ng nét bút gân gu kh kho n, thì ph th hai này bài th ượ ơ“Tây Ti n” ra th gi khác Tây c, Tây mĩ tài ệhoa, duyên dáng nh ng nét tinh i.ớ Đo 1.ạHình nh “m đêm liên hoan văn ngh ng bào dân th ch ặtình quân dân lên nh ng chi ti th c, ng, nh ượ ưth khung nh ngày i, đêm hoa đăng, nh trong huy ướ ềtho tích:ạ ổ“Doanh tr ng lên đu hoaạ ố…….Nh Viêng Chăn xây th ”ạ ơNhà văn hào Pháp-Huygo có nói: “Ch nào đúng ch là ch đó ướ ữhay nh t”. Chúng ta th ch “b ng” hi nh y, ch “b ng” là ch ấhay, có n. Nó hình, m, gi câu th âm ng ưởm nh nó làm sáng câu th sáng tâm ng c. ườ ọ“B ng” là ng sáng lên ánh ng đu trong đêm liên ộhoan văn ngh cùng nhân dân; hay là ng ng rã ni vui ti ngệ ếkhèn nh man đi u, cùng gi ng hát ng ngào mê say, tình ức các cô gái Mèo, ng, Thái… “Đu hoa” là ch ng ườ ọn lên trong phòng đêm tân hôn. Hình nh này xu hi trong đêm ướ ệvui liên hoan ng lính đã nên màu kính, hi ườ ệđ i, thiêng liêng, áp keo tình quân dân bó. Đo th này ơcũng đã nét tài hoa lãng ngòi bút Quang Dũng. th ượ ơlãng ông tr mang màu lãng n, bí ướ ẩc con ng và nh Vì th nh là nh trong hoài ni ườ ệv mà trong th cho ta giác nh đang di ra ngay tr t. ướ ắVà nhà th nh đang nói ng vũ “Kìa em xiêm áo bao gi ”-m ườ ộgi ng th trìu n, thích thú vui ng ng ngàng tr aọ ướ ướ ừe p, tình “nàng p” xiêm ng màu trong ắm vũ đi mang màu (man đi u). Câu th “Nh Viên Chăn ềxây th có sáu thanh ng giác lâng lâng ch nh có th ểđ tâm ng lính phiêu diêu ch Viên Chăn, th đô xa ườ ướ ạxôi xây th .ể ơNh ch ng câu th mà Quang Dũng đã kh ượ ứtranh phong phú màu c, ng nét ch “đu hoa xiêm áo”); ườ ừđa ng âm thanh (Ti ng khèn man đi u). tâm lãng tài hoa, ạb ng ng nh cái th ng, cái thi tác gi không ch cho ườ ỉta th văn hóa phong ng bào mi biên ượ ềc ng qu c, mà còn cho ta th tình quân dân th keo và ươ ượ ơtâm quan yêu i, yêu cu ng kháng chi gian kh mà vui ươc ng lính Tây Ti n.ủ ườ Đo 2.ạ nh sông Tây th ng: mênh mang hoang i, tĩnh ướ ạl ng, và ch chan thi .ặ ịN khung nh đêm liên hoan đem cho ng không khí mê sayế ườ ọngây ng thì nh sông Tây lên giác mênh mang ướ ượ ảhoang tĩnh ng và ch chan thi đây càng ữkh ng nh rõ nét tài hoa lãng giàu ng ng lính Tây ườTi n. Thiên nhiên ch ch có “b ng giăng, đèo mây ph ”, khi ươ ủchi càng khi có ng ng ng ươ ảchoáng lên nh th nh Qua hoài ni m, khung nh Tây nh đang ưs ng trong kí tác gi làm cho gi ng th ông lên nh ti ngố ếthì th m, nh “có th y- có nh ”, day càng lên giác ảbâng khuâng xa ng luy n. Con ng có tâm tài hoa và lãng ườ ồm th ngàn lau trong gió trong cây nh xôn xao ni m.ạ ề“Ng đi Châu chi ng yườ ươ ấCó th lau ”ấ ờT “ng i” tác gi ng th tài tình. đây nó mang tính ch ườ ượ ừc th phi ch là tác gi là ng i, nh ng ng tri âm, triụ ườk đã ng ng cam ng kh ng ch có nhau. “Tôi anh bi ng nỷ ơn nh; run ng ng trán hôi…th ng nhau tay bàn ườ ướ ươ ấtay. y” không xác nh th gian, nh ng th kh khó ượ ắquên, đi không tr i, đã in trong trái tim, trong nh ơc Quang Dũng và nh ng ng lính Tây Ti n. Ch y” đó ườ ớch “th y” câu nên ng quy luy n, ng.ữ ướ ươCó trong nh ng hình nh làm cho ng lính Tây Ti “Nghìn năm ch ườ ưd ai quên” thì hình nh “h lau là hình nh ảnên th nh t. Theo thi sĩ Ch Lan Viên thì “Lau”là bi ng cho mùa thu. ượCòn thi sĩ Hoàng thì lau trong gió qua hoài ni giác ảbu ng, ng nh nhòa nh khói pha nh th ti huy tho i:ồ ạ“Tr ng ng buông xaườ ốDây leo mái,s rêu nhòaử ắNg xa ph ph lau gióườ ồTh tr ng chân nh khói pha”ổ ư(Hoa lau tr ng cũ)ườNhà văn Nguy Minh Châu trong truy ng “C lau” có hình nh bông ảlau; th nh th c, nh mi ng núi hoang vu di ng ượ ằnh ng áng văn tuy hay đây, tr i, thanh ng hoang i, hoa ạlau ph ph trên xanh uy chuy ng lau. Nh ng tri lau ỏm nhú mang hiu t, vài hoa hi hoi, đi xuy gi hoàng ữhôn vùng ng tím bâng qu ”. Nh ng lau nh th xu hi ệtrong làn ng chi sông su hoang lánh ươ ủmi Châu c, Châu Mai đã nói ta nhi tâm ủm thi sĩ tài hoa lãng đã có cách nhìn, cách thiên nhiên quan ạyêu và có ph ng .ờ ơTâm lãng ng đó còn phát hi ra trong nh sông chi ướ ềs ng mang màu tích huy tho y, hình nh con thuy ươ ộm dáng cô gái và bông hoa trôi theo lũ:ộ ướ“Có nh dáng ng trên cớ ườ ộTrôi dòng lũ hoa đong a”ướ ưĐúng là thi chung a. Ngòi bút tinh Quang Dũng ch phá vài ấnét không ch cái nh ng bông lau, mà còn cái dáng ượ ất hình cô gái lái đò ng ng,ng Thái,…cái dáng ng nghiêng ườ ườ ườ ảr tình “đong a”ch không ph “đung a” nh ng bông hoa ng ừnh mu “làm duyên bên dòng lũ”. “Đung a” ch thu túy ướ ảchuy ng đi mang tính ch lý, còn đong ảchuy ng, nh tình làm cho bông hoa tr thành sinh th ểduyên dáng và đa tình. “C môi ng con đong a” (Th u-ấ ướ ầAnh Ng c)ọ"Có nh ", "có th y"ớ luy láy, kh thêm nh luy n, i.ế ồV ch “trôi” mà tác gi dùng đây cũng tinh lên nh ẹnhàng thanh thoát “Trôi dòng lũ hoa đong a”. Ph có “tay lái ra hoa” ướ ảthì chi thuy qua su lũ gh nh thác êm nh th ượ ếV ch “trôi” tinh và ch “đong a” phong tình, dòng ướlũ ng tr thành su êm yên con thuy nh êm ướ ẹtrôi.Nh hùng vĩ th ng, nh ng nét kh e, gân gu c; ắv nét uy chuy n, tinh là cái nhìn riêng tâm lãng ồm và hào hoa Quang Dũng tr khung nh núi ng Tây hoang ướ ơmà nên th Xuyên qua nh và con ng i, là ni hoài ni mơ ườ ệ“ch i” mà sâu ng, bâng khuâng da di ,là tình yêu tác gi ộmi thiên nhiên Qu đã bó tha thi ng lính th ườ ờoanh li t:ệ“ kháng chi n! năm qua nh ng aƠ ườ ửNghìn năm sau; còn soi ng”ủ ườ(Ch Lan Viên)ế