Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất - Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

85d089c319ffc12572c35b620c0b8c45
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-05 11:40:10 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 367 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi Lí 10 ài 14: Th hành: phânự ựhóa các và các ki khí trên Trái tớ Phân tích bi để ồm ki khí uộ ậCâu 1: vào Các khí trên Trái trong hình 14.1 SGKự ượ ấban chu ho hình 18.1 SGK ban nâng cao, em hãy cho bi t:ẩ ế* Trên Trái có bao nhiêu khí u? tên các khí đó ậ* Tên các ki khí các khí sau:ể ậ- Nhi iệ ớ- nhi iậ ớ- Ôn iớ* Nh xét phân hóa khác nhau gi khí ôn và khí uậ ậnhi iệ ớTr i:ả ờ* Trên Trái có khí m:ấ ồ- khí cớ ự- khí cớ ự- khí ôn iớ ớ- khí nhi tớ ệ- khí nhi iớ ớ- khí xích oớ ạ- khí xích oớ ạ* Tên các ki khí các khí sau:ể ậ- Nhi i: Ki khí nhi và ki khí nhi gióệ ớmùa.- nhi i: Ki khí nhi a; ki khí nhi gióậ ệmùa và ki khí nhi trung i.ể ả- Ôn i: Ki khí ôn và ki khí ôn ng.ớ ươ* Nh xét phân hóa khác nhau gi khí ôn và khí uậ ậnhi i.ệ ớ- khí ôn i, các ki khí ch phân hóa theo chi kinhỞ ềtuy n.ế- khí nhi i, các ki khí ch phân hóa theo chi vĩỞ ềtuy n.ếCâu 2: Căn vào các bi nhi và ng A, B, C, đây,ứ ượ ướem hãy xác nh chúng tiêu bi cho ki khí nào?ị ậTr i:ả ờA Ki khí nhi gió mùaể ớB Ki khí ôn aể ịC Ki khí ôn ngể ươD Ki khí nhi trung iể ảCâu 3: Em hãy cho bi khí Vi Nam thu ki khí nào và khíế ớh nào?ậTr i:ả ờKhí Vi Nam thu ki khí nhi gió mùa và thu khíậ ớh nhi i.ậ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph