loading
back to top

ứng dụng đạo hàm

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-10 10:16:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM   

91
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ứng dụng đạo hàm

ứng dụng đạo hàm

ứng dụng đạo hàm
Tóm tắt nội dung
Xác nh tham hàm f(x) đi trên kho ng xác nh. ịPh ng pháp .ươTìm đi ki hàm ố3 2( )= +y ax bx cx đi trên kho ng ả( )a .Hàm đã cho xác nh ịD=¡Ta có: 2y (x) 3ax 2bx c¢ ¢= .1. Hàm ng bi trên ế( )a 0, )¢³ " Îa và 0¢= ch ra ạđi mể thu cộ( )a b.Tr ng pườ ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢³ (*) thì ng bi trên ế( )a )h(m) max g(x)³a b ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢³ (**) thì ng bi trên ế( )a )h(m) min g(x)£a bTr ng ườ ph ng trình ươf (x) 0¢³ không ng (*) thì ượ ặt x= -a .Khi đó ta có: 2y g(t) 3at 2(3a b)t 3a 2b c¢= .– Hàm ng bi trên kho ng ả( ;a)- g(t) 0, 0³ " 00ì >íD £î ho ặa 00S 0P 0ì >ïD >ïí>ïï³î– Hàm ng bi trên kho ng ả(a; )+¥ g(t) 0, 0³ " 00ì >íD £î ho ặa 00S 0P 0ì >ïD >ïí<ïï³î2. Hàm ngh chị bi trên ế( )a 0, )¢³ " Îa và 0¢= ch ra ộs đi thu ộ( )a .0PHI VÀ GI NG YẾ ẠBÀI 1. ĐI ỆPHI 4. NG ỤCAOTr ng pườ 1: ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢£ (*) thì ngh ch bi trên ế( )a )h(m) max g(x)³a b ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢³ (**) thì ngh ch bi trên ế( )a )h(m) min g(x)£a bTr ng ườ 2: ph...
Nội dung tài liệu
Xác nh tham hàm f(x) đi trên kho ng xác nh. ịPh ng pháp .ươTìm đi ki hàm ố3 2( )= +y ax bx cx đi trên kho ng ả( )a .Hàm đã cho xác nh ịD=¡Ta có: 2y (x) 3ax 2bx c¢ ¢= .1. Hàm ng bi trên ế( )a 0, )¢³ " Îa và 0¢= ch ra ạđi mể thu cộ( )a b.Tr ng pườ ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢³ (*) thì ng bi trên ế( )a )h(m) max g(x)³a b ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢³ (**) thì ng bi trên ế( )a )h(m) min g(x)£a bTr ng ườ ph ng trình ươf (x) 0¢³ không ng (*) thì ượ ặt x= -a .Khi đó ta có: 2y g(t) 3at 2(3a b)t 3a 2b c¢= .– Hàm ng bi trên kho ng ả( ;a)- g(t) 0, 0³ " 00ì >íD £î ho ặa 00S 0P 0ì >ïD >ïí>ïï³î– Hàm ng bi trên kho ng ả(a; )+¥ g(t) 0, 0³ " 00ì >íD £î ho ặa 00S 0P 0ì >ïD >ïí<ïï³î2. Hàm ngh chị bi trên ế( )a 0, )¢³ " Îa và 0¢= ch ra ộs đi thu ộ( )a .0PHI VÀ GI NG YẾ ẠBÀI 1. ĐI ỆPHI 4. NG ỤCAOTr ng pườ 1: ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢£ (*) thì ngh ch bi trên ế( )a )h(m) max g(x)³a b ph ng trình ươf (x) h(m) g(x)¢³ (**) thì ngh ch bi trên ế( )a )h(m) min g(x)£a bTr ng ườ 2: ph ng trình ươf (x) 0¢£ không ng (*) thì ượ ặt x= -a .Khi đó ta có: 2y g(t) 3at 2(3a b)t 3a 2b c¢= .– Hàm ngh ch bi trên kho ng ả( ;a)- g(t) 0, 0£ " 00ì <íD £î ho ặa 00S 0P 0ì <ïD >ïí>ïï³î– Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(a; )+¥ g(t) 0, 0£ " 00ì <íD £î ho ặa 00S 0P 0ì <ïD >ïí<ïï³îChú ý: 1. Ph ng trình ươ()2f ax bx 0= (a ¹0) có hai nghi ệ1 2x th aỏ 2x 0< 200 0S 0ìD >ï£ ³íï>î 2x 0£ .1 20x 0S 0ìD >ï< ³íï<î1 21 20 x0x 0éì< ïÛêí< >ïêîëTrong đó 2b cS .xa a= =- .2. hàm f(x) có giá tr nh nh trên ,th thì:ế ếx Dx D,f(x) min f(x) 0Î" ³.3. hàm f(x) có giá tr nh trên D, th thì ếx Dx D,f(x) max f(x) 0Î" £.4. Cho hàm ốy f(x)= liên trên Dụ* Df(x) minf(x) k³ " ạDmin f(x) )* Df(x) max f(x) k£ " ạDmax f(x) ).Bài toán 01: TÌM HÀM NG BI N, NGH CH BI TRÊN KHO NGỂ Ả();=- aK, ();b +¥ ,(,;ùû- );éëb +¥ .Ph ng pháp .ươChú 1: Hàm ố()y x,m= tăng trênxy ' min ' 0ÎÛ " ³¡¡ .1* Hàm ố()y x,m= gi trênảxy ' max ' 0ÎÛ " £¡¡ .Chú 2: ặ()()2f ax bx 0= .·()f 0= có hai nghi ệ1 2x ,x th mãn ỏ1 2x xì <ïÛ <í í- <- <ïîîV y, ớ3m 34< thì hàm ngh ch bi trên kho ng có dài nh ơVí 2. Tìm hàm ố()3 2y mx 36 5= ngh ch bi trên kho ng có dài ộb ng ằ4 .L gi i.ờ ảHàm đã cho xác nh trên ị¡ .2Ta có: 2y ' 3x 2mx 36= và 2' 3m 108D -D th ấy 'a 0= do đó hàm đã cho không ngh ch bi trên ế¡ .N ếm 9<- ho ặm 12> ứ' 0D thì ' 0= có nghi phân bi ệ1x 2x ng xét ảd u, ta th ấy ' 0< ớ()1 2x xÎ suy ra hàm ngh ch bi ớ1 2x ;xÎ ùë .Hàm ngh ch bi trên kho ng có dài ng ằ4 khi 2x 2- cứ2m 3m 1082 23- -=, bình ph ng hai và rút ta ph ng trình:ươ ượ ươ2m 3m 180 12- =- ho ặm 15= th đi ki .ỏ ệV y, ớm 12=- ho ặm 15= yêu bài toán th mãn.ầ ượ ỏBÀI LUY NẬ ỆCâu 1. Tìm tham ốm hàm ố()32xf (m 1+)x (m 3)x 3= tăng trên kho ng ả()0;3 A. 12m7³ B. 12m7>C. 12m7£ D. 12m7= Câu 2. Tìm tham ốm hàm ố()mx 4f m+=+ tăng trên kho ng ả()2;+¥ A. 2³ B. 0 D. 0> Câu 3. Tìm tham ốm hàm ố()mx 4f m+=+ gi trên kho ng ả();1- A. 1- <- B. 1- C. 1- D. 1- Câu 4. Tìm tham ốm hàm ố32x 1y (m 2)x m(m 3)x3 3= ngh ch bi trên ếkho ng ả()1;+¥ A. 45 5m2ì<ïïïïí-ï>ïïïî B. 45 5m2é³êê-ê£êëC. 45 5m2ì³ïïïïí-ï£ïïïî D. 45 5m2ì>ïïïïí-ï<ïïïî Câu 5. Tìm tham ốm hàm ố3 2y 3x mx m= ngh ch bi trên kho ng có đị ộdài ng ằA. 9m4= B. 9m4> C. 9m4< D. 9m4³ 3Câu 6: giá tr nào thì hàm ố()3 2y 2mx 15 2= ng bi trên ế()1;3 ?A. 3³ B. 18m5³ C. 183 m5< D. 18m5> Câu 7: Tìm hàm ố3 2y 3x 3mx 1= ngh chbi trên kho ng ả()0;+¥A. 0> 1-£ C. 1£ D. 2³Câu 8: Hàm ốmx 1yx m+=- ngh ch bi trên ng kho ng xác nh khi giá tr ủm ngằA. 1< B. 1> R" D. 1- Câu 9: Hàm ốx 2yx m+=- ng bi trên kho ng ả(2; )+¥ khiA. 2< B. 2> C. 2< 2<- Câu 10: Tìm hàm 2y 3m ngh ch bi trên kho ng có dài ng 2ị ằA. 1-£ 1= C. m-£ D. 2= ±Câu 11: Cho hàm ố()()3 2y 2x 3m 2m 3= Tìm hàm ngh ch bi nể ếtrên đo có dài ng 4ạ ằA. 5= ho ặm 3= B. 5= ho ặm 3=C 5= ho ặm 3= D. 5= ho ặm 3=Câu 12. Hàm ố3 2y 3x mx m= ngh ch bi trên kho ng có dài ng ằ1 khi:A. 9m4= B. 9m4= C. 9m2= D. 9m2= -Câu 13. Hàm ố3 21y (m 1)x mx (3m 2)x3= luôn ng bi trên xác nh khi: ịA.1m2£ B. 2£ C. 1³ D. 2³Câu 14. Hàm ốmx 7m 8yx m+ -=- luôn ng bi trên ng kho ng xác nh khi:ồ ịA. 1- B. 1- C. 1- D. 1- £Câu 15 Hàm ố3 2y 6x mx 1= ng bi trên kho ng ả()0;+ khi: A. 0< B. 0> C. 0£ D. 0³Câu 16 giá tr nào thì hàm ố2 2y 2mx 3= ng bi trên kho ngồ ả()2;+¥A. 2³ 2³ C. 2£ D. 0³4Câu 17 Cho hàm ố()()3 2y 2m 3m 1= lu nào sau đây đúngA. Hàm luôn ng bi trên ế¡B. Hàm luôn ng bi trên ế¡C Hàm không đi trên ệ¡D. Hàm có hai tr và kho ng cách gi hai đi tr ng mCâu 18 giá tr nào thì hàm ố()3 21y 4x 23= có dài kho ng ngộ ồbi là ế2 5A {}m 2; 4Î B. {}m 2;4Î C. {}m 1;3Î D. {}m 3;1ÎCâu 19: Cho hàm ng bi trên kho ng (1; khi:A.-11 C. D. Câu 20 .Tìm các giá tr tham sao cho hàm số3 2y 3x 3mx 1= ng bi nồ ếtrên R. Ch qu ảđúng:A .m 1³ B.m 1> C.m 1< D.m 1£ Câu 21. Tìm các gía tr tham hàm `ể ố()32xy 4x 53= ng ồbi trên R. Ch qu đúng:ế 1- B. 3£ ho ặm 1³ C. 2- D. 2- Câu 24 Tìm các giá tr th tham hàm ố3 2y 3x mx 4= ngh ch ịbi trên kho ng ả()0;+¥ (]m ;0Î B. ()m 0;Î +¥ C. [)m 0;Î +¥ D. ()m 1Î -Câu 25: Cho hàm ố2x 2x myx 1- +=+ là tham Hàm luôn ng bi trên các ếkho ng xác nh nó khi và ch khi: ỉA 3£ B. 3> C. 6< D. 1<5Câu 26 Tìm các giá tr th tham sao cho hàm ố3 2y 3x 3mx 1= -ngh ch bi trên kho ng ả()0;+¥ .A .m 1£ B.m 1= C.m 1£ D.m 0=.Câu 27 Giá tr tham hàm ố3 2y 3mx 3(2m 3)x 2= ng bi trên ếkho ng (2;+ả¥ làA 1m2£ B. m" Ρ C. 1m D. 1m2³Câu 28 Tìm hàm ố2x 4xy2x m+=+ ng bi trên kho ng ả[)1;+¥A.1m ;3æ ö÷çÎ +¥÷ç÷çè B.1m ;3æ ùçúÎ -ççúèû .1m ;3é ö÷êÎ +¥÷÷êøë D.{}1m 03é ö÷êÎ +¥÷÷êøëCâu 29. Hàm ố3 2y 6x mx 1= ng bi trên kho ng ả()0 ;+ Giá tr là: A. 12³ B. 0< C. 12< 0>Câu 30. Hàm ố3 21y mx3= ng bi trên kho ng ả(1; )+¥ thì thu kho ng nào ảsau đây: A.( 1; )- +¥ B.( 1;3)- .( ;3]- D.[3; )+¥ Câu 31. Tìm hàm ố2x 4xy2x m+=+ ng bi trên kho ng ả[)1;+¥A.1m ;3æ ö÷çÎ +¥÷ç÷çè B.1m ;3æ ùçúÎ -ççúèû .1m ;3é ö÷êÎ +¥÷÷êøë D.{}1m 03é ö÷êÎ +¥÷÷êøë ”Câu 32. Tìm các giá tr ủm hàm ốmx 1yx m-=+ tăng trên kho ng ả()1;+¥ .A. 1£ B. 1³ -C. 1£ D. qu khác ảCâu 33 Tìm các giá tr ủm hàm ố()()3 21y 103= ngồbi trế ên kho ng ả()0;3 .A. 12m7³ B. 12m7 D. mΡ6Câu 34. Cho hàm ốmx 7m 8yx m+ -=- Tìm các giá tr ủm hàm luôn ngể ồbi trên trên kho ngả ()0;+¥ .A. 0- £. B. 1- 8Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến