loading
back to top

Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 các tỉnh

Chia sẻ: 101019463713313 | Ngày: 2016-10-30 20:03:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi toán lớp 10   

184
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 các tỉnh

Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 các tỉnh

Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 các tỉnh
Tóm tắt nội dung

ĐỀ THI VẠO LỚP 10-2012: HÀM SỐ- ĐỒ THỊCâu 1: Cho hàm số 8x có đồ thị là (P) a/ Tìm toạ độ của điểm A, trên đồ thị (P) có hoành độ lần lượt là -1 và 1.2 b/ Viết phương trình đường thẳng ABCâu 2: Cho hàm số y= 214 x- có đồ thị (P) và hàm số =mx 1( ¹0) có đồ thị (d)a)Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, vẽ đồ thị (P) và đồ thị (d) khi m=1.b)Tìm điều kiện của để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và x2 Khi đó xác định để 21 2x 48 .Câu 3: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm có hoành độ bằng và thuộc đồ thị hàmsố 2y 2x= Lập phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm biết đường thẳngOM là đồ thị hàm số bậc nhất).Câu :41) Vẽ đồ thị hàm số sau trên cùng mặt phẳng toạ độ :y 2x (d) -x (d’)Và tìm toạ độ giao điểm của (d) và (d’) bằng cách giải hệ phương trình.2) Tìm để (P): mx đi qua điểm có toạ độ (3;2)Câu 5: Vẽ đồ thị (d) của hàm số -x 3; Tìm trên (d) điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau.Câu 6: 1) Cho hàm số có đồ thị là (P) và đường thẳng (d): 2a) Vẽ và trên...

Nội dung tài liệu

ĐỀ THI VẠO LỚP 10-2012: HÀM SỐ- ĐỒ THỊCâu 1: Cho hàm số 8x có đồ thị là (P) a/ Tìm toạ độ của điểm A, trên đồ thị (P) có hoành độ lần lượt là -1 và 1.2 b/ Viết phương trình đường thẳng ABCâu 2: Cho hàm số y= 214 x- có đồ thị (P) và hàm số =mx 1( ¹0) có đồ thị (d)a)Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, vẽ đồ thị (P) và đồ thị (d) khi m=1.b)Tìm điều kiện của để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và x2 Khi đó xác định để 21 2x 48 .Câu 3: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm có hoành độ bằng và thuộc đồ thị hàmsố 2y 2x= Lập phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm biết đường thẳngOM là đồ thị hàm số bậc nhất).Câu :41) Vẽ đồ thị hàm số sau trên cùng mặt phẳng toạ độ :y 2x (d) -x (d’)Và tìm toạ độ giao điểm của (d) và (d’) bằng cách giải hệ phương trình.2) Tìm để (P): mx đi qua điểm có toạ độ (3;2)Câu 5: Vẽ đồ thị (d) của hàm số -x 3; Tìm trên (d) điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau.Câu 6: 1) Cho hàm số có đồ thị là (P) và đường thẳng (d): 2a) Vẽ và trên cùng một hệ toạ độ Oxyb) Bằng phép tính hãy tìm toạ độ giao điểm của và )2) Trong cùng một hệ toạ độ Oxy cho điểm: A(2;4);B(-3;-1) và C(-2;1) Chứng minh điểm A,B, không thẳng hàng.Câu 7: Cho parapol (P) 212 x.1. Vẽ (P) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.2. Bằng phương pháp đại số,hãy tìm tọa độ các giao điểm và của (P) và đường thẳng (d): 4.Tính diện tích tam giác AOB là gốc tọa độ).Câu 8: Cho Parapol (P), và đường thẳng 2(1 m)x (d), với là tham số.1/ Vẽ đồ thị (P).2/ Chứng minh với mọi giá trị của m, parapol (P) và đường thẳng (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt3/ Tìm các giá trị của m, để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ 1Câu 9: Cho par bol (P) ax 1) Tì bi ng parabol (P) qua A( –3). Vẽ (P) ới ừa tìm được. 2) ịnh giá trị củ đư ờng th ng (2 m) tạo với trụ hoànhmột góc 60o. Câu 10: Cho hàm số ax b.Tìm và biết rằng đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng -2x +3 và đi qua điểm M( 2;5)Câu 11: Với giá trị nào nào của thì đồ thị của hai hàm số 12x (7 m) vày 2x (3 m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?Câu 12: a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2y x= và đường thẳng (D): 3y x= trên cùng một hệtrục toạ độ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) câu trên bằng phép tính.Câu 13: Cho Parabol (P): 2y x= và đường thẳng (d): 2y 2x 9= .1) Tìm toạ độ các giao điểm của Parabol (P) và đường thẳng (d) khi 1.2) Tìm để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.Câu 14: Cho đường thẳng (d): -x và parabol (P): 2a) Vẽ (d) và (P) trên cùng một hệ trục tọa độ.b) Bằng đồ thị hãy xác định tọa độ các giao điểm của (d) và (P).Câu 15: Cho hàm số -x có đồ thị là đường thẳng (d )1/ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy hãy vẽ đường thẳng )2/ Hàm số 2mx có đồ thị là đường thẳng ). Tìm và đề hai đường thẳng (d)và song song với nhau.Câu 16: Vẽ đồ thị hàm số (P): 21y x4= Tìm để đường thẳng (d): tiếp xúc với đồ thị (P).Câu 17: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ, đồ thị của các hàm số và 3x 2.Tính tọa độ các giao điểm của hai đồ thì trên.Câu 18: Cho hàm số bậc nhất =f(x) 2011x +2012. Cho hai giá trị bất kì x1 x2 sao cho x1 x2 .a. Hãy chứng minh f(x1 f(x2 )b. Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên ?c. Qua đồ thị của hàm số 0,75x 2,hãy cho biết khi tăng từ -2 đến thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của là bao nhiêu Câu 19: Cho ba đường thẳng (l1 ), l2 ), (l3 3( 1, 3l mx= +a) Tim tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (l1 và l2 ). b) Tìm để ba đường thẳng (l1 ), l2 ), (l3 đổng quy.Câu 20: Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, cho parabol (P): y= 2x2 và đường thẳng (d):32y x= 1.Bằng phép tính, hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) 2.Tìm để đường thẳng (d’) :y= mx tiếp xúc với parabol (P)Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): và đường thẳng (d): y=ax alà tham số 1. Vẽ parabol (P).2. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt. 3. Gọi ;x là hoành độ giao điểm của (P) và (d), tìm để x1 +2x2 3Câu 22: Cho hàm số 14 1) Vẽ đồ thị P) của hàm số đó.2) Xác định và để đường thẳng d) ax cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng và cắt đồ thị (P) nói trên tại điểm có hoành độ bằng 2.Câu 23: Cho hàm số bậc nhất ()– 3y m= (d) a. Tìm để hàm số đồng biến.b. Tìm để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số 3y x= .Câu 24: Cho hàm số: mx (1), trong đó là tham số.a) Tìm để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm (1;4). Với giá trị vừa tìm được, hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên R?b) Tìm để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng (d) có phương trình:x 0Câu 25: Cho hàm số (2 m)x (1)a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số khi b) Tìm giá trị của để đồ thị hàm số (1) đồng biếnCâu 26: Cho Parabol (P): và đường thẳng (d) 2x aa Vẽ Parabol (P)b Tìm tất cả các giá trị của để đường thẳng (d) và parabol (P) không có điểm chungĐỀ THI VẠO LỚP 10-2013Thanh HóaCâu 2,0 ): ng ng cho ờng (d): =2 +1 rabol y= 2. a) Tìm đư th ng qua đi 5) b) Tìm đư th ng ar bol (P) phân hoành ợtl x1 x2 mãn x1 x2 x1 x2 Thái BìnhBài điểm ): Cho Parabol (P): 22xy= và đường thẳng (d): mx (m là tham số)1) Chứng minh rằng với mọi giá trị của thì:a. Đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định, tìm tọa độ điểm đó.b. Đường thẳng (d) luôn cắt (P) taioj hai điểm phân biệt.2) Tìm tọa độ hai điểm và thuộc (P) sao cho đối xứng với qua điểm M(-1; 5)Tiền GiangBài 1,5 điểm 1. Cho Parabol (P): 2y x= và đường thẳng (d): 2x 3. a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. Quảng NinhBài (2,0 điểm). 1. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với đồ thị hàm số 5x 6.2. Cho phương trình: 3x 2m (1) với là tham số. Tìm các giá trị của đểphương trình (1) có hai nghiệm x1 x2 thỏa mãn điều kiện x1 4x2 2Hưng YênCâu 1:1) Rút gọn =12 33-2) Tìm để đường thẳng 2x đi qua A(-1; 3)2 23) Tìm tung độ của điểm trên (P) 212 xbiết có hoành độ -2.Hậu GiangBài 3: (2,0 điểm) Cho hàm số 21 có đồ thị là Parabol (P) và hàm số ax bcó đồ thị là đường thẳng (D).a) Vẽ đồ thị (P).b) Tìm và b, biết rằng đường thẳng (D) song song với đường thẳng và đi quađiểm thuộc parabol (P): 21 có hoành độ bằng -2c) Với và vừa tìm được câu trên. Hãy tìm toạ độ các giao điểm của (P) và đườngthẳng (D) bằng phép tính.Hà TĩnhBài Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ()2y m= và đường thẳngy 5x 2= +. Tìm để hai đường thẳng đó song song với nhauĐồng NaiCâu 2,0 điểm )Cho hai hàm số –2x có đồ thị là có đồ thị là .1 Vẽ hai đồ thị và đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .2 Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị và đã cho .Đắc RôngCâu :(2,0 điểm) Cho parabol (P) 241xy-= và đường thẳng (d) có phương trình:()312+++=mxmy (với là tham số).a) Vẽ parabol (P)b) Tìm tất cả giá trị của để đường thẳng (d) và parabol (P) không có điểm chung.Đà NẵngBài 3: (1,5 điểm)a) Vẽ đồ thị hàm số 212y x=b) Cho hàm số bậc nhất 2y ax= (1) Hãy xác định hệ số a, biết rằng và đồthị của hàm số (1) cắt trục hoành Ox, trục tung Oy lần lượt tại hai điểm A, saocho OB 2OA (với là gốc tọa độ).Bình Phước Câu 2:(2,0 điểm)1. Cho Parabol (P):212y x= và đường thẳng 1y x= +a) Vẽ parabol (P) và đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độb) Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 32. Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình :2 403 47x yx y- =ìí+ =îBến TreCâu (3,0 điểm) Cho các hàm số có đồ thị là (P) và 2x có đồ thị là (d).a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc (đơn vị trên các trục bằng nhau).b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.c.Tìm các điểm thuộc (P) và cách đều các trục tọa độ Ox, Oy (I khác gốc tọa độ O) An GiangBài 2. (2,0 điểm)Cho hàm số có đồ thị là Parabol )a) Vẽ đồ thị hàm sốb) Xác định sao cho đường thẳng ax +b song song với đường thẳng +5 và cắt Parabol (P) tại điểm có hoành độ bằng Vũng TầuBài 2: 1.5 điểm) Cho parabol (P): y= 34 và đường thẳng (d): y= (với là tham số)1 Vẽ parabol (P)2 Tìm tất cả các giá trị của để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.Quảng trịBài 3: (1,5 điểm)1) Hàm số ax có đồ thị là (d). Xác định giá trị của để (d) đi qua điểm A(-1; 1).2) Với giá trị của đã được xác định câu 1, Tìm tọa đọ giao điểm của (d) và đồ thị (P) của hàm số 2.TPHCMBài 2: (1,5 điểm)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2=y và đường thẳng (D): 2= +y trên cùng một hệtrục toạ độ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) câu trên bằng phép tính.ĐỀ THI 20141) BÌNH ĐỊNH: Cho (d): y=2mx 2m (m là tham số ¹0) và (p) -x 2a) tìm để (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 32-b) tìm để (d) cắt (p) tại hai điểm phân biệt2)Bình thuận: Cho (p) 12 a) vẽ (p)b)Cho điểm có tọa độ tùy thuộc (p) và A(0; 12 CMR khoảng cách từ đến (d): =- 12 bằng MA3)Hà nội: Cho (p) 12 Và (d): y=mx 12 m+1 (m là tham số ¹0)a) với m=1 xác định tọa độ giao điểm của và của (d) và (p)b) Tìm để (d) cắt (p) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 sao cho 22x x- =4) Hải Phòng: Cho (d): y=4x-3 và (p) 2. Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (p) bằng phép toán5) HCM Bài 2: (1,5 điểm)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2=y và đường thẳng (D): 2= +y trên cùng một hệ trụctoạ độ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) câu trên bằng phép tính.6) Lâm Đồng: Cho (d1 ): y=2x-5 và (p) Lập PT đường thẳng (d2 )// (d1 và cắt (p) tại điểmcó hoàng độ bằng 37) Lạng Sơn: Câu (1 điểm)Vẽ đồ thị các hàm số 2y 2x 1= trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định tọađộ giao điểm của hai đồ thị đó.8) Long An:a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 22y x= và đường thẳng (D): 3y x= trên cùng một hệ trục toạđộ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) câu trên bằng phép tính.9)Ninh Thuận:a)Vẽ đồ thị (P) của hàm số 22y x=b)Viết PT đt (d) có hệ số góc bằng và đi qua M(2;-1)10) Quảng Ngãi: Cho hàm số bậc nhất 2m )x a) Với giá trị nào của thì hàm số đã cho nghịch biến trên ?b) Tìm để đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm A( 2)11)Quảng Trị: Bài 3: (1,5 điểm)a)Hàm số ax có đồ thị là (d). Xác định giá trị của để (d) đi qua điểm A(-1; 1).b)Với giá trị của đã được xác định câu 1, Tìm tọa đọ giao điểm của (d) và đồ thị (P) của hàm số 2.12)Vũng Tàu Bài 2: 1.5 điểm) Cho parabol (P): y= 34 và đường thẳng (d): y= (với là tham số)1 Vẽ parabol (P)2 Tìm tất cả các giá trị của để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.13)An Giang: Bài 2. (2,0 điểm)Cho hàm số có đồ thị là Parabol )a) Vẽ đồ thị hàm sốb) Xác định sao cho đường thẳng ax +b song song với đường thẳng +5 và cắt Parabol (P) tại điểm có hoành độ bằng 14)Bắc Giang: tìm để hai đường thẳng (d1 ): y= (2m-1)x-1 (12m¹ )và (d2 ): y= 3x-2 song song15)Bến Tre: Câu (6,0 điểm) Cho các hàm số có đồ thị là (P) và 2x có đồ thị là (d).a)Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc (đơn vị trên các trục bằng nhau).b)Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.c)Tìm các điểm thuộc (P) và cách đều các trục tọa độ Ox, Oy (I khác gốc tọa độ O) .16)Bình Dương: Bài 2. (1,5 điểm) Cho hai hàm số bậc nhất và -2x 11/ Với giá trị nào của thì đồ thị của các hàm số trên cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành.2/ Với -1, Vẽ đồ thị các hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy17)Bình Phước: Câu 2:(2,0 điểm)Cho Parabol (P):212y x= và đường thẳng 1y x= +a)Vẽ parabol (P) và đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độb)Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 318)Đà Nẵng: Bài 3: (1,5 điểm)a)Vẽ đồ thị hàm số 212y x=b)Cho hàm số bậc nhất 2y ax= (1) Hãy xác định hệ số a, biết rằng và đồ thị của hàmsố (1) cắt trục hoành Ox, trục tung Oy lần lượt tại hai điểm A, sao cho OB 2OA (với là gốctọa độ).19) Đắc Nông: Câu :(2,0 điểm) Cho parabol (P) 241xy-= và đường thẳng (d) có phương trình: ()312+++=mxmy (với là tham số).a)Vẽ parabol (P)b)Tìm tất cả giá trị của để đường thẳng (d) và parabol (P) không có điểm chung.20)Đồng Nai: Câu 2,0 điểm )Cho hai hàm số –2x có đồ thị là có đồ thị là .1 Vẽ hai đồ thị và đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .2 Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị và đã cho .21)Hà Tĩnh: Bài Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ()2y m= vàđường thẳng 5x 2= Tìm để hai đường thẳng đó song song với nhau22)Hải Dương: a) Tìm để đồ thị hàm số (3m -2) +m song song với đồ thị hàm số =x +5b) Tìm để đồ thị các hàm số x= và m= cắt nhau tại điểm nằm trong góc phầntư thứ II. 23)Hậu Giang: Bài 3: (2,0 điểm) Cho hàm số 21 có đồ thị là Parabol (P) và hàm số ax+ có đồ thị là đường thẳng (D).a)Vẽ đồ thị (P).b) Tìm và b, biết rằng đường thẳng (D) song song với đường thẳng và đi qua điểm Athuộc parabol (P): 21 có hoành độ bằng -2c)Với và vừa tìm được câu trên. Hãy tìm toạ độ các giao điểm của (P) và đường thẳng (D)bằng phép tính.24)Hưng Yên: a)Tìm để đường thẳng 2x đi qua A(-1; 3)b)Tìm tung độ của điểm trên (P) 212 xbiết có hoành độ -2.25)Quảng Ninh: a)Xác định hệ số để hàm số ax cắt trục hoành tại điểm có hoành độbằng 1,5.b)Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với đồ thị hàm số 5x 6.26)Tây Ninh:Câu điểm cho hàm số (a 2)x có đồ thị là đường thẳng (d). Tìm để đườngthẳng (d) đi qua điểm M(1 4)Câu điểm Vẽ đồ thị của hàm số 212y x= -27)Tiền Giang: Bài 3,0 điểm 1. Cho Parabol (P): 2y x= và đường thẳng (d): 2x 3. a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. 28)Thái Bình: Bài điểm ):Cho Parabol (P): 22xy= và đường thẳng (d): mx (m là tham số)1) Chứng minh rằng với mọi giá trị của thì:a. Đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định, tìm tọa độ điểm đó.b. Đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A,B.2)Tìm tọa độ hai điểm và thuộc (P) sao cho đối xứng với qua điểm M(-1; 5)(m=-1)29)Thái Nguyên: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng 2013+=xy Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với các trục tọa độ.30)Thanh Hóa: Câu 2,0 ): ng ng cho ờng (d): =2 +1 rabol y= 2. a) Tìm đư th ng qua đi 5) b) Tìm đư th ng ar bol (P) phân hoành ợtl x1 x2 mãn x1 x2 x1 x2 2Vũng tàu Bài 2: (2.0 điểm)Cho parabol (P): 22y x= và đường thẳng (D): y=x-m+1( với là tham số).a) Vẽ Parabol (P)b) Tìm tất cả các giá trị của để (P)cắt (D) có đúng một điểm chung.c) Tìm tọa độ các diểm thuộc (P) có hoành độ bằng hai lần tung độ.Hải Dương Bài (1,5 điểm)Cho hai hàm số -2x và x1/ Vẽ đồ thị của các hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ2/ Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số bằng phép tínhĐắc lắc Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(0;1) và song song với đườngthẳng d: 10.TPHCM Bài 2: (1,5 điểm)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2=y và đường thẳng (D): 3= +y trên cùng một hệ trục toạ độ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) câu trên bằng phép tính.Đà nẵng Bài 3: (2,0 điểm)Cho hàm số có đồ thị (P) và hàm số 4x có đồ thị (dm )1)Vẽ đồ thị (P)2)Tìm tất cả các giá trị của sao cho (dm và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt, trong đó tung độ của một trong hai giao điểm đó bằng 1.Khánh Hòa Bài 3: (2,00 điểm)Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P):212y x= a)Vẽ đồ thị (P).b)Trên (P) lấy điểm có hoành độ xA -2. Tìm tọa độ điểm trên trục Ox sao cho MA MB đạt giá trị lớn nhất, biết rằng B(1; 1). b)Vì (P) có hoành độ xA -2 nên yA 2. Vậy A(-2; 2) Lấy M(xM 0) bất kì thuộc Ox, Ta có: MA MB AB (Do thay đổi trên Ox và BĐT tam giác) Dấu “=” xẩy ra khi điểm A, B, thẳng hàng, khi đó là giao điểm của đường thẳng AB và trục Ox. Lập pt đường thẳng AB- Tìm giao điểm của đường thẳng AB và Ox, tìm (4; 0).Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến