loading
back to top

Từ vựng bài 9 anh văn 11

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:03:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

102
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 9 anh văn 11

Từ vựng bài 9 anh văn 11

Từ vựng bài 9 anh văn 11Loading...

Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleequip (with) /ɪˈkwɪp/ trang bị It's going to cost $4 million to equip the hospital. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ thiết bị, sự trang bị lot of money was spent on the equipment for the new hospital. advanced /ədˈvɑːnst/ adj tiên tiến This is the most advanced type of engine available. advancement /ədˈvɑːnsmənt/ sự tiến bộ All she was interested in was the advancement of her own career. advance /ədˈvɑːns/ tiến lên, tiến bộ We have advanced greatly in our knowledge of the universe. spacious /ˈspeɪʃəs/ adj rộng rãi It is spacious house with ten rooms.space /speɪs/ không gian Is there any space for my clothes in that cupboard? well-trained /wel-treɪnd/ adj lành nghề The staff in this post office are very well-trained. staff /stɑːf/ nhân viên The staff are not very happy about thelatest pay increase. thoughtful /ˈθɔːtfl/ adj chín chắn, biết suy nghĩtư lự, trầm tư He has thoughtful approach to his work.courteous /ˈkɜːtiəs/ adj lịch sự Although she...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleequip (with) /ɪˈkwɪp/ trang bị It's going to cost $4 million to equip the hospital. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ thiết bị, sự trang bị lot of money was spent on the equipment for the new hospital. advanced /ədˈvɑːnst/ adj tiên tiến This is the most advanced type of engine available. advancement /ədˈvɑːnsmənt/ sự tiến bộ All she was interested in was the advancement of her own career. advance /ədˈvɑːns/ tiến lên, tiến bộ We have advanced greatly in our knowledge of the universe. spacious /ˈspeɪʃəs/ adj rộng rãi It is spacious house with ten rooms.space /speɪs/ không gian Is there any space for my clothes in that cupboard? well-trained /wel-treɪnd/ adj lành nghề The staff in this post office are very well-trained. staff /stɑːf/ nhân viên The staff are not very happy about thelatest pay increase. thoughtful /ˈθɔːtfl/ adj chín chắn, biết suy nghĩtư lự, trầm tư He has thoughtful approach to his work.courteous /ˈkɜːtiəs/ adj lịch sự Although she often disagreed with me, she was always courteous. mail /meɪl/ thư tín She spent the morning reading and answering her mail. parcel /ˈpɑːsəl/ bưu kiện, gói hàng The parcel was wrapped in brown paper. mail and parcel service /meɪl nd ˈpɑːsəl ˈsɜːvɪs/ dịch vụ chuyển thư vàbưu phẩm The mail and parcel service here is quite satisfactory. airmail /ˈeəmeɪl/ thư gửi bằng máy bay If you send it by airmail, it'll be very expensive. surface mail /ˈsɜːfɪs meɪl/ thư gửi bằng tàu, xe, ... sent the parcel by surface mail. EMSExpress Mail Service /ˌiːemˈes//ɪkˈspres meɪl ˈsɜːvɪs/ dịch vụ thư chuyển phát nhanh Please send this letter via Express Mail Service. weight limit /weɪt ˈlɪmɪt/ trọng lượng giới hạn The weight limit for this service is kg. competitive /kəmˈpetətɪv/ adj có tính cạnh tranh The product was sold at very competitive price. compete /kəmˈpiːt/ cạnh tranh Both girls compete for their father's attention.competition ˌkɒmpəˈtɪʃn sự cạnh tranh There's lot of competition between computer companies. EMTExpress Money Transfer /iː em tiː//ɪkˈspres ˈmʌni trænsˈfɜːr/ chuyển tiền nhanh Express Money Transfer is speedy and secure service. speedy /ˈspiːdi/ adj nhanh chóng He's very speedy worker. speed /spiːd/ vận tốc He was travelling at speed of 90 mph. secure /sɪˈkjʊər/ adj an toàn That ladder doesn't look very secure to me. security /sɪˈkjʊərɪti/ an ninh, sự antoàn The insurance policy gave the family security. transfer /trænsˈfɜːr/ chuyển He has been transferred to national hospital. transferable /trænsˈfɜːrəbl ̩/ adj có thể di chuyểncó thể nhượng được This ticket is not transferable. Messenger Call Service /ˈmesɪndʒər kɔːl dịch vụ điện thoại Messenger Call Service is one of the latest services in our post office.ˈsɜːvɪs/notify /ˈnəʊtɪfaɪ/ thông báo Has everyone been notified of the decision? notification /ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən/ thông báo You must give the bank written notification if you want to close your account. recipient /rɪˈsɪpiənt/ người nhận He was the only recipient of the school's scholarship this year. shape /ʃeɪp/ hình dạng These bricks are all in different shapes. original shape /əˈrɪdʒənl ʃeɪp/ hình dạng banđầu Using this service will keep your documents in their original shape. facsimilefax /fækˈsɪmɪli//fæks/ bản sao, máy fax Have you got fax at home? transmission /trænzˈmɪʃən sự truyền đi The transmission of that document was done by fax. transmit /trænzˈmɪt/ truyền đi You should use fax machine to transmit that document. graphics /ˈgræfɪks/ đồ họa, bức họa You can transmit texts and graphics over distances by fax. Press distribution /pres ˌdɪstrɪ dịch vụ phân phát báo chí When you use Press distribution newspapers and magazines will beˈbjuːʃən/ delivered to your house early in the morning. subscribe /səbˈskraɪb/ đăng kí She subscribes to several women's magazines. subscription /əˈrɪdʒɪnəl ʃeɪp/ sự đăng kí We bought an annual subscription to the tennis club. subscriber /səbˈskraɪbər/ người đăng kí The number of subscribers for this magazine is now over 1,000. cramped /kræm t/ adj chật hẹp We have six desks in this room, so we're rather cramped. rude /ruːd/ adj thô lỗ, khiếm nhã He's very rude man. rudeness /ˈruːdnəs/ sự thô lỗ, khiếm nhã His rudeness made me very sad. outdated /ˌaʊtˈdeɪtɪd/ adj lỗi thời Nowadays this technique is rather outdated. unique /jʊˈniːk/ adj duy nhất Do not miss this unique opportunity tostudy abroad. imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ adj giàu tưởng tượng He is an imaginative designer. evidence /ˈev.ɪ.dəns/ bằng chứng There is no scientific evidence to prove that.install /ɪnˈstɔːl/ cài đặt, lắp đặt We're going to install new washing machine tomorrow. installation /ruːd/ sự cài đặt, lắpđặt Do you have to pay extra for installation? registration /ˌredʒɪˈstreɪʃən/ sự đăng kí You need to fill out this registration form. register /ˈredʒɪstər/ đăng kí registered the car in my name. fee /fiː/ phí We couldn't pay the lawyer's fee. Flower TelegramService /ˈflaʊər ˈtelɪgræm ˈsɜːvɪs/ dịch vụ điện hoa often send flowers to my girlfriend via Flower Telegram Service. make /meɪk/ hiệu (hàng hóa) What make of car does he drive? communal growth /ˈkɒmjʊnəl grəʊθ/ sự phát triển cộng đồng Telephones play an important part in communal growth. commune /ˈkɒmjuːn/ xã This commune is not very large. rural /ˈrʊərəl/ adj biệt lập The area is still very rural and undeveloped. network ˈnetwɜːk/ mạng lưới The telephone network in Vietnam should be upgraded.capacity /kəˈpæsəti/ sức chứa, khảnăng, năng lực The stadium has seating capacity of50,000. fixed telephone /fɪkst ˈtelɪfəʊn/ điện thoại cố định have fixed telephone at home. digit /ˈdɪdʒɪt/ con số The number 345 contains three digits.digital /ˈdɪdʒɪtəl/ adj thuộc về số, kĩthuật số bought digital camera yesterday. upgrade /ʌpˈgreɪd/ nâng cấp More money should be spent on upgrading the post office system in Vietnam. reduction /rɪˈdʌkʃən/ sự giảm sút There has been reduction in the number of bikes in this area. reduce /rɪˈdjuːs/ giảm, rút gọn have stopped eating sugar to reducemy weight. demand /dɪˈmɑːnd/ nv nhu cầuyêu cầu demanded an explanation. expansion /ɪkˈspænʃən/ sự mở rộng, bành trướng Expansion into new areas of researchis possible. expand /ɪkˈspænd/ mở rộng, bành trướng The telephone networks in rural areasshould be expanded.expansive /ɪkˈspænsɪv/ adj rộng lớn There was an expansive view from the window. attitude /ˈætɪtjuːd/ thái độ He has very bad attitude at work. arrogant /ˈærəgənt/ adj kiêu căng, ngạo mạn found him arrogant and rude. arrogance /ˈærəɡəns/ sự kiêu căng, ngạo mạn His arrogance annoys me. pickpocket /ˈpɪkˌpɒkɪt/ trộm móc túi He is real pickpocket. reasonable /ˈriːzənəbl ̩/ adj hợp lý bought this telephone at reasonable price. unreasonable /ʌnˈriːzənəbl ̩/ adj vô lý That was an unreasonable demand. punctuality /ˌpʌŋktʃuˈæləti/ sự đúng giờ Punctuality has never been his strongpoint. punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ adj đúng giờ You are all required to be punctual. resident /ˈrezɪdənt/ cư dân The local residents are happy with thepunctuality of the post office. brave /breɪv/ adj dũng cảm The hero was very brave.bravery /ˈbreɪvəri/ sự dũng cảm They were awarded medals for their bravery. break into /breɪk ˈɪntuː/ đột nhập burglar breaks into houses to steal things. shoplifter /ˈʃɒpˌlɪftər/ kẻ ăn cắp cửa hàng shoplifter has just been arrested by the police. coward /ˈkaʊəd/ nadj người hèn nháthèn nhát coward is someone who is not brave. tenant /ˈtenənt/ người thuê (nhà, đất) tenant is someone who rents house or flat. pacifist /ˈpæsɪfɪst/ người theo chủ nghĩa hòabình He has been pacifist since he left the war. orphan /ˈɔːfən/ trẻ mồ côi An orphan is someone whose parentsare dead. impatient /ɪmˈpeɪʃənt/ adj không kiên nhẫn He can't be teacher he is too impatient. release /rɪˈliːs/ thả, phóng thích He was released from prison last year.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến