loading
back to top

Từ vựng bài 7 Anh văn 6

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 14:44:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

98
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 7 Anh văn 6

Từ vựng bài 7 Anh văn 6

Từ vựng bài 7 Anh văn 6Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 apartment /ə'pɑ:rtmənt/ n. căn hộ We live in small apartment. bank /bæŋk/ n. ngân hàng There is only one bank in this town. bike /baɪk/ n. xe đạp Peter often goes to school by bike. bus /bʌs/ n. xe buýt My sister goes to school by bus. car /kɑ:r/ n. xe tô My father goes to work by car. clinic /ˈklɪnɪk/ n. bệnh viện tư, phòng khám The service at this clinic is very good. dear /dɪər/ adj. thân, thân mến Dear Sir or Madam, describe /dɪˈskraɪb/ v. miêu tả Can you describe your house? description /dɪˈskrɪpʃn/ n. sự miêu tả This is the description of our new house. 10 garden /ˈɡɑːrdn/ n. vườn, khu vườn The children are playing in the garden. 11 hour /ˈaʊər/ n. giờ, tiếng I’ll be back in an hour. 12 leave /li:v/ v. khởi hành, rời khỏi When do they leave their house? 13 letter /'letər/ n. lá thư, thư Do you often write letters to your friends?14 market /ˈmɑːrkɪt/ n. chợ My mother goes to the market every morning. 15 motorbike...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 apartment /ə'pɑ:rtmənt/ n. căn hộ We live in small apartment. bank /bæŋk/ n. ngân hàng There is only one bank in this town. bike /baɪk/ n. xe đạp Peter often goes to school by bike. bus /bʌs/ n. xe buýt My sister goes to school by bus. car /kɑ:r/ n. xe tô My father goes to work by car. clinic /ˈklɪnɪk/ n. bệnh viện tư, phòng khám The service at this clinic is very good. dear /dɪər/ adj. thân, thân mến Dear Sir or Madam, describe /dɪˈskraɪb/ v. miêu tả Can you describe your house? description /dɪˈskrɪpʃn/ n. sự miêu tả This is the description of our new house. 10 garden /ˈɡɑːrdn/ n. vườn, khu vườn The children are playing in the garden. 11 hour /ˈaʊər/ n. giờ, tiếng I’ll be back in an hour. 12 leave /li:v/ v. khởi hành, rời khỏi When do they leave their house? 13 letter /'letər/ n. lá thư, thư Do you often write letters to your friends?14 market /ˈmɑːrkɪt/ n. chợ My mother goes to the market every morning. 15 motorbike /ˈməʊtərbaɪk/ n. xe máy, xe mô- tô My mother goes to work by motorbike. 16 move /muːv/ n. sự di chuyển Don’t make move! 17 noise /nɔɪz/ n. tiếng ồn Stop making noise. 18 noisy /ˈnɔɪzi/ adj. ồn ào This room is very noisy. 19 photo /ˈfəʊtəʊ/ n. ảnh chụp, bức ảnh (viết tắt của photograph) This is photo of my parents. 20 photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/ n. ảnh chụp, bức ảnh Do you want to take photograph? 21 picture /ˈpɪktʃər/ n. bức tranh There is picture of flowers on the wall. 22 plane /pleɪn/ n. máy bay They go to London by plane. 23 post office /pəʊst ˈɔːfɪs/ n. bưu điện Can you show me the way to the post office? 24 quiet /ˈkwaɪət/ adj. yên tĩnh It's very quiet in this village. 25 soon /suːn/ adv. sớm See you soon! 26 spend /spend/ v. sử dụng, dành, dùng Daisy spends two hours doing this exercise.27 supermarket /ˈsuːpərmɑːrkɪt/ n. siêu thị This is Big supermarket. 28 train /treɪn/ n. tàu hỏa We love travelling by train. 29 travel /'trævl/ v. đi lại, đi du lịch How often do you travelabroad? 30 ugly /'ʌgli/ adj. xấu She is quite ugly. 31 vegetable /ˈvedʒtəbl/ n. rau quả You should eat more vegetable. 32 very /ˈveri/ adv. rất, lắm Thanks very much! 33 walk /wɔ:k/ v. đi bộ often walk to school. 34 zoo /zu:/ n. vườn thú There are many kinds of animals in this zoo.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến