loading
back to top

từ vựng bài 5 anh văn 11

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:01:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

87
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. từ vựng bài 5 anh văn 11

từ vựng bài 5 anh văn 11

từ vựng bài 5 anh văn 11
Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Examplecampaign /kæmˈpeɪn/ chiến dịch Last week, Oxfam launched new fair trade campaign. effective /ɪˈfektɪv/ có hiệu quả Her advice has proved highly effective for my job. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ xóa bỏ More effort is needed to eradicate illiteracy in our country. eradication /i¸rædi´keiʃən/ sự xóa bỏ By 2000, sixty-one provinces and cities throughout Vietnam had completed programmes for Illiteracy Eradication. ethnic minority /ˈeθnɪk maɪˈnɒrɪti/ dân tộc thiểusố The Tay and Thai are ethnic minorities in Vietnam. expand /ɪkˈspænd/ mở rộng Our company is expanding production to meet its potential. illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ mù chữ There is mass campaign aiming to mobilize 100,000 teachers with the aim of eradicating illiteracy. mutual respect /ˈmjuːtʃuəl rɪˈspekt/ tôn trọng lẫn nhau Friendship is based on mutual respect. performance /pəˈfɔːməns/ sự thể hiện, thành tích She explains how sports medicine can help improve athletic performance. rate /reɪt/...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Examplecampaign /kæmˈpeɪn/ chiến dịch Last week, Oxfam launched new fair trade campaign. effective /ɪˈfektɪv/ có hiệu quả Her advice has proved highly effective for my job. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ xóa bỏ More effort is needed to eradicate illiteracy in our country. eradication /i¸rædi´keiʃən/ sự xóa bỏ By 2000, sixty-one provinces and cities throughout Vietnam had completed programmes for Illiteracy Eradication. ethnic minority /ˈeθnɪk maɪˈnɒrɪti/ dân tộc thiểusố The Tay and Thai are ethnic minorities in Vietnam. expand /ɪkˈspænd/ mở rộng Our company is expanding production to meet its potential. illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ mù chữ There is mass campaign aiming to mobilize 100,000 teachers with the aim of eradicating illiteracy. mutual respect /ˈmjuːtʃuəl rɪˈspekt/ tôn trọng lẫn nhau Friendship is based on mutual respect. performance /pəˈfɔːməns/ sự thể hiện, thành tích She explains how sports medicine can help improve athletic performance. rate /reɪt/ tỉ lệThe government is anxious to reduce therate by half within the next ten years. strategy /ˈstrætədʒi/ chiến lược To get good results, students must have effective learning strategies. survey /ˈsɜːveɪ/ khảo sát, điều tra Our school has conducted survey of students' attitudes to teachers in the classroom. universal /ˌjuːnɪˈvɜːsəl/ thuộc/ có tính toàn cầu Illiteracy is universal issue.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến