loading
back to top

Từ vựng bài 3 Anh văn 8

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 15:47:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

91
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 3 Anh văn 8

Từ vựng bài 3 Anh văn 8

Từ vựng bài 3 Anh văn 8
Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 bead /biːd/ n. hạt, vật tròn nhỏ She wore string of green beads around her neck. beneath /bɪˈniːθ/ adv. dưới Her eyes had dark shadows beneath them. chemical /ˈkemɪkl/ n. chất hóa học, hóa chất Farmers are being urged to reduce their use of chemicals chore /tʃɔːr/ n. công việc trong nhà,việc vặt I'll go shopping when I've done my chores coffee table /ˈkɒfi ˈteɪbll/ n. bàn uống nước The coffee table is in the middle of the living room. community /kəˈmjuːnəti/ n. cộng đồng He is well-known in the local community counter /ˈkaʊntər/ n. kệ bếp, quầy tính tiền We stacked the dirty plates on the kitchen counter cover /ˈkʌvər/ v. che, bao phủ She covered her face with piece of cloth. cupboard /ˈkʌbərd/ n. tủ chạn, tủli It's in the kitchen cupboard 10 cushion /ˈkʊʃn/ n. cái nệm, gối tựa She sank into the cushions 11 dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ adj. nguy hiểm It is dangerous to let children play in the kitchen.12 destroy /dɪˈstrɔɪ/ v....

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 bead /biːd/ n. hạt, vật tròn nhỏ She wore string of green beads around her neck. beneath /bɪˈniːθ/ adv. dưới Her eyes had dark shadows beneath them. chemical /ˈkemɪkl/ n. chất hóa học, hóa chất Farmers are being urged to reduce their use of chemicals chore /tʃɔːr/ n. công việc trong nhà,việc vặt I'll go shopping when I've done my chores coffee table /ˈkɒfi ˈteɪbll/ n. bàn uống nước The coffee table is in the middle of the living room. community /kəˈmjuːnəti/ n. cộng đồng He is well-known in the local community counter /ˈkaʊntər/ n. kệ bếp, quầy tính tiền We stacked the dirty plates on the kitchen counter cover /ˈkʌvər/ v. che, bao phủ She covered her face with piece of cloth. cupboard /ˈkʌbərd/ n. tủ chạn, tủli It's in the kitchen cupboard 10 cushion /ˈkʊʃn/ n. cái nệm, gối tựa She sank into the cushions 11 dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ adj. nguy hiểm It is dangerous to let children play in the kitchen.12 destroy /dɪˈstrɔɪ/ v. phá hoại, tàn phá Most of the old part of the city was destroyed by bombs during the war. 13 electrical socket /ɪˈlektrɪkəl ˈsɑːkɪt/ n. cắm điện Electrical sockets should be covered for the sake of safety.14 electricity /ɪˌlekˈtrɪsɪti/ n. điện The electricity has been turned off. 15 fire /faɪər/ n. lửa Animals are usually afraid of fire 16 fish tank /fɪʃ tæŋk/ n. bể cá fish tank is usually glass container used for keeping pet fish. 17 flour /ˈflaʊər/ n. bột, bột mì Flour is the finely milled meal of cereal grains. 18 folder /ˈfəʊldər/ n. kẹp đựng tài liệu, bìa kẹp hồsơ Folders are used to hold loosepaper. 19 frying pan /ˈfraɪɪŋ pæn/ n. chảo Frying pans with the durable non-stick coating are preferred by most housewives. 20 garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/ n. rác Don't forget to take out the garbage 21 household /ˈhaʊshəʊld/ n. hộ gia đình By the 1960s, most households had TV. 22 household /ˈhaʊshəʊld/ adj. thuộc gia đình Many parents do not understand that many household objects aredangerous. 23 injure /ˈɪndʒər/ v. làm bị thương The bomb killed eleven people and injured 55. 24 jar /dʒɑːr/ n. bình, hũ Please pass me that jar of coffee. 25 kitchen /ˈkɪtʃɪn/ n. nhà bếp We ate at the kitchen table. 26 knife /naɪf/ n. con dao Use sharp knife to cut the melon into sections. 27 lighting fixture /ˈlaɪtɪŋ ˈfɪkstʃər/ n. bộ đèn chiếu sáng The lighting fixture makes theliving room look luxurious.28 lock /lɒk/ v. khóa He locked the confidential documents in his filing cabinet.29 magazine /ˌmæɡəˈziːn/ n. tạp chí She has written articles for several women’s magazines 30 match /mætʃ/ n. que diêm Don't let your children play with matches 31 medicine /ˈmedɪsn/ n. thuốc Did you take your medicine ?32 object /ˈɑːbdʒekt/ n. vật, đồ vật Look! There is strange object in the sky. 33 oven /ˈʌvn/ n. lò (hấp, nướng đồ ăn) Place the cake in the oven at 200°C. 34 poster /ˈpəʊstər/ n. áp phích The children put up posters on the classroom walls.35 precaution /prɪˈkɔːʃən/ n. sự phòng ngừa, sự đề phòng Fire precautions were neglected. 36 rack /ræk/ n. giá (để đồ) Put the washed dishes on the rack 37 refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/ n. tủ lạnh To keep food fresh, you should store them in refrigerator 38 repairman /rɪˈpeəmæn/ n. thợ sửa chữa Our photocopy machine is out of order, but the repairman hasn’t arrived yet. 39 rice cooker /raɪs ˈkʊkər/ n. nồi cơm điện The rice cooker kitchen appliance, is used to cook rice. 40 rug /rʌɡ/ n. tấm thảm My dog loves lying on the rug in front of the fire. 41 safety /ˈseɪfti/ n. sự an toàn Please read all these safety precautions beforerecharging the power. 42 saucepan /ˈsɔːspæn/ n. cái xoong Heat the oil and garlic in large saucepan 43 scissors /ˈsɪzəz/ n. cái kéo Could you pass me those scissors please? 44 sink /sɪŋk/ n. bồn rửa bát Put all these dirty plates in the sink 45 soft drink /sɒft drɪŋk/ n. đồ uống có ga Coca Cola and Pepsi are among the top soft drink manufacturers.46 steamer ˈstiːmər/ n. nồi hấp, nồi đun hơi steamer is the kitchen appliance used to cook food with steam. 47 stove /stəʊv/ n. bếp lò, lò sưởi The stove takes while to heat the room up. 48 suitable /ˈsuːtəbll/ adj. phù hợp The film is suitable for children. 49 vase /veɪs/ n. lọ hoa On the coffee table is vase of flowers. 50 wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ n. tủ quần áo Can you hang these in the wardrobe please?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến