loading
back to top

Từ vựng bài 3 anh văn 12

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:33:25 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

99
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 3 anh văn 12

Từ vựng bài 3 anh văn 12

Từ vựng bài 3 anh văn 12
Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Examplesocializesocializationsocial /ˈsəʊʃəlaɪz//ˌsəʊʃəlaɪˈzeɪʃn/ or /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn//ˈsəʊʃəl/ vn adj giao lưu, hòa nhập xã hộisự hòa nhập xã hộicó tính xã hội It is good opportunity to socialize with new colleagues. Going to school improves children's socialization skills. had an active social life when was in college. verbalnon-verbal /ˈvɜːbəl//ˌnɒnˈvɜːbəl/ adjadj bằng lời nóikhông bằnglời nói He gave her verbal apology. Body language is potent formof non-verbal communication. communicationcommunicatecommunicativecommunicable /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən//kəˈmjuːnɪkeɪt//kəˈmjuːnɪkətɪv//kəˈmjuːnɪkəbl ̩/ nvadjadj sự giao tiếp, truyền thônggiao tiếpcó tính giaotiếpcó thể truyền đạt Television is an important means of communication. Unable to speak word of the language, he communicated with his hands. He was in bad mood at breakfast and wasn't very communicative. In this period, there were 974 outbreaks of communicable disease attributed to the...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Examplesocializesocializationsocial /ˈsəʊʃəlaɪz//ˌsəʊʃəlaɪˈzeɪʃn/ or /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn//ˈsəʊʃəl/ vn adj giao lưu, hòa nhập xã hộisự hòa nhập xã hộicó tính xã hội It is good opportunity to socialize with new colleagues. Going to school improves children's socialization skills. had an active social life when was in college. verbalnon-verbal /ˈvɜːbəl//ˌnɒnˈvɜːbəl/ adjadj bằng lời nóikhông bằnglời nói He gave her verbal apology. Body language is potent formof non-verbal communication. communicationcommunicatecommunicativecommunicable /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən//kəˈmjuːnɪkeɪt//kəˈmjuːnɪkətɪv//kəˈmjuːnɪkəbl ̩/ nvadjadj sự giao tiếp, truyền thônggiao tiếpcó tính giaotiếpcó thể truyền đạt Television is an important means of communication. Unable to speak word of the language, he communicated with his hands. He was in bad mood at breakfast and wasn't very communicative. In this period, there were 974 outbreaks of communicable disease attributed to the consumption of raw milk. compliment somebody on somethingcomplimentcomplimentary /ˈkɒmplɪmənt ˈsʌmbədi ɒn ˈsʌmθɪŋ//ˈkɒmplɪmənt//ˌkɒmplɪˈmentəri/ vnadj khen ai vì điều gìlời khenca ngợi was just complimenting Robert on his new shirt. The boss paid her compliment for finishing the project early. The reviews of his latest film have been highly complimentary.kid /kɪd/ nói đùa You won first prize? You're kidding! marvellousmarvel /ˈmɑːvələs//ˈmɑːvəl/ adjn kỳ diệuđiều kỳ diệu He was truly marvellous storyteller. It's marvel to me how they've managed to build the road so quickly. regulationregulateregulator /ˌregjʊˈleɪʃən//ˈregjʊleɪt//ˈregjʊleɪtər/ nvn quy tắc, nộiquyđiều chỉnhmáy điều chỉnh Our company is going to have some new regulations. Her mother strictly regulates how much TV she can watch. We use the heat regulator to keep the room warm in winter. interruptioninterrupt /ˌɪntəˈrʌpʃən//ˌɪntəˈrʌpt/ nv sự gián đoạngián đoạn worked all morning without interruption. wish you'd stop interrupting. discourtesydiscourteous /dɪˈskɜːtəsi//dɪˈskɜːtiəs/ nadj sự thô lỗbất lịch sự was amazed at her father's discourtesy. According to the customer survey, 6% said that employeeswere unhelpful and discourteous. approach /əˈprəʊtʃ//əˈproʊtʃ/ v,n tiếp cận, cách thức Since our research so far has not produced any answers to this problem, we need to adopt different approach to it.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến