loading
back to top

Từ vựng bài 2 anh văn 12

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:32:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

92
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 2 anh văn 12

Từ vựng bài 2 anh văn 12

Từ vựng bài 2 anh văn 12Loading...

Tóm tắt nội dung

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleconfidencehave confidencein somebodyconfidentconfide in somebody /ˈkɒnfɪdəns//hæv ˈkɒnfɪdəns ɪnˈsʌmbədi//ˈkɒnfɪdən //kənˈfaɪd ɪn ˈsʌmbədi/ nvadjv sự tin tưởngtin tưởng aitự tintin tưởng, giãibày tâm sự với ai should never have taken him intomy confidence. have complete confidence in her.She'll be perfect for the job. Miss Venezuela looks confident in her red dress. She's nice, but don't feel can confide in her. diversediversitydiversify /d ɪˈvɜːs//d ɪˈvɜːsɪti//d ɪˈvɜːsɪfaɪ/ adjnv khác biệtsự khác biệt, đa dạngđa dạng hóa New York is very culturally diverse city. There is wide diversity of opinionon the question of raising her salary. Many wheat farmers have begun to diversify into other forms of agriculture. approvaldisapprovalapprove /əˈpruːvəl//ˌdɪsəˈpruːvəl//əˈpruːv/ nnv sự chấp thuậnsự không chấp thuậnchấp thuận The project has now received approval from the government. Although they said nothing about her suggestion, she...

Nội dung tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Exampleconfidencehave confidencein somebodyconfidentconfide in somebody /ˈkɒnfɪdəns//hæv ˈkɒnfɪdəns ɪnˈsʌmbədi//ˈkɒnfɪdən //kənˈfaɪd ɪn ˈsʌmbədi/ nvadjv sự tin tưởngtin tưởng aitự tintin tưởng, giãibày tâm sự với ai should never have taken him intomy confidence. have complete confidence in her.She'll be perfect for the job. Miss Venezuela looks confident in her red dress. She's nice, but don't feel can confide in her. diversediversitydiversify /d ɪˈvɜːs//d ɪˈvɜːsɪti//d ɪˈvɜːsɪfaɪ/ adjnv khác biệtsự khác biệt, đa dạngđa dạng hóa New York is very culturally diverse city. There is wide diversity of opinionon the question of raising her salary. Many wheat farmers have begun to diversify into other forms of agriculture. approvaldisapprovalapprove /əˈpruːvəl//ˌdɪsəˈpruːvəl//əˈpruːv/ nnv sự chấp thuậnsự không chấp thuậnchấp thuận The project has now received approval from the government. Although they said nothing about her suggestion, she could sense their disapproval. We had to wait months for the council to approve our plans to extend the house. marriagemarrymarried /ˈmærɪdʒ//ˈmæri//ˈmærid/ nvadj hôn nhânkết hônlập gia đình They had long and happy marriage. Men tend to marry later than women. When are you getting married?contractualcontract /kənˈtræktʃuəl//ˈkɒntrækt/ adjn thỏa thuận, thuộc về hợp đồnghợp đồng Are you under contractual obligation to any other company? Are you going to break the contract? precedeprecedence /prɪˈsiːd//ˈpresɪdəns/ vn đi trướcsự đi trước It would be helpful if you were to precede the report with an introduction. Business people often think that fluency and communication take precedence over grammar when speaking. engagementengaged /ɪnˈgeɪdʒmənt//ɪnˈgeɪdʒd/ nadj đính hônđã đính ước, đính hôn They announced their engagement at the party on Sunday. Did they get engaged on Saturday? counterpart /ˈkaʊntəpɑːt/ bên tương ứng The Prime Minister will meet with his European counterparts to discuss the war against drugs. generationgenerational /ˌdʒenəˈreɪʃən//ˌdʒenəˈreɪʃənəl/ nadj thế hệthuộc thế hệ The younger generation smokes less than their parents did. There are generational differencesin opinion between parents and children. signifysignificantsignificance /ˈsɪgnɪfaɪ//sɪgˈnɪfɪkənt//sɪgˈnɪfɪkəns/ vadjn biểu thịquan trọng, đáng kểtầm quan trọng Nobody really knows what the marks on the ancient stones signify. There has been significant increase in the number of women students in recent years. The discovery of the new drug is of great significance for peoplesuffering from heart problems.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến