loading
back to top

Từ vựng bài 14 Anh văn 7

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:46:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

123
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 14 Anh văn 7

Từ vựng bài 14 Anh văn 7

Từ vựng bài 14 Anh văn 7Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 adventure /ədˈventʃərr/ n. phiêu lưu, cuộc phiêu lưu She had exciting adventures inEgypt.2 advertisement /ˌædvərˈtaɪzməntr/ n. sự quảng cáo, bài quảng cáo Put an advertisement in the local paper to sell your house.3 band /bænd/ n. ban nhạc The Beatles are probably themost famous band in theworld.4 cable TV /ˈkeɪb(ə)l ˌtiː ˈviː/ n. truyền hình cáp love watching films on cable TV. cartoon /kɑːˈtuːn/ n. phim hoạt hình Every child knows Tom and Jerry cartoons. character /ˈkærəktər/ n. nhân vật Mickey Mouse is famous cartoon character. classical /ˈklæsɪklr/ adj. kinh điển, cổ điển, cổ He can play classical music, as well as pop and jazz.8 complete /kəmˈpli:t/ v. hoàn thành All she needs to complete her dream is baby.9 contest /ˈkɒntest/ n. cuộc thi She won lot of beautycontests. 10 contestant /kənˈtestənt/ n. người dự thi In tonight's game, our contestants have come from all over the country. 11 cricket /ˈkrɪkɪt/ n. con dế saw cricket...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 adventure /ədˈventʃərr/ n. phiêu lưu, cuộc phiêu lưu She had exciting adventures inEgypt.2 advertisement /ˌædvərˈtaɪzməntr/ n. sự quảng cáo, bài quảng cáo Put an advertisement in the local paper to sell your house.3 band /bænd/ n. ban nhạc The Beatles are probably themost famous band in theworld.4 cable TV /ˈkeɪb(ə)l ˌtiː ˈviː/ n. truyền hình cáp love watching films on cable TV. cartoon /kɑːˈtuːn/ n. phim hoạt hình Every child knows Tom and Jerry cartoons. character /ˈkærəktər/ n. nhân vật Mickey Mouse is famous cartoon character. classical /ˈklæsɪklr/ adj. kinh điển, cổ điển, cổ He can play classical music, as well as pop and jazz.8 complete /kəmˈpli:t/ v. hoàn thành All she needs to complete her dream is baby.9 contest /ˈkɒntest/ n. cuộc thi She won lot of beautycontests. 10 contestant /kənˈtestənt/ n. người dự thi In tonight's game, our contestants have come from all over the country. 11 cricket /ˈkrɪkɪt/ n. con dế saw cricket in the garden yesterday morning. 12 detective /dɪˈtektɪv/ n. thám tử love reading detective stories.13 drama /ˈdrɑmə/ n. kịch, phim nhiềutập She's been in severaltelevision dramas. 14 folk /fəʊk/ adj. dân gian, dân tộc My father only likes to hear folk songs.15 gather /ɡæðər/ v. tập hợp went to several libraries to gather information about Obama. 16 import /ɪmˈpɔːrt//ˈɪmpɔːt v.n. nhập khẩu (v), hàng nhập khẩu(n) We import large number of cars from Japan. 17 interest /ˈɪntrəst/ n. sở thích His interests are philosophy and chess. 18 mixture /ˈmɪkstʃər/ n. sự pha trộn, kếthợp Their latest CD is mixture of new and old songs. 19 news /nuːzr/ n. tin tức My family watches the news at7 p.m. on TV every day.20 owner /ˈəʊnər/ n. người sở hữu Are you the owner of this car?21 perform /pəˈfɔːm/ v. biểu diễn He is performing in the role of Romeo. 22 satellite /ˈsætəlaɪt/ n. vệ tinh The World Cup wastransmitted around the worldby satellite. 23 series /ˈsɪəri:z/ n. phim truyền hình nhiều tập Hanah Montana is anAmerican television series. 24 show /ʃəʊr/ n. buổi biểu diễn see all the shows of my favorite artists, Westlife.25 switch on /swɪtʃ ɒn/ v. bật công tắc switched on light.26 viewer /ˈvjuːər/ n. người xem This weekly show is aimed at teenage viewers. 27 weather forecast /ˈweðər ˈfɔːrkæst/ n. dự báo thời tiết The weather forecast is on TV at 7: 45 p.m. every evening.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến