loading
back to top

Từ vựng bài 13 anh văn 8

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:14:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

84
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 13 anh văn 8

Từ vựng bài 13 anh văn 8

Từ vựng bài 13 anh văn 8Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 award /əˈwɔːd/ v. tặng thưởng Carlos was awarded first prize in the competition. bamboo /ˌbæmˈbuː n. cây tre My grandfather likes sitting on the bamboo chair. carol /ˈkærəl/ n. thánh ca 'Silent Night' is my favourite Christmas carol century /ˈsent ʃəri/ n. thế kỷ The city centre has scarcely changed inover century competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ n. cuộc tranh tài She won swimming competition council /ˈkaʊn sl/ n. hội đồng The town council is responsible for keeping the streets clean. custom /ˈkʌstəm/ n. phong tục In my country, it's the custom for women to get married at 20 years old. decorate /ˈdekəreɪt/ v. trang trí They decorated the room with flowers and balloons. description /dɪˈskrɪpʃn/ n. sự miêu tả Can you give me brief description of his appearance? 10 festival /ˈfestɪvəl/ n. lễ hội The Brighton Festival is held every year in May. 11 fetch /fetʃ/ v. tìm về, mang về Could you fetch my glasses from my room for me,...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 award /əˈwɔːd/ v. tặng thưởng Carlos was awarded first prize in the competition. bamboo /ˌbæmˈbuː n. cây tre My grandfather likes sitting on the bamboo chair. carol /ˈkærəl/ n. thánh ca 'Silent Night' is my favourite Christmas carol century /ˈsent ʃəri/ n. thế kỷ The city centre has scarcely changed inover century competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ n. cuộc tranh tài She won swimming competition council /ˈkaʊn sl/ n. hội đồng The town council is responsible for keeping the streets clean. custom /ˈkʌstəm/ n. phong tục In my country, it's the custom for women to get married at 20 years old. decorate /ˈdekəreɪt/ v. trang trí They decorated the room with flowers and balloons. description /dɪˈskrɪpʃn/ n. sự miêu tả Can you give me brief description of his appearance? 10 festival /ˈfestɪvəl/ n. lễ hội The Brighton Festival is held every year in May. 11 fetch /fetʃ/ v. tìm về, mang về Could you fetch my glasses from my room for me, please? 12 harvest /ˈhɑːrvɪst/ n. mùa màng Farmers are extremely busy during the harvest .13 husk /hʌsk/ n. vỏ trấu To obtain white rice you must first remove the husks from the rough rice.14 keen (on) /ki:n (ɑːn)/ adj. thích, đam mê wasn’t keen on going to the party. 15 jolly /ˈdʒɒli/ adj. vui nhộn, vuivẻ She's very jolly upbeat sort of person. 16 jumble /ˈdʒʌmbl/ v. làm lộn xộn Books, shoes and clothes were jumbled together on the floor. 17 participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ v. tham gia She never participates in any of our discussions. 18 pomegranate /ˈpɒmɪˌgrænɪt/ n. quả lựu like pomegranate juice mixed with many other kinds of juice. 19 pottery /ˈpɒtəri/ n. đồ gốm She bought some pottery bowls at the supermarket. 20 separate /ˈsepərət/ adj. tách rời, riêng biệt try to keep meat separate from other food in the fridge. 21 teammate /ˈtiːmmeɪt/ n. đồng đội They dedicated their win to their teammates and friends. 22 spring roll /sprɪŋ rəʊl/ n. chả giò, nem Spring rolls are one of the traditional Vietnamese dishes for Tet. 23 traditional /trəˈdɪʃənl/ adj. thuộc về truyền thống It's traditional in America to eat turkey on Thanksgiving Day. 24 urge /ɜːdʒ/ v. thúc giục would strongly urge him to take the time to write to his father. 25 yell /jel/ v. hét lên, tiếng hét Suddenly there was loud yell from thebathroomTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến