loading
back to top

Từ vựng bài 12 Anh văn 6

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 14:55:25 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

82
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Từ vựng bài 12 Anh văn 6

Từ vựng bài 12 Anh văn 6

Từ vựng bài 12 Anh văn 6Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 about /əˈbaʊt/ adv. khoảng, tầm It costs about $10. aerobics /əˈrəʊbɪks/ n. thể dục nhịp điệu do aerobics every day. always /ˈɔːlweɪz/ adv. luôn luôn always get up early. badminton /'bædmɪntən/ n. cầu lông like playing badminton very much. boot /buːt/ n. ủng, bốt like pair of leather boots. camp /kæmp/ v. cắm trại My friends and never camp overnight. diary /'daɪəri/ n. nhật ký have small diary. fly kite /flaɪ kaɪt/ v. phr. thả diều often fly kite on Sunday afternoons. free time /friː taɪm/ n. phr. thời gian rảnh What do you often do in your free time? 10 go camping /ɡəʊ ˈkæmpiŋ/ v. phr. đi cắm trại Why don't we go camping? 11 go fishing /ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/ v. phr. đi câu cá Do you want to go fishing? 12 go to the movies /ɡəʊ tə the 'mu:viz v. phr. đi xem phim (= go to the cinema) usually go to the movies on the weekend.13 How often /haʊ ˈɔːfn/ adv. bao lâu một lần, thường xuyên như How often do you go to the cinema?thế nào14...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 about /əˈbaʊt/ adv. khoảng, tầm It costs about $10. aerobics /əˈrəʊbɪks/ n. thể dục nhịp điệu do aerobics every day. always /ˈɔːlweɪz/ adv. luôn luôn always get up early. badminton /'bædmɪntən/ n. cầu lông like playing badminton very much. boot /buːt/ n. ủng, bốt like pair of leather boots. camp /kæmp/ v. cắm trại My friends and never camp overnight. diary /'daɪəri/ n. nhật ký have small diary. fly kite /flaɪ kaɪt/ v. phr. thả diều often fly kite on Sunday afternoons. free time /friː taɪm/ n. phr. thời gian rảnh What do you often do in your free time? 10 go camping /ɡəʊ ˈkæmpiŋ/ v. phr. đi cắm trại Why don't we go camping? 11 go fishing /ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/ v. phr. đi câu cá Do you want to go fishing? 12 go to the movies /ɡəʊ tə the 'mu:viz v. phr. đi xem phim (= go to the cinema) usually go to the movies on the weekend.13 How often /haʊ ˈɔːfn/ adv. bao lâu một lần, thường xuyên như How often do you go to the cinema?thế nào14 jog /ʤɑːg/ v. chạy đều, chạy bộ She jogs every morning.15 kite /kaɪt/ n. diều My father can make very colorful kite. 16 movie /'mu:vi/ n. phim, điện ảnh love movies so much. 17 never /ˈnevər/ adv. chưa bao giờ She never goes to school on foot. 18 often /'ɔ:fn/ adv. thường xuyên, hay My mother often goes to work by car. 19 once /wʌns/ adv. một lần visit my sister once week. 20 overnight /ˌəʊvəˈnaɪt/ adv. suốt đêm, qua đêm We stayed overnight in London. 21 pastime /'pɑ:staɪm/ n. trò giải trí, sự giải trí, thú vui My main pastime is playing soccer. 22 picnic /ˈpɪknɪk/ n. cuộc dã ngoại My sister goes on picnic. 23 skip /skɪp/ v. nhảy qua, bỏ qua, nhảy dây Do you want to skip rope? 24 sometimes /'sʌmtaɪmz/ adv. thỉnh thoảng, đôi khi She sometimes goes to school on foot. 25 sport spɔːrt/ n. thể thao, môn thể thao don’t like sport. 26 stove /stəʊv/ n. lò, bếp lò They always take stove when they gocamping. 27 swim /swɪm/ v. bơi He can swim very fast. 28 table tennis /'teɪbl 'tenɪs/ n. bóng bàn Can you play table tennis? 29 tennis /ˈtenɪs/ n. ten-nít, quần vợt am playing tennis. 30 tent /tent/ n. trại, lều We need to bring our tent when we go on picnic. 31 time /taɪm/ n. lần brush my teeth three times day. 32 twice /twaɪs/ adv. hai lần visit my sister twice week. 33 usually /'ju:ʒuəli/ adv. thường thường, thường xuyên usually play soccer on Sunday afternoon. 34 volleyball /ˈvɔːlɪbɔːl/ n. bóng chuyền My sister is interested in volleyball. 35 warm /wɔːrm/ adj. ấm, ấm áp It’s warm today.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến