loading
back to top

tự vựng bài 11 anh văn 8

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:12:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: từ vựng tiếng anh   

60
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. tự vựng bài 11 anh văn 8

tự vựng bài 11 anh văn 8

tự vựng bài 11 anh văn 8Loading...

Tóm tắt nội dung

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ n. chỗ There's shortage of cheap accommodation adventure /ədˈventʃə(r)/ n. chuyến phiêu lưu When you're child, life is one big adventure arrival /əˈraɪvl/ n. sự đến, sự tới nơi We apologize for the late arrival of the train. canoe /kəˈnuː/ n. ca-nô, xuồng They like travelling in canoe .5 corn /kɔːrn/ n. ngô, cây ngô All our chickens are fed on corn departure /dɪˈpɑrtʃər/ n. sự khởi hành Our departure was delayed because of bad weather. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ n. điểm đến Our luggage was checked all the way through to our final destination eternal /ɪˈtɜːrnl/ adj. vĩnh cửu Everyone wishes to live an eternal life. florist /ˈflɔːrɪst/ n. người bán hoa Dean stopped at the florist 's house on the way home. 10 giant /ˈdʒaɪənt/ adj. to lớn, khổng lồ Be careful. The forests are full of giant snakes. 11 heritage /ˈherɪtɪdʒ/ n. di sản The building is part of our national heritage 12 import /ˈɪmpɔːrt/...

Nội dung tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ n. chỗ There's shortage of cheap accommodation adventure /ədˈventʃə(r)/ n. chuyến phiêu lưu When you're child, life is one big adventure arrival /əˈraɪvl/ n. sự đến, sự tới nơi We apologize for the late arrival of the train. canoe /kəˈnuː/ n. ca-nô, xuồng They like travelling in canoe .5 corn /kɔːrn/ n. ngô, cây ngô All our chickens are fed on corn departure /dɪˈpɑrtʃər/ n. sự khởi hành Our departure was delayed because of bad weather. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ n. điểm đến Our luggage was checked all the way through to our final destination eternal /ɪˈtɜːrnl/ adj. vĩnh cửu Everyone wishes to live an eternal life. florist /ˈflɔːrɪst/ n. người bán hoa Dean stopped at the florist 's house on the way home. 10 giant /ˈdʒaɪənt/ adj. to lớn, khổng lồ Be careful. The forests are full of giant snakes. 11 heritage /ˈherɪtɪdʒ/ n. di sản The building is part of our national heritage 12 import /ˈɪmpɔːrt/ v. nhập khẩu Vietnam imports machines from other countries.13 institute /ˈɪnstɪˌtjuːt/ n. học viện, viện He works at the Institute of Biotechnology. 14 limestone /ˈlaɪmˌstəʊn/ n. đá vôi Limestone is used for building and for making cement. 15 luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ n. đồ đạc, hành lý There's room for one more piece of luggage 16 magnificent /mæɡˈnɪfɪsənt/ adj. lộng lẫy, đầy ấn tượng That billionaire owns magnificent villa. 17 oceanic /ˌəʊʃiˈænɪk/ adj. thuộc đại dương had chance to visit the oceanic institute in Nha Trang last year. 18 offshore /ˌɔːfˈʃɔː(r)/ adj. xa bờ Vietnam is developing more and more offshore fishing boats. 19 overturn /ˌəʊvərˈtɜːrn/ v. lật The boat overturned and everyone fell into the water. 20 paddle /ˈpædl/ v. chèo thuyền We paddled the canoe along the coast. 21 paddle /ˈpædl/ n. mái chèo If you want to move canoe throughwater, you have to use paddles 22 recognize /ˈrekəɡnaɪz/ v. nhận ra recognized her by her red hair. 23 slope /sləʊp/ n. dốc, con dốc The town is built on slope 24 stream /stri:m/ n. dòng suối There's lovely stream that flows through their garden. 25 stumble /ˈstʌmbl/ v. vấp ngã stumbled over tree root.26 sugar cane /ˈʃʊɡə(r) keɪn/ n. cây mía Sugar is made from sugar cane 27 sunbathe /ˈsʌnˌbeɪð/ v. tắm nắng like to sunbathe in the morning when the sun is not so hot. 28 tribe /traɪb/ n. bộ tộc, bộ lạc Tribes are people who do not live in towns or cities. 29 waterfall /ˈwɔːtərfɔːl/ n. thác nước Such beautiful waterfall !Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến