loading
back to top

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 5

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-07-28 08:36:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm sinh 8   

74
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 5

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 5

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 5
Tóm tắt nội dung
Tr nghi Sinh ch ng 5ắ ươCâu 1. Trong ng tiêu hoá ng i, vai trò th ch dinh ng ch thu vố ườ ưỡ ềc quan nào?ơA. Ru th aộ B. Ru giàộC. Ru nonộ D. dàyạCâu 2. Quá trình bi lí và hoá th ăn di ra ng th ph nế ậnào đây?ướA. Khoang mi ngệB. dàyạC. Ru nonộD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 3. Qua tiêu hoá, lipit bi thànhẽ ượ ổA. Glixêrol và vitamin.B. Glixêrol và axit amin.C. Nuclêôtit và axit amin.D. Glixêrol và axit béo.Câu 4. Ch nào đây bi thành ch khác qua quá trình tiêu hoá?ấ ướ ấA. Vitamin B. Ion khoángC. Gluxit D. cướCâu 5. Tuy tiêu hoá nào đây không trong ng tiêu hoá?ế ướ ốA. Tuy tuế ỵB. Tuy vế ịC. Tuy ru tế ộD. Tuy tế ướ ọCâu 6. ngày, ng bình th ng ti kho ng bao nhiêu ml t?ỗ ườ ườ ướ ọA. 1000 1500 mlB. 800 1200 mlC. 400 600 mlD. 500 800 mlCâu 7. quan nào đóng vai trò ch trong ng nu t?ơ ốDOC24.VN 1A. ngọ B. Th qu nự ảC. iưỡ D. Khí qu nảCâu 8. Tuy nh con ng đâu?ế ướ ườ ởA. Hai bên mang taiB. iướ ưỡC. hàmướD. Vòm ngọCâu 9. Thành ph nào đây th ăn nh không tiêu hoá trong khoangầ ướ ịmi ng?ệA....
Nội dung tài liệu
Tr nghi Sinh ch ng 5ắ ươCâu 1. Trong ng tiêu hoá ng i, vai trò th ch dinh ng ch thu vố ườ ưỡ ềc quan nào?ơA. Ru th aộ B. Ru giàộC. Ru nonộ D. dàyạCâu 2. Quá trình bi lí và hoá th ăn di ra ng th ph nế ậnào đây?ướA. Khoang mi ngệB. dàyạC. Ru nonộD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 3. Qua tiêu hoá, lipit bi thànhẽ ượ ổA. Glixêrol và vitamin.B. Glixêrol và axit amin.C. Nuclêôtit và axit amin.D. Glixêrol và axit béo.Câu 4. Ch nào đây bi thành ch khác qua quá trình tiêu hoá?ấ ướ ấA. Vitamin B. Ion khoángC. Gluxit D. cướCâu 5. Tuy tiêu hoá nào đây không trong ng tiêu hoá?ế ướ ốA. Tuy tuế ỵB. Tuy vế ịC. Tuy ru tế ộD. Tuy tế ướ ọCâu 6. ngày, ng bình th ng ti kho ng bao nhiêu ml t?ỗ ườ ườ ướ ọA. 1000 1500 mlB. 800 1200 mlC. 400 600 mlD. 500 800 mlCâu 7. quan nào đóng vai trò ch trong ng nu t?ơ ốDOC24.VN 1A. ngọ B. Th qu nự ảC. iưỡ D. Khí qu nảCâu 8. Tuy nh con ng đâu?ế ướ ườ ởA. Hai bên mang taiB. iướ ưỡC. hàmướD. Vòm ngọCâu 9. Thành ph nào đây th ăn nh không tiêu hoá trong khoangầ ướ ịmi ng?ệA. các ph ng án còn iấ ươ ạB. LipitC. VitaminD. cướCâu 10. ki nào đây ra khi chúng ta nu th ăn?ự ướ ứA. các ph ng án còn iấ ươ ạB. Kh cái xu ngẩ ốC. thanh qu đóng kín ng tiêu hoáắ ườD. nâng lênưỡCâu 11. Trong dày nh ch ra quá trình tiêu hoáạ ảA. Prôtêin.B. Gluxit.C. Lipit.D. Axit nuclêic.Câu 12. Ch nhày trong ch có tác ng gì?ấ ụA. dày kh xâm virut gây i.ả ạB. tr cho ho ng co bóp dàyự ướ ạC. Ch enzim giúp tăng hi qu tiêu hoá th ănứ ứD. Bao ph niêm c, giúp ngăn cách các bào niêm pepsin và HCl.ủ ớCâu 13. Thông th ng, th ăn gi dày trong bao lâu?ườ ượ ạA. giờDOC24.VN 2B. giờC. giờD. 10 12 giờCâu 14. Th ăn dày xu ng ru nh ho ng nào sau đây?ứ ượ ộ1. co bóp vùng tâm vự ị2. co bóp vòng môn vự ị3. co bóp các dàyự ạA. 1, 2, 3B. 1, 3C. 2, 3D. 1, 2Câu 15. kh ph ch dinh ng thì sau khi tiêu hoá dày, thànhớ ưỡ ạph nào đây tiêu hoá ti ru non?ầ ướ ượ ộA. các ph ng án còn iấ ươ ạB. LipitC. GluxitD. PrôtêinCâu 16. thành ru non lo ?ớ ượ ơA. lo iạ B. lo iạC. lo iạ D. lo iạCâu 17. ch ru và ch vào ph nào ng tiêu hoá?ị ốA. Tá tràngB. Manh tràngC. ng tràngỗD. tràngồCâu 18. Trong các ph đây, quá trình tiêu hoá th ăn hoá di raộ ướ ễm nh nh ph nào?ạ ậA. tràngồB. ng tràngỗC. dàyạDOC24.VN 3D. Tá tràngCâu 19. Trong ng tiêu hoá ng i, ch ru ti ra khi nào?ố ườ ượ ếA. Khi th ăn ch lên niêm dàyứ ạB. Khi th ăn ch lên niêm ru tứ ộC. Khi th ăn ch vào iứ ưỡD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 20. axit cao th ăn khi xu ng tá tràng chính là tín hi uộ ệA. Đóng tâm .ịB. môn .ở ịC. Đóng môn .ịD. tâm .ở ịCâu 21. Trong ng tiêu hoá ng i, vai trò th ch dinh ng thu bố ườ ưỡ ộph nào?ậA. dàyạ B. Ru nonộC. Ru giàộ D. Th qu nự ảCâu 22. đi nào ru non giúp chúng tăng hi qu th ch dinhặ ấd ng?ưỡA. th ng mao ch máu và mao ch ch huy dày c, phân ng lôngệ ừru tộB. niêm p, trên đó là các mào lông ru dày giúp làm tăng di nớ ệtích ru non lênề ộC. Kích th dài (2,8 mét)ướ ấD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 23. Có kho ng bao nhiêu ph trăm lipit chuy theo con ng máu?ả ượ ườA. 70% B. 40%C. 30% D. 50%Câu 24. Lo vitamin nào đây chuy theo con ng ch huy vạ ướ ượ ườ ềtim?A. VitaminB. Vitamin EC. Vitamin CDOC24.VN 4D. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 25. ru già ra ho ng nào đây?ạ ướA. th cấ ướB. Tiêu hoá th ănứC. th ch dinh ngấ ưỡD. Nghi nát th ănề ứCâu 26. Vi khu Helicobacter pylori th ph gây viêm loét dày kí sinh đâuẩ ởtrên thành quan này?ơA. niêm cớ ướ ạB. niêm cớ ạC. cớ ơD. màng cớ ọCâu 27. Bi pháp nào đây giúp làm tăng hi qu tiêu hoá và th th ăn?ệ ướ ứA. không khí tho mái, vui khi ănạ ẻB. Ăn đúng gi đúng và kh vờ ịC. các ph ng án còn iấ ươ ạD. Ăn ch m, nhai kĩậCâu 28. Lo vi khu nào đây kí sinh trên ng tiêu hoá ng i?ạ ướ ườA. Vi khu laoẩB. Vi khu th ng hànẩ ươC. Vi khu giang maiẩD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 29. Lo th ng nào đây gây cho gan n?ạ ướ ạA. tr ngượ ắB. cướ ọC. khoángướD. ép trái câyướCâu 30. Bi pháp nào đây giúp thi tình tr ng táo bónệ ướ ạ1. Ăn nhi rau xanhề2. ch th ăn ch nhi tinh và prôtêinạ ộDOC24.VN 53. ng nhi cố ướ4. ng chè cố ặA. 2, 3B. 1, 3C. 1, 2D.1, 2, 3DOC24.VN 6Đáp án tr nghi Sinh cọ ch ng 5ươ1. 2. 3. 4. 5. A6. 7. 8. 9. 10. D11. 12. 13. 14. 15. A16. 17. 18. 19. 20. C21. 22. 23. 24. 25. A26. 27. 28. 29. 30. DDOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến