loading
back to top

Trắc nghiệm lượng giác chương 1

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-14 10:50:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Trắc nghiệm lượng giác chương 1    trắc nghiệm toán 11    câu hỏi lượng giác   

434
Lượt xem
28
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Trắc nghiệm lượng giác chương 1

Trắc nghiệm lượng giác chương 1

Trắc nghiệm lượng giác chương 1
Tóm tắt nội dung

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁCTRÍCH NGẪU NHIÊN 50 CÂUC©u Cho 2x kpp= là nghiệm của phương trình nào sau đây:A.sin 1x=B.sin 0x= C.cos2 0x=D.cos2 1x= -C©u Hàm số 12cosxyx-= có điều kiện xác định là:A.2x kp¹ ()k΢ B.x kp p¹ +()k΢C.22x kpp¹ +()k΢ D.2x kpp¹ +()k΢C©u Nghiêm của pt sin 2x làA. 2x kp =B.2x kpp= C.2x kp p= +D.22x kpp= +C©u Hàm số 11 cotyx=- có tập xác định là:A.{} 1D R= B. ,4D kpp pì üï ïï ï= Îí ýï ïï ïî þ¢C. ,2 4D kp pp pì üï ïï ï= Îí ýï ïï ïî þ¢ D. ,4D kpp pì üï ïï ï= Îí ýï ïï ïî þ¢C©u Nghiệm của phương trình 2sin(4x –3p là:A.; 2x kp p= B.7;8 24 2x kp p= +C.2 22x kpp p= D.2 ;2x kpp p= =C©u Tập xác định của hàm số cotx là:A.x kp¹B.4x kpp¹ C.8 2x kp p¹ +D.2x kpp¹ +C©u Nghiệm của phương trình cosx 12 là:A.23x kpp= +B.4x kpp= C.26x kpp= +D.22x kpp= +C©u Chu kỳ của hàm số tanx là:A.pB.2p C.4pD.kp ÎZC©u Nghiệm của phương trình cos 2x cosx thỏa điều kiện: 2p 32pA.x 32p B.xp= C.32xp= -D.3xp=C©u 10 Tìm để pt 2sin 2x m.sin2x 2m vô nghiệm:A.403m£ £B.40;3m m£ C.0 43D....

Nội dung tài liệu

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁCTRÍCH NGẪU NHIÊN 50 CÂUC©u Cho 2x kpp= là nghiệm của phương trình nào sau đây:A.sin 1x=B.sin 0x= C.cos2 0x=D.cos2 1x= -C©u Hàm số 12cosxyx-= có điều kiện xác định là:A.2x kp¹ ()k΢ B.x kp p¹ +()k΢C.22x kpp¹ +()k΢ D.2x kpp¹ +()k΢C©u Nghiêm của pt sin 2x làA. 2x kp =B.2x kpp= C.2x kp p= +D.22x kpp= +C©u Hàm số 11 cotyx=- có tập xác định là:A.{} 1D R= B. ,4D kpp pì üï ïï ï= Îí ýï ïï ïî þ¢C. ,2 4D kp pp pì üï ïï ï= Îí ýï ïï ïî þ¢ D. ,4D kpp pì üï ïï ï= Îí ýï ïï ïî þ¢C©u Nghiệm của phương trình 2sin(4x –3p là:A.; 2x kp p= B.7;8 24 2x kp p= +C.2 22x kpp p= D.2 ;2x kpp p= =C©u Tập xác định của hàm số cotx là:A.x kp¹B.4x kpp¹ C.8 2x kp p¹ +D.2x kpp¹ +C©u Nghiệm của phương trình cosx 12 là:A.23x kpp= +B.4x kpp= C.26x kpp= +D.22x kpp= +C©u Chu kỳ của hàm số tanx là:A.pB.2p C.4pD.kp ÎZC©u Nghiệm của phương trình cos 2x cosx thỏa điều kiện: 2p 32pA.x 32p B.xp= C.32xp= -D.3xp=C©u 10 Tìm để pt 2sin 2x m.sin2x 2m vô nghiệm:A.403m£ £B.40;3m m£ C.0 43D. 43m³C©u 11 Nghiệm của pt tanx cotx –2 là:A.24x kpp= +B.24x kpp= C.4x kpp= +D.4x kpp= +| 1C©u 12 Nghiệm của phương trình sin 2x sinx thỏa điều kiện: 2p- 2pA.2xp=B.0x= C.x 3p D.xp=C©u 13 Nghiệm của pt cos 2x sinx là:A.22x kpp= +B.2x kpp= C.22x kpp= +D.22x kpp= +C©u 14 Nghiệm của pt 2.cos2x –2 là:A. 2x kp =B. .2x kpp= C.2x kp p= D.22x kpp= +C©u 15 Hàm số 12cosxyx-= có điều kiện xác định là:A.2x kp¹ ()k΢ B.x kp p¹ +()k΢C.22x kpp¹ +()k΢ D.2x kpp¹ +()k΢C©u 16 Nghiệm của phương trình cosx sinx là:A.; 22x kpp p= B.2 22x kpp p= +C.; 26x kpp p= D.;4x kpp p= =C©u 17 Nghiệm của phương trình sinx cosx là:A.32 24 4x kp pp p= B..52 212 12x kp pp p= +C.22 23 3x kp pp p= D.52 24 4x kp pp p= +C©u 18 Nghiệm của phương trình 2cos2 0x+ là:A.2 23 3k kp pp p- B.22 26 3k kp pp p- +C.2 22 23 3k kp pp p- D.;3 3k kp pp p- +C©u 19 Giá trị lớn nhất của hàm số sin cos3y làA.0B.2 C.1D.2C©u 20 Nghiệm của phương trình sinx 12 là:A..26x kpp= B.6x kpp= C.23x kpp= +D.x kp=C©u 21 Nghiệm của phương trình 2sin 2x 5sinx là:A.52 23 6x kp pp p= B..72 26 6x kp pp p= +C.; 22x kpp p= D.52 24 4x kp pp p= +C©u 22 Nghiệm của phương trình sin cos2 0x x- là :A.3 2x kp p= +B.6x kpp= C.3x kpp= +D.6 2x kp p= +C©u 23 Nghiêm của pt sinx.cosx.cos2x là:A. kp=B. ..4x kp= C..8x kp= D..2x kp=| 2C©u 24 Nghiệm của phương trình sinx –1 là:A.22x kpp= +B.2x kpp= C.x kp=D.32x kpp= +C©u 25 Nghiêm của pt cotgx là:A.3x kpp= B. .6x kpp= C. 23x kpp= D.6x kpp= +C©u 26 Tìm để pt sin2x cos 2x 2m có nghiệm là:A.1 3m- +B. m- +C.1 5m- +D. m£ £C©u 27 Hàm số ()2tan coty x= là hàm sốA. Không có tính chẵn, lẻ B. Vừa chẵn, vừa lẻ C.Chẵn D. LẻC©u 28 Nghiêm của pt sin 2x sinx là:A.x kp=B.22x kpp= C.22x kpp= D.2x kpp= +C©u 29 Nghiệm của phương trình cos 2x cosx thỏa điều kiện: pA.x 6p B.2xp= C.4xp=D.2xp= -C©u 30 Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?A. cosx B.21xyx+= C.y x.sinxD. sinx –xC©u 31 Nghiệm của phương trình sin3x sinx là:A.;4 2x kp pp= +B.2x kpp= C.2x kp=D.; 22x kpp p= =C©u 32 Một nghiệm của phương trình 2cos cos cos 1x x+ có nghiệm là :A.8xp=B.12xp= C.3xp=D.6xp=C©u 33 Điều kiện có nghiệm của pt asin5x bcos5x là:A.a 2B. 2C.a 2D. 2C©u 34 Nghiệm của phương trình cos3x cosx là:A. 2x kp =B.2 22x kpp p= C.2x kp=D.; 22x kpp p= +C©u 35 Nghiệm của pt sinx cosx là:A.26x kpp= +B.23x kpp= C..6x kpp= +D.3x kpp= +C©u 36 Nghiêm của pt 2.sinx.cosx là:A. 2x kp =B.4x kpp= C..2x kp=D.x kp=C©u 37 Nghiệm của phương trình sin3x cosx là:A..;2x kpp= B.;8 4x kp pp= +C.;4x kpp p= D.2 22x kpp p= +C©u 38 Nghiệm của phương trình cosx là:A. 2x kp =B.22x kpp= C.x kp=D.2x kpp= +| 3C©u 39 Nghiêm của pt cos 2x là:A.22x kpp= +B..4 2x kp p= C.2x kpp= +D.22x kpp= C©u 40 Cho 23x kpp= là nghiệm của phương trình nào sau đây:A.2cos 0x- =B.2sin 0x+ C.2cos 0x+ =D.2sin 0x- =C©u 41 Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ của pt sin4x cos5x theo thứ tự là:A.;18 2x xp p= =B.2;18 9x xp p= C.;18 6x xp p= =D.;18 3x xp p= =C©u 42 Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm:A.3sin 1x=B.tan 2x= C.cot 3x=D.cos23xp=C©u 43 Chu kỳ của hàm số cosx là:A.2kp ÎZB.23p C.pD.2pC©u 44 Phương trình 2cos 3cos 0x x- có nghiệm là :A. ;arccos2 2k +B. ;arccos2 2k +C.2kpD.2x kp=C©u 45 Nghiệm của pt sinx 302= là:A.56x kpp= +B.23x kpp= C.26x kpp= +D.223x kpp= +C©u 46 Cho 23x kpp= là nghiệm của phương trình nào sau đây:A.2cos 0x+ =B.2cos 0x- C.2sin 0x+ =D.2sin 0x- =C©u 47 Cho pt cosx.cos7x cos3x.cos5x (1). Pt nào sau đây tương đương với pt (1)A.sin5x B. cos4x C.sin4x D. cos3x 0C©u 48 Nghiệm của phương trình sin 2x sinx thỏa điều kiện: pA.xp=B. .2xp= C.x D.2xp= -C©u 49 Nghiệm của phương trình cosx 12 là:A.23x kpp= +B.223x kpp= C.26x kpp= +D.6x kpp= +C©u 50 Nghiêm của pt sin 4x cos 4x là:A.4x kpp= +B. ..4 2x kp p= C.324x kpp= +D.24x kpp= 4Câu Đáp án1 D2 D3 B4 D5 B6 A7 A8 A9 B10 C11 C12 B13 C14 B15 D16 B17 B18 D19 D20 A21 B22 D23 B24 A25 B26 C27 D28 B29 B30 A31 A32 D33 C34 A35 C36 B37 A38 A39 C40 D41 C42 D43 A| 544 D45 B46 D47 C48 B49 A50 B| 6Tải bộ 900 CÂU trắc nghiệm LƯỢNG GIÁC (File Word có đáp án) Cách Tải trực tiếp tại đây Cách 2:- Bước Click trang NẠP THẺ và nạp thẻ cào tổng mệnh giá 130.000vnđ (phí 25% cho nhà mạng) Bước Nhắn tin vào số điện thoại 0976 557 831 với nội dung "900cau Email số cuối của các mã thẻ cào điện thoại" để xác nhận (thời gian tối đa 15 phút) Bước 3: Nhận Tài liệu qua Email. Cách 3: Chuyển khoản trực tiếp 100.000vnđ (liên hệ email: luyenthitk.vn@gmail.com hoặc số điện thoại 0976 557 831 để lấy STK) và nhận file qua email.Xem thêm:- Trọn bộ trắc nghiệm 12: https://drive.google.com/file/d/0Bz1J7RNczMLzcWZGbWQxVmlESmc/view- 880 câu Trắc nghiệm Tổ hợp Xác suất Nhị thức niu_tơn: http://123doc.org/document/3959000-ngan-hang-de-trac-nghiem-to-hop-xac-suat-nhi-thuc-niu-ton-880-cau-trac-nghiem-co-dap-an.htm-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi và tải thêm tài liệu Tại: http://123doc.org/trang-ca-nhan-538753-tai-lieu-toan.htm- https://www.facebook.com/tailieutoan.vn- Hoặc yêu cầu bất kỳ tài liệu nào trên LuyệnThiThủKhoa.vn hãy gửi link (địa chỉ tài liệu) qua email này, bên mình sẽ gửi lại Link tải cho bạn.* Liên hệ: DĐ: 0976 557 831- FB: Tài Liệu Toán| 7Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến