loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-14 10:49:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân    trắc nghiệm toán 11 cấp số cộng nhân   

1361
Lượt xem
207
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân

Trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân

Trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhânLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài tậpCâu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào thõa mãn 21, 2, 3, 4......- -= =n nu nA. 1;2;4;8;16;36….. B.1;2;8;16;24;54… C.2 1nnu= 2nnu= n=0;1;2….)Câu 2: Cho dãy số có ()1*1 212 3n nuu N- -=ìïí= Îïî .Khi đó số hạng thứ n+3 là?A.3 12 3+ += +n nu B.3 22 3+ += +n nu C.3 12 3+ += +n nu u3 12 3+ -= +n nu uCâu 3: Cho dãy số có công thức tổng quát là 2nnu= thì số hạng thứ n+3 là?A.332+=nu B.38.2+=nnu C.36.2+=nnu D.36+=nnuCâu 4: Cho dãy số 115n nu n+=ìí= +îu Số hạng tổng quát của dãy số trên là?A.()12-=nn nu B.()152-= +nn nu C.()152+= +nn nu D.()()1 252+ += +nn nuCâu 5: Cho dãy số ()12111nn nuu u+=ìïí= -ïî Số hạng tổng quát của dãy số trên là?A.1= +nu B.1= -nu C.()21 1= -nnu D.=nu nCâu 6: Cho dãy số 1211n nuu n+=ìí= +î Số hạng tổng quát của dãy số trên là?()()()()()()2 1. 16 6n nn nA u+ -= D. Tất cả đều saiCâu 7: Cho dãy số 11212nnuuu+= -ìïí= -ïî Số hạng tổng quát của dãy số trên là?1 1/ .1n nn nA un n- += -+Câu 8: Cho tổng ..........nS n= Khi đó 3S là bao nhiêu?A B. C. D. 6Câu 9: Cho...

Nội dung tài liệu

Bài tậpCâu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào thõa mãn 21, 2, 3, 4......- -= =n nu nA. 1;2;4;8;16;36….. B.1;2;8;16;24;54… C.2 1nnu= 2nnu= n=0;1;2….)Câu 2: Cho dãy số có ()1*1 212 3n nuu N- -=ìïí= Îïî .Khi đó số hạng thứ n+3 là?A.3 12 3+ += +n nu B.3 22 3+ += +n nu C.3 12 3+ += +n nu u3 12 3+ -= +n nu uCâu 3: Cho dãy số có công thức tổng quát là 2nnu= thì số hạng thứ n+3 là?A.332+=nu B.38.2+=nnu C.36.2+=nnu D.36+=nnuCâu 4: Cho dãy số 115n nu n+=ìí= +îu Số hạng tổng quát của dãy số trên là?A.()12-=nn nu B.()152-= +nn nu C.()152+= +nn nu D.()()1 252+ += +nn nuCâu 5: Cho dãy số ()12111nn nuu u+=ìïí= -ïî Số hạng tổng quát của dãy số trên là?A.1= +nu B.1= -nu C.()21 1= -nnu D.=nu nCâu 6: Cho dãy số 1211n nuu n+=ìí= +î Số hạng tổng quát của dãy số trên là?()()()()()()2 1. 16 6n nn nA u+ -= D. Tất cả đều saiCâu 7: Cho dãy số 11212nnuuu+= -ìïí= -ïî Số hạng tổng quát của dãy số trên là?1 1/ .1n nn nA un n- += -+Câu 8: Cho tổng ..........nS n= Khi đó 3S là bao nhiêu?A B. C. D. 6Câu 9: Cho tổng ()2 21 ...............S n= Khi đó công thức của S(n) là?()()()()()()()()()21 11. .6 6n nnA n+ ++= =Câu 10: Tính tổng S(n)= 1-2+3-4+………….+(2n-1)-2n+(2n+1) làA S(n)= n+1 B.()S n= -n C. ()S n= 2n D. ()S n= nCâu 11: Tính tổng ()()1 1.........1.2 2.3 3.4 1S nn n= ++ Khi đó công thức của S(n) là?A.()2=+nS nn B.()1=+nS nn C.()22 1=+nS nn D.()12=nS nCâu 12: Tính tổng 1.4 2.7 ........ (3 1)s n= Khi đó công thức của ()S n=()()()()()()2 2. 4A n= =Câu 13: Tính tổng ()1.1! 2.2! ........... 2007.2007!S n= Khi đó công thức của ()S n=. 2007! 2008! 2008! 2007! 1A D- -Câu 14: Cho dãy số ()1nnu= Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?A. Dãy tăng B. Dãy giảm C. Bị chặn D. Không bị chặnBài Tập trắc nghiệm ĐS 11 chương 31Câu 15: Dãy số 11nun=+ là dãy số có tính chất?A. Tăng B. Giảm C. Không tăng không giảm D. Tất cả đều saiCâu 16: Cho dãy số sinnunp= Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?1/ sin1nA unp+=+ B. Dãy số bị chặn C. là dãy tăng D. dãy số không tăng, không giảm.Câu 17: Dãy số 13 1nnun-=+ là dãy số bị chặn trên bởi?1 1. .12 3A D. Tất cả đều saiCâu 18: Chọn khẳng định Đúng trong các khẳng định: Nếu a,b,c lập thành CSC (khác không)A Nghịch đảo của chúng cũng lập thành một CSC Bình Phương của chúng cũng lập thành CSCC c,b,a theo thứ tự đó cúng lập thành CSC D. Tất cả các khẳng định trên đều saiCâu 19 Chọn khẳng định Sai trong các khẳng định: Nếu a,b,c lập thành CSN (khác không)A Nghịch đảo của chúng cũng lập thành một CSN Bình Phương của chúng cũng lập thành CSNC c,b,a theo thứ tự đó cúng lập thành CSC D. Tất cả các khẳng định trên đều saiCâu 20: Cho CSC có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên lần lượt là 100 và 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là?A. 90 B. -90 C. 110 -110Câu 21: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau. Cho ()nCSC có khác khôngkhi đó:2 17 16 17 15 17 13 17 19. .A u+ +Câu 22: Cho CSN -2;4;-8………………..tổng của số hạng đầu tiên của CSN này là?()()()()()()()()()()2 22 2/ .1 2n nA D- -- -Câu 23: Viết số xen giữa các số và 22 để được CSC có số hạng.A 7;12;17 B. 6,10,14 C. 8,13,18 D. Tất cả đều saiCâu 24: Cho dãy số 2nu n= Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?A Ba số hạng đầu tiên của dãy là: 5;3;1 số hạng thứ n+1 của dãy là 8-2nC là CSC với d=-2 Số hạng thứ của dãy là -1Câu 25: Cho CSC có 11 1,4 4u d= Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?A.554=s B.545=s C.554= -s D.545= -sCâu 26: Cho CSC có d=-2 và 872s= khi đó số hạng đầu tiên là sao nhiêu?A.1 16=uB.116= -u C.1116=u D.1116= -uCâu 27: Cho CSC có 11, 2, 483nu s= Hỏi số các số hạng của CSC?A. n=20 B. n=21 C. n=22 D. n=23Câu 28: Cho CSC có 12 2u s= Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?A. là tổng của số hạng đầu tiên của CSC B.S là tổng của số hạng đầu tiên của CSCC .S là tổng của số hạng đầu tiên của CSC D. Tất cả đều saiCâu 29: Xác định để số 21 ,1x x- lập thành một CSC.A. Không có giá trị nào của B. x=2 hoặc x= -2 C. x=1 hoặc -1 D. x=0Câu 30: Xác đinh để số 21 5,1a a+ lập thành CSC.. 2A a= D. Tất cả đều sai.Câu 32: Cho a,b,c lập thành CSC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 chương 322 2. .A ab bc ab bc ab bc ab bc+ -Câu 33: Cho CSC có 1412, 18u u= Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là1 1. 20, 22, 21, 21, 3A d= -Câu 34: Cho CSC có 1412, 18u u= Khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên CSC là?A 24 B. -24 C. 26 D. 26Câu 35: Cho CSC có 2015, 60u u= Tổng của 20 số hạng đầu tiên của CSC là?A 200 -200 250 -25Câu 36: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?()1. 1nnn nA n+= D. Tất cả đều là CSCCâu 37: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?()31 121 11 1. 12 1n nn nu uA nu u+ += -ì ì= +í í= +î îCâu 38: Cho CSN có 71, 322u u= Khi đó là ?A. 12±B. 2±C.4± D. Tất cả đều saiCâu 39: Cho CSN có 61, 0, 00001u u= Khi đó và số hạng tổng quát là?A.11 1,10 10--= =nnq B.11, 1010--= -nnq C.11 1,10 10--= =nnq D.()111,10 10---= =nnnq uCâu 40: Cho CSN có 111;10u q-= Số 103110 là số hạng thứ bao nhiêu?A số hạng thứ 103 số hạng thứ 104 số hạng thứ 105 Đáp án khácCâu 41: Cho CSN có 13; 2u q= Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu?A. số hạng thứ B. số hạng thứ C. số hạng thứ D. Đáp án khácCâu 42: Cho dãy số 1; 22b- Chọn để ba số trên lập thành CSNA. b=-1 B. b=1 C. b=2 D. Đáp án khácCâu 43: Trong các dãy số sau, dãy số nào là CSN.A.12112+ì=ïíï=în nuu B.1+=n nu nu C.1125+=ìí= -în nuu D.1 13+ += -n nu uCâu 44: Trong các dãy số sau, dãy số nào là CSN.221 1. .3 3n nn nA n-= -Câu 45: Xác định để số 2x-1;x; 2x+1 lập thành CSN?A.13= ±x B. 3= ±x C.13= ±x D. Không có giá trị nào của xCâu 46: Cho CSN có 51; 164u u= Tìm và số hạng đầu tiên của CSN?A.11 1;2 2= =q B.11 1,2 2= -q C.114,16= =q D.114,16= -q uBài Tập trắc nghiệm ĐS 11 chương 33Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến