loading
back to top

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-10-15 21:43:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm sinh học lớp 10   

615
Lượt xem
27
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 10Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vn NGÂN HÀNG CÂU HỎITRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10- Câu hỏi trắc nghiệm kèm áp án- Câu hỏi trắc nghiệm soạn theo từng bài học của ch ươ ng trình SGK mới- Câu hỏi đư ợc soạn sẵn trên Word1Doc24.vnPHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGBÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?a. Quần thể b. Quần xã c. Cơ thể d. Hệ sinh thái 2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là a. Sinh quyến b. Hệ sinh thái c. Loài d. Hệ cơ quan 3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :a. Hệ cơ quan b. Mô c. Cơ thể d. Cơ quan 4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?a. Tim b. Phổi c. Ribôxôm d. Não bộ 5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?a. Quần thể c. Quần xã b. Loài d. Sinh quyển 6. Hoạt động nào sau đây xảy ra tế bào sống a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triển c. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên 7. Điều nào dưới đây là sai...
Nội dung tài liệu
Doc24.vn NGÂN HÀNG CÂU HỎITRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10- Câu hỏi trắc nghiệm kèm áp án- Câu hỏi trắc nghiệm soạn theo từng bài học của ch ươ ng trình SGK mới- Câu hỏi đư ợc soạn sẵn trên Word1Doc24.vnPHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGBÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?a. Quần thể b. Quần xã c. Cơ thể d. Hệ sinh thái 2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là a. Sinh quyến b. Hệ sinh thái c. Loài d. Hệ cơ quan 3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :a. Hệ cơ quan b. Mô c. Cơ thể d. Cơ quan 4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?a. Tim b. Phổi c. Ribôxôm d. Não bộ 5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?a. Quần thể c. Quần xã b. Loài d. Sinh quyển 6. Hoạt động nào sau đây xảy ra tế bào sống a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triển c. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên 7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống c. Được cấu tạo từ các mô d. Được cấu tạo từ các phân tử đại phân tử vào bào quan 8. Tập hợp các cơ quan bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là: a. Hệ cơ quan c. Bào quan b. Đại phân tử d. Mô 9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít min d. Đều được cấu tạo từ các nuclêit10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :a. Prôtêin c. xít nuclêicb. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên .....và nhiều ....... tạo thành hệ .......Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là: a. Tê bào c. Cơ quan b. Cơ thể d. Bào quan 12. Đặc điểm chung của trùng roi mip, vi khuẩn là: a. Đều thuộc giới động vật b. Đều có cấu tạo đơn bào2Doc24.vnc. Đều thuộc giới thực vật d. Đều là những cơ thể đa bào 13. Tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một vùng địa lý nhất định một thờiđiểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :a. Quần thể c. Quần xã b. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái 14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sốngcủa nó được gọi là a. Quần thể c. Loài sinh vật b. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã 15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xãb. Quần xã quần thể, hệ sinh thái, cơ thể c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .16. sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :a. Toàn bộ các sinh vật cùng loài b. Toàn bộ các sinh vật khác loài c. Các quần thể sinh vật khác loài trong khu vực sống d. Các quần thể sinh vật cùng loài .17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là a. Thuỷ Quyển c. Khí quyển b. Sinh quyển d. Thạch quyển 18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :a. Một hệ thống mở b. Có khả năng tự điều chỉnh c. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường d. Cả a,b,c, đều đúng BÀI GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới :a. Giới khởi sinh và giới nguyên sinh b. Giới động vật và giới thực vật c. Giới nguyên sinh và giới động vật d. Giới thực vật và giới khởi sinh 2. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?a. Giới nguyên sinh b. Giới thực vật c. Giới khởi sinh d. Giới động vật 3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :a. Chưa có cấu tạo tế bào b. Tế bào cơ thể có nhân sơ c. Là những có thể có cấu tạo đa bào d. Cả a,b,c đều đúng 4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới cònlại ?3Doc24.vna. Giới nấm b. Giới động vật Giới thực vật d. Giới khởi sinh5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh giới thực vật và giới độngvật là a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào b. Tế bào cơ thể đều có nhân sơc. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào d. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là: a. Đều có lối sống tự dưỡngb. Đều sống cố định c. Đều có lối sống hoại sinhd. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào 7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?a. Động vật nguyên sinh c. Virutb. Vi khuẩn d. Cả a, đều đúng 8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:a. Thực vật, nấm, động vật b. Nguyên sinh khởi sinh động vật c. Thực vật nguyên sinh khởi sinh d. Nấm, khởi sinh, thực vật 9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:a. 1,5 triệu c. 3,5 triệu b. 2,5 triệu d. 4,5 triệu 10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lạilà: a. Họ c. Lớp b. Bộ d. Loài 11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là a. Loài c. Giới b. Ngành d. Chi 12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:a. Có cấu tạo cơ thể đa bào b. Có phương thức sống dị dưỡng c. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn d. Cả a, b, đều đúng 13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?a. Là những sinh vật đa bào b. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn c. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh d. Cả a, b, đều đúng 14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp b. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng c. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .4Doc24.vn15. Sống tự dưỡng quang hợp cơ :a. Thực vật nấm b. Động vật tảo c. Thực vật tảo d. Động vật nấm 16. Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào ?a. Thực vật bậc nhất b. Động vật nguyên sinh Thực vật bậc cao d. Động vật có xương sống BÀI: GIỚI KHỞI SINH, GIỚI NGUYÊN SINH VÀ GIỚI NẤM1. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là:a. Có tốc độ sinh sản rất nhanh b. Tế bào có nhân chuẩn c. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bàod. Cơ thể đa bào 2. Môi trường sống của vi khuẩn là a. Đất và nước b. Có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt c. Có thể có nhân chuẩn d. Cả a, đều đúng 4. Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng ?a. Vi khuẩn hình que b. Vi khuẩn hình cầu c. Vi khuẩn lam Vi khuẩn hình xoắn 5. Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo ?a. Cơ thể đơn bào hay đa bào ?b. Có chứa sắc tố quang hợp c. Sống môi trường khô cạn d. Có lối sống tự dưỡng 6. Điểm gióng nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là:a. Có chứa sắc tố quang hợp b. Sống dị dưỡngc. Có cấu tạo đa bào d. Tế bào cơ thể có nhiều nhân 7. Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh ?a.Có nhân chuẩnb. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh c. Có khả năng quang hợpd. Cả a,b, và đều đúng8. Sinh vật có cơ thể tồn tại hai pha pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là:a. Vi khuẩn b. Nấm nhày c.Tảo d. Động vật nguyên sinh9. Đặc điểm có giới nguyên sinh là :a.Cơ thể đơn bào b.Thành tế bào có chứa chất kitinc.Cơ thể đa bào d.Có lối sống dị thường 10. Nấm có lối sống nào sau đây?5Doc24.vna. Kí sinh b. Cộng sinh c. Hoại sinh d. Cả a,b,c đều đúng 11. Địa là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?a. Nấm nhày b.Động vật nguyên sinh c.Tảo hoặc vi khuẩn lam d.Vi khuẩn lam hoặc động vật nguyên sinh12. Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức nào dưới đây ?a. Phân đôi b. Nẩy chồic. Bằng bào tử d. Đứt đoạn 13.Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật cònlại?a. Nấm men b. Nấm nhày c. Nấm mốc d. Nấm ăn 14. Đặc điểm chung của sinh vật là:a. Kích thước rất nhỏ bé b.Sinh trưởng nhanh phát triển mạnh c.Phân bố rộng và thích hợp cao với môi trường sống d. Cả a,b, và đều đúng15. Sinh vật nào sau đây có lối sống ký sinh bắt buộc a.Virút b.Vi khuẩn c. Động vật nguyên sinh d.Nấm 16. Sinh vật nào sau đây có cầu tạo cơ thể đơn giản nhất là:a. Nấm nhày b. Vi rút c.Vi khuẩn d. Động vật nguyên sinh 17. Điểm giống nhau giữa virút với các vi sinh vật khác là:a. Không có cấu tạo tế bào b. Là sinh vật có nhân sơ c. Có nhiều hình dạng khác nhau d. Là sinh vật có nhân chuẩn18. Đặc điểm có vi rút và không có các vi sinh vật khác là:a. Sống tự dưỡng b.Sống kí sinh bắt buộc c. Sống cộng sinh d.Sống hoại sinh19. Từ nào sau đây được xem là chính xác nhất để dùng cho virut:a. Cơ thể sống b.Tế bào sống c.Dạng sống d.Tổ chức sốngSử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 20 đến 25 :Động vật nguyên sinh thuộc giới ………(I) là những sinh vật……… (II),sống ……….(III).Tảo thuộc giới……… (IV) là những sinh vật………. (V), sống……. (VI)20. Số(I) là :a. Nguyên sinh b. Động vật c. Khởi sinh d. Thực vật 21. Số(II) là :a. Đa bào bậc cấp b. Đa bào bậc cao c. Đơn bào d. Đơn bào và đa bào 6Doc24.vn22. Số (III) là :a.Tự dưỡng b.Dị dưỡng c. Kí sinh bắt buộc d.Cộng sinh 23. Số (IV) là :a. Thực vật b. Nguyên sinh c.Nấm d.Khởi sinh24. Số (VI) là :a. Tự dưỡng theo lối hoá tổng hợp b.Tự dưỡng theo lối quang tổng hợp c. Dị dưỡng theo lối hoại sinh d.Kí sinh bắt buộc BÀI GIỚI THỰC VẬT1. Đặc điểm cấu tạo có giới thực vật mà không có giới nấm là :a. Tế bào có thành xenlulôzơ và chức nhiều lục lạpb. Cơ thể đa bào c. Tế bào có nhân chuẩn d. Tế bào có thành phần là chất kitin 2. Đặc điểm nào dưới đây không phải là của giới thực vật a. Sống cố địnhb. Tự dưỡng theo lối quang tổng hợp c. Cảm ứng chậm trước tác dụng môi trường d. Có lối sống dị thườngSử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi số 3,4,5:Nhờ có chứa…….. (I) nên thực vật có khả năng tự tổng hợp……. (II) từ chất vô cơ thông quahấp thụ…….. (III)3. Số (I) là a. Chất xenlulzơ b. Kitin c. Chất diệp lục d. Cutin 4. Số (II) là :a. Chất hữu cơ b. Prôtêinc. Thành xenlulôzơ d. Các bào quan5. Số (III) là a. Nước b. Năng lượng mặt trời c. Khí oxi d.Khí cacbônic 6. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật:a. Quyết, rêu, hạt trần, hạt kín b. Hạt trần hạt kín rêu quyết c.Rêu, hạt kín, quyết, hạt trần d. Râu, quyết hạt trần hạt kín 7. Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là :a. Nấm đa bào b. Tảo lục nguyên thuỷ đơn bào c. Động vật nguyên sinh d. Vi sinh vật cổ 8. Đặc điểm của thực vật ngành rêu là a. Đã có rễ, thân lá phân hoá 7Doc24.vnb. Chưa có mạch dẫn c. Có hệ mạch dẫn phát triển d. Có lá thật và lá phát triển 9. Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với ngành quyết là :a. Sinh sản bằng bào tử b. Đã có hạt c. Thụ tinh không cần nước d. Cả a,b, và đều đúng 10. Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành a. Rêu c. Hạt trần b. Quyết d. Hạt kín 11. Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt ?a. Hạt trần b. Rêu c. Quyết d. Hạt trần và hạt kín 12. Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành Hạt trần ?a. Gồm có lớp Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm b. Chưa có hệ mạch dẫnc. Cây thân gỗ, có hệ mạch phát triển d. Thân gỗ nhưng không phân nhánh 13. Hoạt động nào sau đây chỉ có thực vật mà không có động vật?a. Hấp thụ khí xy trong quá trình hô hấp b. Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ c. Thải khó CO2 qua hoạt động hôp hấp d. Cả hoạt động trên 14. Hệ thống rễ của thực vật giữ vai trò nào sau đây ?a. Hấp thụ năng lượng mặt trời để quang hợp b. Tổng hợp chất hữu cơ c. Cung cấp khí xy cho khí quyển d. Giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn đất 15. Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là a. Có nhân chuẩn b. Cơ thể đa bào phức tạp c. Sống tu dưỡng d. Có các mô phân hoá 16. Ngành thực vật chiếm ưu thế hiện nay trên trái đất là a. Rêu c. Hạt trần b. Quyết d. Hạt kín 17. Ngành thực vật có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất a. Hạt kín c. Quyết b. Hạt trần d. Rêu 18. Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?a. Cây lúa c. Cây thông b. Cây dương sỉ d. Cây bắp 19. Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt kín ?a. Cây thiên tuế c. Cây dương sỉ b. Cây rêu d. Cây sen 20. Hai ngành thực vật có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất là :a. Rêu và hạt trần c. Hạt trần và hạt kín b. Hạt kín và rêu d. Quyết và Hạt kín 8Doc24.vnBÀI GIỚI ĐỘNG VẬT1. Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât ?a. Cơ thể đa bào phức tạp b. Tế bào có nhân chuẩn c. Có khả năng di chuyển tích cực trong môi trường d. Phản ứng chậm trước môi trường 2. Đặc điểm nào sau đây động vật mà không có thực vật ?a. Tế bào có chứa chất xenlucôzơb. Không tự tổng hợp được chất hữu cơ c. Có các mô phát triển d. Có khả năng cảm ứng trước môi trường 3. Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật .a. Khả năng tự di chuyểnb. Tế bào có thành bằng chất xen lu cô zơc. Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ .d. Cả a,b,c đều đúng 4. Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây a. Tự dưỡng c. Dị dưỡng b. Luôn hoại sinh d. Luôn ký sinh 5. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ?a. Có cơ quan dinh dưỡng b. Có cơ quan sinh sảnc. Có cơ quan gắn chặt cơ thể vào môi trường sống d. Có cơ quan thần kinh 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?a. Phát sinh sớm nhất trên trái đất b. Cơ thể đa bào có nhân sơ c. Gồm những sinh vật dị dưỡng d. Chi phân bố môi trường cạn 7. Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây a. Trùng roi nguyên thuỷ c. Vi khuẩn b. Tảo đa bào d. Nấm 8. Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với cácngành còn lại ?a. Ruột khoang c. Thân mềm b. Giun tròn d. Chân khớp 9. Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là a. Bò cạp c. Sứa biến b. Châu chấu d. Tôm sông 10. Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là:a. Thân mềm c. Chân khớp b. Có xương sống d. Giun dẹp 11. Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là:a. Giun đũa c. Giun đất 9Doc24.vnb. Đĩa phiến d. Giun kim 12.Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?a. Ruột khoang c. Thân mềm b. Da gai d. Chân khớp 13. Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm a. Là ngành động vật tiến hoá nhất b. Chỉ phân bố môi trường nước c. Cơ thể không phân đốt d. Cơ thể luôn có vỏ kitin bao bọc 14. Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?a. Chân khớp c. Ruột khoang b. Dãy sống d. Giun dẹp 15.Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là :a. Lưỡng cư c. Bò sát b. Sâu bọ d. Thú 16. Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng hai bên là a. Hải quỳ c. Bò cạp b. Ếch đồng d. Cua biển 17. Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vậtcó xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ?a. Vỏ kitin của cơ thể c. Vỏ đá vôi b. Hệ thần kinh d. Cột sống 18. Động vật có vai trò nào sau đây ?a Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái b. Làm tăng lượng xy của không khí c. Cung cấp thực phẩm cho con người d. Cả a, và đều đúng 19. Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ?a. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái b. Nhiều loài cung cấp thực phẩm cho con người c. Nhiều loài có thể là tác nhân truyền bệnh cho con người d. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀOCHƯƠNG 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO BÀI CÁC CHẤT VÔ CƠ1. Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hoá học cần thiết cấu thành các cơ thể sống ?a. 25 b.35 c.45 d.552. Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống ?a. C,Na,Mg,N c.H,Na,P,Clb.C,H,O,N d.C,H,Mg,Na3. Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng a. 65% b.9,5% c.18,5% d.1,5%4. Trong các nguyên tố hoá học sau đây, nguyên tố nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thểngười ?10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến