loading
back to top

Thi thử THPT 2018 lần 3 môn Địa lí

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-11-08 16:28:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi địa lí 12   

48
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Thi thử THPT 2018 lần 3 môn Địa lí

Thi thử THPT 2018 lần 3 môn Địa lí

Thi thử THPT 2018 lần 3 môn Địa lí
Tóm tắt nội dung
ỐCâu ph coi nh ph lãnh th trên li ta làộ ượ ướA. lãnh i.ả B. quy kinh .ặ C. th y.ộ D. ti giáp lãnh i.ế ả[
]Câu Phát bi nào sau đây đúng nh công ngh hi i?ể ạA. Là công ngh vào thành khoa i, hàm lệ ng thu cao.ượ ậB. Là công ngh mà đó con ng thay th ng máy móc.ệ ườ ượ ằC. Trong các ngành công ngh hi i, các khâu ng hóa.ệ ộD. đi trong công ngh hi là xu dây chuy n.ặ ề[
]Câu 3. Tính ch nhi khí ta quy nh tríấ ướ ượ ịA. thu châu Aộ B. ven bi Đông, phía tây Thái Bình ngằ ươC. trong vùng chí tuy nằ D. trong vùng khí gió mùaằ [
]Câu 4. Các th tr ng xu kh nh ta nh ng năm đây làị ườ ướ ầA. Nga, Trung Qu c, Hàn Qu Hoa Kì, Nh n, Trung Qu cậ ốC. Hàn Qu c, Thái Lan, Nh D. Thái Lan, Lào, Campuchiaố ả[
]Câu 5. trong nh ng tr ng ng lao ng Nh làộ ườ ảA. Không có tinh th đoàn t. th giác và tinh th trách nhi cao.ứ ấC. Trình công ngh thông tin ng th gi i. D. Năng ng nh ng không cù.ộ [
]Câu 6. Mi Đông Hoa Kỳ tr thành cái nôi ngành công nghi nh cóề ờA. ng ng ng n, phì nhiêu.ồ B. khí phong...
Nội dung tài liệu
ỐCâu ph coi nh ph lãnh th trên li ta làộ ượ ướA. lãnh i.ả B. quy kinh .ặ C. th y.ộ D. ti giáp lãnh i.ế ả[
]Câu Phát bi nào sau đây đúng nh công ngh hi i?ể ạA. Là công ngh vào thành khoa i, hàm lệ ng thu cao.ượ ậB. Là công ngh mà đó con ng thay th ng máy móc.ệ ườ ượ ằC. Trong các ngành công ngh hi i, các khâu ng hóa.ệ ộD. đi trong công ngh hi là xu dây chuy n.ặ ề[
]Câu 3. Tính ch nhi khí ta quy nh tríấ ướ ượ ịA. thu châu Aộ B. ven bi Đông, phía tây Thái Bình ngằ ươC. trong vùng chí tuy nằ D. trong vùng khí gió mùaằ [
]Câu 4. Các th tr ng xu kh nh ta nh ng năm đây làị ườ ướ ầA. Nga, Trung Qu c, Hàn Qu Hoa Kì, Nh n, Trung Qu cậ ốC. Hàn Qu c, Thái Lan, Nh D. Thái Lan, Lào, Campuchiaố ả[
]Câu 5. trong nh ng tr ng ng lao ng Nh làộ ườ ảA. Không có tinh th đoàn t. th giác và tinh th trách nhi cao.ứ ấC. Trình công ngh thông tin ng th gi i. D. Năng ng nh ng không cù.ộ [
]Câu 6. Mi Đông Hoa Kỳ tr thành cái nôi ngành công nghi nh cóề ờA. ng ng ng n, phì nhiêu.ồ B. khí phong phú.ầ ốC. ngu than, t, th đi phong phú.ồ D. giao thông phát tri n.ậ ể[
]Câu 7. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 26, trung tâm công nghi có qui mô nh ng ngứ ằsông ng làồA. Phòng.ả B. Dả ng.ươ C. Phúc Yên. D. Hà i.ộ[
]Câu 8. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 15, hãy cho bi phát bi nào sau đây đúng dân Vi tứ ệNam năm 1960 năm 2007?ừ ếA. Dân thành th tăng ch dân nông thôn.ố B. Dân nông thôn tăng nhanh là xu th chung.ố ếC. Dân nố ta tăng liên c.ướ D. Dân thành th nhi dân nông thôn.ố ố[
]Câu 9. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 27, tr ng GDP vùng Trung so GDP ản năm 2007 làướ A. 7,8%. B. 8,8%. C. 9,8%. D. 6,8%.[
]Câu 10. gi tình tr ng di dân do vào các đô th gi pháp lâu dài và ch làể ếA. xây ng th ng cự ng đô th .ơ B. ch gia tăng dân nông thôn và thành th .ạ ịC. phát tri ng ng lể các đô th .ướ D. xóa đói gi nghèo và công nghi hóa nông thôn.ả ở[
]Câu 11. Các ĐNA có đi chung nhiênướ ựA. giáp bi n.ấ B. trong vùng chí tuy n.ằ ếC. có tính ch bán o.ấ D. có khí nhi gió mùa.ậ ớ[
]Câu 12. Đi ki nhiên thu phát tri nông nghi nhi Đông Nam làề ởA khí nóng m, tr ng phong phú, ng sông ngòi dày c.ậ ướ ặB. vùng bi ng giàu ti năng (tr Lào).ể ừC. ho ng gió mùa mùa đông nh th .ạ ựD. hình núi chi th và có phân hóa khí uị ậ[
]Câu 13. trong nh ng khó khăn nh ph gi quy góp ph tăng thêm lộ ng ng ượ ươth ta làự ướA. mùa ch thích p. B. di tích hoang hóa cơ òn nhi u.ềC. thu canh tác còn u.ỹ công ngh sau thu ho ch còn nhi ch .ệ ế[
]Câu 14. Nuôi tr ng th ngày càng chi tr ng cao trong cồ giá tr ng ngành th ượ ảlà doA. ph ng ti khai thác cươ òn u.ạ B. lả ng khai ngày càng gi m.ượ ảC. ngu th suy gi m.ồ ph nuôi tr ng có giá tr kinh cao.ả ế[
]Câu 15. Nh xét nào không đúng đi mi Đông Trung Qu c?ề ốA. Có các ng ng châu th ng n, phù sa .ồ ỡB. Dân trung đông đúc, nông nghi trù phú.ư ệC. xu ng nam khí chuy ôn gió mùa sang nhi gió mùa.ừ ớD. Nghèo khoáng n, ch có than đá là đáng .ả ể[
]Câu 16. Th nh hàng phát tri công nghi ch bi ng th th ph ta hi ươ ướ ệnay là A. có th trị ng xu kh ng .ườ B. có ngu lao ng dào, có tay ngh cao.ồ ềC có ngu nguyên li ch đa ng phong phú.ồ D. có nhi phân ng kh trên ản c.ướ[
]Câu 17. Khó khăn nh vi phát tri cây công nghi lâu năm hi nay ta làớ ướA. th trị ng có nhi bi ng. ườ B. gi ng cây tr ng cố òn ch .ạ ếC. công nghi ch bi chệ phát tri n. D. thi lao ng có kinh nghi xu t.ế ấ[
]Câu 18. nào sau đây không ph là phả ng ng ch ti hoàn thi ngành côngươ ướ ấnghi ta hi nay?ệ ướ ệA nh phát tri các ngành công nghi p.ạ ệB. Xây ng cự ngành công nghi ng linh ho t.ơ ươ ạC. theo chi sâu, trang thi và công ngh .ệD. nh phát tri các ngành công nghi tr ng đi m.ể[
]Câu 19. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 22, hãy cho bi các trung tâm công nghi ch bi lứ ngươth c, th ph nào sau đây có quy mô vùng ng ng Sông Long?ự ửA. Long Xuyên, Thầ .ơ B. Sóc Trăng, ch Giá.ạ Cà Mau, Th .ầ D. Cà Mau, ch Giá.ạ[
]Câu 20. Lo hình giao thông có kh lạ ng hàng hóa luân chuy nh ta làượ ướA. ng bi n.ườ B. ng sông.ườ C. ng hàng không.ườ D. ng .ườ ộ[
]Câu 21. nh nào sau đây không thu cộ vùng Trung du và mi núi ?ề ộA Vĩnh Phúc. B. Phú Th .ọ C. Giang.ắ D. Tuyên Quang.[
]Câu 22. nào sau đây năng su lúa ng ng sông ng cao nh c?ế ướA trình thâm canh cao. B. đai màu C. th ng th t. D. ch khai thác ửlâu i.ờ[
]Câu 23. nghĩa ng Chí Minh vùng Trung làủ ườ ộA phát tri kinh xã vùng núi phía Tây. ồB. thúc quan tác các ti vùng sông Mê Công.ẩ ướ ểC. nh giao kinh Lào.ẩ ớD. quan kinh xã gi ng ng mi núi.ạ ề[
]Câu 24. Ngành nào sau đây phát tri nh Duyên Nam Trung ?ể ộA Ngành th n.ủ B. Ngành chăn nuôi gia súc n.ớC. Ngành tr ng cây lồ ng th c.ươ D. Ngành tr ng ng. ừ[
]Câu 25. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 21, trung tâm công nghi Vinhứ không có ngành nào sau đây?A. khí.ơ B. t, may.ệ C. Ch bi nông n.ế D. xu li xây ệd ng.ự[
]Câu 26. Gi pháp quan tr ng hàng phát tri nông nghi theo chi sâu Đông Nam làả ộA phát tri th i.ể B. thay cây tr ng.ổ ồC. nh xu kh nông n.ẩ D. phát tri công nghi ch bi n.ể ế[
]Câu 27. Tr ng nh xu và ng ng ng sông Long nhiên làở ựA xâm nh vào li n.ự B. cháy ng di ra ph bi n.ừ ếC. bão, lũ th ng xuyên ra.ườ D. khí nóng khô quanh năm.ậ[
]Câu 28. Duyên Nam Trung là vùng xu mu nhi nh nả ta là do ướA. nhi cao, ng nhi u, ít sông.ề B. có nhi nh giáp bi nh nề ta.ướC. ng nhi u, nhi sông.ắ D. nhi trung bình cao, có nhi nh giáp bi n.ệ ể[
]Câu 29 Các sân bay nào sau đây thu vùng kinh tr ng đi mi Trung?ộ ềA. Phú Bài, Đà ng, Chu Lai. B. Bài, Đà ng, Chu Lai. ẵC. Cát Bi, Phú Qu c, Cam Ranh. D. Đà ng, Phú Bài, Tân Sẵ Nh t.ơ ấ[
]Câu 30. hế nh ng ng ung du úi ?ộ ng nh tế du lị kh ng yủ n. ôi m. ng ng ng .[
]Câu 31. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 4-5, đi nam ta ướ ởA. mũi Lãnh.ạ B. mũi Ng c.ọ C. mũi Cà Mau. D. mũi Kê Gà.[
]Câu 32. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 15, hãy cho bi đô th nào sau đây có quy mô dân ốt 200 001 500 000 ngừ vùng Tây Nguyên?ườ ởA. Đà t.ạ B. Buôn Ma Thu t.ộ C. Pleiku. D. Kon Tum.[
]Câu 33. Căn vào Atlat lý Vi Nam trang 20, hãy cho bi nh xét nào sau đây là không đúng vềbi ng th ta qua các năm?ể ượ ướA. ng lổ ng th tăng qua các năm.ượ B. ng th khai thác gi m.ả ượ ảC. lả ng th nuôi tr ng tăng.ượ D. ng nuôi tr ng tăng nhanh ngả ượ ượkhai thác.[
]Câu 34. Căn vào Atlat lý Vi Nam trang 23, hãy cho bi kh qu nào sau đây trênứ ằđ ng biên gi gi Vi Nam và Trung Qu c?ườ ốA Lào Cai, Ngh .ữ B. Lào Cai, Na Mèo.C. Móng Cái, Tây Trang. D. Ngh Na Mèo.ữ ị[
]Câu 35. Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 26, theo bi GDP phân theo khu kinh tứ ếc vùng ng ng sông ng, hãy cho bi nh nh nào sau đây không đúng?A Nông lâm th chi tr ng cao nh t.ủ B. Nông lâm th chi tr ng th nh t.ủ ấC. Công nghi và xây ng chi tr ng khá cao.ệ D. ch chi tr ng cao nh nh t.ị ấ[
]Câu 36. Cho ng li u:ả ệT TĂNG TR NG NG TÔM NUÔI PHÂN THEO VÙNG GIAI ĐO 2010-2014Ố ƯỞ ƯỢ (Đ %)ơ ịNăm 2010 2011 2012 2013 2014C nả cướ 100,0 106,4 105,4 124,6 136,8Đ ng ng sông ngồ 100,0 100,5 109,5 113,0 122,9Đ ng ng sông Longồ 100,0 105,4 108,2 127,0 142,0(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam năm 2015, NXB Th ng kê, 2016)ồ ốBi nào sau đây thích th hi tăng tr ng ng tôm nuôi ta giai đo 2010-ể ưở ượ ướ ạ2014? A. bi tròn.ể B. bi ng.ể ườ C. bi mi n.ể D. bi t.ể ộ[
]Câu 37. Cho ng li u: ệDI TÍCH GIEO TR NG VÀ NG LÚA NĂM NG NG SÔNG NG VÀ NGỆ ƯỢ ỒB NG SÔNG LONG QUA CÁC NĂMẰ ỬVùng Di tích (nghìn ha)ệ ng lúa (nghìn n)ả ượ ấ2005 2014 2005 2014Đ ng ng sông ngồ 186,1 122,7 398,4 175,2Đ ng ng sông Longồ 826,3 249,5 19 298,5 25 475,0 (Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam 2015, Nhà xu Th ng kê, 2016)ồ ốTheo ng trên, hãy cho bi nh xét nào sau đây không đúng di tích và nề ảl ng lúa năm ng ng sông ng và ng ng sông Long năm 2005 vàượ ửnăm 2014?A Di tích gi m, ng tăng ng ng sôngệ ượ ng.ồB Di tích tăng, ng tăng ng ng sông uệ ượ Long.C ng ng ng sông Long luôn ng ng sôngả ượ ng.ồD Di tích ng ng sông Long tăng nhanh nệ ng.ượ [
]Câu 38. Cho ng li u:ả GDP BÌNH QUÂN NG TRÊN TH GI NĂM 2015Ầ ƯỜ ƯỚ (Đ USD)ơ ịCác phát tri nướ Các đang phát tri nướ ểTên cướ GDP/ng iườ Tên cướ GDP/ng iườTh Đi nụ 60 381 Colombia 831Hoa Kỳ 53 041 Indonesia 475New Zealand 41 824 ĐẤ 498Anh 41 781 Ethiopia 505Nh xét nào sau đây là đúng?ậA. Các phát tri có GDP/ng trên 60 nghướ ườ ìn USD.B. GDP/ng chênh ch gi các phát tri và đang phát tri n.ườ ướ ểC. Các đang phát tri không có chênh ch nhi GDP/ng i.ướ ườD. Không có chênh ch nhi GDP/ngự gi các nhóm c.ườ ướ[
]Câu 39. Cho bi :ể Căn vào bi trên, hãy cho bi bi trên th hi dung nào đây?ứ ướA Tình hình di tích các lo cây tr ng phân theo nhóm cây ta giai đo năm ướ ừ2005 2015.B. di tích các lo cây tr ng phân theo nhóm cây ta năm 2005 và năm 2015.ơ ướC. tăng tr ng di tích các lo cây tr ng phân theo nhóm cây ta giai đo ưở ướ ạt năm 2005 2015.ừD. chuy ch di tích các lo cây tr ng phân theo nhóm cây ta giai ướđo năm 2005 2015.ạ ừ[
]Câu 40. Cho bi :ể ồNh xét nào sau đây là đúng thay cán cân th ng Nh qua các năm ươ ảtrên?A Cán cân th ng luôn ng. B. Cán cân th ng luôn âm.ươ ươ ươ Xu kh uấ ẩNh kh uậ ẩC. Cán cân th ng liên gi m. D. Cán cân th ng liên tăngươ ươ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến