loading
back to top

Test 1 English6

Chia sẻ: thuhuong.1684@gmail.com | Ngày: 2016-09-30 10:54:51 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

176
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Test 1 English6

Test 1 English6

Test 1 English6
Tóm tắt nội dung

Fullname: .......................................... ENGLISH TEST (No 1)Class: 6A Time limited 45 minutesSchool year 2015-2016Mark Teacher’s commentsA. LISTENING (2pts).I. Listen and write the things you hear (1,75 pts). H1..............; 2.............; 3...................; 4....................; 5..................... II. Listen and tick True (T) or False (T). (0,75 pt).1. Ba is twelve years old. ……………2. His father is student …………....3. His mother is teacher ……………B. LANGUAGE FOCUS (3pts).I. Choose the best option (A, B, or D) to complete each sentences. (2pts). 1. Two six ……………..A. twenty B. eleven C. twelve D. thirteen2. There is …………………. in my classroom.A. door B. doors C. the door D. doores 3. She ……………. student.A. are B. am C. be D. is4. What does he do? ……………is an engineer.A. She B. He C. You D. I5. My ………….. is Hoa.A. name B. fine C. old D. class6. ………………………rulers are there? There is one.A. How old B. How C. How are D. How many7. …………….. is this? This is Mai.A. Who B. What...

Nội dung tài liệu

Fullname: .......................................... ENGLISH TEST (No 1)Class: 6A Time limited 45 minutesSchool year 2015-2016Mark Teacher’s commentsA. LISTENING (2pts).I. Listen and write the things you hear (1,75 pts). H1..............; 2.............; 3...................; 4....................; 5..................... II. Listen and tick True (T) or False (T). (0,75 pt).1. Ba is twelve years old. ……………2. His father is student …………....3. His mother is teacher ……………B. LANGUAGE FOCUS (3pts).I. Choose the best option (A, B, or D) to complete each sentences. (2pts). 1. Two six ……………..A. twenty B. eleven C. twelve D. thirteen2. There is …………………. in my classroom.A. door B. doors C. the door D. doores 3. She ……………. student.A. are B. am C. be D. is4. What does he do? ……………is an engineer.A. She B. He C. You D. I5. My ………….. is Hoa.A. name B. fine C. old D. class6. ………………………rulers are there? There is one.A. How old B. How C. How are D. How many7. …………….. is this? This is Mai.A. Who B. What C. Where D. How8. Nga lives …………………. Tran Phu street.A. at B. in C. the D. onII. Supply the correct form of the verbs in brackets.(1pt)1. She (be)................ teacher. 2. (be) ............. in the yard.3. Hoa and her friend be) ............... students4. Are those yours?No, they (be).……… C. READING (2pts).Read the passage then answer the questions. (Đọc đoạn văn sau đó trả lời câuhỏi). Nam is student. He is twelve years old. His father is doctor. He is forty yearsold. His mother is teacher. She is thirty six years old. He has brother and asister. His brother is an engineer. He is twenty years old. His sister is student. Sheis fifteen.I/ Tick True (T) or False (T). (1pt). (Đánh đúng (T) hoặc sai (F)).1. …… Nam is twelve years old.2. …… Nam’s father isn’t doctor3. …… Nam has brother.4. …….Nam’s sister is fifty.II/ Answer the questions. (1pt). (Trả lời câu hỏi).1. What does Nam’s mother do?-> ………………………………………………………………………………2. How many people are there in Nam’s family?-> ………………………………………………………………………………D. WRITING (3pts)I/ Rearrange the sentences. (2pts). 1. book/ your/ close.-> ……………………………………………………………………………….2. in/ Hue/ live/ I-> ……………………………………………………………………………….3. many/ there/ family/ How/ are/ your/ people/ in/ ?-> ……………………………………………………………………………….4. is/ classroom/ this/ your/ ?-> ……………………………………………………………………………….II/ Write complete sentences: (1pt) 1. I/ be/ a/ student/ class 6A. -> ………………………………………………………………………………..2. My/ name/ be/ Phong/ and/ I/ be/ 12/ years/ old.-> ………………………………………………………………………………..Nhận biết Thông hiểu Vận dụngthấp Vận dụngcao TổngTN TL TN TL TN TL TN TLA. Listening 41 41 82B. Language focus 82 41 123C. Reading 41 82D.Writing 21 21 21 62Total 123 82 102 21 21 341030% 40 20 10 100 %Answer:A. LISTENING I/ 0,25 1,25 pts). door window; board; clock; waste basket; school bag; pencil; pen; aruler.Key: H1. 2. 3. 4. 5. EII/ 0,25 0,75 pt). Hi. I’m ba. I’m twelve years old. I’m student. This is my father. His name’s ha.He’s teacher. This is my mother. Her name’s Nga. She’s teacher, too. This is mysister, Lan. She’s fifteen. She’s student. I’m her brother.Key: 1. T2. F3. TB. LANGUAGE FOCUS (3 pts).I. 0,25 2pts). 1. C. twelve 2. A. door 3. D. is4. B. He 5. A. name 6. D. How many7. A. Who 8. D. onII. 0,25 1pt)1. is2. am3. are4. aren’t/ are not C. READING (2pts).I/ 0,25 1pt). 1. T2. F3. T4. FII/ 0,5 1pt).1. His mother is teacher 2. Tere are fiveD. WRITING (3pts)I/ 0,5 2pts). 1. Close your book2. live in Hue3. How many people are there in your family?4. Is this your classroom?II/ (0,5 1pt) 1. am student in class 6A2. My name is Phong and am 12 years old.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến