loading
back to top

Soạn bài lớp 8: Thuyết minh về một thể loại Văn học

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-08-16 16:33:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

236
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 8: Thuyết minh về một thể loại Văn học

Soạn bài lớp 8: Thuyết minh về một thể loại Văn học

Soạn bài lớp 8: Thuyết minh về một thể loại Văn học
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSO BÀI THUY MINH TH LO VĂN ỌA. YÊU Ầ­ Mu thuy minh đc đi th lo văn (th th hay văn th ), tr cố ướh ph vào quan sát, tìm hi u, tra u. ứ­ Khi nêu các đc đi m, ch nh ng đc đi tiêu bi u, quan tr ng và cóặ ầnh ng ví th làm sáng các đc đi y. ấB. TR CÂU I, BÀI PH BÀI ỌT quan sát đn mô thuy minh đc đi th lo văn bài: “Thuy từ ếminh đc đi th th th ngôn bát cú”. ấ1. Quan sát Đc kĩ hai bài th Vào nhà ng Qu ng Đông tác và Đp đá Côn Lônọ ởr tr các câu i: ỏa) bài th có dòng, dòng có ch (ti ng)? dòng, ch có tỗ ắbu không? Có th tu thêm đc không? ượb) Ti ng có thanh huy và thanh ngang là ti ng ng, kí hi B, các ti ng có thanhế ếh i, ngã, c, ng là ti ng tr c, kí hi T. Hãy ghi kí hi ng, tr cho ngỏ ừti ng trong bài th đó. ơc) Nh xét quan ng tr gi các dòng nhau, bi ng dòng trên ti ngậ ếb ng ng dòng ti ng tr thì là “đi” nhau, dòng trên ti ng ng ngằ ướ ứv dòng cũng ti ng ng thì là "niêm” nhau (dính nhau). vào quớ ướ ảquan sát, hãy nêu quan ng tr gi các dòng. ữd) là ph ti ng không thanh và ph âm...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSO BÀI THUY MINH TH LO VĂN ỌA. YÊU Ầ­ Mu thuy minh đc đi th lo văn (th th hay văn th ), tr cố ướh ph vào quan sát, tìm hi u, tra u. ứ­ Khi nêu các đc đi m, ch nh ng đc đi tiêu bi u, quan tr ng và cóặ ầnh ng ví th làm sáng các đc đi y. ấB. TR CÂU I, BÀI PH BÀI ỌT quan sát đn mô thuy minh đc đi th lo văn bài: “Thuy từ ếminh đc đi th th th ngôn bát cú”. ấ1. Quan sát Đc kĩ hai bài th Vào nhà ng Qu ng Đông tác và Đp đá Côn Lônọ ởr tr các câu i: ỏa) bài th có dòng, dòng có ch (ti ng)? dòng, ch có tỗ ắbu không? Có th tu thêm đc không? ượb) Ti ng có thanh huy và thanh ngang là ti ng ng, kí hi B, các ti ng có thanhế ếh i, ngã, c, ng là ti ng tr c, kí hi T. Hãy ghi kí hi ng, tr cho ngỏ ừti ng trong bài th đó. ơc) Nh xét quan ng tr gi các dòng nhau, bi ng dòng trên ti ngậ ếb ng ng dòng ti ng tr thì là “đi” nhau, dòng trên ti ng ng ngằ ướ ứv dòng cũng ti ng ng thì là "niêm” nhau (dính nhau). vào quớ ướ ảquan sát, hãy nêu quan ng tr gi các dòng. ữd) là ph ti ng không thanh và ph âm đu (n có). Nh ng ti ngầ ếcó ph gi ng nhau, ví An, than, can, man... là nh ng ti ng hi nhau.ộ ầV có thanh huy ho thanh ngang là ng, có thanh i, ngã, c, ngầ ặg là tr c. Hãy cho bi bài th có nh ng ti ng nào hi nhau, ởv trí nào trong dòng th và đó là ng hay tr c. ắe) Th mu nh nhàng thì ph ng nh p, ch ng nh đc ng ng chútơ ộtr khi đc ti đn dòng. Ch ng nh cũng đánh ch ng ng có nghĩa.ướ ừHãy cho bi câu th ti ng trong bài ng nh nh th nào? ếDoc24.vnDoc24.vnG ợ1. Bài th Vào nhà ng Qu ng Đông tác ảa) Bài th có dòng, dòng ch (ti ng). dòng, ch là bu c. Khôngơ ộth tu thêm t. ớb) Ti ng ng, ti ng tr c: là hào ki t, phong u. ư(T­B­B­T­T­B­B) Ch chân thì hãy tù. ở(T­T­B­B­T­T­B) Đã khách không nhà trong bi n, ể(T T) ng có gi năm châu. ườ ữ(T­B­T­T­T­B­B) tay ôm ch kinh ế(T­B B­T­B­B­T) Mà mi ng tan cu oán thù. ườ ộ(T B) Thân còn, còn nghi p, ệ(B­T­T­B­B­T­T) Bao nhiêu nguy hi gì dâu. ợ(B­B­B­T­T­B­B) c) Dòng và đi nhau (ti ng là ng, ti ng tr c), dòng và niêm nhau (ti ngố ếm tr c, ti ng khách tr c), dòng và đi nhau (ti ng khách tr c, ti ng ng ng),ỏ ườ ằdòng và niêm nhau (ti ng ng ng, ti ng tay ng), dòng và đi nhau (ti ngế ườ ếtay ng, ti ng mi ng tr c), dòng và niêm nhau (ti ng mi ng tr c, ti ng tr c),ằ ắdòng và đi nhau (ti ng tr c, ti ng nhi ng), dòng và niêm nhau (ti ng làố ếb ng, ti ng nhiêu ng). th ng ng tr đc tính âm ti th hai cùa iằ ượ ỗDoc24.vnDoc24.vndòng th Âm ti th hai dòng th nh bài th này là ng cho nên bài th thu cơ ộth ng. ằd) bài th này, kh khí, nh ng câu th đi nhau đã góp ph nên âm ng, nh pỞ ưở ịđi bài th ơe) Các câu th trong bài ng nh 4/ 3. ị2. Bài th Đp đá Côn Lôn ởa) Bài th có dòng, dòng ch (ti ng). dòng, ch là bu c. Khôngơ ộth tu thêm t. ớb) Ti ng ng, ti ng tr c: ắLàm trai ng gi đt Côn Lôn, ấ(B­B­T­T­T­B­B) ng làm cho núi non. ở(B­T­B­B­T­T­B) Xách búa đánh tan năm đng, ố(T T) Ra tay đp trăm hòn. ấ(B­B­T­T­T­B­B) Tháng ngày bao qu thân sành i, ỏ(T­B­B­T­B­B­T) ng càng son. ắ(B­T­B­B­T­T­B) Nh ng vá tr khi c, ướ(T­T­T­B­B­T­T) Gian nan chi vi con con. ệ(B­ B) Doc24.vnDoc24.vnc) Dòng và đi nhau, dòng và niêm nhau... Bài th đc làm theo th ng. ượ ằd) Các ti ng có gi ng nhau là nh ng ti ng cu các dòng: 1, 2, 4, 6, (v on).ế ầĐó là ng. ằe) Các câu th trong bài ng nh 4/ 3. ịPH LUY ẬBài 1. Hãy thuy minh đc đi chính truy ng trên các truy nậ ệng đã c: Tôi đi c, Lão c, Chi lá cu cùng.ắ ợQua các truy ng đã c: Tôi di c, Lão c, Chi lá cu cùng, em có th nêu cácệ ểnh xét theo các sau: ợ­ Các truy ng này đc vi hình th văn xuôi hay văn n?ệ ượ ướ ầ­ Có dung ng (đ dài, ng n) th nào so truy dài, truy a? ượ ừ­ ng nhân và ki (ít hay nhi u)? ượ ề­ truy hay nh Nó quá trình di bi đi ng hay chố ườ ỉm kho nh kh c? ắ­ truy th nào? ếBài 2. Đc tài li tham kh sau tìm th nh ng thi cho vi cậ ệl dàn bài và vi bài. ếTRUY NG NỆ ẮG ợBài tham kh trên giúp ích nhi cho vi tr các câu bài vàả ậcũng là nh ng thi cho em trong vi dàn bài và vi bài văn thuy tữ ếminh.Doc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến