loading
back to top

Soạn bài lớp 8: Hịch tướng sĩ

Chia sẻ: tuyensinh247 | Ngày: 2017-10-11 13:54:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

93
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 8: Hịch tướng sĩ

Soạn bài lớp 8: Hịch tướng sĩ

Soạn bài lớp 8: Hịch tướng sĩ
Tóm tắt nội dung
So bài: ch ng sĩạ ướH CH NG SĨỊ ƯỚ(Tr Qu Tu n)ầ ấI. TÁC GI VÀ TÁC PH MỀ Ẩ1. Tác giảTr Qu Tu (1231 1300), ng Đo ng là danh ng ki xu tầ ươ ướ ấc dân c. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông Nguyên xâm ta, nàoủ ượ ướ ầông cũng đc Tr Nhân Tông làm Ti ch th ng lĩnh các đo quân ra tr n, và cượ ảhai đu th ng vang. Đi Tr Anh Tông, ông trí sĩ Ki (nay là xãầ ếH ng Đo, huy Chí Linh, nh ng) đy. Nhân dân tôn th ông làư ươ ờĐc thánh Tr và đn th nhi trên đt c.ứ ướ2. Th lo iể ạM th văn th mà các ng lĩnh, vua chúa ho ng th lĩnh ch c, tộ ướ ườ ộphong trào dùng kêu vũ ng hăng hái chi đu tiêu di thù.ể ườ ẻBài ch tiêu bi và có giá tr nh trong văn Vi Nam là bài ch ng sĩ vănị ước Tr ng Đo (th XIII). Th kì Pháp xâm ta (n sau th kủ ượ ướ ỉXIX) nhi ch ng ch Nôm xu hi và đc truy ng rãi trong nhân dânề ượ ộ(nh ch đánh Tây Lãnh ch đánh chu Nguy Đình Chi u...).ư ểH ch th ng đc vi theo văn c, cũng có khi vi ng văn xuôi hay th cị ườ ượ ụbát.M bài ch th ng đc trúc theo ba ph chính:ộ ườ ượ ầPh đu: nêu lên nguyên lí đo đc...
Nội dung tài liệu
So bài: ch ng sĩạ ướH CH NG SĨỊ ƯỚ(Tr Qu Tu n)ầ ấI. TÁC GI VÀ TÁC PH MỀ Ẩ1. Tác giảTr Qu Tu (1231 1300), ng Đo ng là danh ng ki xu tầ ươ ướ ấc dân c. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông Nguyên xâm ta, nàoủ ượ ướ ầông cũng đc Tr Nhân Tông làm Ti ch th ng lĩnh các đo quân ra tr n, và cượ ảhai đu th ng vang. Đi Tr Anh Tông, ông trí sĩ Ki (nay là xãầ ếH ng Đo, huy Chí Linh, nh ng) đy. Nhân dân tôn th ông làư ươ ờĐc thánh Tr và đn th nhi trên đt c.ứ ướ2. Th lo iể ạM th văn th mà các ng lĩnh, vua chúa ho ng th lĩnh ch c, tộ ướ ườ ộphong trào dùng kêu vũ ng hăng hái chi đu tiêu di thù.ể ườ ẻBài ch tiêu bi và có giá tr nh trong văn Vi Nam là bài ch ng sĩ vănị ước Tr ng Đo (th XIII). Th kì Pháp xâm ta (n sau th kủ ượ ướ ỉXIX) nhi ch ng ch Nôm xu hi và đc truy ng rãi trong nhân dânề ượ ộ(nh ch đánh Tây Lãnh ch đánh chu Nguy Đình Chi u...).ư ểH ch th ng đc vi theo văn c, cũng có khi vi ng văn xuôi hay th cị ườ ượ ụbát.M bài ch th ng đc trúc theo ba ph chính:ộ ườ ượ ầPh đu: nêu lên nguyên lí đo đc hay chính tr làm ng, lí lu n.ầ ưở ậPh gi a: nêu th tr ng đáng chú (th ng là thù).ầ ườ ẻPh cu i: nêu gi pháp và kêu chi đu. ch vi xong th ng đc vàoầ ườ ượng ch và do các gi truy đi kh i. nh ch kh thì trên đu ngố ốh ch th ng có chùm lông gà (do mà là vũ ch). (Theo đi thu ngị ườ ữvăn c, NXB Giáo c, 1992).ọ ụ3. Tác ph mẩN cu th XIII, ch trong ba năm (1257 1287), gi Mông Nguyên đã baử ươ ặl kéo quân sang xâm ta. Lúc gi th gi nh, mu đánh iầ ượ ướ ạchúng ph có đng tình, ng toàn quân, toàn dân. Tr Qu Tu đã vi tả ếbài ch này kêu ng sĩ lòng đánh gi c.ị ướ ặĐ kêu lòng dân, ng vi có th dùng nhi cách khác nhau. Có khi ch nêuể ườ ầlên th tr ng, kh truy th ng yêu c, căm thù gi c... Trong bài ch này,ự ướ ịTr Qu Tu đã ng gi ng đi u, cách vi phong phú. Khi thì ông yầ ất ng ng đi a, khi thì dùng cách "khích ng", có khi an i, vấ ươ ườ ướ ềDoc24.vnđi đi ng... Đó chính là cái hay, cái đc đáo tác ph này.ố ượ ẩII. KI TH NẾ Ả1. Bài ch thành đo n:ị ạ­ Đo (t đu đn "đn nay còn ti ng t."): tác gi nêu ra các ng "trungạ ươth nghĩa sĩ, mình vì c" đã đc truy trong sách khích lòngầ ướ ượ ệng i.ườ­ Đo (t "Hu ng chi ta" đn "ta cũng vui lòng."): vi ph bày xaạ ấc gi c, tác gi bày lòng căm thù gi sâu c.ủ ắ­ Đo (t "Các ng cùng ta" đn "không mu vui ph ng có đc không?"):ạ ươ ượt kh sâu bó ân tình gi ch và ng, tác gi phân tích rõ thi n, đcừ ướ ượm t, đúng sai ch ch nh nh ng sai trong hàng ngũ ng sĩ (t "Các ng i"ấ ướ ươđn "mu vui ph ng có đc không?") và đi đn vi ch ra đng ng hànhế ượ ườ ướđng đúng, ng lai (t "Nay ta th t" đn "không mu vui ph ng cóộ ươ ỏđc không?").ượ­ Đo (t "Nay ta ch binh pháp" đn t): nêu ra vi tr ph làm và tạ ướ ếthúc ng nh ng khích nghĩa khí ng sĩ.ằ ướ2. Tác gi ngang ng và ác gi c:ả ượ ặ"Ngó th gi đi nghênh ngang ngoài đng, cú di mà ngấ ườ ưỡ ắtri đình, đem thân dê chó mà ph thác nh Li mà đòi ng cề ọl a, tho lòng tham không cùng, gi hi Vân Nam ng mà thu vàng c, vétụ ươ ểc kho có n. Th khác nào nh đem th mà nuôi đói, sao cho kh tai vủ ềsau !"­ quân gi đc ph bày ng nh ng vi trong th đi iộ ượ ạnghênh ngang, ng tri đình, ph đòi ng a, thu vàng c, vét aỉ ủkho có n...ạ­ ngang ng và ác tham tàn gi c, đng th bày thái cămể ượ ộthù, khinh đ, tác gi đã dùng nói hình nh so sánh, :ỉ ụ+ Hình nh ch quân gi c: cú di u, thân dê chó, đói,…ả ưỡ ổ+ Các hình nh đc đt trong th đi sánh rõ thái căm thù, khinh nả ượ ốl cú di ng tri đình, đem thân dê chó ph .ưỡ ụ­ cáo ác gi c, tác gi đã kh lòng tr ng dân c, kh sâu lòng cămố ắthù ngo xâm ng sĩ.ạ ướ3. Sau khi cáo ác gi c, Tr Qu Tu đã bày lòng yêu c, căm thùố ướgi mình, có th xem đây là đo văn hay nh bài ch: "Ta th ng aặ ườ ữquên ăn, đêm i; ru đau nh t, đm đìa; ch căm ch đcử ướ ượx th da, nu gan ng máu quân thù. cho trăm thân này ph ngoài ,ả ỏnghìn xác này gói trong da ng a, ta cũng vui lòng."ự­ đau tr nh nhà tan đc di th ng thi t: quên ăn, ng ,ỗ ướ ướ ượ ủDoc24.vnlòng đau nh dao t, đm đìa. trào dâng đn đi khi tác giư ướ ảb thái mình đi thù: ch căm ch đc th da, nu ganộ ượ ốu ng máu quân thù.ố­ ng đã xác đnh tinh th hi sinh mình cho đt c: cho trămị ướ ướ ẫthân này ph ngoài nghìn xác này gói trong da ng a, ta cũng vui lòng.ơ ự­ Qua đo văn này, hình ng ng anh hùng yêu c, sàng thân vì đtạ ượ ườ ướ ấn đc kh ho rõ nét. Nh ng tâm huy t, gan ru ng có layướ ượ ướ ứđng nh truy cho ng sĩ tinh th yêu ng nàn, lòng căm thù gi cộ ướ ướ ặs sôi và thái thân, ch nh hi sinh vì non sông xã c.ụ ắ4. Sau khi nêu ân tình gi ch soái và ng sĩ, Tr Qu Tu phê phán nh ngớ ướ ữhành đng sai ng sĩ, đng th kh ng đnh nh ng hành đng nên làm nh mộ ướ ằth nh th c, trách nhi m, nhìn nh mình đi ch nh suy nghĩ cũngứ ỉnh hành đng ng sĩ.ư ướKhi phê phán hay kh ng đnh, tác gi đu trung vào cao tinh th nhẳ ảgiác, chăm lo rèn luy chi th ng thù xâm c. vì, bài ch này dù tr cệ ượ ựti là nh khích ti sĩ cu Binh th do chính Tr Qu cế ượ ốTu biên so n, nh ng đích cao nh chính là kêu tinh th yêu quy tấ ướ ếchi quy th ng ngo xâm.ế ạ5. Trong bài ch, gi ng văn lúc thì là ch soái ng sĩ quy lúc iị ướ ướ ạlà ng cùng nh ng (suy cho cùng, ch soái hay ng sĩ khi đt lâmủ ườ ướ ướnguy thì đu cùng nh ng ):ề ộ­ Khi mu bày ân tình hay khuyên răn thi n, tác gi gi ng gũi, chânố ầtình ng cùng chung nh ng nói: "Các ng cùng ta coi gi binh quy nủ ườ ươ ềđã lâu ngày, (...) lúc tr xông pha thì cùng nhau ng ch t, lúc nhà nhàn thìậ ạcùng nhau vui i.", "Lúc gi ta cùng các ng t, đau xót bi ch ngườ ươ ừnào! Ch ng nh ng thái ta không còn, mà ng các ng cũng t;ẳ ươ ấch ng nh ng gia quy ta tan, mà con các ng cũng kh n; ch ng nh ng xãẳ ươ ữt tông ta giày xéo, mà ph cha các ng cũng qu lên..."ắ ươ ậ­ Khi nghiêm kh trách, nh cáo nh ng hành đng sai, thái th vô tráchắ ơnhi ng sĩ tr nh đt c, tác gi th ng th đa ra nh ng lệ ướ ướ ướ ẽgay t, nh là ng: "không bi lo", "không bi th n", "không bi c", "khôngắ ứbi căm"... Th ra, gia th ông nh Dã ng, Kiêu, các môn khách nhế ượ ưPh Ngũ Lão, Tr Thì Ki n, Tr ng Hán Siêu, Ph Lãm, Tr nh Dũ, Ngô Sĩạ ươ ịTh ng, Nguy Th Tr c...đu là nh ng ng trung nghĩa. Trung nghĩa là nét iườ ườ ổb tinh th Đông (t nhà Tr n). Cho nên, ng an, ng tuyậ ườ ưở ạv có, nh ng có ph ch là Tr Qu Tu dùng phép khích ng, kích ngẫ ướ ằs nh c, đy vào th ph ch ng lòng bi lo, bi th n, bi c, bi cămỉ ếmà đng lòng hi cùng ch ng đánh quân thù." (Tr Đình )ồ ướ ử­ Dù là khuyên răn bày thi hay là nghiêm kh nh cáo thì cũng đu nh mỏ ằkh th trách nhi m, ph ng sĩ đi giang xã c, đuơ ướ ềh ng cái đích kêu đng tâm hi tiêu di quân xâm c, đi phó kướ ượ ẻDoc24.vnthù.6. đc ngh thu đã nên thuy ph cho bài ch ng sĩ.ộ ướ­ Th pháp so sánh ng ph n: đo 2,3ủ ươ ạ­ Th pháp trùng đi tăng ti n; đc ng th pháp so sánh ngủ ượ ươph n, các đi đi ng đi đc ng tri nh ra âm ng choả ượ ưởbài ch, đng th i, kh sâu vào tâm trí ng đc (đo 3).ị ườ ạ7*. ch ng sĩ là áng văn chính lu đc c, phong cách văn bi ng cóị ướ ẫs lay đng lòng ng i.ứ ườV ch ch bài ch cho th nhu nhuy gi lí tìnhớ ớc m, gi lu hình nh, ch ng giàu thuy ph c.ả ụCó th th đc cách tri khai lu bài ch qua sau:ể ượ ượ ấKhích lòng cănệthù gi và iặ ỗnh tụ ấn c.ướ Khích lòng trungệquân ái qu c, lòngốân nghĩa thu chungỷc nh ng ng iủ ườcùng nh ng .ả Khích chí pệ ậcông và tinh th nầx thân vì aả ướ ủt ng sĩ.ướ Khích lòng tệ ựtr ng và danh cáọ ựnhân iủ ỗng tr nườ ướ ậm nh qu gia.ệ ốKhích lòng yêu và chí quy tâm đánh th ng thù xâm c.ệ ướ ượIII. RÈN LUY NĂNGỆ Ỹ1. Cách đcọKhi đc bài văn chú cách đc câu văn bi ng u. ng câu ho đo nọ ạđi nhau gi nh đc nh nhau. Ngoài ra còn ph chú đn các ng đi tố ấphong phú bài ch này:ủ ị­ Gi ng trang tr ng: "Ta th ng nghe: Tín..., Do Vu..., Kính Đc...".ọ ườ ứ­ Gi ng kh ng đnh nh "Ta th ng quên ăn, đêm i...".ọ ườ ố­ Gi ng chê trách: "Nay các ng nhìn ch nh mà không bi lo..."ọ ươ ế­ Gi ng hài c, châm bi m: "c gà tr ng không th đâm th ng đc áo giáp aọ ướ ượ ủgi c, không th dùng làm nhà binh...".ặ ượ2. Đc bài ch, ta có ng nh ch câu văn đu là nh ng gan ru tọ ưở ộc ng anh hùng Tr Qu Tu n. Sau nh ng câu văn hùng n, th đm làủ ườ ượhình nh ng anh hùng yêu xót đau đn qu lòng vì non quân thù giàyả ườ ướ ướ ịxéo, là ng căm thù ng cháy trong tim, là nóng lòng nh đn quênọ ếăn ng Khi bày nh ng đn đau đáy lòng mình, chính Tr Qu cấ ốDoc24.vnTu đã nêu ra ng khu lòng yêu cho ng sĩ noi theo.ấ ươ ướ ướVà nh th cũng có nghĩa là nó có đng viên đi tinh th ng sĩ. ướTham kh đo văn:ả ạ“… Lòng yêu Tr Qu Tu trong ch ng sĩ là lo cho dân choướ ướ ỗn c; là nhìn chi có sách toàn cho cu kh binh. Tìnhướ ượ ởc thi tha dân đc ng quân vi lên ng lòng mình;ả ướ ượ ướ ỗvi lên nh ng trăn tr lo âu băng qua nh ng "b quên ăn", nh ng "đêm i",ế ốnh ng "ru đau nh t, đm đìa". Tình yêu tác gi hi nhữ ướ ạm theo đúng ki lính nhà binh "ch căm ch th da, nu gan ng máuẽ ốquân thù". Làm xong đi thì "d trăm thân này ph ngoài nghìn xác nàyề ỏgói trong da ng ta cũng vui lòng".ựYêu Tr Qu Tu trong th đi nghĩa là ph bi lo cho dân choướ ến c, ph bi thân, bi đoàn lòng. nh ng đi đó sinh tướ ừm đng c, đích lao: yêu c, tiêu di gi thù…”ộ ướ ặ(Ngô Tu n)ầ3*. Ch ng minh bài ch ng sĩ có lu ch ch bén giàu hìnhứ ướ ừt ng, xúc, do đó có thuy ph cao.ượ ụG ý: Tham kh đo văn sau.ợ ạ“… ch ng sĩ Tr Qu Tu đc bi trong văn và hi qu ướ ởgi ng đi u. Tác gi đu tác ph không rào đón mà tr ti nêu cao khí ti tọ ếc nh ng ng anh hùng trong ch Đt theo cách này, ng Đo ngủ ườ ươđã ngay kh đúng vào cái ch truy th ng “con nhà võ ng” đó làậ ướcái th hi và thân. hùng khi binh lính đu ph nhìn chínhể ạmình, xem mình đã làm đc gì cho dân, cho c. Trong trình bày lu đi m, chúng taượ ướ ểd dàng nh th y, Tr Qu Tu luôn li quy và nghĩa mìnhễ ủv dân c, đt ngang hàng quy mình muôn ngàn ng sĩ. Binhớ ướ ướlính vì th mà tin ng, ph đi ng quân. Và nh cũng cóế ưở ướ ậnghĩa là ng sĩ trên lòng. ướ ướ ộS khéo léo Tr Qu Tu trong lu còn ch tác gi xen hàiự ếhoà gi phê phán và khích ki đi đng viên. Đi nh mà Điữ ạv ng đã làm đc đó là kh vào nh thân và qu th đó mà th pươ ượ ắlên căm trong ng i: "Ch ng nh ng gia quy ta tan mà con cácự ườ ợng cũng kh n, ch ng nh ng tông ta giày xéo, mà ph cha các ng iươ ươcũng qu lên". Câu văn kh vô cùng ch ng ai là không căm t, khôngị ấmu đng lên tiêu di nh ng dã tâm giày xéo, chà đp dã man lên quê ng, đtố ươ ấn c, gia đình mình.ướL ch Tr Qu Tu th th lôi cu quân sĩ vào cu chi n. thờ ết cho tâm th khí th sôi sàng tuân theo th ng nh mà raạ ượ ệtr n.ậTuy nhiên thuy ph ch ng sĩ còn gi ng đi hùng n, nh ng hìnhự ướ ữDoc24.vnnh và nh ng câu văn giàu xúc. Th có ai không th nh khi "ngó th sả ứgi đi nghênh ngang ngoài đng, cú di mà ng tri đình, đemả ườ ưỡ ềthân dê chó mà ph ...". Câu văn giàu hình nh và xúc. ví vonắ ốhình ng lên lòng ái, tôn dân trong lòng con ng i.ượ ườHo có lúc vi mình, câu văn Đi ng cũng giàu hình nh và đyặ ươ ầtâm "Ta th ng quên ăn, đêm i, ru đau nh t, đmự ườ ướ ầđìa...".M câu văn mà xen ch ng liên ti nhi ng đu giàu hình nh iộ ạv tràn tr xúc. Nó ng sôi trào và căm gi xi bao.ừ ếH ch ng sĩ còn nhi câu văn giàu hình nh. Nó cu lên có lúc nhị ướ ưdòng thác. văn nh th nh ng khí th khi ng đc liên bơ ườ ịcu theo và thuy ph không bi lúc nào…”ố ự(Ngô Tu n)ầDoc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến