loading
back to top

Soạn bài lớp 12: Thực hành về hàm ý

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-10 09:38:51 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

218
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 12: Thực hành về hàm ý

Soạn bài lớp 12: Thực hành về hàm ý

Soạn bài lớp 12: Thực hành về hàm ý
Tóm tắt nội dung
So bài: Th hành hàm ýạ ềTH HÀNH HÀM ÝỰ ỀI. Ôn khái ni hàm ýạ ềHàm ý: là nh ng dung, nghĩ mà ng nói không nói ra tr ti ng ng tuyữ ườ ữv có đnh truy báo đn ng nghe. Còn ng nghe ph vào nghĩa ngẫ ườ ườ ườminh câu và tình hu ng giao ti suy ra thì hi đúng, hi aủ ủng nói.ườII. Th hành hàm ýự ềBài 1ậ­ đáp Ph thi thông tin thiêt nhát câu i: ng bò tờ ượ ấ(m con bò?). Ph đã yêu Pá Tra.ấ ủ­ đáp có ch th thông tin so yêu i: Ph không nói bò bờ ịm và nói đén công vi đnh và ni tin mình (Tôi súng th nào cũngấ ếb đc con này to m).ắ ượ ắ­ Cách tr Ph có khôn khéo: Không tr th ng, gián ti công nh đả ểm bò. Nói ra đnh "l công chu i" (b chu bò); ch th hi nấ ệs tin ng đc và nói rõ "con này to m".ự ưở ượ ắ­ Cách nói hòng chu i, làm gi gi Pá Tra. Câu tr Phộ ủch nhi hàm ý.ứ ềBài 2ậa. Anh thanh niên đi ch ch ra ngoài tài "h đng­ch đng", ng cách đcệ ườ ườ ọthu lòng bài dài đn dăm trang gi "cu tr ng kì kháng chi n". Nghĩaộ ườ ếlà anh ta vi ph ph ng châm quan trong tho i, đng th...
Nội dung tài liệu
So bài: Th hành hàm ýạ ềTH HÀNH HÀM ÝỰ ỀI. Ôn khái ni hàm ýạ ềHàm ý: là nh ng dung, nghĩ mà ng nói không nói ra tr ti ng ng tuyữ ườ ữv có đnh truy báo đn ng nghe. Còn ng nghe ph vào nghĩa ngẫ ườ ườ ườminh câu và tình hu ng giao ti suy ra thì hi đúng, hi aủ ủng nói.ườII. Th hành hàm ýự ềBài 1ậ­ đáp Ph thi thông tin thiêt nhát câu i: ng bò tờ ượ ấ(m con bò?). Ph đã yêu Pá Tra.ấ ủ­ đáp có ch th thông tin so yêu i: Ph không nói bò bờ ịm và nói đén công vi đnh và ni tin mình (Tôi súng th nào cũngấ ếb đc con này to m).ắ ượ ắ­ Cách tr Ph có khôn khéo: Không tr th ng, gián ti công nh đả ểm bò. Nói ra đnh "l công chu i" (b chu bò); ch th hi nấ ệs tin ng đc và nói rõ "con này to m".ự ưở ượ ắ­ Cách nói hòng chu i, làm gi gi Pá Tra. Câu tr Phộ ủch nhi hàm ý.ứ ềBài 2ậa. Anh thanh niên đi ch ch ra ngoài tài "h đng­ch đng", ng cách đcệ ườ ườ ọthu lòng bài dài đn dăm trang gi "cu tr ng kì kháng chi n". Nghĩaộ ườ ếlà anh ta vi ph ph ng châm quan trong tho i, đng th vi ph ph ngạ ươ ươchâm ng (nói th ng thông tin).ề ượ ượCác thông tin cu kháng chi không liên quan đn tài " đng­chề ườ ỉđng".ườb. Hàm anh thanh niênủ­ Ch tuyên cách nhiên đng kháng chi n.ủ ườ ế­ Mu kiêu hãnh, hào khi đc tham gia vào công cu mà nôngố ượ ởthôn vào th đi gi ít có và ít có ng làm đc. Đó là cách th hi uờ ườ ượ ầnhi huy t, ni say mê đi cu kháng chi n. Đó là đi đáng trân tr ng, đángệ ọca ng tuy không đc đúng ch (không phù cu tho i) và quáợ ượ ơm (nói dài dòng) th ng thông tin mà cu tho đn.ứ ượ ếc. lu n: Khi ng nói ch vi ph ph ng châm quan trong giao ti p, đế ườ ươ ểhàm có tác ng n: nói đúng ch phù cu tho và di đt ng n,ụ ọđúng ng thông tin mà cu tho đn.ượ ếDoc24.vnBài 3ậa. Câu Bá Ki Chí Phèo: "tôi không ph là cái kho" có hàm ý: ch iỏ ốtr ngh xin ti nh khi Chí Phèo (cái kho­bi ng i, ti nướ ưở ềnong, giàu có. Tôi không có nhi ti n).ự ềCách nói vi ph ph ng châm cách th (không nói rõ ràngrành ch. nói th ngạ ươ ẳthì nói: "Tôi không có ti cho anh luôn nh khi").ề ọBài 4ậa. th nh bà nói: "Ông gi kh to mà vi có không?" Câu nóiượ ơcó hình th nh ng không nhàm đích mà nh cách aứ ựch cho ông đ.ọ ồQua th hai bà ch ng ng th nh bà có hàm ý:ượ ượ ủKhuyên ông ng gi cho có ích; cho ng ông vi văn kém, ông dùng gi yử ấvi văn ch thêm lãng phí, hay phí gi y, gi đi cách lãng phí.ế ộb. Bà ch cách nói có hàm vì lí do nh ch đi ch ng, bà không mu nồ ốtr ti chê văn ch ng mà thông qua khuyên cho ông ch n.ự ọIII. Cách th câu có hàm ýứ ạĐ có câu có hàm ý, ng ta th ng dùng cách nói ch vi ph (ho cể ườ ườ ặm ph ng châm tho nào đó, ng các hành đng nói gián ti p; ch viộ ươ ủph ph ng châm ng, nói th ho thi thông tin mà tài yêu u; ch ýạ ươ ượ ủvi ph ph ng châm quan đi ch ch tài cu giao ti p; ch vi ph ph nạ ươ ảcách th c, nói vòng vo, không không rõ ràng rành ch.ứ ạI. ch th hànhổ ựBài 1ậa. Trong đu cu tho i, bác Phô gái van xin: "Th tha cho nhà con, đng tượ ắnhà con đi xem đá bóng a". đáp ông lí mang thái mai, gi ,ữ Ồvi quan không ph th chuy đàn bà các ch ). là cách đáp th ng minhệ ườphù thì ph là ch nh van xin ho ch i, ph nh van xin.ợ ự­ ông Lí không đáp ng tr ti van xin bác Phô mà ch cáchờ ộdán ti p. Đng th mang thái bi m: quy uy, th hi ch vanế ốxin, bi thái mai, gi cách suy nghĩ đàn bà.ể ủ­ Đy là ch ng minh cho tính hàm súc câu có hàm ý.ấ ủBài 2ậa. Câu đu tiên "Có hôm nay đã là ng hai, ng ba đây mìnhỏ ồnh ?". Không ph ch th gian mà th ch t, thông qua đó mu nh khéoỉ ắch ng nh đn ngày đi nh ti (hàng tháng vào kì đu tháng thì ch ng đu điồ ềnh ti nhu bút).ậ ậb. Câu nh khéo th hai: "Hèn nào mà sáng nay em th ng thu ti nhà đãắ ườ ềđn…". khôngnói tr ti đn vi tr ti nhà. mu nh đi nh ti nế ềDoc24.vnv tr các kho (ch vi ph ph ng châm cách th c).ề ươ ức. Tác ng cách nói :ụ ừT th hi mu mình thông qua câu bóng gió ngày tháng, nh khéoừ ắđn vi có liên quan (ng thu ti nhà)… Cách nói nh nhàng, xa xôi nh ngế ườ ưv đt đc đích. Nó tránh đc ng ng làm đi không khí căngẫ ượ ượ ượ ịth ng trong quan ch ng khi lâm vào tình nh khó khăn.ẳ ảBài 3ậa. Câu tr th nh anh chàng mua kính:ả ủ"Kính thì đc đc ch i" ch ng anh ta quan ni kính thì ph giúp choố ượ ảcon ng đc đc ch đó suy ra, kính không giúp con ng đc đc ch làườ ượ ườ ượ ữkính u. Anh ta chê kính nhà hàng vì không có kính nào giúp anh taấ ặđc đc ch .ọ ượ ữb. Câu tr th hai: "Bi ch thì đã không mua kính". Câu tr này giúpả ờng đc xác đnh đc anh ta là ng không bi ch (vì không bi ch nên iườ ượ ườ ớc mua kính). Cách tr đáp ng đc câu i, giúp anh ta gi đc thầ ượ ượ ểdi n.ệBài 4: nghĩa ng minh và hàm nghĩa bài th Sóng.ậ ườ ơ­ nghĩa ng minh: nh và miêu hi ng ng bi nh ng đcớ ườ ượ ặđi tr ng thái nó.ể ủ­ nghĩa hàm ý: đp tâm ng thi đang yêu: đm say, ng nàn,ớ ườ ồtin yêu.­ Tác ph văn dùng cách th hi có hàm nên tính hàm súc, ngẩ ưởc tác gi cách tinh sâu c.ủ ắBài 5: Cách tr có hàm cho câu i: "C có thích truy Chí Phèo Namậ ủCao không?".+ Ai mà ch ng thích?ẳ+ Hàng ch ng cao đy!ấ ượ ấ+ nh Trái Đt i!ư ồVí đem vào đo tr ngậ ườThì treo gi nh chi nh ng cho ai?ả ườIII. ng tổ ếTác ng và hi qu cách nói có hàm ý: Tu thu vào hoàn nh giao ti p, hàmụ ếý có th mang i:ể ạ­ Tính hàm súc cho nói: nói ng mà ch ch nhi dung, nghĩa.ờ ộ­ Hi qu nh sâu ng nghe.ệ ườ­ vô can, không ph ch trách nhi ng nói hàm (vì hàm là doự ườ ềDoc24.vnng nghe suy ra..ườ­ Tính ch và th di đp trong giao ti ng ngôn ng .ị ữDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến