loading
back to top

Soạn bài lớp 10: Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-15 07:46:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 10   

150
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Soạn bài lớp 10: Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên

Soạn bài lớp 10: Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên

Soạn bài lớp 10: Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên
Tóm tắt nội dung
So bài: Chuy ch phán đn Viênạ ảCHUY CH PHÁN ĐN VIÊNỆ Ả(T Viên phán trích Truy kì c)ả ụNGUY DỄ ỮI KI TH NẾ Ả1. Nguy ng xã Tùng, huy Tr ng Tân, nay là huy Thanh Mi n, nhễ ườ ườ ỉH ng, hi ch rõ ông sinh và năm nào. Ông là con trai Nguy nả ươ ễT ng Phiêu, ng ti sĩ năm 1496. Thi ng ti và ra làm quan huy nườ ườ ươ ệThanh Tuy ch đc năm thì ông quan ph ng ng già. iề ượ ưỡ ớTruy kì c, Nguy đc xem nh tác gia tiêu bi văn Vi tề ượ ệNam trung đi nói chung, văn xuôi ch Hán Vi Nam nói riêng.ạ ệ2. Chuy ch hán đn Viên, cũng nh các truy khác Truy kì nệ ạl c, thu th lo truy kì. Truy kì là th văn xuôi có ngu Trungụ ừHoa, dùng kì làm ph ng th ngh thu ph ánh cu ng. Vi tế ươ ệNam th trung đi, th lo này đc chu ng. Truy truy kì Vi Namờ ượ ệth ng ng truy dân gian ho các mô­típ truy dân gian xây ng thànhườ ựtruy i. Truy truy kì Vi Nam mang đm ch hi th và ch nhânệ ấvăn.3. Ngô Văn là ng kh ng khái, ng tr c. gi vì ti ng là đn làngử ườ ươ ềlinh ng, nh ng tên gi tr đn bi thành yêu quái trong dân gian, Tứ ửVăn đã...
Nội dung tài liệu
So bài: Chuy ch phán đn Viênạ ảCHUY CH PHÁN ĐN VIÊNỆ Ả(T Viên phán trích Truy kì c)ả ụNGUY DỄ ỮI KI TH NẾ Ả1. Nguy ng xã Tùng, huy Tr ng Tân, nay là huy Thanh Mi n, nhễ ườ ườ ỉH ng, hi ch rõ ông sinh và năm nào. Ông là con trai Nguy nả ươ ễT ng Phiêu, ng ti sĩ năm 1496. Thi ng ti và ra làm quan huy nườ ườ ươ ệThanh Tuy ch đc năm thì ông quan ph ng ng già. iề ượ ưỡ ớTruy kì c, Nguy đc xem nh tác gia tiêu bi văn Vi tề ượ ệNam trung đi nói chung, văn xuôi ch Hán Vi Nam nói riêng.ạ ệ2. Chuy ch hán đn Viên, cũng nh các truy khác Truy kì nệ ạl c, thu th lo truy kì. Truy kì là th văn xuôi có ngu Trungụ ừHoa, dùng kì làm ph ng th ngh thu ph ánh cu ng. Vi tế ươ ệNam th trung đi, th lo này đc chu ng. Truy truy kì Vi Namờ ượ ệth ng ng truy dân gian ho các mô­típ truy dân gian xây ng thànhườ ựtruy i. Truy truy kì Vi Nam mang đm ch hi th và ch nhânệ ấvăn.3. Ngô Văn là ng kh ng khái, ng tr c. gi vì ti ng là đn làngử ườ ươ ềlinh ng, nh ng tên gi tr đn bi thành yêu quái trong dân gian, Tứ ửVăn đã đt đn. Đt đn xong, nhà, Văn th ng khó ch u, lên t.ố ườ ốTrong t, Văn th ng cao khôi ngô, đu đi mũ tr ng là cơ ườ ưsĩ đn đòi làm tr ngôi đn nh cũ. Văn th nhiên. Ng kia gi nế ườ ậdo ki Văn toà cõi âm. Chi i, có ông già phong nhàn nhã đnạ ết ng, ra bi đó là Th công viên ng tr gi làm sĩ kiaỏ ướ ưtranh chi đn. Ông già ng âm ph có tra thì khai ra nh ng iế ờông nói, tên kia ch thì đn mà xác minh. Đn đêm, Văn hai tên qu sế ứđn đi. Đn âm ph ng canh ng truy ng Văn sâu ác ng khôngế ườ ặđc khoan gi m. Văn kêu oan và đc vào Diêm ng. Văn tâuượ ượ ươ ửtrình đu đuôi nh Th công đã nói và tranh cãi mãi ng đi mũ tr khôngầ ườ ụphân ph trái. Diêm ng sinh nghi, ng đi mũ tr đnh ng chuy n, raả ươ ườ ộs th c. Diêm ng sai ng đn đn Viên ch ng th thì th đúngự ươ ườ ấnh Văn nói. kia đy vào đa ng ng th chín. Văn đn nhà thìư ếm bi mình đã ch đc hai ngày. Ngôi tên ng gi tung lên, hàiớ ượ ướ ậc tan tành. Sau đó tháng, Th công ti Văn gi ch phán đn nố ảViên. Văn nh i, không nh mà t. Sau đó, có ng th Văn trên xeử ườ ửng gió. Ng ta truy ng đó là “nhà quan phán !”.ự ưỡ ườ ự4. Nguy quan tâm ph ánh, phê phán, cáo hi th xã i, th hi khátễ ệv ng chân chính con ng tinh th nhân văn cao đp. ng ngh thu tọ ườ ậk chuy n, nh ng kì mang dung hi th sâu c, Chuy nể ệDoc24.vnch phán đn Viên th hi ng ng ng tr c, can đm,ứ ươ ườ ươ ảm nh đu tranh ch ng gian tà, lo tr cái ác, đòi công lí, công ng.ạ ằII RÈN LUY KĨ NĂNGỆ1. Tìm hi xu xể ứG ý: Truy kì đc sáng tác vào kho ng đu th XVI, 20ợ ượ ồtruy n.ệ2. Tìm hi đo tríchể ạ­ Đo (t đu đn... vung tay không gì .): Văn đt đn.ạ ề­ Đo (t Đt đn xong… đn... th cũng khó lòng thoát n.): Văn viênạ ớBách Thôi và Th công.ộ ổ­ Đo (t Văn vâng cho đn... sai lính đa Văn ): Văn th ng ki n.ạ ệ­ Đo (t Chàng đn nhà… đn t): Văn tr thành phán đn Viên.ạ ả3. Tìm hi th ng nhân trong Chuy ch phán đn Viênể ảG ý: Ngô Văn, Th công, ma viên Bách Thôi và Diêm ng;ợ ươtrong đó, nhân chính là Ngô Văn.ậ ử4. Nh ng ki nào ra nhân Văn?ữ ửG ý:ợ­ Văn đt đn.ử ề­ ma Bách Thôi gi làm sĩ đn đòi Văn ng tr ngôi đn và do sồ ẽki đn Diêm ng.ệ ươ­ Th công nói cho Văn bi th viên Bách Thôi và chàng nói sổ ựth tr Diêm ng.ự ướ ươ­ Văn đu tranh giành công ng.ử ằ­ Văn đc làm phán đn Viên.ử ượ ảCác vi ra đu ch nh th hi tính cách nhân Ngô Văn, điự ốl tính cách viên Bách Thôi.ậ ọ5. Phân tích tính cách nhân Ngô Văn.ậ ửG ý:ợT Văn là ng ng tr c, nh không khoan nh ng gian tà. Tr t,ử ườ ươ ượ ướ ếtính cách đc th hi qua hành đng đt đn. Tuy nhiên, hành đng đt đn,ấ ượ ềc th ng Văn là sĩ, không th không bi đn quan ni ng xa làầ ườtôn tr ng thánh th n, xem vi đt phá đn chùa, mi là đng ch đn thánhọ ếth n. Văn đt đn xu phát bình tr vi đn th ti ng là linh thiêngầ ướ ếmà không giúp dân di đc gian tà. Ng cũng quan ni ch th nh ng th nệ ượ ườ ầcó công lao giúp dân, giúp c. a, tr khi đt đn, Văn ch sướ ướ ẽvà kh tr i. Đi đó cho th Văn th rõ hành đng mình và mongấ ủDoc24.vnmu lòng thành mình đc ch ng giám.ố ượ ứTính ng tr c, can đm Văn đc th hi nh ng vi đi iươ ượ ớviên Bách Thôi, Diêm ng,… Tr “m ng khôi ngô, cao n, đuộ ươ ướ ườ ầđi mũ tr ,… ng là sĩ” đn đòi ng tr ngôi đn, Văn “m cộ ứng ng ng ng nhiên”. Đn âm ph trong không khí rùng n, hãi hùng, Vănồ ưở ửv mu ch ng th t, đòi công ng, công lí.ẫ ằT Văn còn là ng đ: khi đã tr thành phán đn Viên, ng quenử ườ ườv “ch tay thi ”.ẫ ễ6. Nh xét tính cách nhân Bách Thôi.ậ ọG ý:ợTính cách trá, gian ác nhân này th hi rõ nh ng di bi tâm lí vàả ếhành đng y. Tho đu, tr Văn, ng là sĩ, dùng nguyên lí aộ ướ ủđo Nho bu Văn, oai linh qu th hăm do cạ ảthánh th n, ngoan vu cho Văn; khi th tình th i, cho qua,ầ ờ… Tr sau, nhân này nh quán: khi ng là gi đi c, khi ch làướ ướ ướ ếk đn.ẻ ướ ề7. Bình lu vai trò kì và dung hi th truy n.ậ ệG ý: Tác gi đã xây ng đc truy nh ng xung đt giàu ch tính,ợ ượ ịtính cách nhân đc chú kh ho nh ngh thu ng ph (gi Văn vàậ ượ ươ ửh ma viên Bách ), kì nhiên hi th trong di nồ ễbi linh ho câu chuy n. Nh ng đc đi cho truy n.ế ẫ­ Truy dày đc kì o: chuy th linh (Th công, đc Thánh Viên),ệ ảma qu (Diêm ng, ma ng gi c,…); đt đn xong, Văn phát nh; quỷ ươ ướ ỷs đn Văn đi; viên Bách Thôi đày xu ng u; Văn đn nhàứ ếm bi mình đã ch đc hai ngày; Văn ng i, không nh mà t, thànhớ ượ ấphán đn Viên; Văn gió bi t,…ự ưỡ ấ­ Truy mang dung hi th c:ệ ự+ Lai ch nhân t: Văn (tên So n, ng huy Yên Dũng, đt ng Giang), viênị ườ ạBách Thôi (b ng Th nh).ộ ướ ạ+ Câu chuy ra trong không gian, th gian th Cu đi nhà quân Ngôệ ồsang xâm chi m, vùng Yên Dũng, ng Giang thành chi tr ng (th gian gi Minhế ườ ặsang xâm chi ta: 1407 1427).ế ướ+ Văn đi nh ch phán đn Viên vào bu sáng năm Giáp Ngử ọ(1414).Tác gi ng và vi truy này vào kho ng đu th XVI. Cho nên, câu chuy nả ệđc dù có th tr đó thì cũng không có nghĩa là không liên nhượ ướ ảxã đng th i: nhà Lê suy thoái, chính quy chuy sang tay nhà c. khác,ộ ươ ặb thân các dung kh ng đnh tính chính nghĩa, cái thi n, ca ng ng ngả ườ ươtr c, ngay th ng, lên án gian tà,… cũng là nh ng dung giàu nghĩa hi th c.ự ựDoc24.vn8. nghĩa giáo truy cũng đã đc th hi đo bình cu truy n. iụ ượ ờbình đã nói lên răn nhân cách sĩ, con ng chân chính không nên nờ ườ ốmình, ph ng ng tr c, ngay th ng. ng i, lòng can đm tr nh ng cáiả ươ ướ ữx u, cái ác là thái ng tích đc coi tr ng.ấ ượ ọÝ nghĩa ca ng i, tôn vinh ng ng tr c, quy đoán, dám đng đu cáiề ườ ươ ươ ớác, cái cũng đã đc th hi ph câu chuy n, khi Văn ch đcấ ượ ượs ng và tr thành đc Thánh đn Viên.ố ảDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến