loading
back to top

Sáng kiến về công tác chủ nhiệm

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-10-26 15:54:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: sáng kiến về công tác chủ nhiệm   

93
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Sáng kiến về công tác chủ nhiệm

Sáng kiến về công tác chủ nhiệm

Sáng kiến về công tác chủ nhiệm
Tóm tắt nội dung
GD ĐT TP THỞ ƠS GD ĐT TP THỞ ƠTR NG THPT THU NGƯỜ ƯTR NG THPT THU NGƯỜ ƯTh t, tháng năm 2012ố KINH NGHI MỆKINH NGHI MỆXÂY NG QUAN TH TRÒ ẦXÂY NG QUAN TH TRÒ ẦTRONG CÔNG TÁC CH NHI ỆTRONG CÔNG TÁC CH NHI TR NG THPTỞ ƯỜ TR NG THPTỞ ƯỜ GV th hi n: Hà Kiên Vinhự CM aổ ịXÂY NG QUAN TH ẦTRÒ TRONG CÔNG TÁC CH NHI MỦ TR NG TRUNG PH THÔNGỞ ƯỜ ỔA. ĐẶ ỀI. Lý do ch tàiọ ềLàm sao mình ch nhi nh ng thành tích cao trong p,ể ậcũng nh tham gia các phong trào thi đua nhà tr ng.Đó chính làư ườnh ng trăn tr không ít th cô ch nhi m.V ngũ giáo viên tr ,ữ ẻtuy trang nh ng ki th khá chu trong công vi c,ượ ọnh ng khi ng tr công tác ch nhi m,không ít ng th bư ướ ườ ởng và lúng túng.ỡNh khi nói giáo viên ch nhi là trí, vai trò,ư ịch năng ng làm công tác ch nhi p, còn nói công tácứ ườ ếch nhi là nh ng nhi dung công vi màủ ệng giáo viên ch nhi ph làm, làm và nên làm.ườ ầĐ chia nh ng trăn tr trên,v nh ng gì mình đã tích lũy su tể ượ ốm th gian dài làm công tác ch nhi m,tôi xin đúc nh ng đi uộ ượ ềki và XÂY NG...
Nội dung tài liệu
GD ĐT TP THỞ ƠS GD ĐT TP THỞ ƠTR NG THPT THU NGƯỜ ƯTR NG THPT THU NGƯỜ ƯTh t, tháng năm 2012ố KINH NGHI MỆKINH NGHI MỆXÂY NG QUAN TH TRÒ ẦXÂY NG QUAN TH TRÒ ẦTRONG CÔNG TÁC CH NHI ỆTRONG CÔNG TÁC CH NHI TR NG THPTỞ ƯỜ TR NG THPTỞ ƯỜ GV th hi n: Hà Kiên Vinhự CM aổ ịXÂY NG QUAN TH ẦTRÒ TRONG CÔNG TÁC CH NHI MỦ TR NG TRUNG PH THÔNGỞ ƯỜ ỔA. ĐẶ ỀI. Lý do ch tàiọ ềLàm sao mình ch nhi nh ng thành tích cao trong p,ể ậcũng nh tham gia các phong trào thi đua nhà tr ng.Đó chính làư ườnh ng trăn tr không ít th cô ch nhi m.V ngũ giáo viên tr ,ữ ẻtuy trang nh ng ki th khá chu trong công vi c,ượ ọnh ng khi ng tr công tác ch nhi m,không ít ng th bư ướ ườ ởng và lúng túng.ỡNh khi nói giáo viên ch nhi là trí, vai trò,ư ịch năng ng làm công tác ch nhi p, còn nói công tácứ ườ ếch nhi là nh ng nhi dung công vi màủ ệng giáo viên ch nhi ph làm, làm và nên làm.ườ ầĐ chia nh ng trăn tr trên,v nh ng gì mình đã tích lũy su tể ượ ốm th gian dài làm công tác ch nhi m,tôi xin đúc nh ng đi uộ ượ ềki và XÂY NG QUAN TH TRÒ TRONGƯ ẦCÔNG TÁC CH NHI TR NG TRUNG PHỦ ƯỜ ỔTHÔNG. Tôi đã rút ra nh ng bài kinh nghi và th ng nóượ ốb ng các th hi th thông qua vi gi mã các ch T.ằ ướ ữII tiêu và nhi nghiên uụ ứ1. tiêuụTrên nghiên lý lu và th tr ng vai trò giáo viên chơ ủnhi trong quan Th Trò sinh mà ra nh ngệ ữgi pháp lý nh nâng cao ch ng giáo sinh vàả ượ ọgóp ph hoàn thi nhân cách sinh tr ng THPT.ầ ườ2. Nhi vệ ụ- Nghiên lý lu các GVCN đã th hi vai trò mình nhứ ưth nào trong công tác qu lý và giáo sinh đã qu nhế ưth nào?ế- ra nh ng gi pháp hi qu và th vi áp ng nh nâng caoề ằkh năng ti sinh trong tr ng THPT giáo vi ch nhi m.ả ườ ệ- Tôi đã rút ra nh ng bài kinh nghi và th ng nó ng cácượ ằb th hi th thông qua vi gi mã các ch T.ướ ữIII. Khách th ng và ph vi nghiên uể ượ ứ1. Khách th .ể- Th tr ng và gi pháp cho GVCN trong vi ti sinh,ự ọnh xây ng quan th trò giáo nhân cách cho cằ ọsinh ch nhi m.ớ ệ2. ng. ượ- Nghiên ti trình ch nhi p.ứ ớ3. Ph vi nghiên u.ạ ứ- 12A1 năm 2009 2010.ớ ọ- 12B2 năm 2010 2011.ớ ọ4. Gi thuy khoa c.ả ọ- Xây ng th ng khoa cho ngũ giáo viên tr tr nh ngự ướ ữti lên ch nhi tiên.ế ầ- Vi nghiên trên áp ng trà thì góp ph nâng cao hi uệ ệqu giáo toàn di trong tr ng THPT.ả ườ5. Ph ng pháp nghiên u.ươ ứa. Ph ng pháp tham kh o: ươ ả+ Tham kh các ngu Kinh nghi th ti ng nghi p, sách ;ả ệbáo chí các bài tham lu trên Internet.ạ ậb. Ph ng pháp quan sát:ươ+ Quan sát ho ng và sinh ho th sinh.ạ ọc. Ph ng pháp đi tra:ươ ề+ Ti trò chuy n, trao các GVBM, HS, cha sinh...ế ọd. Ph ng pháp ng kinh nghi m:ươ ệ+ Tham kh nh ng báo cáo ng hàng năm nhà tr ng.ả ườ+ Tham chi qu các giáo viên ch nhi khác trong tr ngế ườmình.e. Ph ng pháp th nghi mươ ệ+ Th áp ng các gi pháp ti sinh giáo hành vi cử ọsinh 12A1 năm 2009 2010 và 12B2 năm 2010 2011.ọ ọ6. Th gian th hi n.ờ ệ- 01/ 01 2010ắ ầ- thúc 31 05 2011ếB. GI QUY ĐẢ Ề1. Th tr ngự công tác giáo viên ch nhi tr ng ph thôngủ ườ ổhi nayệTh trò hi đó là Ng ch và ng ch .N nhìn ượ ườ ườ ởgóc thì có th xem đây là quan chi áp ng iộ ườd ng c.M ng thì Th coi nh ng chaạ ườ ượ ườ ượm sinh nhi thay mình cho con cái .ẹ ọTh ch là th còn th ch nhi thì trách nhi nhi uầ ềh n.Th không ch là ng ch .Th là cha, là anh ch trong giaơ ườ ịđình. Th còn là ng ch trách nhi th hi quy nh qu nầ ườ ảlý hi tr ng và các thành viên trong p, là ng chủ ưở ườ ạk ho ch, ch cho mình th hi các ch theo ho ch vàế ạtheo dõi, đánh giá vi th hi các sinh.Nh ng có tệ ượ ột th ng nh,giáo viên ch nhi không ch thu là ng iậ ườd ch ,là ng qu lý sinh mà giáo viên ch nhi ph th sạ ườ ựlà nh tr ng, là qu gia tài năng.ộ ưở ầTrong giai đo nh ng năm đây, tr phát tri không ng ng aạ ướ ủkhoa công ngh đã mang nhi thu cho nh ng nhu thi tọ ếy trong cu ng ch và tinh th con ng i. Vi cế ườ ọcũng th ng nh ng thành qu trên bên nh đó ng, nhà cượ ưở ướvà xã cũng đã bi quan tâm công tác giáo nói chung vàộ ụvi hoàn thi nhân cách sinh nói riêng. ch t, trangệ ấthi giáo nhà tr ng ngày khang trang, oế ườ ảcho vi và c. ngũ giáo viên không ng ng ngệ ượ ưỡchuyên môn và nghi bi trong trong nghi ch nhi mệ ệl .ớBên nh nh ng thu ngành giáo cũng đang ng tr nh ngạ ướ ữkhó khăn. ho ch hóa gia đình là ch tr ng đúng nh chế ươ ếs bùng dân .Tuy nhiên vi sinh ít con, kinh ngày càng iự ượ ảthi đã thu cho tr em quan tâm và chăm sóc n. Sệ ượ ựphát tri nh vũ bão khoa công ngh bi là công nghể ệthông tin đã khi cho nhi em đã ti máy tính và ngế ạInernet khá m.Công vi đã khi cho các cha thi uừ ếquan tâm vi đi ch nh hành vi conế Tình tr ng đua đòi ch ngạ ưdi theo trang ph c, mái tóc các ca sĩ, di viên trong phim nhệ ảkhông lành nh và bi là game online. Chính nh ng này nhạ ảh ng không ít vi p, vi hình thành nhân cách, aưở ủh sinh. Nhi ph huynh đã tr nh ng hành vi suy oọ ướ ạđ con mình, nên trã khóan tr ng cho nhà tr ng và đã gây ra tứ ườ ấnhi khó khăn cho giáo viên ch nhi trong công tác giáo cề ứh sinh.ọH a, công tác ch nhi ch là kiêm nhi m, th hi nayơ ệch có khoá đào chính th nào cho GVCN. Chính vì y, khôngư ậnhi GVCN th có năng c, làm ch nhi ch ng kinhề ằnghi thân, ng trao trong nhà tr ng. Bênệ ườc nh đó, ti dành cho GVCN còn quá ít, ch ti trên tu n, ch aạ ưt ng ng công giáo viên vào công tác ch nhi m, nươ ếnhi giáo viên ch hăng say công tác ch nhi m. dung ch ngề ươtrình gi ng còn ng ki th thu tuý, ti giành cho giáoả ếd công dân, giáo sinh còn quá ít, trong khi xã ngàyụ ộcàng phát tri n. tu này, tâm sinh lí các em đang phátể ủtri nh, các em ngày càng có nhi nhu hi bi t, tìm tòi, tể ắch c, thích giao u, đua đòi, thích kh ng nh mình..., trong khi ki nướ ếth xã i, gia đình, hi bi pháp lu còn ch nên chi uứ ềh ng sinh c, hi ng gi tr ti t, vi ph phápướ ườ ượ ạlu t, vi ph ngày càng nhi u.ậ ềĐó là khó khăn khách quan gây tr cho nh ng ng làm côngề ườtác ch nhi p.ủ ớNgoài ra cũng ph nhìn nh nh ng thi sót phía ngũ giáo viênả ộch nhi m. ph giáo viên ch th nhi tình, ph do côngủ ầvi gi ng chi nhi th gian, hi qu công tác ch nhi ítệ ệnhi nh ng. thi sót khác là nhi giáo viên ch nhi ti nề ưở ếhành công vi khá tính, ch có ph ng pháp ch nhi sáng oệ ươ ạthích p. Có ng quá nghiêm kh c, có ng quá dãi. Ng nghiêmợ ườ ườ ườkh gò ép sinh theo khuôn kh cách máy móc. Và nh th vắ ềm tâm lí, giáo viên và sinh nh áp c. Ng dãi thìặ ườ ễl buông ng công tác qu lí, thi quan tâm sâu sát. Th nhi khiạ ềgi th cô ch nhi và sinh không ph bao gi cũng tìm cữ ượti ng nói chung.ế2. gi pháp th hi trong công tác ch nhi pộ ớa. ch làm nên GVCN t.ố ốNh đã nói trên,yêu và cho giáo viên ch nhi đó là 2ư ệch tiên Tâm và mầ .Chúng ta ph tách ch ròi cách nhìn nh đó là giáo viên gi iả ỏch là giáo viên ch nhi gi i.Tuy nhiên không có cư ượs yêu ngh và tâm huy ngh thì không có giáo viên chự ủnhi gi i.ệ ỏM giáo viên khi làm công vi c, có cho công tácộ ưchuyên môn gũi sinh nâng cao nghi th hi ,ầ ủcó ch ng các ph ng pháp giáo thì ch ch th cấ ượ ươ ựhi ch năng, nhi công tác ch nhi p. Giáo viên chệ ủnhi còn ph có “ệ Ngh thu giáo cệ ”, nh là trong cách ng iấ ớh sinh.Ch Tâm đây chính là lòng yêu ngh ,quí tr ng sinh,s nở ẵsàng dành đi ki có th cho công tác ch nhi m.Vì lọ ẻgiáo viên ch nhi ph nhi th gian có iủ ượ ộdung công tác phong phú, đa ng, ph p, toàn di liên quan tạ ấc các ho ng sinh trong p. sinh khác nhau.M các cá thỞ ểh sinh cũng không ng nh nhau.Chúng xu phát nh ng ngu khácọ ồnhau, ch chi ph môi tr ng và đi ki ng khác nhau, choị ườ ốnên giáo viên ph có cách nhìn ng th pướ ớmình nh ch nhi m. ch quan tr ng GVCN là ch tậ ộcon ng hành ng. Cũng nh hi tr ng, ch nhi ph nghiêmườ ưở ảtúc và óc ho ch hoá. ng qu lý tr ng c, pầ ượ ườ ớh là con ng ph giáo hoá do đó không th có ch ng trình càiọ ườ ươđ n. Th đúng thì ng và áp ng ti p, th sai ph đi ch nhặ ỉk ho ch th ho hu theo quy trình: xây ng ho ch th cế ựhi ho ch ki tra ho ch ng và ch ho ch i. tệ ấc ch nhi các ph ch nhi tình, sâu sát, cù trí nh t,ầ ốquan sát tinh, tâm lí gi i, có kh năng xây ng ngũ cán HS. GVCNỏ ộph là th là trò.ả ọY quy nh th hai đó là ki th giáo viên ch nhi m.ế Ởđây chúng tôi nó là mầ .Không ít giáo viên mãn tr kh iự ướ ốki th mà mình u.Th kh th ch đáp ng côngế ớvi mà thôi.Đi mà các em sinh mong mõi đó là mệ ảthông và chia trên các lĩnh cu ng.L tu sinhẻ ọPTTH đâu còn là nh ng cô nh ,c nh Tr ng non.Các emữ ườ ầđang tri lý, làm ng n.Cho nên trên ng là giáoậ ườ ươ ộviên ch nhi m,ng th ph có ng đáp ngủ ườ ứđ nh ng tình hu ng phía sinh.Nh ng th cô giáo tr th sượ ựkhi khuy đi này.H có th là tr tu i,năng ng,c ti n.Soế ếv tu các em sinh,h không quá chênh ch.D các emớ ướ ắth cô giáo tr là nh ng ng anh,ng ch trong gia đình.Bu uầ ườ ườ ầti xúc th cô ch nhi các em lúc nào cũng nhìn th cô ánhế ướm dò xét.Ngay phút tiên các th cô ph ch ng minhắ ứb lĩnh mình ng cách ng cho sinh thông qua cácả ọm chuy vui.Mu các th cô giáo tr ph ti nhi nẫ ơnh ng ng sách ,tap chí…đ ng khi nữ ượ ầđ ti xúc ch nhi mầ ệTrong c, GVCN là ng các em noi theo. Cách hành ng, suyớ ườ ộnghĩ, GV nh ng nhi quan ni sinhư ưở ọvà ph huynh GV. thân tôi là GVCN ng th là GVBM chụ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến