loading
back to top

Quyen binh dang giua cac dan toc ton giao_tiet 1)

Chia sẻ: minhquocle690822@gmail.com | Ngày: 2016-11-04 18:19:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

182
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Quyen binh dang giua cac dan toc ton giao_tiet 1)

Quyen binh dang giua cac dan toc ton giao_tiet 1)

Quyen binh dang giua cac dan toc ton giao_tiet 1)
Tóm tắt nội dung
QUYỀN BÌNH ĐẲNG QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁOTÔN GIÁONg­êi­kh¬­mó Ng­êi­Th¸i­QuyÒn­b×nh­®¼ng­gi÷a­c¸c­d©n­téc­®­îc­hiÓu­lµ­c¸c­d©n­téc­trong­mét­quèc­gia­kh«ng­ph©n­biÖt­®a­sè­hay­thiÓu­sè,­tr×nh­®é­v¨n­ho¸,­kh«ng­ph©n­biÖt­chñng­téc,­mµu­da .­®Òu­®­îc­Nhµ­n­íc­vµ­…ph¸p­luËt­t«n­träng,­b¶o­vÖ­vµ­t¹o­®iÒu­kiÖn­ph¸t­triÓn. a. ThÕ nµo lµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n técChñ­tÞch­n­íc­thùc­hiÖn­quyÒn­c«ng­d©nNg­êi­DAO­b¶n­T©n­lËp-T©n­s¬n-Phó­thä­®i­bá­phiÕuHßm­phiÕu­di­®éng N÷­tu­dßng­MÕn­Th¸nh­Gi¸­ë­Nhµ­thê­Phó­Cam(HuÕ)­®i­bá­phiÕuQUY T­ NHẾ ĐỊS ­13/Q -X GN­ố Đng y­06/12/2007­c a­à ủBan­Ch o­th c­ỉ đạ ựhi n­c¸c­ch ng­tr×nh­ệ ươgi m­nghÌoả§Çu­t­­vèn­ODA­cho­khu­vùc­T©y­nguyªn Sapa­sÏ­trë­thµnh­thÞ­trÊn­WIFI­®Çu­tiªn­t¹i­ViÖt­nam CÊp­®iÖn­b»ng­n¨ng­l­îng­mÆt­trêi­cho­10­x·­vïng­s©u­–­TØnh­Qu¶ng­b×nhL·nh­®¹o­huyÖn­Kú­s¬n-NghÖ­an­chóc­mõng­c¸c­hé­gia­®×nh­tho¸t­nghÌoCh ­th ­s ­39/1998/CT-TTg­ỉ ống y­3/12/1998­c a­Th ­t ng­à ướChính­ph ­v ­vi c­ y­m nh­ủ đẩ...
Nội dung tài liệu
QUYỀN BÌNH ĐẲNG QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁOTÔN GIÁONg­êi­kh¬­mó Ng­êi­Th¸i­QuyÒn­b×nh­®¼ng­gi÷a­c¸c­d©n­téc­®­îc­hiÓu­lµ­c¸c­d©n­téc­trong­mét­quèc­gia­kh«ng­ph©n­biÖt­®a­sè­hay­thiÓu­sè,­tr×nh­®é­v¨n­ho¸,­kh«ng­ph©n­biÖt­chñng­téc,­mµu­da .­®Òu­®­îc­Nhµ­n­íc­vµ­…ph¸p­luËt­t«n­träng,­b¶o­vÖ­vµ­t¹o­®iÒu­kiÖn­ph¸t­triÓn. a. ThÕ nµo lµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n técChñ­tÞch­n­íc­thùc­hiÖn­quyÒn­c«ng­d©nNg­êi­DAO­b¶n­T©n­lËp-T©n­s¬n-Phó­thä­®i­bá­phiÕuHßm­phiÕu­di­®éng N÷­tu­dßng­MÕn­Th¸nh­Gi¸­ë­Nhµ­thê­Phó­Cam(HuÕ)­®i­bá­phiÕuQUY T­ NHẾ ĐỊS ­13/Q -X GN­ố Đng y­06/12/2007­c a­à ủBan­Ch o­th c­ỉ đạ ựhi n­c¸c­ch ng­tr×nh­ệ ươgi m­nghÌoả§Çu­t­­vèn­ODA­cho­khu­vùc­T©y­nguyªn Sapa­sÏ­trë­thµnh­thÞ­trÊn­WIFI­®Çu­tiªn­t¹i­ViÖt­nam CÊp­®iÖn­b»ng­n¨ng­l­îng­mÆt­trêi­cho­10­x·­vïng­s©u­–­TØnh­Qu¶ng­b×nhL·nh­®¹o­huyÖn­Kú­s¬n-NghÖ­an­chóc­mõng­c¸c­hé­gia­®×nh­tho¸t­nghÌoCh ­th ­s ­39/1998/CT-TTg­ỉ ống y­3/12/1998­c a­Th ­t ng­à ướChính­ph ­v ­vi c­ y­m nh­ủ đẩ ạcông­t¸c­v n­hãa­–­th«ng­tin­ ­ă ởmi n­nói,­vïng­ ng­b o­d©n­ể đồ àt c­thi u­s ­­ộ QUYẾT ĐỊNH Số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng ChÝnh phủVề "ChÝnh s¸ch ưu đ·i hưởng thụ văn hãa"Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa gồm :1. Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ.2. Người có công với cách mạng :a) Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa''.b) Thân nhân liệt sĩ.c) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.đ) Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.3. Người thuộc diện chính sách xã hội :a) Người tàn tật, người già cô đơn.b) Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.c) Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.QUYẾT ĐỊNHSố 124/2003/QĐ-TTg ngày 17/6/2003 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam DÖt­thæ­cÇm­cña­ng­êi­£§£ LÔ­héi­Cång­chiªng­T©y­nguyªnLÔ­kû­niÖm­ch­¬ng­tr×nh­ph¸t­thanh­tiÕng­M’N¤NG­trßn­1­n¨m­tuæiCuéc­thi­®äc­vµ­lµm­theo­vµ­lµm­theo­s¸ch­ë­®ång­bµo­d©n­téc­thiÓu­sèGi¸o­dôc­song­ng÷­cho­trέem­vïng­d©n­téc­thiÓu­sè N¸o­nøc­ngµy­khai­gi¶ng §Çu­t­­c¬­së­h¹­tÇng,­GD-§T,­KH-CN­cho­c¸c­huyÖn­nghÌoN©ng­cao­chÊt­l­îng­d¹y­vµ­häc­cho­trέem­vïng­d©n­téc­thiÓu­sèCh ­th ­s ­ỉ ố21/2007/CT-TTg­V ­vi c­th c­ề ựhi n­ch ­cho­ệ độvay­ u­ ·i­ ­ư đểh c­ i­h c,­cao­ọ đạ ọng­v ­d y­đẳ ạnghề ­§iÒu­7­Quy­chÕ­tuyÓn­sinh­®¹i­häc,­cao­®¼ng­vÒ­chÝnh­s¸ch­­u­tiªn­trong­tuyÓn­sinh­quy­®Þnh:­C«ng­d©n­ViÖt­nam­cã­cha­hoÆc­mÑ­lµ­ng­êi­d©n­téc­thiÓu­sè­thuéc­nhãm­­u­tiªn­1c.­ nghÜa vÒ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n técL ­H I­C U­M A­NG I­­TH IỄ ƯỜ ­h i­®Çu­xu©n­ë­Tuyªn­Quangễ ộ­­­­­­ B×nh­ ¼ng­gi÷a­c¸c­d©n­téc­l ­c¬­së­cña­ n­k t­gi÷a­đ ếc¸c­d©n­téc­v ¹i­®oµn­kÕt­d©n­téc,­gãp­phÇn­thùc­hiÖn­môc­à đtiªu­ d©n­gi u,­n­íc­m¹nh,­x·­héi­c«ng­b»ng,­d©n­chñ,­v¨n­“ àminh.”Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến