loading
back to top

Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-13 06:55:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

177
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPhân tích tính thi trong truy ng xà nu Nguy Trung Thànhử ễBài văn 1:ẫNguy Trung Thành tên th là Nguy Văn Báu. Ông là nhà văn tr ngễ ưởthành trong kháng chi ch ng Pháp và ch ng Mĩ. Ông là ngòi bút bó nhế ảđt Tây Nguyên, có nhi thành nh khi vi Tây Nguyên. Truy ng nấ ắR ng xà nu là tác ph đc ông trong kháng chi ch ng Tác ph mừ ẩmang đm ch thi, vi nh ng tr ng đi dân c; nhân trungậ ậtâm mang nh ng ph ch chung tiêu bi cho ng đng; gi ng đi ng ca,ữ ợtrang tr ng, hào hùng.ọSau chi th ng Đi Biên Ph hi đnh Gi ­ne­v đc kí t, đt cế ượ ướchia làm hai mi n. thù phá ho hi đnh, kh ng th sát, lê máy chém điề ảkh mi Nam. Cách ng vào th kì đen i. Đu năm 1965, Mĩ quân tắ ạvào mi Nam và ti hành đánh phá ác li ra mi c. ng xà nu đc vi vàoề ượ ếđúng th đi mà ta trong không khí sôi đánh Mĩ. Tác ph đcờ ướ ượhoàn thành khu căn chi tr ng mi Trung Trung .Thông qua câuở ườ ộchuy nh ng con ng anh hùng buôn làng lánh, bên nh ng cánhệ ườ ữr ng xà nu ngàn, xanh n, tác gi đã đt ra có nghĩa laoừ ớc dân và th...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPhân tích tính thi trong truy ng xà nu Nguy Trung Thànhử ễBài văn 1:ẫNguy Trung Thành tên th là Nguy Văn Báu. Ông là nhà văn tr ngễ ưởthành trong kháng chi ch ng Pháp và ch ng Mĩ. Ông là ngòi bút bó nhế ảđt Tây Nguyên, có nhi thành nh khi vi Tây Nguyên. Truy ng nấ ắR ng xà nu là tác ph đc ông trong kháng chi ch ng Tác ph mừ ẩmang đm ch thi, vi nh ng tr ng đi dân c; nhân trungậ ậtâm mang nh ng ph ch chung tiêu bi cho ng đng; gi ng đi ng ca,ữ ợtrang tr ng, hào hùng.ọSau chi th ng Đi Biên Ph hi đnh Gi ­ne­v đc kí t, đt cế ượ ướchia làm hai mi n. thù phá ho hi đnh, kh ng th sát, lê máy chém điề ảkh mi Nam. Cách ng vào th kì đen i. Đu năm 1965, Mĩ quân tắ ạvào mi Nam và ti hành đánh phá ác li ra mi c. ng xà nu đc vi vàoề ượ ếđúng th đi mà ta trong không khí sôi đánh Mĩ. Tác ph đcờ ướ ượhoàn thành khu căn chi tr ng mi Trung Trung .Thông qua câuở ườ ộchuy nh ng con ng anh hùng buôn làng lánh, bên nh ng cánhệ ườ ữr ng xà nu ngàn, xanh n, tác gi đã đt ra có nghĩa laoừ ớc dân và th đi: cho ng đt và nhân dân mãi mãi tr ngủ ướ ườt n, không có cách nào khác là ph cùng nhau đng lên, vũ khí đngồ ứch ng thù tàn ác. ẻTr nên hi th nào là khuynh ng thi trong văn c. Đó là tướ ướ ộkhuynh ng trong sáng tác ngh thu thiên vi ph ánh nh ng ki có ýướ ệnghĩa ch và có tính cách toàn dân. Nhân trung tâm trong nh ng tác ph vi tị ếtheo khuynh ng thi th ng là nh ng con ng đi di cho giai p, cho dânướ ườ ườ ất nh ng ph ch cao tinh nh ng gì cao đp nh ng đòng. Vàộ ộkhi kh ng đnh, ng ca nh ng anh hùng, nh ng kì tích sáng chói …, ng ngh sĩẳ ườ ệkhông nhân danh cá nhân mà nhân danh dân c, nhân danh ng đng. Khuynhộ ồh ng thi th ng li khuynh ng lãng n.ướ ườ ướ ạTrong tác ph “R ng xà nu”, khuynh ng thi đc th hi khá rõ ướ ượ ởDoc24.vnvi ch tài, vi xây ng nhân t, vi ng hình nh gi ng đi uệ ệc tác ph tài truy “R ng xà nu” nói đn sinh hủ ệtr ng không ch ng đng dân làng Xô Man mà dân Vi Nam.ọ ệTruy vi th đi ch tr ng đi cách ng Mi Nam nh ngệ ữnăm đen sau Hi đnh Gi ­ne­v cho đn lúc Đng kh i, nh ng đây là th iố ờđi nhân dân Mi Nam chu vũ trang chi đu. Ch để ướ ềc tác ph mang đm tính thi tr tàn ác thù, nhân dân Mi nủ ướ ềNam ch có con đng duy nh là vũ khí vùng lên chi đu gi phóngỉ ườ ảquê ng. ươNh ng nhân trong tác ph m, tiêu bi nh Tnú, t, th ch là nh ngữ ữk tinh cao nh ng ph ch tiêu bi ng đng (g bó dân làng,ế ớtrung thành cách ng, căm thù gi sâu c, kiên ng khu t, dũng mớ ườ ảchi đu hi sinh …). Lí ng ng nh ng nhân này luôn li nế ưở ậm nh ng đng. a, các nhân đây cũng đc xây ng thệ ượ ểhi ti gi các th cách ng làng Xô Man. đi di cho thệ ếh cách ng th kháng chi ch ng th dân Pháp, truy cho con cháuệ ạtruy th ng oanh li đó dân làng; Tnú tiêu bi cho chí và nh cề ảc ng đng; Dít, Heng là th non tr ti cha anh Vì th ph nộ ậc nhân đu th ng nh nhau, th ng nh ph ngủ ộđng. Đi đó cũng th hi rõ nét tính thi tác ph m.ồ ẩR ng xà nu là tác ph in đm tính thi. Đây là câu chuy ng i,ừ ườm làng. Nh ng đt vào hoàn nh ng xà nu đc vi ra, thì đó cũng là câuộ ượ ếchuy th đi, đt c, cu cách ng..Nh y, đây là chânệ ướ ậlí mang ch Vì đó, nhà văn đã cho nó đc nói lên ng gi ng nóiầ ượ ọthiêng liêng, nh mãi mãi kh sâu vào kí c. Ch thi toát lên qua tài, chư ủđ, truy n, nhân t, hình nh thiên nhiên, các chi ti ngh thu t, gi ng đi u,ề ệngôn ng tác ph m. ẩTrong tác ph m, hình ng cây xà nu ng xà nu là sáng ngh thu tẩ ượ ậđc đáo nhà văn, đc xây ng ng thi hoành tráng, bút pháp lãngộ ượ ửm n, tinh giá tr ng và ngh thu tác ph m. ưở ẩDoc24.vnM đu tác ph m, nhà văn trung gi thi ng xà nu, ng xà nuở ừc th đc xác đnh rõ: "n trong đi bác đn gi c", trong yụ ượ ủdi tàn: "H đn đi bác đu vào đi xà nu nh con n".ệ ướ ớTruy ra cu đng ch quy li gi làng Xô Man Mĩ­ệ ọDi m. ng xà nu cũng trong cu đng y. Xà nu hi ra th aệ ủs ng đang đi di cái ch t, sinh đi di di t. Cách mự ởc câu chuy th gàng, cô đúc mà đy uy nghi vóc.V kĩ thu tủ ậquay toàn nh, Nguy Trung Thành đã phát hi ra: "c ng xà nu hàng câyả ạkhông cây nào là không th ng"ị ươ Tác gi đã ch ng ki đau xà nu: "cónh ng cây ch đt ngang thân mình ào ào nh tr bão"ữ "cónh ng cây con ngang ng ng đn đi bác ch đt làm đôi. ườ Ởnh ng cây đó, nh còn trong, ch còn loóng, th ng không lành đc cữ ươ ượ ứloét mãi ra, năm hôm sau thì cây ch t"ườ Th ng tích mà ng xà nu ph gánhươ ảch do đi bác thù nghĩ đn nh ng mát đau th ng mà đng bàoị ươ ồXôman đã ph tr qua trong th kì cách ng mi Nam kh ng kh li t.ả ệTrong bom đn chi tranh, th ng tích đy mình cây xà nu hiên ngang nạ ươ ươlên nh nh ng dân Tây Nguyên kiên ng khu t, không khu ph cạ ườ ườ ụtr thù. Cây xà nu i, ham ánh ng tr nh ng Xô man chânướ ườth t, c, phóng khoáng yêu cu ng do. ng xà nu ngàn, ng xà nuậ ừtrùng trùng các th ti cũng chính là th hi bó, nhớ ạđoàn và ti các th liên ng đn ng vô n,ế ưở ậb di con ng Xô man ng xà nu thành ng ngề ườ ườ ữch hiên ngang tru bom đn cũng là bi tr ng cho nh đoàn aắ ủng dân Tây Nguyên khi thù ph ki ườ ợTruy còn xây ng thành công th nh ng ng dân anh hùng aệ ườ ủnúi ng Tây Nguyên. ừC là ngu n, là ch ,ụ “là Tây Nguyên th Đt đng lênủ ướ ứcòn tr ng cho đn hôm nay”.ườ nh nhân huy tho hình dángụ ừcho đn tính cách: qu th nh a, râu dài ng và đen bóng, sángế ướ ắx ch ng c, tr n, ng căng nh cây xà nu n. con ng tr tĩnh,ế ượ ườ ầDoc24.vnsáng su t, và ng chãi.Ngôn ng cách nói cũng khác (không baoố ạgi khen t, lúc nh cũng ch nói đc). lòng buôn làng, iờ ượ ớTnú, cách ng là lòng thu chung, mang đùm c, tình nghĩa. tớ ếlà khuôn ng già Tây Nguyên, yêu buôn làng, yêu c, yêu cách ng,ẫ ườ ướ ạtu cao chí càng cao. Hình nh còn ng mãi câu nói “Chúng nó đãc súng, mình ph giáo”.ầ ầTnú là th ti t. Cu đi Tnú đã ph tr qua bao th tháchế ửkh li thu th Anh đã đc hoàn nh hun đúc thành con ng cóố ượ ườnhi ph ch đáng quý. Tnú có ch có văn hoá, đc giác ng cáchề ượ ộm ng, con ng gan góc, trung th c. Dũng m, kiên ng, trung thành iạ ườ ườ ớcách ng. Ngoài tình th ng con, Tnú còn là ng ng tình buôn làng.ạ ươ ườ ớTnú cũng ch bao đau th ng bàn tay ác thù. Cu đi Tnú là tị ươ ướ ộminh ch ng hùng ng: “ph dùng cách ng ch ng cả ựph cách ng”ả .Dít là cô gái có đp tr trung, trong sáng. Gan góc, dũng m.M cán bẻ ộĐng tr có năng c, nghiêm túc, tình trong sáng, cao đp. nh cô đã ganả ỏd mình mang ti cho thanh niên du kích trong lùng ráo ti aạ ủgi c. Cô cũng có cái nhìn bình th khi trói vào cây và nh ng viên đn bayặ ạs qua ng i.ượ ườPhác ho thành công th nhân anh hùng, Nguy Trung Thành đãạ ễlàm nên thành công ng xà nu. là hi thân nh ng ph ch anhủ ấhùng, đp các th nhân dân, ng tr ng cho các th ti nhauẹ ượ ốc dân làng Xô Man. Thông qua th ng nhân đó, tác gi đã th hi sinhủ ệđng và ngh thu quy lu t: có áp có đu tranh, chân lí cách ngộ ạmi Nam: “chúng nó đã súng, mình ph giáo”. Đó là mang tínhề ềtr ngđi dân c, góp ph th hi tính thi sâu tác ph m.ọ ẩR ng xà nu mang đp khúc thi trong văn xuôi hi đi. Đó là câuừ ạchuy bi tráng cu đi ng anh hùng đi di cho ng đng đcệ ườ ượgià làng cho dân làng nghe trong đêm ng Tây Nguyên, bên aể ửchung làng gi ng trang nghiêm và hùng tráng. văn trau chu t, giàuủ ốDoc24.vnhình nh tái hi đp tráng hào hùng riêng nh và con ng i,ả ườtruy th ng văn hoá Tây Nguyên trong cu kháng chi ch ng đau th ng màề ươanh dũng.Bài văn 2ẫS thi là lo văn đp đ, vàng son ra đi bu bình minh ch nhânử ửlo i. dung tác ph th ng ca ng chi công nh ng ng anh hùng trênạ ườ ườcon đng dìu dân mình thoát kh th đi tăm dã man sang th đi vănườ ạminh ti Đây là th lo đi không tr ch văn hóa nhân lo i. Nh ngế ữtác ph sau này chi tích ng anh hùng, đn uẩ ườ ếc ch không còn đc là tác ph thi mà ch đc xem có dáng sủ ượ ượ ửthi, mang tính thi. Văn Vi Nam th kì 1945 1975 mà đc bi là nh ngử ữtác ph vi chi tranh cách ng giàu tính thi, trong đó có truy ng nẩ ắR ng xà nu Nguy Trung Thành. Tính thi truy đc th hi quaừ ượ ệch đ, tranh thiên nhiên, hình ng nhân và qua ngôn ng tr thu t.ủ ượ ậC truy ng xà nu cu đi Tnú và chuy chi đu làngố ủXô Man. Xung đt chính truy là xung đt gi nhân dân cách ng kộ ẻthù ng y. kìm ác ôn, dân làng Xô Man ng trong nh ngỹ ướ ữngày đen i, ng ng t, căng th ng vì kh ng chúng treo anh Xút, ch đuố ầbà Nhan, đánh ch con Mai. đau th ng, lòng căm thù tích thành ýế ươ ầchí chi đu khu t. Xung đt đã lên đn đnh đi m, cao trào nên đã bùng nế ổthành cu chi đu cu truy n. Đó là đêm gi đánh con Maiộ ẹcho đn ch t, Tnú ng cán ch huy du kích vào tay gi c. chế ườ ướ ỉđo t, ng vũ khí thô dân làng đã tr y. Ngòi bút thi miêu tạ ảcu chi đu hào hùng nh ng hình nh kì vĩ: ngàn ti ng thét vang i,ộ ộti ng chân ng đp trên sàn nhà ng rào rào, ánh vung lên sáng loáng, ti ngế ườ ếchiêng tr ng vang ng núi ng. Đêm làng Xô Man ào ào rung đng và aố ửcháy kh ng. ng nh ng chi ti hoành tráng, nh văn nhanh, tác gi đã miêuắ ảt khí th th c, ng lên không khí cu chi đu: kh tr ng, náo c, dả ươ ữd i, quy li t, ng sáng nh ch nghĩa anh hùng cách ng. Trongộ ạDoc24.vnthoáng ch gi ng ngang mác dân làng. Dân làng đãố ướ ưỡ ủvùng lên chi đu gi phóng cu đi, ch th kì đen ra cu cế ộchi đu tr ng kì, ch .ế ườ ủĐó là câu chuy chi đu dân làng Xô Man, ki ch tr ngệ ọđi liên quan đn ng còn ng đng đc gi ng văn hàoạ ượ ọh ng. Ch truy này là ch đc iứ ượ ớc ng say mê ca ng nên mang đm tính thi.ả ửHòa nh và ng ng vóc ch nhân là tranh thiên nhiên ngậ ươ ừxà nu hùng vĩ mang đp thi.ẻ ửHình ng cây xà nu đc miêu xuyên su tác ph m. Tác gi đã dành tr nượ ượ ọph đu truy miêu ng xà nu. Trong khu ng ng lu ng ng trênầ ắcao xu ng nh ng thân cây sóng th ng p, lóng lánh vô vàng tọ ừnh cây bay ra th ngào ng t, màng. Tác gi đã ng đc khung nh cóự ượ ảkhông gian ba chi u, đc không khí, làm ng tranh thiên nhiên có về ượ ẻđp tràn đy ch th tráng Th nh ng ác thù, ng đã mangẹ ướ ừtrên mình nh ng th ng chi tranh đau đn, càng đau đn ng xà nu càng tràoữ ươ ừlên ng mãnh li t: nh cây đã ngã, có năm cây con lên ng nứ ọxanh n, nhanh chóng li trên th ng tráng. Và khúc vĩ thanhờ ườc truy n: khu ng ngàn, đn cũng không th gì khácủ ấngoài nh ng đi xà nu ti chân tr i. Bám sâu trong lòng đt, nh ng thân caoữ ữv lên đón ng tr i, ngàn năm nh còn hát ru gió… Thiên nhiên đcươ ượmiêu ng to n, hùng nh, di t. đp hào hùng, tráng và biả ệth ng ng hòa nh cu đi bi tráng dân làng, nên ng xà nu gópươ ừph ra đp thi, ch th thiên truy n. ệKhi tái hi đo tr ng ch đánh gi ngo xâm, tác gi đã xây ngệ ườ ựm th anh hùng trong đó tính cách anh hùng. là nhân chộ ịs là bi ng nh tinh th và có tính truy th ng dân cử ượ ộStrá. Trong tài li khác, tác gi ng: Ông là ch bao trùm, tộ ếgi quá kh hi i. là ng đi di cho qu chúng cách ng, là chữ ườ ạn gi Đng đng bào dân c. Và vai trò th hi rõ trongố ấDoc24.vnđêm đng kh và là ng phát nh chi tranh: Th là đu i… đt lên.ồ ườ ửChân lí đu tranh cách ng đc rút ra th ti chi đu gi mà sâu c:ấ ượ ắchúng nó súng, mình ph giáo. đi di cho nh, chíầ ạchi đu, trí tu và nguy ng ng đng, là pho ng ng đng,ế ồcó th gi gìn ch và là ng đi di cho ch nên nhân này mangứ ườ ậđm tính thi.ậ ửĐi di cho th anh hùng là Tnú đa con dân làng Xô Man, núiạ ủr ng Tây Nguyên. Ngay nh Tnú đã th hi mình là con ng gan góc, dũngừ ườc m: xung phong đi nuôi cán Khi đi làm giao liên Tnú đã dũng qua baoả ượkhó khăn, Tnú không đi theo đng mòn, đng êm, mà bao gi cũng ch iườ ườ ướ ốđi mà gi không ng i.ọ ớTh nh ng, trong Tnú vào ph kích, gi t, tra dãế ấman nh ng Tnú không khai, hiên ngang và dám thách th thù. Tnú là tư ộchi sĩ có ph ch đp đã đc th thách qua máu a: kiên tr ng, khu t,ế ượ ườ ấgan góc, dũng m, th chung cách ng, tinh th sàng hi sinh cho sả ựnghi c. Nh ng đp tiêu bi cho ph ch ng đng.ệ ướ ồSau ba năm tù, Tnú ng tr làng và đã có mái gia đình nhở ượ ạphúc Mai. Nh ng th gian sau bi ch đã ra, gi hung đã gi mớ ẹcon Mai, Tnú vào tay gi c, tra dã man. Tnú thà hi sinh chộ ứkhông ch đu hàng, răng ch đng đau đn, mát ch không thùị ẻkhu ph c. Hình ng Tnú tr gi thù ng ng hiên ngang nh cây xà nu.ấ ượ ướ ưCu đi Tnú là khúc ca bi tráng. ph cu đi và tính cách Tnú có nghĩaộ ủtiêu bi cho ng đng nên nhân này mang đm tính thi.ể ửNgoài ra, nhân Dít, bé Heng cũng có nét đp thi. đi di cho các thậ ếh anh hùng nhanh chóng tr ng thành nh nh cây xà nu, thay th ng iệ ưở ườđi tr c, gánh vác nhi ch ti chân cha anh trong cu khángướ ướ ộchi tr ng .ế ườ ỳV đp thi còn th hi qua hình th tr thu truy n. Truy có cáchẻ ệt ch tr thu n, hai truy đc ng vào nhau: chuy Tnú sauổ ượ ệba năm đi ng thăm làng và chuy chi đu cách đó ba năm. truy nự ượ ệDoc24.vnchính cu đi Tnú và cu làng Xô Man đc đy vào th kìể ượ ờquá kh Nó đc ghi nh trong ng đng, đc soi chi ni m,ứ ượ ượ ệhoài ni nên th đp. Khi đy câu chuy chi đu th quá kh tác gi đãệ ảt ra kho ng cách thi, cho ng hôm nay ng ng chiêm bái câu chuy nạ ườ ưỡ ệl ch hào hùng và nhân anh hùng ng đng ngày a. Cách gi ng nhị ưcách khan (tr ng ca) đng bào Tây Nguyên, bên chung, già làng kể ườ ểcho đám con cháu nghe su đêm không chán. Không khí chuy trangố ấnghiêm, ng ng nhà ng im ng ng nghe, ch ti ng su rì rào xa xa.ọ ườ ốThái và gi ng đi ng trang tr ng, nh mu truy vào th hộ ườ ệcon cháu nh ng trang ng đng. Cách tr thu t, gi ng đi u, ngôn ngữ ữtrang tr ng làm cho câu chuy đc càng mang đm tính thi.ọ ượ ửTác gi đã xây ng nh ng hình ng có đp lao, hùng vĩ, mang âmả ượ ớh ng tráng ca: ng xà nu, đêm đng kh i… nh mà đã tái hi th iưở ờl ch oai hùng, tô đm ch thi. Câu chuy ch câu chuy ng anhị ườhùng đánh gi đc miêu bút pháp thi là thành công Nguy nặ ượ ễTrung Thành. ng xà nu là tác ph tiêu bi cho khuynh ng thi, anh hùngừ ướ ửca văn xuôi th kì 1945 1975.ủ ờTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến