loading
back to top

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-06 05:52:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

545
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPhân tích di bi tâm tr ng nhân (ễ ch ng Phợ Tô Hoài )trong đêm mùa xuân ng Ngài.ở ồPhân tích đ:ề Thành công nh aấ nhà văn Tô Hoài khi xây ng nhân là phânự ựtích tâm lý nhân t, vì đây không nh ng th hi tài năng nàh văn mà còn lậ ộs hi bi sâu con ng i. xu hi trongự ườ ch ng Phợ nh conư ộng đy tâm tr ng, ngay khi nhân này không nói, không suy nghĩ gì.ườ ậĐ làm này, tham kh Phân tích ng ti mề ềtàng nhân th hi trong nh ng khi làm con dâu nhàủ ợth ng lí Pá Tra đn khi tr kh ng Ngài). Th ra, dung, này là tố ộph 1. Tuy nhiên, khi tách ra thành đc p, phân tích ngầ ưỡh n.ơDàn ý1. Gi thi trong tác ph mớ ượ ch ng Phợ Tâm tr ng aạ ủM tr đêm xuân.ị ướ2. Phân tích tâm tr ng trong đêm mùa xuân.ạ ị­ Tr đêm màu xuân, do đày đo áp ch tr thành ng ph “vôướ ườ ữh n”, giác th gian không gian. Ki ng ch ng khác nàoồ ẳki ng con trâu, con ng trong nàh th ng lí Pá Tra. Tuy nhiên, ng trong Mế ịch hoàn toàn t. khi vào bu ng, ng xu ng gi ng trông raư ướ ườc Đi cho th luôn ng ra bên ngoài,ử ướ ch khát...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPhân tích di bi tâm tr ng nhân (ễ ch ng Phợ Tô Hoài )trong đêm mùa xuân ng Ngài.ở ồPhân tích đ:ề Thành công nh aấ nhà văn Tô Hoài khi xây ng nhân là phânự ựtích tâm lý nhân t, vì đây không nh ng th hi tài năng nàh văn mà còn lậ ộs hi bi sâu con ng i. xu hi trongự ườ ch ng Phợ nh conư ộng đy tâm tr ng, ngay khi nhân này không nói, không suy nghĩ gì.ườ ậĐ làm này, tham kh Phân tích ng ti mề ềtàng nhân th hi trong nh ng khi làm con dâu nhàủ ợth ng lí Pá Tra đn khi tr kh ng Ngài). Th ra, dung, này là tố ộph 1. Tuy nhiên, khi tách ra thành đc p, phân tích ngầ ưỡh n.ơDàn ý1. Gi thi trong tác ph mớ ượ ch ng Phợ Tâm tr ng aạ ủM tr đêm xuân.ị ướ2. Phân tích tâm tr ng trong đêm mùa xuân.ạ ị­ Tr đêm màu xuân, do đày đo áp ch tr thành ng ph “vôướ ườ ữh n”, giác th gian không gian. Ki ng ch ng khác nàoồ ẳki ng con trâu, con ng trong nàh th ng lí Pá Tra. Tuy nhiên, ng trong Mế ịch hoàn toàn t. khi vào bu ng, ng xu ng gi ng trông raư ướ ườc Đi cho th luôn ng ra bên ngoài,ử ướ ch khát khao, dù kháẩ ộmong manh và ng có th vĩnh vi n, nh ng cũng có th tr iơ ỗd khi có đi ki n.ậ tác đng nh bên ngoài đói trong đêm mùa xuân. Mùa xuânự ịnăm ng Ngài đp và bi bao: Trên đu núi, các ng ngô, ng lúaấ ươ ươg xong, ngô lúa yên đy cac nhà kho. Tr con đi hái bí đ, tinh ngh ch, đã đtặ ốnh ng canh ng su a... ng Ngài năm ăn gi lúc gió th và cữ ươ ỏDoc24.vnranh vàng ng... Trong các làng Mèo, nh ng chi váy hoa đã đem ra ph trên đáử ỏxoè nh con m, ... Đám tr đi t, ch quay, trên sân tr nhà.ư ướ ườ ướNgoài đu núi ló đã co ti ng ai th sáo đi ch i... Chính không gian rãầ ộs màu cùng ti ng sáo tha thi đã đánh th cô ngày a. Ti ng sáo nh ch mắ ạvào nh nghe ti ng sáo ng i, thi tha i. ng nh bài hátỗ ạc ng đang th i...ủ ườ ổMùa xuân đó đy màu, rã âm thanh. Đi xa không gian trongầ ớcăn phòng bé nh nh ng gũi th gi mà đã ng ng tỏ ấh nhạ phú c. CHúng cho nh th xa a. Ngày a, ng u. Bâyợ ượgi cũng ng u. say.ờ ượ ị­ ch men đánh th ph đi đã Khi ng say, Mượ ượ ịl đc ng nh ng ngày tr c. Ngày tr vui ng bi bao. ngạ ượ ướ ướ ướ ẳnghe ti ng sao ng đu làng. Đy là ti ng sáo tình duyên, tu thanh xuânế ổcăng đy ng. không còn là cô con dâu nhà th ng lí Pá tra a. đangầ ịu ng bên và th sáo. chi lá trên môi, th lá cuũnghay nh th iố ượ ổsáo. Có bi bao ng mê, ngày đêm đã th sáo đi theo Ra th còn tr m. Mế ườ ịv còn tr .ẫ ẻ­ đi gi hoàn nh đêm xuân,gi th gi đc đánh th cu cự ượ ộs ng th i: Khi say, nh và ng ngày a, nh ng th ra, đang ởnhà th ng lý Pá Tra. đang ng ki đo đày đi gi tố ộbên là nhạ phú tu tr bên là ki ng trâu ng đã khi suy nghĩ đnổ ếvi li đi mình nh ngày làm dâu nhà th ng lý. gì có láệ ướ ắngón trong tay, ăn cho ch ngay ch không bu nh a. Càng nh chị ỉth ra. Ôi chao, ti ng sáo y, ti ng sáo yêu ng bayấ ướ ơngoài đng. đang mu quên đi, không mu nh cái ngày tr mà khôngườ ướđc. Ti ng sáo ng ti ng sáo làm thi tha i. mu đi ch i.ượ ơM mu thoát ra ngoài cái đc, trăng tr ng này!ị ắDoc24.vn­ Nh ng th hi gi thoát ng cách khác. Đó là nhà điư ỏch nh nh ng ng tr trung đang dìu ngoài làng. đã đnh gi iơ ườ thoát tộcách ng mà mãnh li t: đn góc nhà, ng mi ng thêm vàoặ ỏđĩa đèn cho sáng...M qu tóc, tay cái váy hoa trong vách...M rútị ịthêm cái áo. làm th bình th và quy li nh ngày a, khi trong đu Mị ịđang ti ng sáo.ậ đnh gi thoát không thành: Trông th làm NÓị ạch bi ng mu đi ch i. Th ng ch ng ác con không bi tr tỉ ướ ặmình đã là cô khác, cô ngày mà đã ng đánh pộ ắđem th ng tay vùi tàn nh tr đó: i, yề ướ ấth ng trói hai tay Nó xách thúng đay ra trói đng vào nhà.ắ ộTóc xoã xu ng, qu luôn tóc lên làm cho không cúi, không nghiêngị ịđu đc a...ầ ượ ữ­ Nh ng ch trói đc th xác Trong bóng tôi, đng im ng, như ượ ưkhông bi mình đang trói. ng nàn, nghe ti ng sáo đa điế ượ ịtheo nh ng cu ch i, nh ng đám ch i... ch gi thoát đc th xác, nh ng Mữ ượ ịđã gi thoát đc tinh th n, dù ch trong tâm ng: vùng đi. Nh ng tay chânả ượ ưở ướ ưđau không đc. Khi y, bi mình đang trói, đang trong căn nhà tùự ượ ởng này. Lòng đau đn, th th nghĩ mình không ng con trâu con ng a.ụ ự3. lu nế Cu tr th nh không thành. không thoát kh căn nhàộ ỏy, dù ch tấ phú giây. Nh ng đã không còn là con ng a, con rùa lùi lũi xó aư ửn a. đã ng nh ng th kh tu thanh xuân tr và do. Vì th khiữ ươ ếb trói, lúc bàng hoàng nh, ch nh đn câu chuy ng đàn bà trongị ườnhà này trói đn ch không ai hay. Và, quá, còn mu ng, còn hamị ịs ng.ốDoc24.vnCu tr nh đtộ sóng dâng lên tràn ra. Nó không làm mayồ ảthay đi cu đi Nh ng đó,ổ sóng ng không t. Nó tuôn trào thànhầ ẽnh ng đtữ sóng i, mãnh li lúc nào t, ng ch ng là hành đng trói choớ ởA Ph và cùng anh ta tr kh ng Ngài sau này.ủ ồThành công aủ nhà văn là kh ho nhân ng ch ng tâmắ ằtr ng, tâm tr ng. đêm mùa xuân, hành đng đc ít, nh ng ng đcạ ượ ườ ọv th con ng đang cõi âm tr y. Không gian,ẫ ườ ậth gian, gi ng tác ph theo ti chính tâm tr ng y. nờ TôHoài đã đt lòng mình vào tâm tr ng ng đc dõi theo tâmặ ườ ọtr ng y, khi tha thi t, khi ngh ngào xót xa.ạ ẹBài tham kh o:ảV ch ng Ph là truy ng xu nh nhà văn Tô Hoài trong giaiợ ủđan sáng tác sau Cách ng tháng Tám năm 1945. dung cu đi đy bi nọ ếc đôi ch ng tr ng Mông là và Ph trong ch th dân, phongố ườ ựki n.ếNhân là hình ng ngh thu đc có nghĩa khái quát cao, tiêuậ ượ ắbi cho cu ng đau kh nh và quá trình vùng lên gi phóng đng bàoể ổmi núi Tây c. Đo văn miêu di bi tâm tr ng trong đêm xuân iề ớnh ng tình ti chân th và đng đã th hi ng mãnh li cùng khao khátữ ệtình yêu cháy ng ng con gái xinh đp mà nh.ỏ ườ ạM côi cha già. Vì đp ng đp nên đc nhi chàngị ườ ượ ềtrai trong vùng i. ng lai cô ra lành, yên m, nh ng chì vìể ươ ưmón truy đi cha mà làm con tr cho nhà th ng lí Páợ ốTra. Tu xuân đã gã con trai và hung đo t, giàyổ ượ ướ ạxéo.Doc24.vnQuãng đi ng trong nhà th ng lí là chu dài nh ng đa đày, nh c. Tuyờ ụdanh nghĩa là con dâu nhà quan nh ng th ch ch là đy nô coi rớ ẻh con trâu, con ng a. Đau kh nh đã tu xuân bi côơ ướ ếthành nh nh và cam ch u. Lúc ph ng quy li t, đnh ăn láẻ ịngón nh ng th ng xót cha già, không đành lòng ch t. Đi thự ươ ếl ng trôi đi. Cu ng không còn nghĩa. Cô ng mà nh đã ch t. Đau kh tri nặ ềmiên đã làm cho hóa th nh lùng. xúc trong cô ng nh đã chai lì.ị ườ ưTuy nhiên, khát ng ng trong ch hoàn toàn t. Trong luôn haiọ ạcon ng ng ch ng đi p: Con ng bên ngoài nh lùng vô và con ng iườ ưở ườ ườbên trong có ng âm th nh ng mãnh li t. ệTác gi khung nh mùa xuân, đêm xuân làm cho di bi tâm tr ngả ạc Mùa xuân, đt tr ng ng màu c, rã âm thanh, gũi quãngủ ớđi nhiên, vui ngày tr Trên đu núi, các ng ngô, ng lúa tờ ướ ươ ươ ặxong, ngô lúa đã yên đy các nhà kho. Tr con đi hái bí đ, tinh ngh ch, đã đtế ốnh ng canh ng a. ng Ngài ng ta thành ăn khi tữ ươ ưở ườ ặhái xong, không ngày, tháng nào. Ăn nh th cho lúc xuân xu ngừ ốthì đi ng i. ng Ngài năm ăn gi lúc gió th vào gianh vàngỡ ươ ỏng, gió vã rét i. Nh ng trong các làng Mèo Đ, nh ng chi váy hoa đã đemử ếra ph trên đá xòe nh con Đám tr đi t, ch quay, mơ ướ ườ ầtrên sân ch tr nhà. Ngoài đu núi ló đã có ti ng ai th sáo đi ch i.ơ ướ ơĐo văn nh mùa xuân trên vùng núi cao Tây nh ng hình nh đcạ ặs sinh đng và đy ng. Màu nh ng chi váy hoa các côắ ủgái ph trên các đá báo hi đã đn n. Ti ng đám tr conơ ườ ẻch quay trên sân ch tr nhà. Ti ng sáo th réo tình đi ch i. Ti ng chóơ ướ ếs xa xa… Nh ng đêm tình mùa xuân đã i.ủ ớS ng ng ng mùa xuân đã làm cho tâm sinh.ứ ồTâm tr ng lúc này pha tr gi nhi cung xúc: vui ng và đau kh ,ạ ướ ổDoc24.vnt nh đn mu ch và khao khát ng. Nh ng xúc đang tr y,ủ ậcu xoáy, trào dâng trong lòng .ộ ịTrong lúc trai gái và lũ tr con đánh pao, đánh quay, th sáo, th khènẻ ổtrên sân ch đu thì thi tha khi nghe ti ng sáo tình đuơ ầnúi ng i. nh th bài hát quen thu mà th con gái cô hay hát:ọ ờMày có con trai con gái ồMày đi làm ng ươTa không có con trai con gái Ta đi tìm ng yêu.ườ Sau bao năm câm ng trong đau kh có đây là đu tiên ng con dâuặ ườg khe kh ti ng hát th m.ạ ầC nh vui xuân nh nh đu và nh ăn ào trong nhà th ng lí Páả ốTra đã tác đng nh tâm khi cô nh th con gái ch xa. Lúc đu,ộ ầM hành đng theo thói quen cách vô th c: Ngày t, cũng ng u. lénị ượ ịl hũ u, ng ng bát. ng mà nh ng n, cay đngấ ượ ượ ắvào lòng, hay là tình ng th cho th say quên đi kh Tuy nhiên, hànhị ổđng th hi chuy bi khác th ng đang di ra trong tâm tr ng ng iộ ườ ườcon gái đáng th ng.ươBi ch đu khi th thân đang tr y. say mị ượ ịm ng đy nhìn ng nh đng, ng hát Men đánh th nh vặ ườ ườ ượ ềph đi đã qua: đang ng ngày tr c. Ti ng sáo tình văng ng bênầ ướ ẳtai Đy là ti ng sáo tình yêu c, tu thanh xuân căng đy ng.ị ốD ng nh lúc này, không còn là con dâu nhà th ng lí Pa Tra mà là côườ ữgái xinh đp đang ng bên và th sáo: chi lá trên môi, th láẹ ượ ổcũng hay nh th sáo. Bao ni đp th con gái ng trong lòng th iư ổsáo gi i… có bi bao nhiêu ng mê, ngày đêm đã th sáo đi theo ng vỏ ườ ưở ềDoc24.vnmùa xuân đp th con gái, đi đó cho th con ng th đang sinh.ươ ườ ồKhát ng ng nh ng đang ng cháy trong tâm .ọ ịDi bi tâm tr ng ph p: Cô đang gi ng xé mâu thu gi aễ ữthân ph tù túng ng con dâu và mong mu đc do đi ch aậ ườ ượ ủcô gái đang khao khát do và tình yêu. Li có dám đt dây oan nghi tự ệđang thít ch ph mình đn nh ng cu ch vui ti ng sáo iặ ọb tình réo du ng?!ạ ươ mê chìm đm trong quá Kh nên quên hi i: đã tan lúcả ượnào. Ng ng đi ch đã vãn không bi t, ng tr mìnhườ ườ ộgi nhà. Mãi sau, đng y, nh ng không ra đng ch tữ ướ ườ ừb vào bu ng. Tâm tr ng ph ph tr i, trong lòng đt nhiên vui ng nhướ ướ ưnh ng đêm ngày tr c. nh ra ng mình còn tr mu đi ch i.ữ ướ Khát ng ng nh ng ng cháy trong lòng khi càng thêm tọ ộph tr tình nh nh mình. Bao nhiêu ng có ch ng mà đi ch iẫ ướ ườ ơngày đy thôi. không có lòng nhau mà ph nhau. Mế ịmu ăn lá ngón cho ch ngay, ch không bu nh a. c, aố ướ ứra. Ti ng sáo ng bay ngoài đng :ế ườAnh ném pao, em không t, ắEm không yêu, qu pao i…ả ồM mu quên th con gái ngày tr mà không sao quên đc. Ti ng sáo cị ướ ượ ứl ng trong đu khi cho thi tha i.ử ồKhi ng vào bu ng thay áo i, ti đi rình thêm con gáiử ắnhà ng ta đem làm ng th nhiên thêm mi ng vào đĩaườ ỏđèn cho sáng, qu tóc, tay cái váy hoa, rút thêm cái áo. nhìn Mấ ịkhông thèm nói i. Nh ng hành đng “n lo n” di ra trong khi ti ng sáo đangộ ếr trong đu Ti ng sáo tình nh đem đn cho nh i,ậ ớDoc24.vnkh khao khát yêu đng và nh phúc. Khi tay váy hoa… là đã th cơ ươ ựs ng th con gái bao đp.ự ướ ươ ẹM đã ng nh; quá kh hi đan xen trong tâm Hi thì tămị ạt i, ng ng t, mà ti ng sáo ng bay ngoài đng, đánh th quá khố ườ ứđp ch xa.ẹ ưNh ng hành đng khác th ng đã tr áp phũ phàng. Sau câuữ ườ ấh ng nhiên và gi Mày mu đi ch ?, trói ng thúng iỏ ợđay, qu tóc lên làm cho không cúi, không nghiêng đc đu a. Không cóấ ượ ữm dòng nào miêu thái ph kháng Su đu đn cu i, ch imộ ỉl ng, âm th cam ch u. Tuy y, ch bên trong là cô hoàn toàn khác,ặ ịm cô đang say mê ng nh ng ni tình yêu. ch trói bu đc thộ ượ ểxác ch không th trói bu đc tâm .ứ ượ ịMiêu di bi tâm tr ng và hành đng trong đêm tình mùa xuân, Tôả ịHoài ng nh đã nh thân vào nhân t. Trong bóng i, đng im ng nhườ ưkhông bi mình đang trói. ng nàn nâng tâm Tai ngheế ượ ẫti ng sáo đa đi theo nh ng cu ch i, nh ng đm ch i. Tuy ch gi thoátế ảđc th xác nh ng đã gi thoát đc tâm n: Lòng theo ti ng sáo:ượ ượ ếEm không yêu, qu pao i, Em yêu ng nào, em pao nào… Nh ng dâyả ườ ếtrói đau nh đa tr th đau đn, kh nh c. vùng đi. Nh ngứ ướ ưtay chân đau không đc. không nghe ti ng sáo a. Ch còn nghe ti ng chânự ượ ếng đp vào vách… th th nghĩ mình không ng con ng a.ự ựM đang ng con ng bên trong mình: Ch ng đã khuya… nínị ườ ịkhóc, nh đn th đi trai đn bên vách làm hi u, ng yêuị ườd vách ra ng ch i. Lúc này, th và quá kh đan xen vào nhau, gi ng xé tâmỡ ằh Càng nh ni cũ, càng xót xa, đau kh ph tr th phũồ ướ ạphàng đêm ph trói đng nh th Lúc thì kh ng dây trói thít i,ả ườ ạDoc24.vnđau nh c. Lúc ng nàn tha thi nh a. Ti ng sáo. Ti ng chó xaứ ượ ủxa. lúc mê, lúc tĩnh. Cho khi tr tang ng không bi sáng bao gi .ị ờM bàng hoàng nh… Không ti ng đng. th ng nh ng ng đàn bàị ươ ườkh kh sa vào nhà quan… Đi ng đàn bà ch ng nhà giàu ng Ngài thì tố ườ ộđi con ng ch bi đi theo đuôi con ng ch ng. ch nh câu chuy nờ ườ ệng ta Đi tr c, nhà th ng lí Pá Tra có ng trói trong nhà baườ ướ ườ ợngày đi ch i, khi nhìn đn thì ch i. Nh th quá, qu y,ồ ậxem mình còn ng hay ch t, tay, đu, chân dây trói si i, đau ngố ừm nh th t.ả ịNh th là cu tr th nh không thành. không th thoátư ểkh đa ng tr gian là nhà con tên th ng lí, nh ng không còn là con ng a,ỏ ựcon rùa lùi lũi nuôi trong xó a. đã ng nh ng th kh tu thanhử ổxuân tr và do. Cu tr nh đt sóng dâng lên nhanh chóngươ ồtan ra, dù ch làm thay đi cu đi nh ng nh ng đt sóng ng xúcư ảđn lúc nào đó tuôn trào mãnh li mà ng ch ng là hành đng li lĩnh tróiế ởc Ph và cùng anh tr kh ng Ngài.ứ đo văn này, tác gi miêu hành đng ít, nh ng ng đc nỞ ườ ẫb cu hút con ng đang cõi âm tr y, có ng ti mị ườ ềtàng mà không th tàn ác nào vùi đc. Không gian, th gian, gi ng kộ ượ ểchuy tác gi đu phù di bi ph tâm tr ng Tô Hoài đãệ ịd ng đc dõi theo tâm tr ng y, khi thi tha i, khi ngh ngào xót xa!ẫ ườ ẹĐo văn miêu tâm tr ng trong đêm xuân th đm tính nhân văn, góp ph tôạ ầđm tính cách nhân th hi cách chân th và đng giá tr hi th cậ ựvà tinh th nhân đo truy ng ch ng Ph .ầ ủTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến