loading
back to top

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-15 07:54:45 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 12   

222
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPhân tích di bi tâm tr ng nhân Bà trong tác ph “V nh t” aễ ủtác gi Kim LânảPhân tích bài:ề Các chú bài yêu phân tích tâm tr ng nhân ch ứkhông ph phân tích nhân t. phân tích nhân đn thu n, ph chú ảt di o, ngôn ng hành đng, tính cách… nhân t, trong khi đó, phân tích ậtâm tr ng nhân thì ph trung vào di bi đi ng bên trong nhân ủv t.ậI/ bài:ở1/ Hoàn nh sáng tác:ả+ Truy ng nh đc Kim Lân sáng tác sau Cách ng tháng Támệ ượ ạ+ Nh ng nh tác ph là đói kh ng khi năm chín lăm. ốNh ng tháng ngày 1945 y, cái đói bao vây i, ng đâu đâu cũng ng th ưở ấ"mùi đói". Làng quê chìm trong ko khí tang th ng ti ng qu kêu quang quác, ươ ủnh ng nhà có ng ch đói và thân ph rúng bao nh đi: ng ta có th ườ ườ ểnh đc gi đng ch ch bát bánh đúc và câu đùa t....ặ ượ ườ ợDoc24.vn2/ nghĩa câu chuy n:ệ+ Câu chuy đng đc di bi trong bóng th đói khát và ch chóc, ượ ếtuy nh ng nhà văn th hi đng lòng yêu th ng, đùm ươ ẫnhau và ni khao khát nh phúc nh ng ng nghèo kh .ề ườ ổ+ đp nhân đc tác gi phát hi và trung...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPhân tích di bi tâm tr ng nhân Bà trong tác ph “V nh t” aễ ủtác gi Kim LânảPhân tích bài:ề Các chú bài yêu phân tích tâm tr ng nhân ch ứkhông ph phân tích nhân t. phân tích nhân đn thu n, ph chú ảt di o, ngôn ng hành đng, tính cách… nhân t, trong khi đó, phân tích ậtâm tr ng nhân thì ph trung vào di bi đi ng bên trong nhân ủv t.ậI/ bài:ở1/ Hoàn nh sáng tác:ả+ Truy ng nh đc Kim Lân sáng tác sau Cách ng tháng Támệ ượ ạ+ Nh ng nh tác ph là đói kh ng khi năm chín lăm. ốNh ng tháng ngày 1945 y, cái đói bao vây i, ng đâu đâu cũng ng th ưở ấ"mùi đói". Làng quê chìm trong ko khí tang th ng ti ng qu kêu quang quác, ươ ủnh ng nhà có ng ch đói và thân ph rúng bao nh đi: ng ta có th ườ ườ ểnh đc gi đng ch ch bát bánh đúc và câu đùa t....ặ ượ ườ ợDoc24.vn2/ nghĩa câu chuy n:ệ+ Câu chuy đng đc di bi trong bóng th đói khát và ch chóc, ượ ếtuy nh ng nhà văn th hi đng lòng yêu th ng, đùm ươ ẫnhau và ni khao khát nh phúc nh ng ng nghèo kh .ề ườ ổ+ đp nhân đc tác gi phát hi và trung xây ng thành công nhânẻ ượ ởv bà anh Tràng, ng đã “nh t” .ậ ườ ợII/ Thân bài:1. Gi thi nét Bà :ớ ứV tác ph nh này ta không ch bi đn anh Tràng thô nhám, ch mà cóớ ịlúc ng ng ngh u, ng ng nh đa tr hi lành, ch "chao chát, ch ngượ ỏl n" mà "hi u, đúng c", ta còn bi đn nhân a: nv gi cho câu ữchuy "VN" có chi sâu, mang cho tác ph mà, đm th m. Đó là nhân ắv bà Càng đc, càng ng nghĩ, ta càng nh sâu lòng ủng nông dân này.ườ ẹDoc24.vnĐn kho ng gi câu chuy n, Kim Lân cho nhân Bà xu hi nh ểhoàn ch nh ni gia đình, trong quan "m ch ng nàng dâu" ớng "v nh t". Nh ng không ch th Hãy xem cách mà Kim Lân chúng ườ ắta đn nhân t.ế ậ+ đu là cái dáng: "l ng kh ng đi vào ngõ, đi tính toán gì trong ẩmi ng".ệ Ta cái dáng y, còng còng vì ng gió cu đi ng bà quen ươ ườthu c. "l ng kh ng"ọ đy sáng và có hình, trong ta ộdáng hình. Có ph không? Kim Lân đã tr lòng kính yêu mình ảthông cùng nh ng đau su đi đã đè ng lên đôi vai ng .ớ ườ ẹ+ "Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng trùm hai con t. Ngoài xa, dòng sông ắsáng tr ng khúc trong cánh đng i. Mùi đt đng nh ng nhà có ng ườch theo gió tho ng vào khét t. Bà lão th nh dài. Bà lão nghĩ đn ông lão, ếnghĩ đn đa con gái út. Bà nghĩ đn cu đi kh ng mình"ế ủ>>> Ta bi đcế ượ ng ph nông dân này có ph đy nh. Cu điườ ờbà là chu ngày kh đau, tê tái. Bà đã vĩnh vi đi ng ch ng và đa con ườ ứDoc24.vngái út yêu th ng. bi th gian có th xoá nhoà đi nh ng th ng lòng ươ ươđâu bi tan. Ta không trong đau đn, cũng ch ng nh ng ữqu qu quay qu t, ta ch đó con ng hi cái th dài ườ ởđy chiêm nghi đang nhìn trông quá kh Đi lý gi vì sao con ng ườgià quen đánh giá vi ng kinh nghi và ng tr i, ng ỗlòng đy ám nh quá vãng ng trĩu nh ng đng cay.ầ ắ+ Hình nh bà hình nh ng nông dân Vi Nam 1945 hi lên chân th ườ ựnh nó có qua nh ng nói ng nh ng ng n, mà xi bao ân tình. ưở ếCu đi tuy có mát nh ng cũng không đi bà Bà còn có anh ướ ẫTràng đa con trai đc nh yêu th ng chăm sóc. Làm ai cũng mong cho conứ ươ ẹmình chóng khôn n, tr ng thành và yên gia th t.ớ ưở ấ2. Di bi tâm tr ng bà (m Tràng)ễ ẹ+ Lúc đu bà không ng con mình nên không hi ng đàn bà trong nhà ườ ởmình là ai vì bà nghĩ tình nh con mình khó đc nh là gi đói ượ ạkh ng khi này. đu chu tâm tr ng là lo nh ng câu đy ẻng nhiên, th c:ạ ắ>>> Nh th ng bu chi tr i. Ch th ng i, nh ng anh Tràng ườ ườ ưbi là ngoài đu ngõ có ti ng ng húng ng ho. ngoài ng tre, bà ng ườ ọkh ng đi vào. Tính bà th đi tính toán gì trong mi ng. Nh ng ưhôm nay khác, th Tràng reo lên nh đa tr và vào trong nhà: đã ớv đy! Anh con trai đt ch ra đón ngoài ng và trách sao bà mu n. ộ, có chuy gì i, anh cu Tràng đâu có th Mà còn vào trong ớn a. Trong nhà nào có ai. Lâu nay, khi ông lão và đa con gái út ra đi, nhà ch ượ ỉcòn hai con. Bà nh nháy hai con nhìn Tràng, ch i:ỗ "Có vi gì th ếv y? Anh cu Tràng ch ch nói, gi bà vào nhà."ậ ụDoc24.vn"Ng đàn bà nào đng đu gi ng con mình th kia?" "ai th nh sao ườ ườ ạchào mình ng u?".ằ>>> Ph i, làm sao bà ng đc có ngày hôm nay, khi mà gi nh ng năm đói mòn ượ ưđói i, nhà nghèo mà con trai bà không ng vi đn ườ ớbà quá nhanh. Chính tình hu ng đc bi này câu chuy "v nh t"ợ di bi đã đc đy lên đn cao trào, tr thành ch xuyên su làm ượ ốcho ch tp đi theo chi ng logic tâm lý nhân t.ạ ướ ậBà lão th đi ng nhiên này đn ng nhiên khác, c:ự ứ"không còn tin vào t, vào tai mình a".ắ "Bà lão nh nháy cho nhoèn vìấ ỡt ng bà lão th mình nhoèn thì ph i. Bà lão nhìn kĩ ng đàn bà a, nự ườ ẫch nh ra ng nào. Bà quay nhìn con không hi u".ư ườ ể+ Khi bi con mình “nh t” đc thì lòng bà nghèo kh hi ra: bu n, lo, tùi ượ ồc c, ai oán, xót th ng… Tâm tr ng băn khoăn nh th cho đn khi chuy ươ ệđc thông qua xác nh con trai: "Nhà tôi nó làm tôi ượ ớđy ..."ấ ạ>>>Lúc tâm tr ng ng sang trang khác, nhi bi ườ ướ ếđng và tinh n. Kim Lân đã không thêm nh ng suy nghĩ, nh ng căn ữv trong tâm não nhân t, hay nh ng đng thái tâm lý ph khác, mà ch đnặ ơgi là cái "cúi đu nín ng"ầ Không ch là câu tr thu t, trong câu văn ng này ắcòn ng ng lòng hoà đy ân tình Kim Lân. Bao nhiêu ni ch ấDoc24.vnch trong cái im ng cúi đu y. Cái im ng ph n. Cái im ng cam ch u. Cái im ịl ng xót xa.ặ+ Càng nghĩ càng th ng con mình, th ng con dâu: “dù sao ng ta ch conươ ươ ườ ấmình thì cũng đáng quí”>>> Bà th ng th cho cái ki đa con trai đc nh t. Vì ng gi ươ ườ ờđây th rõ ch ng Tràng nhi cái ngh ch nh quá éo le, nghi ngã ệc cu hôn nhân này. Ch ng năm ng trên đi mách bà lão đi ng: iủ ốduyên ki tr trêu kia hình nh không nên có.ế ư3. lòng ng quê nghèo tr nh phúc ng con trai bà.ấ ườ ướ ủ+ Bà trách mình: làm đã không lo cho con, nay nó có thì cũng ợm ng, bà th có trách nhi hai ch ng i.ừ ớ"Chao ôi! ng ta ng ch ng cho con là lúc gia đình ăn nên làm i, nh ng ườ ữmong sinh con cái sau này còn mình thì..."ẻ ặ>>> Bao nhiêu ng ng ng, c, chua xót nén sau ch "thì" vô ng y. Bà xótọ ấxa vì không th làm tròn ph ng ko lo chuy đi cho con. ườ ựGi đây, gi lúc ng ch đói ườ "nh ng "ư có ng theo con trai mình làm ườ ềv Ng vào nh túng qu n, khó không bi gì cúng tiên, trình ườ ổlàng khi con đã có .ợ>>> Cái bu n, cái chan đy t, và bà đâm khóc vì th ng con, th ng ướ ươ ươdâu ko bi làm sao đây qua kh khó này:ế ượ ố"Trong kèm nhèm bà rũ xu ng hàng t",ẽ ướ ắ>>> Kim Lân nh nhà quay phim tài ba đy xúc lia ng kính máy quay mìnhư ủch th nh, th phim nh làm hi lên đôi chân chim ướ ấ1 đi ng già, và trên cái khoé theo th gian ra ườ ạdòng khô héo.ướ ắ"Bi ng chúng nó có nuôi nhau ng đc qua đói khát này không".ế ượ ơ>>> Đc nh ng dòng này, ta có giác nh trái tim ng trong cái thân hình ườ ẹcòm cõi đang rung lên đau đn, xót xa nh xát mu i.ớ ố>>> Bà th ng con, ph th ng dâu:ươ ươ "đăm đăm nhìn ng đàn ườbà"Doc24.vn>>> Nh nh ng đng hành kh trong cu đi kh nghèo, bà th ườ ấng con dâu đng đy, tay ườ "vân vê tà áo đã rách t"ợ Và cũng đó đã th ậtrong bà lão bao nghĩ nhân đo và hàm n:ạ ơ"Ng ta có khó khăn đói kh này, ng ta đn con mình. Mà con ườ ướ ườ ếmình có đc... Thôi thì ph bà làm bà đã ch ng lo đc cho con..."ớ ượ ượ>>> Câu văn th đng! Nó nhoi nhói tình n, ai oán cho ki p, ếv nh nén cái giác đc dĩ tr vi đã i, ng ng, xao ướ ưxuy ni vui. Nh ng đc tho nh đt sóng cu lên trong lòng ng ườm kh kho i, dào, bao la, đy tình hoà trong đó là là ửnh ng rung xót xa trong trái tim nhân đo Kim Lân. Ta cũng th tim ta th ổth cùng nh ng trăn tr bình mà xi bao ân tình.ứ ế+ Tình yêu dâng lên ngh ngào khi bà nói trong t: "k có ra làm ướ ểđc dăm ba mâm thì ph đy, nh ng nhà mình nghèo... nhau lúc này th ng ượ ươquá....".Doc24.vn>>> "Lúc này" đây chính là th đi năm 1945 cái in đói kh ng ủkhi đã đi vào ch "h tri đng bào ta ch đói" (Tuyên ngôn đc p)ơ câu nói còn vang lên nh ch ng tích ác th dân Pháp, không khí quê ựh ng ươ "v lên mùi th rác và mùi gây xác ng i", "d nh ng ưở ườ ướ ữg đa, xù xì, bóng nh ng ng đói đi nh nh ng bóng maố ườ ". Ấv mà, "nh bèo cư ướ ", ch ng Tràng đã đn nhau đánh cùng cu ượ ộđi, cùng cái đói, cái kh Th sao lòng ng ko đau đáu. Bà ch bi khuyên ườ ếv ch ng Tràng th ng yêu nhau, ăn hoà thu cùng qua bĩ này. Đóợ ươ ượ ựlà lo, th ng ng ng tr i, hi đi có lòng yêu con sâu th m...ỗ ươ ườ ẳ+ Bà nén bu n, lo đng viên con tin ng và ng lai: ươ “… ươt nh khác ngày th ng, cái ng beo ám bà ng lên”ỉ ườ ẳDoc24.vn>>> Đp bi bao ti ng "m ng lòng" bà lão nói các con. Ch "m ng" th là ậđc đa, có nh ko đâu vào đâu ng già nh ng đúng cái th ườ ầthái lòng tha cao quý đang ng ng ng p, ng tìm cách gi đi dòng ượ ấn xót th ng vì phi lòng cho chính ng mình đang th ng xót.ướ ươ ườ ươ+ Nh ng hành đng bà: nhà a, đng viên ch ng ng nh ng ữchuy vui, chuy ng lai sáng a: "Có đèn đy à? th lên tí cho sáng ươ ắs a...D bây gi đt lên mày ".ủ ạ>>> Ng già nh nu vào trong, nén đau trong lòng tình ườ ướ ểth ng mình an các con. lo ngày mai mãi ch là ni riêng không chia ươ ềs trái tim ng hi nhân m.ẻ ườ ắ+ Quên làm sao đc ch ân mà xi bao th ng con dâu, ta ượ ươ ớt ng nh có cái tay đy thân th ng sau câu nói này: "con ng xu ng đây. Ng ưở ươ ồxu ng đây cho chân".ố ỏ>>> Còn đâu là ranh gi gi ch ng nàng dâu?ớ ồ+ Ni ao thi tha ngày mai sáng cho con bà nghèo: "R ướ ồmay ông gi cho khá....ai giàu ba ai khó ba đi..."ờ ờ>>> đng viên con gi mang đm ni tin tâm linh bà nông dân ẹt ng tr i, nh ng cũng th thi t, đó chính là ngu đng giúp cho con ẹbà ng vàng lên hoàn nh kh nghi nh cái đói, cái ch t. Câu nóiủ ượ ếy ch có th th lên lòng cao tràn ng tình th ng.ấ ươ+ Bà vui trong công vi "s sang nhà c".ệ ườ ượ>>> Nó khi bà nh nhõm, nh khác ngày th ng,ế ươ ườ"cái ng beo, ám bà ng ng lên".ặ ẳ+ Bà đã ch đng nên ni vui đó trong ngày đu tiên gia đình đón chào nàng ầdâu i: bà m, "xăm thu n, quét nhà a, gi nh ng búi ướ ỏm nham nh trong n".ọ ườ>>> bà hi ng, đu hôm nay đã đánh ngo trong cu đi ướ ờcác con mình, chúng nó đã nên nên ch ng và bà th mình ph vun vén cho ảh nh phúc các con.ạ ủDoc24.vn+ Bà đã đon lo chu t, chu đón dâu, nh ng "cái ngày đói ơth th i" ch là "ti c" món cháo loãng và món "chè khoán" đng ắchat>>> Nh ng bà ra không khí cúng, vui đng viên, làm gi ớn th ng cho các con.ỗ ọ+ Dù cu ng này có kh nghi t, ng nghèo đn tàn o, đy đo con bà, bà ẹv nói toàn chuy vui, chuy sung ng sau này, chuy nuôi đôi gà cho nó sinh ướ ệsôi thành đàn gà con...ả ở>>> Ng già nghĩ đn cái ng, nghĩ đn ánh sáng ngày mai ngay ườ ủbên th cái ch t. Hình nh đàn gà sinh sôi trong ngày đói đã nói ơlên ng kì di ng lao đng.ứ ườ ộ+ Nh ng xúc đng nh là cháo cám mà bà đã tình gi con trai, con dâu cho ấđn phút cu cùng. Ng đc ra tr hào ng vui khi bàế ườ ườ ướ ướ "l ễm ng cháo cám nghi ngút khói" lên nhà, đon múc cho các con ươ ườ ồm c: "cám đy mày hì. Ngon đáo đ, ăn th mà xem".ờ ử>>> Nh ng ta bi t, bên trong cái nh ni y, lòng đang qu th t. ươ ắCái món mà bà là "chè khoán" hoá ra là cám, nh cho các ểcon thân, bà là đng viên, an i.ớ ủ>>> Bà mu con đc no đ, nh phúc trong vi làm mà bà ng nên ượ ẫbi ng đó ch là giác, sau đó th tr nguyên n, bàng và chua ẽchát. ng nh bà có xua tan đi không khí đm, che đy, vùi đi th nh ườ ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến