loading
back to top

Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 2

Chia sẻ: 1040692079311339 | Ngày: 2018-10-20 10:00:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 2   

110
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 2

Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 2

Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 2
Tóm tắt nội dung

TÀI LI Luy thi sinhê ogi oMôn Ng vănưT 2âPHIÊN BA ̉N I2019 1M 423 trang )(Ph ch la dung ch nh sung so phiên cu 2018)â aPH VÀI CHUNGẦ Ư1. phía giáo viênề ch nhân tự ố ngồ ưỡ sinh gi iọ ỏ2. phía sinhề ọ Yêu nầ ả Yêu năng ti nh văn nầ ả Kĩ năng ti nh văn nế ảCh ng NH NG LÝ LU TH NG TRONG THI ươ ƯỜ ỀH SINH GI NG VĂNỌ ỮI. Tac ph văn câ o1. Khái ni m.ệ2. Tác ph văn là th ng ch nh th .ẩ ể3. dung và hình th tác ph văn cộ ọ4. nghĩa quan tr ng dung và hình th tác ph văn cọ ọ5. quan gi dung và hình th cố tác ph văn cẩ ọII. ch văn ca o1. Văn ch ng bao gi cũng ph ngu cu ng.ươ ố2. Văn ch ng ph có sáng o.ươ ạIII. Ch năng văn cứ o1. Ch năng nh th c.ứ ứ2. Ch năng giáo c.ứ ụ3. Ch năng th mĩ .ứ ẩ4. quan gi các ch năng văn c.ố ọIV. Con ng trong văn c.ươ o1. ng ph ánh văn c.ố ượ ọ2. Hình ng văn c.ượ ọV. Thiên ch nha vănứ 21.Th nào là thiên ch nhà văn?ế ủ2. tính aả thiên ch nhà văn.ứVI. Yêu ng ngh sĩâ ươ ê1. Yêu th nh t: Ng ngh sĩ ph luôn sáng o, tìm tòi nh ng tài i, ườ ớhình th i.ứ ớ2. Yêu th hai:...

Nội dung tài liệu

TÀI LI Luy thi sinhê ogi oMôn Ng vănưT 2âPHIÊN BA ̉N I2019 1M 423 trang )(Ph ch la dung ch nh sung so phiên cu 2018)â aPH VÀI CHUNGẦ Ư1. phía giáo viênề ch nhân tự ố ngồ ưỡ sinh gi iọ ỏ2. phía sinhề ọ Yêu nầ ả Yêu năng ti nh văn nầ ả Kĩ năng ti nh văn nế ảCh ng NH NG LÝ LU TH NG TRONG THI ươ ƯỜ ỀH SINH GI NG VĂNỌ ỮI. Tac ph văn câ o1. Khái ni m.ệ2. Tác ph văn là th ng ch nh th .ẩ ể3. dung và hình th tác ph văn cộ ọ4. nghĩa quan tr ng dung và hình th tác ph văn cọ ọ5. quan gi dung và hình th cố tác ph văn cẩ ọII. ch văn ca o1. Văn ch ng bao gi cũng ph ngu cu ng.ươ ố2. Văn ch ng ph có sáng o.ươ ạIII. Ch năng văn cứ o1. Ch năng nh th c.ứ ứ2. Ch năng giáo c.ứ ụ3. Ch năng th mĩ .ứ ẩ4. quan gi các ch năng văn c.ố ọIV. Con ng trong văn c.ươ o1. ng ph ánh văn c.ố ượ ọ2. Hình ng văn c.ượ ọV. Thiên ch nha vănứ 21.Th nào là thiên ch nhà văn?ế ủ2. tính aả thiên ch nhà văn.ứVI. Yêu ng ngh sĩâ ươ ê1. Yêu th nh t: Ng ngh sĩ ph luôn sáng o, tìm tòi nh ng tài i, ườ ớhình th i.ứ ớ2. Yêu th hai: Ng ngh sĩ ph bi rung tr cu i.ầ ườ ướ ờ3. Yêu th 3: Nhà văn ph có phong cách riêng.ầ ảVII. Phong cach sang tac1. Khái ni phong cách sáng tác:ệ2. đi phong cách ngh thu tặ ậVIII. Nha văn- Tac ph m- câ o1. Nhà văn và tác ph m.ẩ2. c.ạ ọIX. THƠ1. Th là gì? ơ2. tr ng th .ặ ơ3. tác ph th có giá tr ị4. Tình trong th .ả ơ5. Th trong quan hi th c.ơ ự6. Sáng trong th .ạ ơ7. sáng và gi bài th hay.ể ơX. TÍNH NH C, A, ĐI NH, CH KH TRONG THẠ Ơ1. Tính nh c.ạ2. Tính aọ3. Đi nh.ệ ả4. Điêu kh c.ắXI. NGÔN NG TH CAẺ ƠXII. NHÂN TRONG TÁC PH VĂN C.Ậ Ọ1. Khái ni mệ2. Vai trò nhân trong tác ph m.ủ ẩ3. Phân lo nhân văn cạ ọ4. bi pháp xây ng nhân t.ộ ậXIII. TÌNH HU NG TRUY N.Ố Ệ1. Khái ni mệ2. Phân lo i.ạ3. Ph ng pháp ti tình hu ng.ươ 3XIV. TÁC PH VĂN CHÂN CHÍNH.Ẩ 1. Th nào là tác ph văn chân chính? ọ2. Yêu tác ph văn chân chính ọXV. GI NG ĐI TRONG VĂN CỌ Ọ1. Gi ng đi là gìọ ệ2. Yêu khi tìm hi gi ng đi trong văn c. ọ3. Yêu khi vi bài văn gi ng đi trong văn c. ọXVI. CHI TI TRONG TÁC PH VĂN C.Ế Ọ1.Chi ti ngh thu là gì?ế ậ2. đi và vai trò chi ti trong tác ph sặ ự3. Cách nh chi ti trong tác ph sả ựCh ng CÁC CHUYÊN ÔN THI HSG NG VĂN THPT Ph )ươ âCHUYÊN VĂN DÂN GIAN VI NAM.Ề Ệ1. Nh ng giá tr Văn dân gian Vi Nam.ữ ệ2. Vai trò văn dân gianủ ọ3. ph ng pháp hi văn dân gianộ ươ ọ4. nh ng Văn dân gian văn vi Vi NamẢ ưở .CHUYÊN CA DAOỀ1. Nhân tr tìnhậ ữ2. Th th .ể ơ3. Th gian ngh thu và không gian ngh thu tờ ậ4. Ngôn ngữ5. uế ấ6. bi ng, hình nh trong ca daoộ ượ ả7. Bi ch ng ph trong ca daoi ươ ưCHUYÊN THI PHÁP VĂN TRUNG I.Ề Ạ1. tr ng thi pháp: th ng th đi n.ặ ướ ể2. Thiên nhiên trong văn trung i.ọ 3. th gi ngh thu phi th gian.ộ 4. Quan ni con ng trong văn ch ng trung i.ệ ườ ươ ạCHUYÊN 4: TÍNH QUY PH VÀ QUY PH TRONG VĂN ỌTRUNG VI NAMẠ Ệ1 Tính quy ph trong văn trung Vi Nam:ạ ê1.1/ Khái ni mệ1.2/ đi mặ ể2. Tính quy ph trong văn trung Vi tấ Nam2.1/ Khái ni mệ2.2/ đi mặ ể3 Tính quy ph va quy ph qua tac ph tiêu bi uạ 44. Đanh giaCHUYÊN 5: HÀO KHÍ ĐÔNG QUA TH TH TR NỀ Ầ1. Th nào là hào khí Đông A?ế2. Hào khí Đông trong các tác ph m: “T ng giá hoàn kinh ”, “Thu hoài”, ậ“C hoài”.ảCHUYÊN TH NGUY TRÃI VÀ TH NGUY NH KHIÊMỀ Ỉ1. Nguy Trãi và kính nh gi bài 43ễ ố2. Nguy nh Khiêm và Nhànễ ỉCHUYÊN :Ề QUÁ TRÌNH HI HÓA VĂN HOC VI ỪĐ TH XX 1945Ầ Ế1. Khái ni hi hóaệ ạ2. Quá trình hi hóaệ ạ3. ph hi hoá văn cả ọCHUYÊN ĐỀ TH IƠ Ơ1. Hoàn nh ch xã iả ộ2. Các th kỳ phát tri Phong trào th ớ3. đi Phong trào th iặ ớ4. Nh ng đóng góp phong trào th iữ ớ5. Nh ng tác gi tiêu bi phong trào Th (1932 1945)ữ ớCHUYÊN PHONG CÁCH TH XUÂN DI UỀ ỆChuyên 10 GIÁ TR HI TH VÀ GIÁ TR NHÂN Oê Ạ1. Khái ni giá tr hi th cệ ự2. Khái ni giá tr nhân oệ ạ3. Bi hi giá tr hi th trong văn trung iể ạ4. Giá tr hi th và nhân trong tác ph 11ị ớ Truy ng “Hai tr Th ch Lamệ ạ Truy ng “Chí Phèo”– Nam Cao. sung dungô ôCHUYÊN 11 CH NGHĨA HI TH VÀ CH NGHĨA LÃNG ẠI. Ch nghĩa lãng ạ1. ch hình thành và tr ng n:ị ả2. 2. Trào lãng trong văn Vi Nam:ư ệII. Ch nghĩa hi th ự1. ch hình thành và tr ng n:ị ả2. Trào hi th phê phán trong văn Vi Namư 5III. khac bi gi ch nghĩa hi th va ch nghĩa lãng trong iự ôdung ph anhaCHUYÊN 12: TR NG CH NGHĨA HI TH PHÊ PHÁNỀ ỰVI NAM QUA TÁC PH TRONG CH NG TRÌNH NG VĂNỆ ƯƠ ỮTHPTI. Khai quat Ch nghĩa hi th phê phan ự1 ch hình thanhi ử2. Nhân trung tâm va ng ch oâ ạ3. Cac nguyên tai hi ngắ ố4. tr ng thi phap ưII. tr ng Ch nghĩa hi th phê phan trong Văn Vi Namă ê1. hình thanh ự2. tr ng ưIII, TR NG CH NGHĨA HI TH PHÊ PHÁN VI NAMẶ ỆQUA TÁC PH TRONG CH NG TRÌNH NG VĂN THPTỘ ƯƠ Ữ1. Đo trích nh phúc tang gia Trích Vũ Tr ngạ ọPh ng)u2. Cac truy ng Nam Caoệ ủChuyên 13 TRÀO LÃNG TRONG VĂN VI NAM GIAIƯ ỆĐO 1930 1945ẠI. Hoan nh ra i, qua trình phat tri trao lãng trong văn ca oVi Nam giai đo 1930 1945ê ạII. tr ng trao lãng nă ạIII.Th iơ ơ1. tr ng dungặ ô2. tr ng ngh thu tặ â3. Nh ng nha th tiêu bi ê Xuân Di u- Nha th nh trong nh ng nha Th iệ ơ Han th ph va bí phong trao Th iặ ơChuyên 14: VĂN XUÔI LÃNG VI NAM TH CH LAM- NGUY Nê ỄTUÂNA. Văn xuôi lãng Vi Namạ êB. TÁC GI TH CH LAM VÀ HAI TRẢ ẺC. TÁC GI NGHUY TUÂN VÀ CH NG TUẢ ƯỜ ƯChuyên 15 ĐI VÀ HI TRONG TH NH KÍê ẬTRONG TUChuyên 16 :CH NGHĨA YÊU TRONG VĂN VI NAM Tê ƯƠ ỪN CU TH XIX NĂM 1945Ư ẾI. CH NGHĨA YÊU TRONG VĂN VỦ ƯƠ NAM CU THỆ ẾK XIX 61. chuy ti ch nghĩa yêu trong bu giao th Âu vănự ươ ủh Vi Nam cu th XIXọ ỉa/B nh ch bu giao th -Áố Ấb. Nh ng tac gi tiêu bi bu giao th Âu cu th XIX:ư ỉNguy Đình Chi u, Nguy Khuy n, Nguy Tr ng ươ ôII. CH NGHĨA YÊU TRONG VĂN VI NAM THỦ ƯƠ ẾK XX NĂM 1945Ỉ Ế1. Ch nghĩa yêu trong văn Vi Nam giai đo 1900 1930ủ ươ ạ2. Ch nghĩa yêu óc trong văn Vi Nam giai đo 1930 1945ủ ạM QUY 469 Trang)U ÊCh ng :KĨ NĂNG LÝ LU VĂN VÀO BÀI VĂN HSGươ ỌI. Nh ng câu cho ng uư ươ â1. Lý lu văn là gì?ậ ọ2. lý lu văn nh th nào?ọ ế3. Ki th lý lu văn đâu trong bài làm ngh lu văn c?ế ọ4. Dàn ng bài gi quy lí lu văn củ ọII. Năm nguyên quan tr ng khi ki th lí lu văn vao baiă ovăn ngh lu ni âIII. NG SINH KHAI THÁC CH NG CHO NH NG ƯƠ ỮV LÕI LÝ LU VĂN THI ỌSINH GI QU GIAỎ ỐIV. KI TH TR NG KI TH VÀ LÍ LU VĂNẾ ẬH CHO SINH GI THEO GI CH NG TRÌNHỌ ƯƠNG VĂN 11 NĂM 2018 Ừ(Tai li hu danh cho Giao viên tuy HSG) Ch ng 2: CÁC CHUYÊN ÔN THI HSG NG VĂN THPT (Ph )ươ âChuyên 17 NGH LU XÃ Iê ỘI. Ngh lu xã la gì?i ôII. Nh ng yêu khi lam văn Ngh lu xã iư ôIII. Phân lo văn Ngh lu xã iạ ôIV. truc bai văn Ngh lu xã iấ ôD ng Ngh lu ng líạ ưở ạD ng Ngh lu hi ng ngạ ượ ốD ng Ngh lu ra trong tác ph ho câu chuy nạ ệD ng ng hai trong đạ ềD ng 5. ng mang tính ch tho suy nghĩ riêng đạ ềđ raượ ặD ng 6: Ngh lu ra tranh hình nhạ ượ ảT ng 100 ch ng cho bai Ngh lu xã iô 7Chuyên 18 CH VĂN Cê ỌI.Khai quat ch văn cê o1. Khái ni mệ2. Phân lo ch.ạ ị3. tr ng chặ ịII.M tac ph ch trong ch ng trình THPTô ươ1. Vĩnh bi Trùng Đài” Bi ch cái tệ ử2. Tr ng Ba Da Hàng th tồ ươ ịChuyên 19 KÍ VÀ TUY BUTêI, Kí1. Khái ni mệ2. Phân lo iạ3. tr ng th lo kí.ặ ạ4. Nh ng đi khi đữ c- hi tác ph kí theo tr ng th lo ạII, Tùy but1. Khái ni mệ2. đi mặ ểIII. tac ph kí, Tùy but trong ch ng trìnhô ươ1. Ng lái đò sông Đàườ2. Ai đã tên cho dòng sông?ặChuyên 20:ê TÌNH HU NG TRUY NỐ Ệ( Ch ng tùữ ườ Nguy Tuân; nh tợ Kim Lân và Chi thuy nế ềngoài xa Nguy Minh Châu”)ủ ễChuyên 21 PHONG CÁCH CÁC NHÀ VĂN TIÊU BI TRONGê ÊCH NG TRÌNH THPTƯƠChuyên 22: KHÁM PHÁ LÝ NG NG NGH SĨ TRONG VHê ƯỞ ƯỜ ỆHI VNỆ ẠI. Khai quatII. Ly ng ng ngh sĩ trong cac tac ph đã cươ ươ o1. Giai đo văn Vi Nam tr Cách ng tháng Tám 1945ạ ướ ạ2. Giai đo văn Vi Nam 1945 1975:ạ ế3. Giai đo văn Vi Nam sau 1975:ạ ệIII. lu nê âChuyên 23 :ê CÁC CHI TI NGH THU TRONG TRUY NG NẾ Ắ1. Nh ng chi ti ngh thu trong cac truy ng Vi Nam giaiư êđo 1930-1945ạ Chi ti bát cháo hành trong tác ph Chí Phèo Nam Caoủ Chi ti đoàn tàu trong tác ph Hai trứ Th ch Lam.ủ ạ2. Nh ng chi ti ngh thu trong cac truy ng Vi Nam giai đo nư ạ1945 1975 8 Chi ti căn bu ng mồ và chi ti ti ng sáo đêm xuânế trong truy ng nệ ắV ch ng Phợ Tô Hoàiủ Chi ti và tụ ườ ướ chi ti cháo cám trong truy ng Vợnh tặ Kim Lân.ủ Chi ti đôi bàn tay Tnú trong truy ng ng xà nuừ Nguy Trungủ ễThành3. Nh ng chi ti ngh thu trong cac truy ng Vi Nam giai đo nư ạ1975 th XXê i Chi ti nh ngh thu tấ trong ch cu năm trong truy Chi thuy nế ềngoài xa. Chi ti cây si Ng trong ng Hà ườ Nguy Kh iủ ảChuyên 24 GI NG ĐI TRONG TI THUY THI 1945-1975ê ƯChuyên 25: HÌNH NG NG LÍNH TRONG TH VĂN 1945-1975ê ƯƠ ƯỜ ƠI. Hinh ng ng linh trong th văn 1945-1975 noi chungươ ươ ơII. Hinh ng ng linh trong các tác ph ươ ươ Tây Ti n, ng Xà nu, Nh ngế ữđ con trong gia đìnhứChuyên 26:ê NHÂN NG TRONG CÁC TRUY NG NẬ ƯỜ Ắ( nh tợ ng Ha iô ươ Chi thuy ngoai xaế )I. ph nhân âCu nh nh n, lam lũộ ằNh ng đau do chi tranh ếII. tâm nhân ng ươ ẹGiàu hi sinh, tha, bao dungứ ịS o, hi và tr ờIII. Ngh thu kh nhân tê âNgh thu miêu nhân bà Tệ Ngh thu miêu nhân bà Hi và nhân Tu tệ ấNgh thu miêu nhân ng đàn bà hàng chàiệ ườChuyên 27: NG TRONG TH VĂNê ƯƠ ƯƠ ƠChuyên 28 NH NG CHUY BI DUNG NG VÀ ƯỞHÌNH TH NGH THU TH VI NAM NHÌN PHONG TRÀOƯ 9TH I, TH CA CÁCH NG (1945-1975) VÀ TH CA 1975 ẾH TH XXẾ ỈI. Nh ng chuy bi th Vi nhìn phong trao th i, th ca cachư ơm ng (1945-1975), th Vi sau 1975 th XX trên bình di dungạ ôt ngư ươ1. Nh ng chuy bi ng thữ ơ2 Nh ng chuy bi cái tôi tr tình trong thữ ơII. Nh ng chuy bi th Vi nhìn phong trao th i, th ca Cachư ơm ng, th Vi sau 1975 th XX trên bình di hình th ngh thu tạ â1. Nh ng chuy bi trúc thữ ơ2. chuy bi gi ng đi ngh thu th Vi tự ệ3. Nh ng chuy bi hình nh thữ ơ4. chuy bi ngôn ng thự ơChuyên 29 VĂN VÀ NH NG NG NGê ƯỜ ƯỜ(Nguy Minh Châu, Thanh Th o)ễ ảI.Khai quat1. Nh ng đi truy ng sau năm 1975 so giai đo tr ướ2. Đi th tr tinh sau năm 1975 so giai đo tr cể ướII.Nguy Minh Châu va Chi thuy ngoai xaê êIII.Thanh Th va Đan Ghi ta Lorcaa ủChuyên 30 QUAN NI NGH THU CON NG ƯỜI. QUAN NI NGH THU CON NG TRONG VĂN ƯỜ ỌVI NAM 1945 1975Ệ1. Quan ni con ng th chungê ươ ạ2. Quan ni con ng thiê ươ ư3. Quan ni con ng lí trí, trê ươ iII. QUAN NI NGH THU CON NG TRONG VĂN ƯỜ ỌVI NAM SAU 1975 NAYỆ Ế1. Con ng ca nhânươ2. Con ng th tươ ư3. Con ng ng di n, ph va bí nươ ưỡ âChuyên 31 KHUYNH NG TH NG TR NG SIÊU TH SAU ƯƠ ƯƠ Ự1975I. dungê 10

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến