loading
back to top

Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 1

Chia sẻ: 1040692079311339 | Ngày: 2018-10-20 09:59:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 1   

109
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 1

Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 1

Ôn luyện học sinh giỏi ngữ văn 12 tập 1
Tóm tắt nội dung

Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê âTÀI LI Luy thi sinhê ogi Môn Ngo vănưT 1âPHIÊN BA ̉N I20191Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê âM 423 trang )(Ph ch la dung ch nh sung so phiên cu 2018)â aPH VÀI CHUNGẦ Ư1. phía giáo viênề ch nhân tự ố ngồ ưỡ sinh gi iọ ỏ2. phía sinhề ọ Yêu nầ ả Yêu năng ti nh văn nầ ả Kĩ năng ti nh văn nế ảCh ng NH NG LÝ LU TH NG TRONG THI ươ ƯỜ ỀH SINH GI NG VĂNỌ ỮI. Tac ph văn câ o1. Khái ni m.ệ2. Tác ph văn là th ng ch nh th .ẩ ể3. dung và hình th tác ph văn cộ ọ4. nghĩa quan tr ng dung và hình th tác ph văn cọ ọ5. quan gi dung và hình th cố tác ph văn cẩ ọII. ch văn ca o1. Văn ch ng bao gi cũng ph ngu cu ng.ươ ố2. Văn ch ng ph có sáng o.ươ ạIII. Ch năng văn cứ o1. Ch năng nh th c.ứ ứ2. Ch năng giáo c.ứ ụ3. Ch năng th mĩ .ứ ẩ2Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â4. quan gi các ch năng văn c.ố ọIV. Con ng trong văn c.ươ o1. ng ph ánh văn c.ố ượ ọ2. Hình ng văn c.ượ ọV. Thiên ch nha vănứ1.Th nào là thiên ch nhà văn?ế ủ2. tính aả thiên ch...

Nội dung tài liệu

Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê âTÀI LI Luy thi sinhê ogi Môn Ngo vănưT 1âPHIÊN BA ̉N I20191Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê âM 423 trang )(Ph ch la dung ch nh sung so phiên cu 2018)â aPH VÀI CHUNGẦ Ư1. phía giáo viênề ch nhân tự ố ngồ ưỡ sinh gi iọ ỏ2. phía sinhề ọ Yêu nầ ả Yêu năng ti nh văn nầ ả Kĩ năng ti nh văn nế ảCh ng NH NG LÝ LU TH NG TRONG THI ươ ƯỜ ỀH SINH GI NG VĂNỌ ỮI. Tac ph văn câ o1. Khái ni m.ệ2. Tác ph văn là th ng ch nh th .ẩ ể3. dung và hình th tác ph văn cộ ọ4. nghĩa quan tr ng dung và hình th tác ph văn cọ ọ5. quan gi dung và hình th cố tác ph văn cẩ ọII. ch văn ca o1. Văn ch ng bao gi cũng ph ngu cu ng.ươ ố2. Văn ch ng ph có sáng o.ươ ạIII. Ch năng văn cứ o1. Ch năng nh th c.ứ ứ2. Ch năng giáo c.ứ ụ3. Ch năng th mĩ .ứ ẩ2Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â4. quan gi các ch năng văn c.ố ọIV. Con ng trong văn c.ươ o1. ng ph ánh văn c.ố ượ ọ2. Hình ng văn c.ượ ọV. Thiên ch nha vănứ1.Th nào là thiên ch nhà văn?ế ủ2. tính aả thiên ch nhà văn.ứVI. Yêu ng ngh sĩâ ươ ê1. Yêu th nh t: Ng ngh sĩ ph luôn sáng o, tìm tòi nh ng tài ườ ềm i, hình th i.ớ ớ2. Yêu th hai: Ng ngh sĩ ph bi rung tr cu i.ầ ườ ướ ờ3. Yêu th 3: Nhà văn ph có phong cách riêng.ầ ảVII. Phong cach sang tac1. Khái ni phong cách sáng tác:ệ2. đi phong cách ngh thu tặ ậVIII. Nha văn- Tac ph m- câ o1. Nhà văn và tác ph m.ẩ2. c.ạ ọIX. THƠ1. Th là gì? ơ2. tr ng th .ặ ơ3. tác ph th có giá tr ị4. Tình trong th .ả ơ5. Th trong quan hi th c.ơ ự6. Sáng trong th .ạ ơ7. sáng và gi bài th hay.ể ơX. TÍNH NH C, A, ĐI NH, CH KH TRONG THẠ Ơ3Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â1. Tính nh c.ạ2. Tính aọ3. Đi nh.ệ ả4. Điêu kh c.ắXI. NGÔN NG TH CAẺ ƠXII. NHÂN TRONG TÁC PH VĂN C.Ậ Ọ1. Khái ni mệ2. Vai trò nhân trong tác ph m.ủ ẩ3. Phân lo nhân văn cạ ọ4. bi pháp xây ng nhân t.ộ ậXIII. TÌNH HU NG TRUY N.Ố Ệ1. Khái ni mệ2. Phân lo i.ạ3. Ph ng pháp ti tình hu ng.ươ ốXIV. TÁC PH VĂN CHÂN CHÍNH.Ẩ 1. Th nào là tác ph văn chân chính? ọ2. Yêu tác ph văn chân chính ọXV. GI NG ĐI TRONG VĂN CỌ Ọ1. Gi ng đi là gìọ ệ2. Yêu khi tìm hi gi ng đi trong văn c. ọ3. Yêu khi vi bài văn gi ng đi trong văn c. ọXVI. CHI TI TRONG TÁC PH VĂN C.Ế Ọ1.Chi ti ngh thu là gì?ế ậ2. đi và vai trò chi ti trong tác ph sặ ự3. Cách nh chi ti trong tác ph sả ựCh ng CÁC CHUYÊN ÔN THI HSG NG VĂN THPT Ph )ươ âCHUYÊN :Ề VĂN DÂN GIAN VI NAM.Ọ Ệ1. Nh ng giá tr Văn dân gian Vi Nam.ữ ệ2. Vai trò văn dân gianủ ọ4Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â3. ph ng pháp hi văn dân gianộ ươ ọ4. nh ng Văn dân gian văn vi Vi NamẢ ưở .CHUYÊN CA DAOỀ1. Nhân tr tìnhậ ữ2. Th th .ể ơ3. Th gian ngh thu và không gian ngh thu tờ ậ4. Ngôn ngữ5. uế ấ6. bi ng, hình nh trong ca daoộ ượ ả7. Bi ch ng ph trong ca daoi ươ ưCHUYÊN THI PHÁP VĂN TRUNG I.Ề Ạ1. tr ng thi pháp: th ng th đi n.ặ ướ ể2. Thiên nhiên trong văn trung i.ọ 3. th gi ngh thu phi th gian.ộ 4. Quan ni con ng trong văn ch ng trung i.ệ ườ ươ ạCHUYÊN 4: TÍNH QUY PH VÀ QUY PH TRONG VĂN ẠH TRUNG VI NAMỌ Ệ1 Tính quy ph trong văn trung Vi Nam:ạ ê1.1/ Khái ni mệ1.2/ đi mặ ể2. Tính quy ph trong văn trung Vi tấ Nam2.1/ Khái ni mệ2.2/ đi mặ ể3 Tính quy ph va quy ph qua tac ph tiêu bi uạ ể4. Đanh giaCHUYÊN 5: HÀO KHÍ ĐÔNG QUA TH TH TR NỀ Ầ5Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â1. Th nào là hào khí Đông A?ế2. Hào khí Đông trong các tác ph m: “T ng giá hoàn kinh ”, “Thu ậhoài”, “C hoài”.ảCHUYÊN TH NGUY TRÃI VÀ TH NGUY NH KHIÊMƠ Ỉ1. Nguy Trãi và kính nh gi bài 43ễ ố2. Nguy nh Khiêm và Nhànễ ỉCHUYÊN :Ề QUÁ TRÌNH HI HÓA VĂN HOC VI ỪĐ TH XX 1945Ầ Ế1. Khái ni hi hóaệ ạ2. Quá trình hi hóaệ ạ3. ph hi hoá văn cả ọCHUYÊN ĐỀ TH IƠ Ơ1. Hoàn nh ch xã iả ộ2. Các th kỳ phát tri Phong trào th ớ3. đi Phong trào th iặ ớ4. Nh ng đóng góp phong trào th iữ ớ5. Nh ng tác gi tiêu bi phong trào Th (1932 1945)ữ ớCHUYÊN PHONG CÁCH TH XUÂN DI UỀ ỆChuyên 10 GIÁ TR HI TH VÀ GIÁ TR NHÂN Oê Ạ1. Khái ni giá tr hi th cệ ự2. Khái ni giá tr nhân oệ ạ3. Bi hi giá tr hi th trong văn trung iể ạ4. Giá tr hi th và nhân trong tác ph 11ị ớ Truy ng “Hai tr Th ch Lamệ ạ Truy ng “Chí Phèo”– Nam Cao. sung dungô ôCHUYÊN 11 :Ề CH NGHĨA HI TH VÀ CH NGHĨA LÃNG ỦM ẠI. Ch nghĩa lãng ạ1. ch hình thành và tr ng n:ị ả6Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â2. 2. Trào lãng trong văn Vi Nam:ư ệII. Ch nghĩa hi th ự1. ch hình thành và tr ng n:ị ả2. Trào hi th phê phán trong văn Vi Namư ệIII. khac bi gi ch nghĩa hi th va ch nghĩa lãng trong ạn dung ph anhô aCHUYÊN 12: TR NG CH NGHĨA HI TH PHÊỀ ỰPHÁN VI NAM QUA TÁC PH TRONG CH NG TRÌNHỆ ƯƠNG VĂN THPTỮI. Khai quat Ch nghĩa hi th phê phan ự1 ch hình thanhi ử2. Nhân trung tâm va ng ch oâ ạ3. Cac nguyên tai hi ngắ ố4. tr ng thi phap ưII. tr ng Ch nghĩa hi th phê phan trong Văn Vi Namă ê1. hình thanh ự2. tr ng ưIII, TR NG CH NGHĨA HI TH PHÊ PHÁN VI NAMẶ ỆQUA TÁC PH TRONG CH NG TRÌNH NG VĂN THPTỘ ƯƠ Ữ1. Đo trích nh phúc tang gia Trích Vũ Tr ngạ ọPh ng)u2. Cac truy ng Nam Caoệ ủChuyên 13 TRÀO LÃNG TRONG VĂN VI NAM ỆGIAI ĐO 1930 1945ẠI. Hoan nh ra i, qua trình phat tri trao lãng trong văna ạh Vi Nam giai đo 1930 1945o ạII. tr ng trao lãng nă ạIII.Th iơ ơ7Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â1. tr ng dungặ ô2. tr ng ngh thu tặ â3. Nh ng nha th tiêu bi ê Xuân Di u- Nha th nh trong nh ng nha Th iệ ơ Han th ph va bí phong trao Th iặ ơChuyên 14: VĂN XUÔI LÃNG VI NAM TH CH LAM- ẠNGUY TUÂNỄA. Văn xuôi lãng Vi Namạ êB. TÁC GI TH CH LAM VÀ HAI TRẢ ẺC. TÁC GI NGHUY TUÂN VÀ CH NG TUẢ ƯỜ ƯChuyên 15 ĐI VÀ HI TRONG TH NH Tê ẬKÍ TRONG TUChuyên 16 :CH NGHĨA YÊU TRONG VĂN VI NAMê ƯƠ ỆT CU TH XIX NĂM 1945Ừ ẾI. CH NGHĨA YÊU TRONG VĂN VỦ ƯƠ NAM CU IỆ ỐTH XIX Ỉ1. chuy ti ch nghĩa yêu trong bu giao th Âu aự ươ ủvăn Vi Nam cu th XIXọ ỉa/B nh ch bu giao th -Áố Ấb. Nh ng tac gi tiêu bi bu giao th Âu cu th XIX:ư ỉNguy Đình Chi u, Nguy Khuy n, Nguy Tr ng ươ ôII. CH NGHĨA YÊU TRONG VĂN VI NAM THỦ ƯƠ ẾK XX NĂM 1945Ỉ Ế1. Ch nghĩa yêu trong văn Vi Nam giai đo 1900 1930ủ ươ ạ2. Ch nghĩa yêu óc trong văn Vi Nam giai đo 1930 1945ủ ạM QUY 469 Trang)U ÊCh ng :KĨ NĂNG LÝ LU VĂN VÀO BÀI VĂN HSGươ Ọ8Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê âI. Nh ng câu cho ng uư ươ â1. Lý lu văn là gì?ậ ọ2. lý lu văn nh th nào?ọ ế3. Ki th lý lu văn đâu trong bài làm ngh lu văn c?ế ọ4. Dàn ng bài gi quy lí lu văn củ ọII. Năm nguyên quan tr ng khi ki th lí lu văn vaoă obai văn ngh lu ni âIII. NG SINH KHAI THÁC CH NG CHO ƯƠ ƯNH NG LÕI LÝ LU VĂN ƠĐ THI SINH GI QU GIAỀ ỐIV. KI TH TR NG KI TH VÀ LÍ LU NẾ ẬVĂN CHO SINH GI THEO GI CH NGỌ ƯƠTRÌNH NG VĂN 11 NĂM 2018 Ừ(Tai li hu danh cho Giao viên tuy HSG) Ch ng 2: CÁC CHUYÊN ÔN THI HSG NG VĂN THPT (Ph )ươ âChuyên 17 NGH LU XÃ Iê ỘI. Ngh lu xã la gì?i ôII. Nh ng yêu khi lam văn Ngh lu xã iư ôIII. Phân lo văn Ngh lu xã iạ ôIV. truc bai văn Ngh lu xã iấ ôD ng Ngh lu ng líạ ưở ạD ng Ngh lu hi ng ngạ ượ ốD ng Ngh lu ra trong tác ph ho câu chuy nạ ệD ng ng hai trong đạ ềD ng 5. ng mang tính ch tho suy nghĩ riêng nạ ấđ raề ượ ặD ng 6: Ngh lu ra tranh hình nhạ ượ ảT ng 100 ch ng cho bai Ngh lu xã iô ôChuyên 18 CH VĂN Cê ỌI.Khai quat ch văn cê o1. Khái ni mệ9Tai li Luy thi sinh gi môn Ng văn THPT 1ê â2. Phân lo ch.ạ ị3. tr ng chặ ịII.M tac ph ch trong ch ng trình THPTô ươ1. Vĩnh bi Trùng Đài” Bi ch cái tệ ử2. Tr ng Ba Da Hàng th tồ ươ ịChuyên 19 KÍ VÀ TUY BUTêI, Kí1. Khái ni mệ2. Phân lo iạ3. tr ng th lo kí.ặ ạ4. Nh ng đi khi đữ c- hi tác ph kí theo tr ng th lo iặ ạII, Tùy but1. Khái ni mệ2. đi mặ ểIII. tac ph kí, Tùy but trong ch ng trìnhô ươ1. Ng lái đò sông Đàườ2. Ai đã tên cho dòng sông?ặChuyên 20:ê TÌNH HU NG TRUY NỐ Ệ( Ch ng tùữ ườ Nguy Tuân; nh tợ Kim Lân và Chi thuy nế ềngoài xa Nguy Minh Châu”)ủ ễChuyên 21 PHONG CÁCH CÁC NHÀ VĂN TIÊU BI TRONGê ÊCH NG TRÌNH THPTƯƠChuyên 22: KHÁM PHÁ LÝ NG NG NGH SĨ TRONGê ƯỞ ƯỜ ỆVH HI VNỆ ẠI. Khai quatII. Ly ng ng ngh sĩ trong cac tac ph đã cươ ươ o1. Giai đo văn Vi Nam tr Cách ng tháng Tám 1945ạ ướ ạ2. Giai đo văn Vi Nam 1945 1975:ạ ế3. Giai đo văn Vi Nam sau 1975:ạ ệIII. lu nê âChuyên 23 :ê CÁC CHI TI NGH THU TRONG TRUY NG NẾ Ắ10

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến