loading
back to top

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2019-01-29 14:35:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: lí thyết địa lí lớp 9   

25
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
Tóm tắt nội dung
Lý thuy lý 9ế bài 26: Vùng Duyên Nam Trung (ti pả ếtheo)1. Tình hình phát tri kinh .ể ếa) Nông nghi p.ệ- Chăn nuôi bò, khai thác, nuôi tr ng và ch bi th là th nh aồ ủvùng.+ Đàn bò năm 2002 là 1008,6 nghìn con.+ Ng nghi p: chi 27,4% th khai thác (2002); các tư ướ ặhàng xu kh ch là c, tôm, cá đông nhấ ạ+ Ngh làm mu và ch bi th khá phát tri n; các th ng hi iề ươ ổti ng: mu Cà Ná, Sa Huỳnh, Nha Trang, Phan Thi t.ế ướ ế- Khó khăn:+ Qu nông nghi ch .ỹ ế+ ng ng th bình quân ng th trung bình cả ượ ươ ườ ản c.ướ=> Nguyên nh n: do di tích p, u, thi và th ng bãoậ ướ ườ ịl mùa a.ụ ư- Bi pháp:ệ+ Tr ng ng phòng .ồ ộ+ Xây ng th ng ch nh ch thiên tai và ch ng pự ướ ấn cho xu t- sinh ho t.ướ ạb) Công nghi p.ệ- Giá tr xu công nghi còn chi tr ng nh so nh ngị ướ ưcó tăng tr ng nhanh và khá cao (t 5,6% năm 1995 lên 14,7% nămố ưở ừ2002).- ngành hình thành và khá đa ng:ơ ướ ượ ạ+ Công nghi khí, ch bi nông th ph khá phát tri n.ệ ể+ Công nghi ch bi lâm n, xu hàng tiêu dùng (d t, may,...).ệ ệ+ Thành ph Đà...
Nội dung tài liệu
Lý thuy lý 9ế bài 26: Vùng Duyên Nam Trung (ti pả ếtheo)1. Tình hình phát tri kinh .ể ếa) Nông nghi p.ệ- Chăn nuôi bò, khai thác, nuôi tr ng và ch bi th là th nh aồ ủvùng.+ Đàn bò năm 2002 là 1008,6 nghìn con.+ Ng nghi p: chi 27,4% th khai thác (2002); các tư ướ ặhàng xu kh ch là c, tôm, cá đông nhấ ạ+ Ngh làm mu và ch bi th khá phát tri n; các th ng hi iề ươ ổti ng: mu Cà Ná, Sa Huỳnh, Nha Trang, Phan Thi t.ế ướ ế- Khó khăn:+ Qu nông nghi ch .ỹ ế+ ng ng th bình quân ng th trung bình cả ượ ươ ườ ản c.ướ=> Nguyên nh n: do di tích p, u, thi và th ng bãoậ ướ ườ ịl mùa a.ụ ư- Bi pháp:ệ+ Tr ng ng phòng .ồ ộ+ Xây ng th ng ch nh ch thiên tai và ch ng pự ướ ấn cho xu t- sinh ho t.ướ ạb) Công nghi p.ệ- Giá tr xu công nghi còn chi tr ng nh so nh ngị ướ ưcó tăng tr ng nhanh và khá cao (t 5,6% năm 1995 lên 14,7% nămố ưở ừ2002).- ngành hình thành và khá đa ng:ơ ướ ượ ạ+ Công nghi khí, ch bi nông th ph khá phát tri n.ệ ể+ Công nghi ch bi lâm n, xu hàng tiêu dùng (d t, may,...).ệ ệ+ Thành ph Đà ng và Quy Nh là 2ố trung tâm khí ch a, ráp.ơ ắc) ch .ị ụ- Giao thông i:ậ ả+ Các ho ng trung chuy trên tuy Nam di ra sôiạ ễđ ng.ộ+ Các thành ph bi là giao thông th là xu tố ấnh kh quan tr ng các nh trong vùng và Tây Nguyên.ậ ỉ- Du ch là th nh kinh vùng nhi bãi bi ti ng và qu nị ầth di văn hóa (bãi bi Non c, Nha Trang, Mũi Né..; ph An,ể ướ ộDi tích n).ỹ ơ2. Các trung tâm kinh và vùng kinh tr ng đi mi Trung.ế ề- Các trung tâm kinh vùng là các thành ph bi n, có quy mô aế ừvà nh :ỏ Đà ng, Nha Trang, Quy Nh n, Qu ng Ngãi.ẵ ả- Vùng kinh tr ng đi mi Trung:ế ề+ Bao các nh: Th Thiên Hu thành ph Đà ng, Qu ng Nam,ồ ảQu ng Ngãi, Bình nh.ả ị+ Vai trò: tác ng nh chuy ch kinh và có quanộ ầtr ng các vùng Duyên Nam Trung Trung và Tây Nguyên.ọ ộ+ Duyên Nam Trung có th nh ng nghi p, bao nuôi tr ngả ồvà đánh th n.ắ ả+ Công nghi khí, ch bi nông th ph khá phát tri n.ệ ể+ ch i, du ch trung các thành ph th xã ven bi nh Đàị ưN ng, Quy Nh n, Nha Trang.ẵ ơ+ Vùng kinh tr ng đi mi Trung có quan tr ng không ch iế ớvùng Duyên Nam Trung mà Trung và Tây Nguyênả

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến