loading
back to top

KIỂM TRA LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-04-29 16:46:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: KIỂM TRA LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919   

107
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIỂM TRA LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919

KIỂM TRA LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919

KIỂM TRA LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919
Tóm tắt nội dung
KI TRA CH VI NAM GIAI ĐO 1919-1930.Ể ẠH VÀ TÊN :ỌCâu 1. ng ng Vi Nam ra (1930) là ngo vĩ cách ng Vi Nam vì đã ch tả ướ ứA. vai trò lãnh giai phong ki Vi Nam. B. th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh o. ườ ạC. vai trò lãnh giai Vi Nam. D. ho ng Vi Nam Cách ng Thanh niên.ạ ạCâu 2. tác ng cu khai thác thu th hai th dân Pháp, xã Vi Nam hình thành thêm nh ngướ ữgiai làấ ớA. và công nhân. và ti n. C. ti và công nhân. D. ch và nôngư ủdân.Câu 3. Sau Chi tranh th gi th nh t, giai có nh ng lãnh cách ng Vi Nam làế ệA. ch B. công nhân. C. nông dân. D. nị ảCâu 4. Nh ng ki nh trong phong trào yêu dân ch công khai nh ng năm 1925 1926 làữ ướ ữA. phong trào “ch ng hóa, bài tr ngo hóa”. B. ch ng quy ng Sài Gòn và xu kh lúa Namấ ạKì.C. thành các ch chính tr và xu sách báo ti .ậ ộD. tranh đòi th Phan Châu và truy đi u, tang Phan Châu Trinh.ấ ểCâu 5. sau Chi tranh th gi th nh t, mâu thu nh trong lòng xã Vi Nam là mâu thu gi aừ ữA. giai giai vô n. B. ch phong ki nông dân.ấ ớC. toàn th nhân dân ta th dân...
Nội dung tài liệu
KI TRA CH VI NAM GIAI ĐO 1919-1930.Ể ẠH VÀ TÊN :ỌCâu 1. ng ng Vi Nam ra (1930) là ngo vĩ cách ng Vi Nam vì đã ch tả ướ ứA. vai trò lãnh giai phong ki Vi Nam. B. th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh o. ườ ạC. vai trò lãnh giai Vi Nam. D. ho ng Vi Nam Cách ng Thanh niên.ạ ạCâu 2. tác ng cu khai thác thu th hai th dân Pháp, xã Vi Nam hình thành thêm nh ngướ ữgiai làấ ớA. và công nhân. và ti n. C. ti và công nhân. D. ch và nôngư ủdân.Câu 3. Sau Chi tranh th gi th nh t, giai có nh ng lãnh cách ng Vi Nam làế ệA. ch B. công nhân. C. nông dân. D. nị ảCâu 4. Nh ng ki nh trong phong trào yêu dân ch công khai nh ng năm 1925 1926 làữ ướ ữA. phong trào “ch ng hóa, bài tr ngo hóa”. B. ch ng quy ng Sài Gòn và xu kh lúa Namấ ạKì.C. thành các ch chính tr và xu sách báo ti .ậ ộD. tranh đòi th Phan Châu và truy đi u, tang Phan Châu Trinh.ấ ểCâu 5. sau Chi tranh th gi th nh t, mâu thu nh trong lòng xã Vi Nam là mâu thu gi aừ ữA. giai giai vô n. B. ch phong ki nông dân.ấ ớC. toàn th nhân dân ta th dân Pháp và ph ng tay sai. D.ể ch phong ki th dân Pháp.ị ựCâu 6. ki nào đã đánh chuy phát lên giác phong trào công nhânự ướ ?A. Cu bãi công th nhu Sài Gòn Ch (1922) B. thành Công (bí t) Sài Gòn (1920).ộ ởC. Cu bãi công công nhân nhà máy Nam nh (1926). D. Cu bãi công th máy ng Ba Son Sài ưởGòn Câu 7. Nh ng giai trong xã Vi Nam có tr cu khai thác thu cđ th hai th dân Pháp ướ ựlàA. nông dân, ch phong ki n, công nhân. B. nông dân, ch phong ki n.ị ếC. nông dân, ch phong ki n, ti D.nông dân, ch phong ki n, dân ảt c.ộ Câu Sau Chi tranh th gi th nh t, ng hăng hái và đông nh cách ng Vi Nam là ượ ệA. công nhân. B. nông dân. C. ti n. D. dân c.ể ộCâu 9. trong nh ng sộ áng Nguy Ái Qu trong quá trình chu thành ng ng Vi Namộ ệlàA. nhanh chóng nh các ch ng thành chính ng th ng nh và duy nh t.ợ ấB. Truy bá ch nghĩa Mác Lê nin và ch nghĩa Mác Lê nin làm ng ng ng.ề ướ ưở ảC. Thành ch Vi Nam cách ng thanh niên làm ti thân cho ra ng.ậ ả1D. hai phong trào công nhân và phong trào yêu c.ế ướ Câu 10 Bi hi th ng th hoàn toàn khuynh ng cách ng vô tr cách ng dân ch trongể ướ ướ ảnh ng năm th ki XX Vi Nam là ra aữ ủA. An Nam ng ng. B. Đông ng ng ng ươ C. Chi ng tiên. D. ng ng nộ ảVi Nam.ệCâu 11 “Chính ng t”, “Sách t” do Nguy Ái Qu so th coi là “C ng lĩnh chínhươ ượ ượ ươtr tiên ng ng Vi Nam vìị ệA. gi quy đúng quan gi giai công nhân và nông dân. B. đáp ng nguy ng dân Vi tả ượ ệNam.C. ra ng đúng dân và giai p. ườ ấD. xác nh quan gi cách ng Vi Nam cách ng th gi iị ớCâu 12. Nhi hàng cách ng xác nh trong ng lĩnh chính tr tiên ĐCS Vi Nam làệ ượ ươ ệA. đánh qu Pháp và tay sai làm cho Vi Nam p. B. đánh phong ki và đánh ướ ượ ếqu c.ốC. ch ng ch ph ng thu a, ch ng phát xít, ch ng chi tranh. D. ch ng phong ki và ph cách ảm ng.ạCâu 13. nhân Vi Nam Qu dân ng là ảA. ch Tâm tâm xã. B. nhà xu Nam ng th xã. Ph Vi t. D. nhà xu ng ườ ọth xã.ưCâu 14. ki qu có nh ng di chính tr và phong trào gi phóng dân trên th gi ưở ớsau Chi tranh th gi th nh làế ấA. đánh i. B. Chi tranh th gi th nh thúc.ướ ếC. th ng Cách ng tháng Nga. D. ra qu ng nắ ườ ảCâu 15 th th nh nh ng lu ng dân và thu aậ ươ Lênin đã giúpủNguy Ái Qu cễ kh ng nhẳ ịA. ch bóc ch nghĩa qu trên th gi i. B. kh khó giai bóc các thu cả ướ ộđ a.ịC. th ng tuy cách ng th gi i. D. con ng tranh giành ườ và do nhân dân Vi tủ ệNam.Câu Ng ch trì ngh nh ba ch ng là ườ ảA. Tr Phú.ầ B. Tr nh Đình u. C. Lê ng Phong.ồ D. Nguy Ái Qu c.ễ ốCâu 17 “Ch ng hóa”, bài tr ngo hóa” là phong trào tranh giai nào Vi Nam trong nh ngấ ữnăm 1919 1925? A. nư B. Ti n.ể C.Công nhân. D.Nông dân.Câu 18. ki nào coi là chu tiên, có tính quy nh cho nh ng phát tri nh tự ượ ướ ọm trong ch dân Vi Nam?ớ ệA. Nguy Ái Qu tìm ra con ng đúng cho dân c. B. ng ng Vi Nam ra i.ễ ườ ướ ờ2C. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng. D. Cách ng tháng Tám thành công.ộ ươ ươ ạCâu 19. Đi khác bi gi giai Vi Nam so giai các là gì?ể ướ ảA. Có kh năng tham gia cách ng. B. Có kh năng liên minh giai công nhân ti hành cách ng.ả ạC. Có kh năng ng nh lãnh cách ng D. thù nguy hi cách ng đánh .ả ươ ổCâu 20. Lí lu cách ng gi phóng dân Nguy Ái Qu truy bá Vi Nam trong nh ng năm 20ậ ượ ữc th XX th hi trung ch nh ng tài li nào?ủ ệA. Báo Thanh niên và tác ph ng Kách nh. B. Báo Thanh niên và tác ph án ch th dân Pháp.ẩ ườ ựC. Tác ph án ch th dân Pháp và tác ph ng Kách nh.ẩ ườ ệD. Báo Ng cùng kh và tác ph án ch th dân Pháp.ườ ựCâu 21. Vi Nam Qu dân ng ch tr ng ti hành cách ng ng ng ch làệ ươ ượ ựA. công nhân nông dân C. n. Dư binh línhCâu 22. phân hóa Vi Nam Cách ng Thanh niên thành hai ch ng trong năm 1929 là quự ảs phát tri nự ểA. phong trào cách ng theo khuynh ng vô n. B. phong trào yêu theo khuynh ng dân ch n.ạ ướ ướ ướ ảC. phong trào tranh n. D. phong trào tranh ti n.ấ ảCâu 22. nào sau đây quy nh vi Nguy Ái Qu xác nh cách ng Vi Nam đi theo con ng vôế ườs n?ảA. Thiên tài trí tu và nhãn quan chính tr bén Nguy Ái Qu c. B. Yêu nghi gi phóng dânệ ảt c.ộC. Truy th ng cách ng quê ng. D. nh ng cách ng tháng Nga.ề ươ ưở ườCâu 23 ki ch hoàn toàn th kì kh ng ho ng ng cách ng Vi Nam làự ườ ướ ệA.Nguy Ái Qu ra đi tìm ng đúng cho cách ng Vi Nam.ễ ườ ướ ệB. Nguy Ái Qu th lu ng V.I Lê nin.ễ ươ ủC. Nguy Ái Qu thành Vi Nam Cách ng Thanh niên. D. ng ng Vi Nam ra .ễ ờCâu 24 Cu năm 1928, Vi Nam Cách ng Thanh niên th hi ch tr ng “vô hóa” nh đíchố ươ ụch ếA. tuyên truy n, ng, nâng cao th chính tr cho giai công nhân. B. đào cán cho cách ng.ề ạC. tr ti ch c, lãnh công nhân tranh. D. ch c, lãnh phong trào yêu c.ự ướCâu 25 đi phong trào dân c, dân ch Vi Nam sau Chi tranh th gi th nh năm 1930ặ ếlàA. cu tranh giành quy lãnh gi khuynh ng cách ng vô và khuynh ng cách ng dân chộ ướ ướ ủt n.ư ảB. phát tri nh phong trào công nhân phát sang giác.ự ựC. phát triên nh khuynh ng cách ng dân ch n.ự ướ ảD. chuy bi ng giai ti tr tác ng ch nghĩa Mác Lênin.ự ườ ướ ủCâu 26. Nguyên nhân ch th khuynh ng dân ch trong phong trào gi phóng dânủ ướ ảt Vi Nam là: A. do non giai Vi Nam. B. do khuynh ng dân ch nộ ướ ảđã th i.ỗ ờ3C. do ch Vi Nam qu dân ng thi trong qu chúng. D. do th dân Pháp còn ựm nh,ạCâu 27. Ho ng Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1921 1925 có nghĩa nh th nào cách ngạ ạVN ?A. Nguy Ái Qu đã ti nh và truy bá ch nghĩa Mác-Lênin vào Vi Nam.ễ ệB. Chu ng, chính tr và ch cho ra chính ng vô Vi Nam.ẩ ưở ệC. cách ng Vi Nam tr thành ph cách ng th gi i.ư ớD. Xây ng liên minh công- nông trong cu tranh gi phóng dân c.ự ộCâu 28. ki nào đánh ch phong trào dân c, dân ch theo khuynh ng dân ch Vi tự ướ ệNam?A. th cu kh nghĩa Yên Bái.ự B. ra ng ng Vi Nam.ự ệC. Ám sát tên trùm đi Ba Danh D.ồ Thành ch Vi Nam Qu Dân ng.ậ ảCâu 29. ng lõi ng lĩnh chính tr tiên ng làư ưở ươ ảA. dân và dân ch B. dân và nhân văn. C. và do. D. do và dân ch .ộ ủCâu 30. dung nào không ph iả là đi riêng giai công nhân Vi Namặ ệA. ra mu nh ng tr ng thành. B. thù dân cũng chính là thù giai công nhân.ờ ưở ấC. có ngu nông dân. D. di cho ph ng th xu ti .ồ ươ ộCâu 31. Tính sáng ng lĩnh chính tr tiên ĐCS Vi Nam th hi trung nh ng iạ ươ ượ ộdung nào ?A. Xác đinh ng lãnh cách ng và ph ng pháp cách ng. B. Xác nh nhi và ng cách ượ ươ ượm ng.ạC. Xác nh ng lãnh và quan gi cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ị ượ ớD. Xác nh nhi cách ng và ng lãnh cách ng.ị ượ ạCâu 32. Nguy Ái Qu phi tán thành vi gia nh thành Qu ng (12/1920) vìễ ảA. ch này này ra ng cho cách ng Vi Nam.ổ ườ B. ch này giúp nhân dân ta đánh đu th dânổ ựPháp.C. ch này ng phong trào tranh nhân dân các thu a.ổ ướ ịD. ch này đoàn giai vô toàn th gi i.ổ ượ ớCâu 33. dung chính yêu sách đi Nguy Ái Qu ngh Vecxai (6/1919) là đòi chính phộ ủPhápA. ph ti hành cách kinh xã i, ng ách cai tr thu a.ả B. th nh quy do báo chí, xu ng, p. C. ph trao tr và rút kh Vi Nam.ừ ươ ệD. ph th nh các quy do, dân ch và quy bình ng nhân dân An Nam.ả ủCâu 34. ki nào đánh phong trào công nhân Vi Nam đã hoàn toàn chuy sang giai đo giác?ự ựA. ng ng Vi Nam ra (2/1930).ả B. Chi ng tiên ra (3/1929).ộ ờC. Cu bãi công công nhân Ba Son- Sài Gòn( 8/1925).ộ D. Các ch ng ra (1929).ổ ờ4Câu 35. Nh ng báo nào xu hi trong phong trào dân dân ch 1919-1925?ữ ủA. Chuông rè, An Nam tr Ng nhà quê. B. Thanh niên, ng Kách nh, .ẻ ườ ườ ỏC. Ti phong, dân, Lao ng D. Nhân dân, Tin c, Nhân o.ề ạCâu 36. các tác ph ho ki đây theo trình th gian ho ng Nguy Ái Qu ướ ố1. ng Kách nh. 2. án ch th dân Pháp.ườ ự3. yêu sách nhân dân An Nam. 4. ng ng ng pháp.ả ảA. 3,4,2,1. B. 2,3,1,4. C. 3,2,1,4. D. 4,1,3,2.Câu Vi Nam Cách ng Thanh niên coi là ch ti thân ng ng Vi Nam vì đãộ ượ ệA. chu chính tr ng, ch cho thành ng ng Vi Nam.ẩ ườ ệB. đoàn giai công nhân và nông dân trong cu tranh gi phóng dân c.ế ộC. óp ph truy bá ch nghĩa Mác Lênin vào Vi Nam.ầ ệD. thúc phát tri phong trào công nhân Vi Nam phát sang giác.ẩ ựCâu 38 tiêu Vi Nam Qu dân Đàng làụ ốA. đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua, ti lên XHCN. B. đánh đu gi Pháp giành dân c.ổ ộC. đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua, thi dân quyên. D. ngôi vua, ti lên CNTB.ổ ếCâu 39 Khuynh ng cách ng dân ch th Vi Nam vìướ ệA. giai Vi Nam non u, không kh năng lãnh o. B. ch tr ng tranh và ám sát cáấ ươ ựnhân.C. hông đáp ng yêu th ti cách ng ượ Vi Nam.D. không lôi cu đông các ng nhân dân tham gia.ố ượ ớ5

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến