loading
back to top

KIỂM TRA LỊCH SỬ BÀI 19 LỚP 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-04-29 16:49:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: KIỂM TRA LỊCH SỬ BÀI 19 LỚP 11   

138
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIỂM TRA LỊCH SỬ BÀI 19 LỚP 11

KIỂM TRA LỊCH SỬ BÀI 19 LỚP 11

KIỂM TRA LỊCH SỬ BÀI 19 LỚP 11
Tóm tắt nội dung
Bài 19 Nhân dân Vi Nam kháng chi ch ng Pháp xâm 1858- ượ ế1873 )Câu Th dân Pháp xâm Vi Nam nh *ự ượ ằA. bi Vi Nam thành thu a.ế ịB bù nh ng thi do chi tranh. ếC. hoàn thành xâm chi các châu Á.ế ướD giúp Nhà Nguy ng chính quy phong ki n.ễ ếCâu 2. Vào gi th XIX, tr khi th dân Pháp xâm c, Vi Nam là qu giaữ ướ ượ ốA. thu a.*ộ ịB. phong ki thu vào ngoài.ế ướC. thu phong ki n.ử ếD. phong ki p, có ch quy .ế ềCâu 3. Cu kháng chi quân dân ta Đà ng tháng 8/1958 tháng 2/1859 đã *ộ ếA. làm th hoàn toàn âm đánh nhanh, th ng nhanh Pháp.ấ ủB. làm th âm đánh nhanh, th ng nhanh Pháp.ướ ủC. làm th âm chinh ph ng gói nh Pháp.ướ ủD. làm th âm chinh ph ng gói nh Pháp.ấ ủCâu 4. cháy tàu Ét-pê-răng (10/12/1861) trên sông Vàm là chi công aố ủA. nghĩa quânTr ng Quy n.ươ ềB. nghĩa quân Nguy Trung Tr c.ễ ựC. nghĩa Quân Tr ng nh.ươ ịD. nghĩa quân Tôn th Thuy t.ấ ếCâu 5. Năm 1858 Pháp công Đà ng chi thu *ấ ậA. đánh .ấ ầB. đánh lâu dài.C. "chinh ph ng gói nh ".ụ ỏD. đánh nhanh th ng nhanh.ắCâu 6. Nhà...
Nội dung tài liệu
Bài 19 Nhân dân Vi Nam kháng chi ch ng Pháp xâm 1858- ượ ế1873 )Câu Th dân Pháp xâm Vi Nam nh *ự ượ ằA. bi Vi Nam thành thu a.ế ịB bù nh ng thi do chi tranh. ếC. hoàn thành xâm chi các châu Á.ế ướD giúp Nhà Nguy ng chính quy phong ki n.ễ ếCâu 2. Vào gi th XIX, tr khi th dân Pháp xâm c, Vi Nam là qu giaữ ướ ượ ốA. thu a.*ộ ịB. phong ki thu vào ngoài.ế ướC. thu phong ki n.ử ếD. phong ki p, có ch quy .ế ềCâu 3. Cu kháng chi quân dân ta Đà ng tháng 8/1958 tháng 2/1859 đã *ộ ếA. làm th hoàn toàn âm đánh nhanh, th ng nhanh Pháp.ấ ủB. làm th âm đánh nhanh, th ng nhanh Pháp.ướ ủC. làm th âm chinh ph ng gói nh Pháp.ướ ủD. làm th âm chinh ph ng gói nh Pháp.ấ ủCâu 4. cháy tàu Ét-pê-răng (10/12/1861) trên sông Vàm là chi công aố ủA. nghĩa quânTr ng Quy n.ươ ềB. nghĩa quân Nguy Trung Tr c.ễ ựC. nghĩa Quân Tr ng nh.ươ ịD. nghĩa quân Tôn th Thuy t.ấ ếCâu 5. Năm 1858 Pháp công Đà ng chi thu *ấ ậA. đánh .ấ ầB. đánh lâu dài.C. "chinh ph ng gói nh ".ụ ỏD. đánh nhanh th ng nhanh.ắCâu 6. Nhà Nguy ky hi Nhâm Tu 1862 Pháp trong hoàn nh nào **ễ ướ ảA. Phong trào kháng chi ta dâng cao, quân gi i. ốB. Pháp đã chi xong nh Nam Kì.ế ỉC. Phong trào kháng chi nhân dân Nam Kì phát tri nh.ế ạD Quân dân ta đã giành chi th ng Gi th nh .ế ấCâu .Khi bi tin Pháp công Đà ng,Ông đã chiêu 300 ng i,xin Vua ra chi tr ng. ườ ượ ườÔng là ai ?A. Phan Văn Tr .ịB. Nguy Tr ng .ễ ườ ộC. Ph Văn Ngh .ạ ịD. Nguy Tr Ph ng.ễ ươCâu Đâu không ph là dung hi Nhâm Tu 5/6/1862). **ả ướ ấA. tri đình nh ng cho Pháp nh mi Đông Nam Kì.ề ườ ềB. th ng cho Pháp 20 tri quan.ồ ườ C. tri đình ph bi Ba t, Qu ng Yên, Đà ngề ẵD. tri đình chính th th nh nh Nam Kì là vùng thu Pháp.ề ộCâu 9. Ông là ng nhân dân phong “Bình Tây nguyên soái” .ườ ượ ạA. Tr ng Quy n.ươ ềB. Nguy Trung Tr c.ễ ựC. Tr ng nh.ươ ịD. Nguy Tri Ph ng.ễ ươCâu 10. Hi hàng tiên nhà Nguy kí Pháp là ướ ớA. Nhâm Tu .ấB. Tân .ửC. Giáp Tu .ấD. Măng.ắCâu 11. tr Đà ng, quân dân ta đã ng chi thu gì ch ng liên quân Pháp -Tây Banạ ạNha? *A. th hi ”. ểB. đánh nhanh th ng nhanh ”.ắC. chinh ph ng gói nh ”. ỏD “v không nhà tr ng”.ườ ốCâu 12. Ngày 17/2/1859 di ra ki nào sau đây ?ễ A. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha công Đà ng.ấ ẵB. Th dân Pháp công thành Gia nh.ự C. Th dân Pháp công Chí Hòa.ự ồD. Tri đình Hu kí Pháp Hi Nhâm Tu t.ề ướ ấCâu 13. trong nh ng âm th dân Pháp khi quân Đà ng vào Gia nh(2.1959) **ộ ịA. làm bàn công kinh thành Hu .ạ ếB. hoàn thành chi Trung kì.ếC. con ng ti ng th tri đình. ườ ươ ềD. bu nhà Nguy hàng không đi ki n.ộ ệCâu 14 Sau khi chi thành Gia nh (1859), quân Pháp vào tình th *ế ếA. nghĩa quân bám sát qu và tiêu di .B. th ng vong t.ị ươ ếC. quân ta tiêu di hoàn toàn .ị ệD. thi ng do nh ch .ị ịCâu 15 Năm 1860,quân tri đình không giành th ng trên chi tr ng Gia nh do **ượ ườ ịA. không ch ng công gi c.ủ ăB. thi ng nhân dân.ế C. quân ít.D. tinh th quân tri đình sa sút.ầ ềCâu 16. Sau Hi Nhâm Tu 1862,thái Tri Đình nghĩa binh ch ng Pháp Gia ướ ởĐ nh,Biên Hòa nhT ng *ị ườA.khuy khích và ng các nghĩa binh .ế ộB.ra nh gi tán các nghĩa binh.ệ ảC.yêu quân tri đình cùng các nghĩa binh ch ng Pháp.ầ ốD.c quan ch huy các nghĩa binh.ử ỉCâu 17 Sáng 1-9-1858 di ra ki nào sau đây *ễ A. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn tr tr bi Đà ng.ậ ướ ẵB. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha súng lên bán Trà.ổ C. Pháp chi thành Gia nh.ế ịD.Hi Nhâm Tu ky t.ệ ướ ượ ếCâu 18 hi Nhâm Tu 5-6-1862), nhà Nguy đã nh ng cho Pháp *ớ ướ ượ ẳA. Biên hòa,Gia nh,Đ nh ng và Côn lôn.ị ườ B. Biên hòa,Gia nh,Vĩnh Long và Côn lôn .ị C. Biên hòa,Hà Tiên ,Đ nh ng và Côn lôn.ị ườ D. An giang,Gia nh,Đ nh ng và Côn lôn.ị ườ ảCâu 19. Tri đình Hu th hi sách gì khi Pháp công Gia nh? **ề ịA. Chiêu binh sĩ, tích đánh Pháp.ậ ựB. ngh quân Pháp đàm phán .ề ịC. Th ng ng quân Pháp rút lui.ươ ượ ểD. xây ng phòng tuy phòng ng .ự ựCâu 20. Ngày 5/6/1862, di ra ki nào sau đây ?ễ ệA, Liên quân Pháp –Tây Ban Nha công Đà ng.ấ ẵB. Th dân Pháp công thành Gia nh.ự ịC, Th dân Pháp công Chí Hòa.ự ồD.Tri đình Hu kí Pháp Hi Nhâm Tu tề ướ ấCâu 21.Âm th dân Pháp khi công Đà ng là ẵA. th hi ho ch đánh nhanh th ng nhanh.ự ắB. chi Đà ng tô gi riêng Pháp.ế ủC. chi Đà ng làm căn công ra Hu ếD. bi Đà ng thành th tr ng chi Pháp.ế ườ ủCâu 22. Sau th Đà ng, Pháp chu ho ch gì ti theo?ấ ếA. th ch vi binh.ố ệB. Đánh th ng kinh thành Hu .ẳ ếC. Nh Anh giúp đánh ti p.ờ ếD. Kéo quân vào đánh Gia nh.ịCâu 23. ng công Đà ng vào cu năm 1858, bao liên quân các cự ượ ướA. Pháp MĩB. Pháp Anh C. Pháp –Tây Ban NhaD. Pháp Đào NhaồCâu 24. Ba nh mi Tây Nam Kì Pháp chi nhanh chóng vào 1867 làỉ ếA. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang.B. Vĩnh Long, nh ng, An Giang.ị ườC. Hà Tiên, An Giang, Th .ầ ơD. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.Câu 25 Vì sao th dân Pháp chi nh mi Tây Nam Kì cách nhanh chóng? **ự ượ ộA. Quân tri đình trang vũ khí quá kém.ộ ịB. Tri đình nh c, thi kiên quy ch ng Pháp.ề ượ ốC. Th dân Pháp công ng .ự ờD. Nhân dân không ng tri đình ch ng Pháp.ủ ốCâu 26 Ngày 23/2/1861, di ra ki nào sau đây ?ễ A.Liên quân Pháp Tây Ban Nha công Đà ng.ấ ẵB. Th dân Pháp công thành Gia nh.ự ịC, Th dân Pháp công Chí Hòa.ự D. Ta kí Pháp hi Nhâm Tu tớ ướ ấCâu 27. Ai là tác gi câu nói bao gi ng Tây nh Nam, thì ng Nam đánhả ườ ướ ườTây *A. Nguy Trung Tr c. ựB. Nguy Tri Ph ng.ễ ươC. Tr ng nh.ươ ịD. Hoàng Di u.ệCâu 28. Đâu không ph là lí do Pháp ch Đà ng là tiêu công ta tiên ?***ả ướ ầA. ng bi sâu, ng.ả ộB. kinh thành Hu .ầ ếC. ng ng Nam-Ngãi.ầ ằD. Là lúa Vi Nam.ự ệBài 20. Chi lan ng ra c. Cu kháng chi nhân dân ta tế ướ ừ1873-1884 Nhà Nguy hàng.ễ ầCâu 1. gì th dân Pháp đem quân công Hà th nh t?ấ ấA. Nhà Nguy ti liên nhà Thanh.ễ ớB. Vì nhu th tr ng, nguyên li u, nhân công,…ầ ườ ệC. Nhà Nguy không tr chi phí cho Pháp.ễ ếD. Gi quy gây Đuy-puy.ả ủCâu 2. Ng lãnh cu chi ch ng Pháp công thành Hà nườ ầnh làấ :A. Nguy Tri Ph ng .ễ ươB.Tôn Th Thuy t.ấ ếC. Hoàng Di u.ệD. Phan Thanh Gi n.ảCâu 3. Sau th tr Gi th hai (19/5/1883) th dân Pháp làm ựgì?A. Càng ng quy tâm xâm chi toàn Vi Nam.ủ ệB. cho quân rút kh Hà toàn ng.ỏ ượC. Tăng vi binh Pháp sang tái chi Hà i. ộD. Ti hành đàn áp, kh ng nhân dân ta.ế ốCâu 4. hi Giáp Tu (ký năm 1874) tri đình nhà Nguy đã ướ ễchính th th nh ậA. ba nh mi Đông Nam kỳ là thu Pháp.ỉ ộB. ba nh mi Tây Nam kỳ là thu Pháp. ộC. sáu nh Nam kỳ là thu Pháp.ỉ ộD. sáu nh Nam kỳ và Côn lôn là thu Pháp. ộCâu 5. Ng lãnh cu chi ch ng Pháp công thành Hà nườ ầhai là:A. Nguy Tri Ph ng .ễ ươB. Tôn Th Thuy tấ .C. Hoàng Di u.ệD. Phan Thanh Gi n.ảCâu 6. Vì sao th dân Pháp đem quân công Hà th hai?ự ứA. Nhà Nguy ti liên nhà Thanh.ễ ớB. Vì nhu th tr ng, nguyên li u, nhân công,… ườ ệD. Gi quy gây Đuy-puy.ả ủD. Nhà Nguy không tr chi phí cho Pháp.ễ ếCâu 7. Sau Hi Hác-măng (1883), thái tri đình phong ướ ớtrào kháng chi nhân dân:ế ủA. Ra nh ch các ho ng ch ng Pháp trong c. ướB. Ra nh ch các ho ng ch ng Pháp Trung kỳ.ệ ởC. Ra nh ch các ho ng ch ng Pháp Nam kỳ.ệ ởD Ra nh ch các ho ng ch ng Pháp Kỳ ắCâu 8. Ngày 20/11/1873, di ra ki gì Kì?ễ ắA. Pháp súng công thành Hà i.ổ ộB. Quân dân ta anh dũng đánh cu công Pháp Hà i.ạ ộC. Nhân dân Hà ch ng kho Pháp.ộ ủD. Th dân Pháp đánh chi Thanh Hóa.ự ếCâu 9: gì Pháp quân ra đánh Hà th hai:ấ ứA. Pháp có quy n, Vi Nam.ă ệB. Pháp vào giai đo qu ch nghĩa nên ph có thu ướ ướ ộđ a.ịC. Tri đình Hu vi ph Hi 1874.ề ướD. Tri đình nhà Nguy ngang nhiên ch ng Pháp.ề ạCâu 10: ngày 20 24/6/1867, th dân Pháp đã chi ba nh nào Namừ ởKì:A. Vĩnh Long, ng Nai, Biên Hòa.ồB. An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.C. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.D. Ti Giang, Long An, Hà Tiên.ềCâu 11: Tr Gi năm 1873 (Hà i) đã gây cho Pháp th ng nậ ềnh làấA. quân Pháp ph thành Hà tr gi Nam nhả ịB. Gác-ni-ê ch tr nị ậC. quân Pháp ph rút quân kh Mi c.ả ắD. quân Pháp bao vây, uy hi p.ị ếCâu 12: hi Giáp Tu (ký năm 1874), tri đình nhà Nguy đãớ ướ ễchính th th nh nứ ậA. Sáu nh Nam kỳ là thu Pháp.ỉ ộB. Sáu nh Nam kỳ và Côn lôn là thu Phápỉ ộC. Ba nh mi Đông Nam kỳ là thu Pháp.ỉ ộD. Ba nh mi Tây Nam kỳ là thu Pháp.ỉ ộCâu 13: Tr đánh gây ti ng vang nh năm 1873 Kì là tr nậ ượ ậnào?A. Tr bao vây quân ch thành Hà i.ậ ộB. Tr đánh ch Thanh Hóa.ậ ởC. Tr ph kích quân đen Gi y.ậ ấD. Tr ph kích quân đen Hàm ng (Thanh Hóa).ậ ồCâu 14: ki nào đánh th dân Pháp hoàn thành cu xâmự ộl Vi Nam?ượ ệA. Sau khi đánh chi Hà th haiế ứB. Sau khi Hi Hác-măng và Pa-t -n kí t.ệ ướ ếC. Sau khi đánh chi kinh thành Hu .ế ếD. Sau khi đánh chi Đà ng.ế ẵCâu 15: Vì sao th dân Pháp tìm cách th ng ng tri đình Hu thi tự ươ ượ ếl Hi 1874?ậ ướA. Do Pháp th trong vi đánh chi thành Hà i.ị ộB. Do Pháp đánh ch Thanh Hóa.ị ởC. Do Pháp th tr Gi th nh t.ị ấD. Do Pháp th tr Gi th hai.ị ứCâu 16: Nh xét nào sau đây đúng nh nói nghĩa chi th ng Gi yậ ấl th hai trong cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta ?ầ ủA. Th hi lòng yêu c, chí quy tâm sàng tiêu di gi nhân dân ướ ủta.B. Th hi lòng yêu c, qu nhân dân ta.ể ướ ủC. Th hi đánh tài tình nhân dân ta.ể ủD. Th hi ph nh nhàng, ng nhân dân ta trong vi phá thể ếvòng vây chủ ịBài 21: PHONG TRÀO YÊU CH NG PHÁP NHÂN DÂN VI TƯỚ ỆNĂM TRONG NH NG NĂM CU TK XIX (2 ti t)Ữ ếCâu 1. Cu kh nghĩa sau đây không trong phong trào ngộ ươA. kh nghĩa Ba Đình.ở kh nghĩa Yên Th .ở ếC. kh nghĩa Bãi y.ở D. kh nghĩa ng Khê.ở ươCâu 2. vua đã chi ng kêu văn thanh, sĩ phu và nhân dânị ươ ọđ ng lên giúpứ vua làứ ướA Hàm Nghi. B. Hi Hòa.ệ C. Duy Tân. D. ng Khánh.ồCâu 3. Ai là ng đáp ng yêu ch dân TK XXườ ượ ầA. Phan Châu.ộ B. Phan Châu Trinh.C. Hoàng Hoa Thám. Nguy Ái Qu c.ễ ố***Câu 4. Đi khác nhau gi kh nghĩa Yên Th và phong tràoể ếC ng là ươA. th gian bùng .ờ B. ng tham gia.ự ượC. bàn tranh.ị tiêu tranh. ấCâu 5. Ng ng phái ch chi trong tri đình Hu là ai?ườ ếA. Vua Hàm Nghi. Tôn Th Thuy t. c. Tôn Th Thi p. D. Tr Ti Thành.ấ ễCâu 6. Phái ch chi đã cu ph công quân Pháp nh ng đi mủ ểnào?A Mang Cá, tòa Khâm B. Mang Cá, i. ộC. Tòa Khâm trên sông ng. d. Tòa Khâm i. ươ ộCâu 7. qu cu ph công quân Pháp Hu phái ch chi là?ế ếA. Đánh Pháp ra kh kinh thành Hu B. Bu Pháp rút quân c.ậ ướC Th nhanh chóng. D. Pháp th ng thuy phái chấ ươ ủchi n.ếCâu 8. Tôn Th Thuy đã thay vua Hàm Nghi ra chi ng nấ ươ ầnh đâu?ấ ạA. Kinh thành Hu Tân (Qu ng Tr ).ở ịC. Qu ng Bình D. Quang (Hà Tĩnh).ả

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến