loading
back to top

Kiểm tra học kỳ 2 môn sử lớp 7

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-22 17:36:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Kiểm tra học kỳ 2 môn sử lớp 7    kiểm tra 1 tiết môn sử 7   

127
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kỳ 2 môn sử lớp 7

Kiểm tra học kỳ 2 môn sử lớp 7

Kiểm tra học kỳ 2 môn sử lớp 7
Tóm tắt nội dung

§Ò kiÓm tra häc kú iiM«n LÞch sö líp 7( Thêi gian 45 phót kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò )A.§Ò bµiI. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan .( ®iÓm)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr íc c©u tr¶ lêi ®óngC©u Ng êi ®øng ®Çu cuéc khëi nghÜa Lam S¬n lµ:A. NguyÔn tr·i B. §inh LiÖtC. Lª Lîi D. nh©n ThóC©u Bé luËt ban hµnh íi triÒu nguyÔn lµ:A. LuËt h×nh th B. LuËt Hång ®øcC. Hµng triÒu luËt Lª D. Quèc triÒu h×nh luËtC©u Lª lîi dùng cê khëi nghÜa ëA. NghÖ an B. ThuËn Ho¸C. Lam S¬n D. T©n B×nhC©u TrËn ®¸nh quyÕt ®Þnh th¾ng lîi hoµn toµn cña cuéc khëi nghÜa Lam S¬n lµ :A. TrËn T©n B×nh- ThuËn Ho¸B. TrËn Chi L¨ng- ¬ng GiangC. TrËn Tèt ®éng- Tróc §éngD. TrËn CÇu tr¹m- Phè c¸tC©u Nèi thêi gian cét tr¸i(A) ¬ng øng víi sù kiÖn cét ph¶i (B) sao cho ®óngN¨m Sù kiÖn lÞch söa.1771 1. Khëi nghÜa Lam s¬n bïng næb.1773 2. LËt ®æ chÝnh quyÒn hä nguyÔn ®»ng trongc.1785 3. ChiÕn th¾ng r¹ch gÇm-Xoµi mótd.1789 4. §¹i ph¸ qu©n Thanhe.1787II. Tr¾c nghiÖm tù luËn .( ®iÓm )C©u :Tr×nh bµy diÔn biÕn chÝnh cña chiÕn th¾ng R¹ch gÇm- Xoµi...

Nội dung tài liệu

§Ò kiÓm tra häc kú iiM«n LÞch sö líp 7( Thêi gian 45 phót kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò )A.§Ò bµiI. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan .( ®iÓm)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr íc c©u tr¶ lêi ®óngC©u Ng êi ®øng ®Çu cuéc khëi nghÜa Lam S¬n lµ:A. NguyÔn tr·i B. §inh LiÖtC. Lª Lîi D. nh©n ThóC©u Bé luËt ban hµnh íi triÒu nguyÔn lµ:A. LuËt h×nh th B. LuËt Hång ®øcC. Hµng triÒu luËt Lª D. Quèc triÒu h×nh luËtC©u Lª lîi dùng cê khëi nghÜa ëA. NghÖ an B. ThuËn Ho¸C. Lam S¬n D. T©n B×nhC©u TrËn ®¸nh quyÕt ®Þnh th¾ng lîi hoµn toµn cña cuéc khëi nghÜa Lam S¬n lµ :A. TrËn T©n B×nh- ThuËn Ho¸B. TrËn Chi L¨ng- ¬ng GiangC. TrËn Tèt ®éng- Tróc §éngD. TrËn CÇu tr¹m- Phè c¸tC©u Nèi thêi gian cét tr¸i(A) ¬ng øng víi sù kiÖn cét ph¶i (B) sao cho ®óngN¨m Sù kiÖn lÞch söa.1771 1. Khëi nghÜa Lam s¬n bïng næb.1773 2. LËt ®æ chÝnh quyÒn hä nguyÔn ®»ng trongc.1785 3. ChiÕn th¾ng r¹ch gÇm-Xoµi mótd.1789 4. §¹i ph¸ qu©n Thanhe.1787II. Tr¾c nghiÖm tù luËn .( ®iÓm )C©u :Tr×nh bµy diÔn biÕn chÝnh cña chiÕn th¾ng R¹ch gÇm- Xoµi mótC©u Tr×nh bµy nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ nghÜa lÞch sö cña phong trµo n«ng d©n T©y S¬nB. §¸p ¸n- biÓu ®iÓmI Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan .( ®iÓm)Mçi c©u ®óng îc 0,5 ®iÓmC©u CC©u CC©u CC©u BC©u ®iÓm Mçi c©u nèi ®óng îc 0,5 ®iÓm, nèi theo thø tùa-1, b-2, c- 3, d- II. Tr¾c nghiÖm tù luËn .( ®iÓm )C©u (2 ®iÓm) Gi÷a n¨m 1784 qu©n Xiªm kÐo vµo gia ®Þnh- Th¸ng 1-1785 NguyÔn HuÖ kÐo qu©n vµo gia ®Þnh ®ãng ®¹i b¶n doanh mü tho chän khóc s«ng tiÒn tõ R¹ch gÇm ®Õn Xoµi mót lµm trËn ®Þa quyÕt chiÕn- Ngµy 19/1 NguyÔn HuÖ dïng .....- NguyÔn ¸nh tho¸t chÕt vong sang Xiªm...C©u (4 ®iÓm) Nguyªn nh©n th¾ng lîi- Do chÝ ®Êu tranh vµ tinh thÇn yªu íc cña nh©n d©n..- Sù l·nh ®¹o tµi t×nh, s¸ng suèt cña Quang trung vµ bé chØ huy..* nghÜa- LËt ®æ chÝnh quyÒn phong kiÕn NguyÔn, TrÞnh, Lª- Xo¸ bá ranh giíi chia c¾t ®Êt íc, ®Æt nÒn t¶ng thèng nhÊt quèc gia- §¸nh tan c¸c cuéc x©m îc cña qu©n x©m îc Xiªm Thanh- B¶o vÖ nÒn ®éc lËp vµ l·nh thæ cña tæ quèc.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến