loading
back to top

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 3

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:44:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

112
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 3

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 3

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 3
Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)1.A. apitalB. ountryC. ityD. va ation2.A. stinationB. bask tballC. verD. nu3.A. br ea kfastB. ea tC. ea tD. ea ch4.A. usuall yB. fl yC. hurr yD. carr yII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1._______ milk does Mr. Hai produce every day?A. HowB. How manyC. How muchD. How far2.Ba would like some fruit juice. He's _______.A. happyB. hungryC. thirstyD. well3.Let's go fishing _______ the morning.A. atB. inC. onD. to4.She often listens to music in _______ free time.A. herB. hisC. yourD. my5.Would you like _________tea?A. someB. anyC. anD. few6.Minh likes _________in the mountain.A. walkingB. walksC. walkD. to walk7.My parents _________ books now.A. readingB. is readingC. are readingD. read8.We are going _________ television.A. to watchB. watchC. watchingD. to watching9.- How _______ does she go shopping? Every day.A. farB. longC. oftenD. many10.What about _________ to the movies?A. goingB. goC. goes.D. to...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)1.A. apitalB. ountryC. ityD. va ation2.A. stinationB. bask tballC. verD. nu3.A. br ea kfastB. ea tC. ea tD. ea ch4.A. usuall yB. fl yC. hurr yD. carr yII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1._______ milk does Mr. Hai produce every day?A. HowB. How manyC. How muchD. How far2.Ba would like some fruit juice. He's _______.A. happyB. hungryC. thirstyD. well3.Let's go fishing _______ the morning.A. atB. inC. onD. to4.She often listens to music in _______ free time.A. herB. hisC. yourD. my5.Would you like _________tea?A. someB. anyC. anD. few6.Minh likes _________in the mountain.A. walkingB. walksC. walkD. to walk7.My parents _________ books now.A. readingB. is readingC. are readingD. read8.We are going _________ television.A. to watchB. watchC. watchingD. to watching9.- How _______ does she go shopping? Every day.A. farB. longC. oftenD. many10.What about _________ to the movies?A. goingB. goC. goes.D. to goIII. Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau. (3 điểm)play swimming after the wear goes with on his takeNam likes (1) On (2) weekend he often (3) swimming. Heusually goes swimming (4) his friends. Nam and (5) friends always(6) swimming clothes. They also (7) food to eat (8) swimming. Sometimes, they (9) games (10) the beach.IV. Đọc đoạn văn sau nhận định những phát biểu bên dưới là đúng (True) hay sai (False). (2 điểm)Everyone loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections so it is easy to eatthem. Some oranges do not have seeds. Some have thick skin and some have thin skin. Theorange tree is beautiful. It has lot of green leaves. The small white flowers smell very sweet.An orange tree has flowers and fruit at the same time. "Orange" is both fruit and color. Thecolor of orange is so beautiful that in English we use the name of the fruit for the color.1.Oranges are sweet and juicy.A. TrueB. False2.All oranges have seeds.A. TrueB. False3.Orange trees don't have flowers and fruit at the same time.A. TrueB. False4."Orange" is also name of person.A. TrueB. FalseV. Ghép câu hỏi cột với câu trả lời cột B. (1 điểm)A1. How high is Petronas Twin Tower?2. Which sports does his father like?3. How long are you going to study English?4. Would you like some rest?Ba. For weeks.b. Skiing of Malaysia.c. Of course.d. don't know.1.2.3.4.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến