loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 2

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:44:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

101
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 2

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 2

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 2Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)1.A. wind wB. fl wC. wD. kn w2.A. rec cleB. thirst yC. hungr yD. finall y3.A. en ineerB. eographyC. langua eD. reat4.A. lett ceB. beC. sicD. seII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1.They _______ in the summer.A. goes swimmingB. gos swimmingC. go swimmingD. going swimming2.What’s the _______ of Pleiku City Over 200 thousand people.A. studentsB. languagesC. populationD. seasons3._______ is she from? She is from Japan.A. WhatB. WhereC. WhenD. Which4._______ you speak French?- No, don’t.A. WouldB. CanC. DoD. Are5.Ho Chi Minh City is _______ city in Vietnam.A. bigB. very bigC. biggerD. the biggest6._______ is the Great Wall? It’s between and 22 meters high.A. How longB. How oftenC. How oldD. How high7.I'm _______. I'd like some noodles.A. thirstyB. hungryC. emptyD. tired8.What's he doing? He's _______.A. swimsB. swimmingC. swimD. to swim9.He sometimes _______ to pop music.A. listensB. readsC....

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)1.A. wind wB. fl wC. wD. kn w2.A. rec cleB. thirst yC. hungr yD. finall y3.A. en ineerB. eographyC. langua eD. reat4.A. lett ceB. beC. sicD. seII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1.They _______ in the summer.A. goes swimmingB. gos swimmingC. go swimmingD. going swimming2.What’s the _______ of Pleiku City Over 200 thousand people.A. studentsB. languagesC. populationD. seasons3._______ is she from? She is from Japan.A. WhatB. WhereC. WhenD. Which4._______ you speak French?- No, don’t.A. WouldB. CanC. DoD. Are5.Ho Chi Minh City is _______ city in Vietnam.A. bigB. very bigC. biggerD. the biggest6._______ is the Great Wall? It’s between and 22 meters high.A. How longB. How oftenC. How oldD. How high7.I'm _______. I'd like some noodles.A. thirstyB. hungryC. emptyD. tired8.What's he doing? He's _______.A. swimsB. swimmingC. swimD. to swim9.He sometimes _______ to pop music.A. listensB. readsC. watchesD. writes10._______ is the weather like in the summer?A. WhatB. WhichC. HowD. WhenIII. Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau. (3 điểm)much to natural picnic go they tent sometimesHuong and Hoa are close friends. They often (1) to the movie theater at theweekend. They (2) go to the zoo. They also have (3) but not always.They go (4) the countryside. They always take (5) some water and acamping stove. Sometimes, (6) camp overnight. They like camping very(7) They can enjoy the fresh air and the (8) beauty.IV. Đọc đoạn văn sau và nhận định những phát biểu bên dưới là đúng (True) hay sai (False). (2 điểm)My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he isgoing to visit Ha Long Bay. He is going to stay in small hotel near the bay for two days. Thenhe is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho ChiMinh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He isgoing to fly home.1.Mr. Hung is going to visit three cities this summer.A. TrueB. False2.He is going to visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, and finally Da LatA. TrueB. False3.He is going to stay in Da Lat for three daysA. TrueB. False4.He is going to travel home by trainA. TrueB. FalseV. Nối câu hỏi cột với câu trả lời cột B. (1 điểm)A1. How do you feel?2. What's your favorite sport?3. How much meat do you need?4. Is Ha Noi smaller than Ho Chi Minh city?Ba. Two kilos.b. It is soccer.c. Yes, it is.d. feel happy.1.2.3.4.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến