loading
back to top

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 1

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:43:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

76
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 1

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 1

Kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng anh - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)1.A. ngerB. pC. ghtD. th n2.A. ea nB. eaC. ea tD. ea vy3.A. sertB. terC. ntD. ver4.A. zenB. xC. ttleD. dyII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1.He isn’t tall. He is _______.A. shortB. ovalC. roundD. thin2.He _______ volleyball at the moment.A. playB. playsC. is playingD. are playing3._______ is dozen eggs 28,000 dong.A. How muchB. How oftenC. How longD. How many4.The weather _______ hot in the winter.A. is oftenB. often isC. often isn’tD. is never5.There are _______ apples on the table.A. someB. anyC. muchD. lot6.Sales girl: Can help you?Nga: Yes, _______ some meat.A. likeB. likesC. do likeD. would like7.He is going to stay _______ hotel.A. withB. onC. atD. of8._______ are you going to stay with your aunt? For two weeks.A. How muchB. How longC. How oftenD. How many9.Mr Hung is going to _______ some photos.A. writeB. helpC. takeD. know10.My mother is going to _______ the housework tomorrow.A. doB. doesC....

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)1.A. ngerB. pC. ghtD. th n2.A. ea nB. eaC. ea tD. ea vy3.A. sertB. terC. ntD. ver4.A. zenB. xC. ttleD. dyII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1.He isn’t tall. He is _______.A. shortB. ovalC. roundD. thin2.He _______ volleyball at the moment.A. playB. playsC. is playingD. are playing3._______ is dozen eggs 28,000 dong.A. How muchB. How oftenC. How longD. How many4.The weather _______ hot in the winter.A. is oftenB. often isC. often isn’tD. is never5.There are _______ apples on the table.A. someB. anyC. muchD. lot6.Sales girl: Can help you?Nga: Yes, _______ some meat.A. likeB. likesC. do likeD. would like7.He is going to stay _______ hotel.A. withB. onC. atD. of8._______ are you going to stay with your aunt? For two weeks.A. How muchB. How longC. How oftenD. How many9.Mr Hung is going to _______ some photos.A. writeB. helpC. takeD. know10.My mother is going to _______ the housework tomorrow.A. doB. doesC. doingD. going to doIII. Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau. (2,5 điểm)Phong likes jogging very much. Every morning he (1) ________ with his father. When it iswarm, Phong goes (2) _______ in small river with his uncle. Phong travels lot. (3) ______summer, he (4) _______ going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in asmall hotel (5) ________ two weeks.1.A. jogB. joggingC. jogsD. jogged2.A. shoppingB. dancingC. joggingD. fishing3.A. ThoseB. ThisC. ThatD. These4.A. areB. amC. willD. is5.A. forB. intoC. onD. atIV. Tìm lỗi sai trong những câu sau. (1 điểm)1.How often does Ba and Lan go to the zoo?A. How oftenB. doesC. goD. the zoo2.She plays badminton in the yard at the moment.A. SheB. playsC. inD. moment3.There isn’t some milk in the bottle.A. ThereB. someC. milkD. in4.We have English at Monday and Friday.A. WeB. haveC. atD. andV. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2,5 điểm)1.What you do to are going ?2.Hoa What does do time/ in her free ?3.cold It is in winter the .4.I stay am going to in hotel .5.is He soccer playing now .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến