loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Kiểm tra học kì I lớp 9 tiếng anh - Số 1

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:55:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

167
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì I lớp 9 tiếng anh - Số 1

Kiểm tra học kì I lớp 9 tiếng anh - Số 1

Kiểm tra học kì I lớp 9 tiếng anh - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có gạch chân có phát âm khác với các từ còn lại. (1.5 điểm)1.A. phoonB. den yC. sk yD. compulsor y2.A. gro eryB. asualC. oncertD. cc asion3.A. appli ationB. itizenC. urlyD. omment4.A. tB. th tC. fl tD. me5.A. nin thB. fif thC. th ereforeD. you th6.A. surr ou ndB. am ou ntC. sc ou tD. anxi ou sII. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, hoặc để điền vào chỗ trống. (2 điểm)1.She asked me where _______ from.A. to comeB. cameC. comeD. coming2.The traditional dress of Japanese women is ________.A. KimonoB. Ao DaiC. SariD. Jeans3.We stayed at home ________ it rained heavily.A. andB. becauseC. soD. but4.If you want to get good marks, you must _________ hard.A. studyingB. studyC. studiesD. studys5.They will come here __________ 11.30 AM.A. atB. betweenC. inD. on6.Lan got up late, __________ he couldn’t catch the first bus.A. thenB. soC. asD. when7.You have read this article on the website, __________?A. do youB. have youC. haven't youD. did you8.The teacher asked me __________ the...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có gạch chân có phát âm khác với các từ còn lại. (1.5 điểm)1.A. phoonB. den yC. sk yD. compulsor y2.A. gro eryB. asualC. oncertD. cc asion3.A. appli ationB. itizenC. urlyD. omment4.A. tB. th tC. fl tD. me5.A. nin thB. fif thC. th ereforeD. you th6.A. surr ou ndB. am ou ntC. sc ou tD. anxi ou sII. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, hoặc để điền vào chỗ trống. (2 điểm)1.She asked me where _______ from.A. to comeB. cameC. comeD. coming2.The traditional dress of Japanese women is ________.A. KimonoB. Ao DaiC. SariD. Jeans3.We stayed at home ________ it rained heavily.A. andB. becauseC. soD. but4.If you want to get good marks, you must _________ hard.A. studyingB. studyC. studiesD. studys5.They will come here __________ 11.30 AM.A. atB. betweenC. inD. on6.Lan got up late, __________ he couldn’t catch the first bus.A. thenB. soC. asD. when7.You have read this article on the website, __________?A. do youB. have youC. haven't youD. did you8.The teacher asked me __________ the passage into Vietnamese.A. to translateB. translatesC. translatingD. translate9.How much time do you spend __________ on the web day?A. postingB. to surfC. surfingD. using10.I __________ Tom’s brother recently.A. haven't seenB. didn't seeC. hasn't seenD. sawIII. Mỗi câu dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (1.5 điểm)1.I asked them if they teach other foreign languages besides English.A. ifB. teachC. otherD. besides2.The teacher asked me why am learning English.A. TheB. meC. whyD. am I3.Your friends went to your native village last weekend weren’t they ?A. Your friendsB. native villageC. lastD. weren’t they4.Lan wishes that she can go to Singapore to visit her penpal .A. wishesB. can goC. to visitD. penpal5.She has lived in Qui Nhon since four years .A. has livedB. inC. sinceD. yearsIV. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (2 điểm)1.Please give the handicapped some when building stairs. (consider)2.Mr. Lim has been having problems for long time. (finance)3.She displayed her to help him by giving him cheque. (willing)4.More local are getting recognition for their work. (novel)5.Can have an on the dateline of my project? (extend)6.It was that both our birthdays fell in the same day. (coincide)7.A for children has just opened near my workplace. (nurse)8.Angie is quite of the screaming of her children. (tolerate)V. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu chứa nội dung thông tin đúng trong bài. (1.5 điểm)Do you like seasons? The four seasons in Britain are very different. Read about what Daniel and Fiona think aboutwinter, spring, summer and autumn.DanielAutumn is very beautiful time of the year. The leaves on the trees go brown, red and yellowand they go down. love to watch it! We play in the parks lot but we wear warm clothes,because the days get cold. School starts again in autumn, at the beginning of September. Idon’t like school! Summer is the time for me! School finishes in July and we can play in the parks all the time.Sometimes it is very hot. People are happier and they talk with their friends and go for walkmore. The days are very long. In July, for example, it gets dark only about 10 o’clock. It’s verydifficult to go to sleep at night!Fiona It’s very cold in winter! Sometimes, we have lot of snow and we can make snowmen. Idon’t like winter because we can’t go for walk very much. We wear thick clothes and in ourhouse it sometimes gets cold. When we come home from school at o’clock, it is already dark.I don’t like it at all! But there is one good thing about winter Christmas! After the long winter, spring is great! There are new leaves on the trees and the birds start tosing. We can go for long walks again and play in the park. The days are longer and it doesn’tget dark until about six o’clock. It’s much warmer but it rains lot and the days are very windy.1.A. Daniel likes autumn because the trees are beautiful.B. Daniel likes autumn because school starts in September.C. Daniel doesn’t play in the park in autumn because the days are cold.D. Daniel goes to school with great pleasure.2.A. School in Britain finishes in May.B. Daniel doesn’t like to meet his friends in the park in summer.C. People in Great Britain sometimes have hot summers.D. In July it is dark at nine.3.A. Daniel always goes to sleep at eight in summer because the days are shorter than in winter.B. It is always very hot in Britain in summer.C. Daniel doesn’t like autumn at all!D. In summer Daniel is happier than in autumn because he doesn’t go to school.4.A. Fiona makes snowmen every day in winter.B. Fiona likes to go for walk with her friends.C. Fiona doesn’t like winter because it is cold in winter.D. It never gets cold in Fiona’s house.5.A. Winters are short in Britain.B. Fiona comes home in the afternoon.C. Fiona doesn’t like winter at all!D. It never snows in Great Britain.6.A. Fiona likes spring very much.B. Fiona likes dark winter days.C. It gets dark at in the afternoon in spring.D. In Great Britain it doesn’t rain much in spring.VI. Chọn câu viết lại đúng nhất với câu cho trước. (1.5 điểm)1.She enjoys reading books.A. She doesn’t like reading books.B. She hates reading books.C. She dislikes reading books.D. She is interested in reading books.2.My mother said to me: "Go to bed early!".A. My mother asked me to go to bed early.B. My mother doesn’t want me to go to bed early.C. My mother wants me go to bed early.D. My mother asked herself to go to bed early.3.Hoa went to bed early because she was tired.A. Hoa was tired, so she went to bed early.B. Because Hoa went to bed early, she was tired.C. Hoa was tired, but she went to bed early.D. Hoa didn’t go to bed early because she was tired.4.He used to go to the beach.A. He often goes to the beach.B. He didn’t use to go to the beach.C. He often went to the beach, but now he doesn’t.D. He always goes to the beach.5.They built this house in 2005.A. This house was built in 2005.B. This house were built in 2005.C. This house has been built in 2005.D. This house built in 2005.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến