loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng anh - Số 1

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:41:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

287
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng anh - Số 1

Kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng anh - Số 1

Kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng anh - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. watch esB. brush esC. class esD. liv es2.A. wind wB. useC. fl werD. wn3.A. usuall yB. man yC. wh yD. stud y4.A. op nB. nC. nD. tw ntyII. Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.What’s your _______?A. birthdayB. day of birthC. date of birthdayD. birth of date2._______ he like sports?A. DoB. DoesC. AreD. Is3.Nam does ________ homework in the evening.A. hisB. herC. theirD. its4.They ________ dinner now.A. are havingB. hasC. haveD. having5.He often________ to the park.A. goingB. goesC. goD. to go6.I don’t go to school ________Sundays.A. inB. atC. onD. for7.What ________you do? I’m student.A. areB. isC. doesD. do8.What is your sister doing now? She ________.A. cookB. are cookingC. is cookingD. cooks9.How __________bananas are there in the fridge?A. manyB. muchC. longD.often10.This sign says “Stop!”. We __________ go straight ahead.A. canB. don’t canC. mustD. must notIII. Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các từ cho...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. watch esB. brush esC. class esD. liv es2.A. wind wB. useC. fl werD. wn3.A. usuall yB. man yC. wh yD. stud y4.A. op nB. nC. nD. tw ntyII. Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.What’s your _______?A. birthdayB. day of birthC. date of birthdayD. birth of date2._______ he like sports?A. DoB. DoesC. AreD. Is3.Nam does ________ homework in the evening.A. hisB. herC. theirD. its4.They ________ dinner now.A. are havingB. hasC. haveD. having5.He often________ to the park.A. goingB. goesC. goD. to go6.I don’t go to school ________Sundays.A. inB. atC. onD. for7.What ________you do? I’m student.A. areB. isC. doesD. do8.What is your sister doing now? She ________.A. cookB. are cookingC. is cookingD. cooks9.How __________bananas are there in the fridge?A. manyB. muchC. longD.often10.This sign says “Stop!”. We __________ go straight ahead.A. canB. don’t canC. mustD. must notIII. Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các từ cho sẵn. (3 điểm)birthday loves name parents has student yard comfortable kitchen growsTrung is (1) in class 7A1. His full (2) is Pham Quoc Trung. He is 13years old now, but he will be 14 on his next (3) Trung lives with his(4) at 46 Nguyen Trai Street. Trung’s house isn’t big but it’s very (5) .It (6) living room, two lovely bedrooms, modern bathroom and (7) .There is small (8) in front of his house. Trung’s mother (9) flowers inthe yard. Trung (10) his house very much.IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời đúng (True) hay sai (False). (2 điểm)Do you have any close friends? think everyone at least has one close friend in our life. And sodo I. have one close friend Huyen. We are in the same class at the primary school andsecondary school. Huyen is the beautiful girl with big black eyes, long hair and an oval face.She is sociable, humorous and helpful. She often goes to the library when she has free time.1.According to the writer, everyone has only one close friend.A. TrueB. False2.The writer has one close friend.A. TrueB. False3.Huyen is in the same class with the writer at the high school.A. TrueB. False4.Huyen is very beautiful but unfriendly.A. TrueB. False5.The writer's close friend often goes to the library when she is free.A. TrueB. FalseV. Sắp xếp những từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)1.your what name teacher's is ?2.often weekends go on swimming .3.time get mother what your up does ?4.doing she is her at the moment homework .5.Thu's long short hair is or ?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến