loading
back to top

Kiểm tra học kì I lớp 6 - Số 5

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:43:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

99
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Kiểm tra học kì I lớp 6 - Số 5

Kiểm tra học kì I lớp 6 - Số 5

Kiểm tra học kì I lớp 6 - Số 5
Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. tea ch erB. ch ildrenC. lun chD. ch emistry2.A. nswerB. tr velC. pl neD. nk3.A. neB. gC. xD. ctor4.A. ou seB. ou rC. ou ntryD. ou seII.Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.She ______ to the radio in the morning.A. listenB. watchesC. listensD. sees2.We ______ English on Monday, Tuesday and Friday.A. haveB. hasC. to haveD. haves3.The students _______ in the classroom.A. beB. amC. isD. are4.The bookstore is _______ the restaurant.A. nextB. nearC. the left ofD. in front5.He feels tired. He wants _______.A. go bedB. goes to bedC. to go to the bedD. to go to bed6._______does Mai go to the library? Four times week.A. How heavyB. How farC. How oftenD. How old7.How old _______ your sister She _______ six.A. is-areB. do-doesC. is-isD. are–is8.Come _______!A. inB. outC. upD. down9.I live _______ HCM city.A. atB. onC. inD. of10._______ do you spell your name?A. WhenB. What timeC. HowD. WhoIII. Hoàn thành đoạn văn sau với...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. tea ch erB. ch ildrenC. lun chD. ch emistry2.A. nswerB. tr velC. pl neD. nk3.A. neB. gC. xD. ctor4.A. ou seB. ou rC. ou ntryD. ou seII.Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.She ______ to the radio in the morning.A. listenB. watchesC. listensD. sees2.We ______ English on Monday, Tuesday and Friday.A. haveB. hasC. to haveD. haves3.The students _______ in the classroom.A. beB. amC. isD. are4.The bookstore is _______ the restaurant.A. nextB. nearC. the left ofD. in front5.He feels tired. He wants _______.A. go bedB. goes to bedC. to go to the bedD. to go to bed6._______does Mai go to the library? Four times week.A. How heavyB. How farC. How oftenD. How old7.How old _______ your sister She _______ six.A. is-areB. do-doesC. is-isD. are–is8.Come _______!A. inB. outC. upD. down9.I live _______ HCM city.A. atB. onC. inD. of10._______ do you spell your name?A. WhenB. What timeC. HowD. WhoIII. Hoàn thành đoạn văn sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc. (3 điểm)Mr. Ba (1. be) my teacher. He (2. teach) me English. He (3.go) to work by car. His class (4. start) at 7.30 and (5. end) at 11. He (6. have) lunch at school. In the evening, he (7. watch) TV or(8. read) newspapers. He (9. work) late and (10. go) to bedat about 11.00.IV. Đọc đoạn văn và xác định những câu bên dưới là đúng (True) hay sai (False).(2 điểm)This is my friend. Her name is Linh. She goes to school from Monday to Saturday. Her schoolhas five floors. Linh’s classroom is on the 3rd floor. Linh is in grade ,class 6A. There are thirty–two students in her class. Linh starts her classes at half past seven and finishes them ateleven. On Monday she has Math,Literature and English. In the afternoon, Linh playsbadminton, but her friend, Lien doesn’t. She plays voleyball.1.Linh goes to school five days week.A. TrueB. False2.There are five floors in her school.A. TrueB. False3.Her class has forty-two students.A. TrueB. False4.She has classes from seven to eleven.A. TrueB. False5.She has math, literature and English on Monday.A. TrueB. FalseV. Nối một câu và một câu trả lời B. (2 điểm)A1. What is his name?2. Is this ruler?3. What are those?4. Where do you live?5. Is there any milk in the bottle?Ba. Yes, It is.b. Yes, there is some.c. live on Phan Van Tri street.d. They are books.e. His name is Hoa.1.2.3.4.5.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến