loading
back to top

kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 9

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-25 11:30:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 9    tiết 11 12 sinh lớp 9   

122
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 9

kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 9

kiểm tra học kì 2 môn sinh lớp 9
Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………………..Lớp:………………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn Sinh 9Thời gian: 45 phút Giám thị Mãphách …………………………………………………………………………………………....Điểm Giám khảo Giám khảo Mã pháchA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). I. Chọn câu đúng. (20 điểm) 1. Nhân tố vô sinh? a. Độ dốc. c. Cây ngô b. Con hổ. d. Nấm 2. Quấn thể có những đặc trưng cơ bản? a. Giới tính, mật độ, độ đa dạng. c. Giới tính, độ thường gặp, nhóm tuổi. b. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi. d. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi, loài ưu thế. 3. Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam là? a. Dưới oC- trên 42 oC c. oC- 42 oC b. Trên oC- dưới 42 oC d. oC- 42 oC 4. Ánh sáng ảnh hưởng tới hoạt động của động vật như thế nào? a. Ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ thức ăn. b. Ảnh hưởng tới khả năng thích nghi với môi trường sống. c. Ảnh hưởng tới hô hấp của động vật. d. Ảnh hưởng tới khả năng định hướng trong không gian, sinh trưởng và sinh sảnII. Sắp xếp thông tin cột phù hợp với cột và ghi kết quả vào cột bảng sau.(40...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………………..Lớp:………………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn Sinh 9Thời gian: 45 phút Giám thị Mãphách …………………………………………………………………………………………....Điểm Giám khảo Giám khảo Mã pháchA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). I. Chọn câu đúng. (20 điểm) 1. Nhân tố vô sinh? a. Độ dốc. c. Cây ngô b. Con hổ. d. Nấm 2. Quấn thể có những đặc trưng cơ bản? a. Giới tính, mật độ, độ đa dạng. c. Giới tính, độ thường gặp, nhóm tuổi. b. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi. d. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi, loài ưu thế. 3. Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam là? a. Dưới oC- trên 42 oC c. oC- 42 oC b. Trên oC- dưới 42 oC d. oC- 42 oC 4. Ánh sáng ảnh hưởng tới hoạt động của động vật như thế nào? a. Ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ thức ăn. b. Ảnh hưởng tới khả năng thích nghi với môi trường sống. c. Ảnh hưởng tới hô hấp của động vật. d. Ảnh hưởng tới khả năng định hướng trong không gian, sinh trưởng và sinh sảnII. Sắp xếp thông tin cột phù hợp với cột và ghi kết quả vào cột bảng sau.(40 điểm)Các mối quanhệ(A) Đặc điểm(B) Kết quả(C)1. Kí sinh 2. Cạnh tranh 3. Hội sinh4. Cộng sinh a. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinhdưỡng, máu ….từ vật đó.b. Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi và các điều kiệnsống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.c. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi và bênkia không có lợi và cũng không có hại.d. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. 1..… 2…...3…...4……III. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (20 điểm) Quần thể là tập hợp những cá thể ………(1)……, sinh sống trong một khoảng ………(2)…….nhất định và một thời điểm nhất định. Những ……(3)……… trong quần thể có khảnăng ……(4)…… tạo thành những thế hệ mới.B. TỰ LUẬN (120 điểm). Câu Nêu khái niệm hệ sinh thái? cho ví dụ (40 điểm) Câu Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài cá chép Việt Nam có giới hạn nhiệtđộ từ oC đến +44 oC, trong đó điểm cực thuận là +28 oC? (60 điểm) Câu Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật? (20 điểm)TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………………..Lớp:………………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn Sinh 9Thời gian: 45 phút Giám thị Mãphách …………………………………………………………………………………………....Điểm Giám khảo Giám khảo Mã pháchA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). I. Chọn câu đúng. (20điểm) 1. Nhân tố vô sinh? a. Nấm c. Cây ngô b. Con hổ. d. Độ dốc. 2. Quấn thể có những đặc trưng cơ bản? a. Giới tính, mật độ, độ đa dạng. c. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi. b. Giới tính, độ thường gặp, nhóm tuổi. d. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi, loài ưu thế. 3. Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam là? a. Dưới oC- trên 42 oC c. Trên oC- dưới 42 oC b. oC- 42 oC d. oC- 42 oC 4. Ánh sáng ảnh hưởng tới hoạt động của động vật như thế nào? a. Ảnh hưởng tới khả năng định hướng trong không gian, sinh trưởng và sinh sản b. Ảnh hưởng tới khả năng thích nghi với môi trường sống. c. Ảnh hưởng tới hô hấp của động vật. d. Ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ thức ăn. II. Sắp xếp thông tin cột phù hợp với cột và ghi kết quả vào cột bảng sau. (40điểm)Các mối quanhệ(A) Đặc điểm(B) Kết quả(C)1. Cộng sinh2. Hội sinh3. Cạnh tranh4. Kí sinh a. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinhdưỡng, máu ….từ vật đó.b. Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi và các điều kiệnsống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.c. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi và bênkia không có lợi và cũng không có hại.d. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. 1..… 2…...3…...4……III. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (20điểm) Quần thể là tập hợp những cá thể ………(1)……, sinh sống trong một khoảng ………(2)…….nhất định và một thời điểm nhất định. Những ……(3)……… trong quần thể có khảnăng ……(4)…… tạo thành những thế hệ mới.B. TỰ LUẬN: (120 điểm). Câu Nêu khái niệm hệ sinh thái? cho ví dụ (40điểm)Câu Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài cá chép Việt Nam có giới hạn nhiệtđộ từ oC đến +44 oC, trong đó điểm cực thuận là +28 oC? (60điểm) Câu Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật? (20điểm)ĐÁP ÁN KIEÅM TRA HỌC KÌ II M(201-2012)Moân Sinh 9A. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). I. Chọn câu đúng. (20điểm) 1. Nhân tố vô sinh? a. Độ dốc. 2. Quấn thể có những đặc trưng cơ bản? b. Giới tính, mật độ, nhóm tuổi. 3. Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam là? c. oC- 42 oC 4. Ánh sáng ảnh hưởng tới hoạt động của động vật như thế nào? d. Ảnh hưởng tới khả năng định hướng trong không gian, sinh trưởng và sinh sảnII. Sắp xếp thông tin cột phù hợp với cột và ghi kết quả vào cột bảng sau. (40điểm)Các mối quanhệ(A) Đặc điểm(B) Kết quả(C)1. Kí sinh 2. Cạnh tranh 3. Hội sinh4. Cộng sinh a. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinhdưỡng, máu ….từ vật đó.b. Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi và các điều kiệnsống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.c. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi và bênkia không có lợi và cũng không có hại.d. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. 1..a… 2…b...3…..c.4……dIII. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. 20điểm) Quần thể là tập hợp những cá thể cùng loài sinh sống trong một khoảng không gian nhấtđịnh và một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạothành những thế hệ mới.B. TỰ LUẬN: (120 điểm). 1. Nêu khái niệm hệ sinh thái? (30điểm) Cho ví dụ (10điểm) 2. Chú thích đúng (20điểm) Xác định các khoảng cách đúng (20điểm) Vẽ đúng, đẹp (20điểm)3. Mỗi điểm- Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn- Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã.- Trồng cây, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.- Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật- Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm.MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II(NĂM: 2011- 2012)MÔN: SINH 9SỐ ĐIỂM: 120, GỒM CÂU(đáp án tham khảo)Ma trận tự luận.Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao1. Sinh vật và môi trường(6 tiết) Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái1 câu50%=60 điểm câu 100%=60 điểm2. Hệ sinh thái (7 tiết) Nêu khái niệm hệ sinh thái- Ví dụ hệ sinh thái1 câu 33,33%=40điểm câu 100%=40 điểm3. Bảo vệ môi trường (5 tiết) Các biện pháp bảovệ tài nguyên sinhvật1 câu 16,67%=20 điểm câu 100%=20 điểmTS câu: Điểm120Tỉ lệ 100% câu 16,67%=20 điểm câu 33,33%=40 điểm câu 50%=60 điểm MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II(NĂM: 2011- 2012)MÔN: SINH 9SỐ ĐIỂM: 3, GỒM 80 CÂU(đáp án tham khảo)Ma trận trắc nghiệm:Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao1. Sinh vật và môi trường(7 tiết) Ánh sáng- Nhân tố sinh thái- Giới hạn nhiệt độ. Các mối quan hệ khác loài 1câu68,75%= 55điểm 3câu 27,27%= 15điểm 1câu 72,72%= 40điểm2. Hệ sinh thái(6 tiết) Đặc trưng quần thể Quần thể sinh vật2câu31,25%= 25điểm 1câu 20%= điểm 1câu 80%= 20 điểmTS câu: 6Điểm 80Tỉ lệ 100% 2câu25%= 20 điểm 2câu 75%= 60 điểmTRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………………..Lớp:………………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn Sinh 7Thời gian: 45 phút Giám thị Mãphách ………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Mã pháchA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Chọn câu đúng 1. Loài nào có hình thức thụ tinh ngoài? a. Cá chép b. Châu chấu c. Gà lôi d. Vượn. 2. Loài nào hô hấp bằng phổi và túi khí? a. Thú b. Chim c. Châu chấu d. Cá chép 3. Loài nào có hệ thần kinh hình ống? a. Giun đất b. Châu chấu c. Cá chép d. Tôm 4. Lớp động vật nào có số lượng loài phong phú nhất trong giới động vật? a. Thú b. Giáp xác c. Hình nhện d. Sâu bọ 5. Lớp bò sát có mấy bộ? a. bộ b. bộ c. bộ d. bộ 6. Loài nào có hiện tượng thai sinh? a. Thú mỏ vịt b. Thằn lằn bóng c. Ngựa d. Bồ câu 7. Loài nào sau đây không thuộc lớp cá? a. Cá Quả b. Cá heo c. Cá Bơn d. Cá đuối 8. Tính đa dạng sinh học của động vật cao nhất môi trường nào? a. Nhiệt đới gió mùa b. Đới lạnh c. Hoang mạc d. Vùng cực B. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu Ngành động vật có xương sống gồm những lớp động vật nào? Nêu đặcđiểm của tim, máu đi nuôi cơ thể và thân nhiệt của từng lớp? (50 điểm)Câu Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào một lọ đầynước, đầu chúc xuống dưới? Từ kết quả thí nghiệm, rút ra kết luận về sự hô hấp củaếch? (20 điểm)Câu 3: Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên và nêu giá trị của hai loài động vậtquý hiếm? Nêu các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm? (50 điểm)TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚHọ và tên:……………………..Lớp:………………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2011-2012Môn Sinh 7Thời gian: 45 phút Giám thị Mãphách ………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Mã pháchA. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Chọn câu đúng 1. Lớp bò sát có mấy bộ? a. bộ b. bộ c. bộ d. bộ 2. Loài nào có hiện tượng thai sinh? a. Thú mỏ vịt b. Thằn lằn bóng c. Ngựa d. Bồ câu 3. Loài nào sau đây không thuộc lớp cá? a. Cá Quả b. Cá heo c. Cá Bơn d. Cá đuối 4. Tính đa dạng sinh học của động vật cao nhất môi trường nào? a. Nhiệt đới gió mùa b. Đới lạnh c. Hoang mạc d. Vùng cực Loài nào có hình thức thụ tinh ngoài? a. Cá chép b. Châu chấu c. Gà lôi d. Vượn. 6. Loài nào hô hấp bằng phổi và túi khí? a. Thú b. Chim c. Châu chấu d. Cá chép Loài nào có hệ thần kinh hình ống? a. Giun đất b. Châu chấu c. Cá chép d. Tôm Lớp động vật nào có số lượng loài phong phú nhất trong giới động vật? a. Thú b. Giáp xác c. Hình nhện d. Sâu bọ B. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu Ngành động vật có xương sống gồm những lớp động vật nào? Nêu đặcđiểm của tim, máu đi nuôi cơ thể và thân nhiệt của từng lớp? (50 điểm)Câu Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào một lọ đầynước, đầu chúc xuống dưới? Từ kết quả thí nghiệm, rút ra kết luận về sự hô hấp củaếch? (20 điểm)Câu 3: Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên và nêu giá trị của hai loài động vậtquý hiếm? Nêu các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm? (50 điểm) ĐÁP ÁN KIEÅM TRA HỌC KÌ II M(201-2012)Moân Sinh 7A. TRẮC NGHIỆM (80 điểm). Chọn câu đúng (mỗi câu đúng 10 điểm) 1. Loài nào có hình thức thụ tinh ngoài? a. Cá chép 2. Loài nào hô hấp bằng phổi và túi khí? b. Chim 3. Loài nào có hệ thần kinh hình ống? c. Cá chép 4. Lớp động vật nào có số lượng loài phong phú nhất trong giới động vật? d. Sâu bọ 5. Lớp bò sát có mấy bộ? d. bộ 6. Loài nào có hiện tượng thai sinh? c. Ngựa 7. Loài nào sau đây không thuộc lớp cá? b. Cá heo 8. Tính đa dạng sinh học của động vật cao nhất môi trường nào? a. Nhiệt đới gió mùa B. TỰ LUẬN: (120 điểm).Câu Ngành động vật có xương sống gồm: (Mỗi 10 điểm)- Lớp cá: Tim có hai ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, là động vật biếnnhiệt. Lớp lưỡng cư: Tim có ba ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha, là động vậtbiến nhiệt. Lớp bò sát: Tim có ba ngăn (tâm thất có vách hụt), máu đi nuôi cơ thể là máupha, là động vật biến nhiệt. Lớp chim: Tim có bốn ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, là động vậthằng nhiệt. Lớp thú: Tim có bốn ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, là động vậthằng nhiệt. Câu (Mỗi 10 điểm)- Ếch vẫn sống.- Ếch hô hấp chủ yếu qua da.Câu 3: Động vật quí hiếm là những động vật có giá tri về những mặt sau thựcphẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuấtkhẩu… đồng thời nó phải là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tựnhiên. (20 điểm)- HS cho hai ví dụ và nêu giái trị của chúng. (10 điểm)- Các biện pháp: Để bảo vệ động vật quí hiếm cần đẩy mạnh việc bảo vệ môitrường sống của chúng, cấm săn bắt, buôn bán trái phép, đẩy mạnh việc chănnuôi và xây dựng khu dự trữ thiên nhiên. (20 điểm)MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II(NĂM: 2011- 2012)MÔN: SINH 7SỐ ĐIỂM: 120, GỒM CÂU(đáp án tham khảo)Ma trận tự luận.Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụngcao1. Ngành động vật có xương sống(25 tiết) Các lớp động vật có xương sống. Đặc điểm của tim, máu đi nuôi cơ thể và thân nhiệt Thí nghiệm hô hấpếch.2 câu58,33%=70 điểm câu 71,42%=50 điểm câu 28,57%=20 điểm2. Động vật và đời sống con người (11 tiết) Động vật quý hiếm. Tên và giá trị cuả chúng? Các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm? câu 41,66%=50 điểm câu 100%=50 điểmTS câu: Điểm120Tỉ lệ 100% câu 83,33%=100 điểm câu 16,66%=20 điểm MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II(NĂM: 2011- 2012)MÔN: SINH 7SỐ ĐIỂM: 80, GỒM CÂU(đáp án tham khảo)Ma trận trắc nghiệm:Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao1. Ngành độngvật có xương sống(25 tiết) Di chuyển, sự phong phú của động vật. Hô hấp, thần kinh của động vật.4câu50%= 40 điểm 2câu 50%= 20 điểm 2câu 50%= 20 điểm2.Sự tiến hóa của động vật (4 tiết) Các bộ của lớp bò sát Hiện tượng thai sinh, phân loại động vật3câu37,5%= 30điểm 1câu 50%= 10 điểm 2câu 50%= 20 điểm2. Động vật vàđời sống con người (11 tiết) Đa dạng sinh học của động vật.1câu12,5%= 10điểm 1câu 20%= 10 điểmTS câu: 8Điểm 80 2câu25%= 40 điểm 2câu 75%= 40 điểmTỉ lệ 100%Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến