loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 7 đề số 1

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-25 18:00:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

72
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 7 đề số 1

kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 7 đề số 1

kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 7 đề số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

Full Name:…………………………………………..Class: 7A45 MINUTES TESTMark CommandsQuestion 1: Listen to the dialogue between Nga and Lan and fill in the missing information (2.5 pts)1. The phone number ………………………2. They will see: ………………………3.They will meet at: ……………………….4. They will go by: …………………..……5. The phoning ………………………Question 2: Circle the best answer A, B, or D(2pts)1. …………awful restaurant!A. How B. What C. What D. What an2. How old………….on your next birthday?A. are you B. do you C. will you be D. is it3. My father has farm. He…………cattle and chicken.A. grows B. is growing C. raises D. works4. What’s your………….?- It’s 185 Le Loi Street.A. telephone number C. addressB. telephone directory D. date of birthQuestion 3: Match the questions in column with the correct answer in column B(1pt)A B1. How are you today?2. Do you like tea?3. Hi, Nam. Nice to see you again.4. Do you like English? a. No. like orange juice.b. Pretty good.c. Yes, do.d. Nice to meet you, too.e. Yes, am.1…….. 2……… 3………...

Nội dung tài liệu

Full Name:…………………………………………..Class: 7A45 MINUTES TESTMark CommandsQuestion 1: Listen to the dialogue between Nga and Lan and fill in the missing information (2.5 pts)1. The phone number ………………………2. They will see: ………………………3.They will meet at: ……………………….4. They will go by: …………………..……5. The phoning ………………………Question 2: Circle the best answer A, B, or D(2pts)1. …………awful restaurant!A. How B. What C. What D. What an2. How old………….on your next birthday?A. are you B. do you C. will you be D. is it3. My father has farm. He…………cattle and chicken.A. grows B. is growing C. raises D. works4. What’s your………….?- It’s 185 Le Loi Street.A. telephone number C. addressB. telephone directory D. date of birthQuestion 3: Match the questions in column with the correct answer in column B(1pt)A B1. How are you today?2. Do you like tea?3. Hi, Nam. Nice to see you again.4. Do you like English? a. No. like orange juice.b. Pretty good.c. Yes, do.d. Nice to meet you, too.e. Yes, am.1…….. 2……… 3……… 4……….Question 4: Read the passage and answer the questions. (3pts): Hoa is twelve now. She will be thirteen on Sunday, June eighth. She will have party for her birthday. She lives at 12 Tran Hung Dao street with her uncle and aunt. She often goes to school by bike because it’s only one kilometer from her house to school.1. Is Hoa twelve years old now?2. Who does she live with?3. Where does she live?4. How far is it from her house to school?5. How does she go to school?6. Will she be fifteen years old on her next birthday?Question 5: Write the question(2.5pts)A: (1)………………………………………………………..?B: live at 20 Tran Hung Dao Street.A(2)…………………………………………………………….?B: go to school by bus.A: (3)……………………………………………………………..?B: It’s about one kilometer from my house to the bus stop.A: (4) ……………………………………………………………?B: It’s August the fifth.A: (5)………………………………………………………………..?B: It’s 8553346Full Name:…………………………………………..Class: 7B45 MINUTES TESTMark CommandsQuestion 1: Listen to the dialogue between Nga and Lan and fill in the missing information (2.5 pts)1. The phone number ………………………2. They will see: ………………………3.They will meet at: ……………………….4. They will go by: …………………..……5. The phoning ………………………Question 2: Circle the best answer A, B, or D(2pts)1. …………awful mouse!A. How B. What C. What D. What an2. How old………….on her next birthday?A. is Lan B. does Lan C. will Lan be D. is it3. Ba’s father has farm. He…………cattle and chicken.A. grows B. is growing C. raises D. works4. What’s your………….?- It’s 185 Le Loi Street.A. telephone number C. addressB. telephone directory D. date of birthQuestion 3: Match the questions in column with the correct answer in column B(1pt)A B1. How are you today?2. Do you like tea?3. Hi, Nam. Nice to see you again.4. Do you like English? a. No. like orange juice.b. Pretty good.c. Yes, do.d. Nice to meet you, too.e. Yes, am.1…….. 2……… 3……… 4……….Question 4: Read the passage and answer the questions. (3pts): Hoa is twelve now. She will be thirteen on Sunday, June eighth. She will have party for her birthday. She lives at 12 Tran Hung Dao street with her uncle and aunt. She often goes to school by bike because it’s only one kilometer from her house to school.1. Is Hoa twelve years old now?2. Who does she live with?3. Where does she live?4. How far is it from her house to school?5. How does she go to school?6. Will she be fifteen years old on her next birthday?Question 5: Write the question(2.5pts)A: (1)………………………………………………………..?B: He lives at 20 Tran Hung Dao Street.A(2)…………………………………………………………….?B: He goes to school by bus.A: (3)……………………………………………………………..?B: It’s about one kilometer from his house to school.A: (4) ……………………………………………………………?B: It’s Octobor the fifth.A: (5)………………………………………………………………..?B: It’s 6346221Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến