loading
back to top

KIỂM TRA 1 TIẾT môn lịch sử LỚP 11

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-26 22:28:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 11   

757
Lượt xem
35
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIỂM TRA 1 TIẾT môn lịch sử LỚP 11

KIỂM TRA 1 TIẾT môn lịch sử LỚP 11

KIỂM TRA 1 TIẾT môn lịch sử LỚP 11Loading...

Tóm tắt nội dung

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Kiểm tra 45 phút TRƯỜNG THPT QUỲNH THỌ ---------------------------- Môn :Lịch sử; Lớp …………… Họ và tên:………………………………… ĐỀ KIỂM TRA1 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35C©u Trong Chính saùch kinh teá môùi ñaõ thay theá cheá ñoä tröng thu löông thöïc thöøa baèng:A.Thueá löông thöïc noäp baèng coâng lao ñoäng B.Thueá löông thöïc noäp haøng thaùngC.Thueá löông thöïc noäp baèng tieàn D.Thueá löông thöïc noäp baèng hieän vaätC©u Sau cách mạng tháng 2/1917 chính quyền được thành lập nước Nga làA. Nền quân chủ của quí tộc phong kiến B. Chính quyền của giai cấp tư sảnC. Nền chuyên chính của giai cấp vô sản D. Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viếtC©u Hồng quân Liên Xô là lực lượng vũ trang bảo vệ ?A. Nga hoàng B. Chính quyền tư sản lâm thờiC. Chính quyền Xô Viết D. Tất cả các trênC©u Sau khi chính quyền Xô Viết được thành lập, trong hoàn cảnh khó khăn, chính quyền Xô viết đã thực hiện biện pháp gì để đối phó?A. Thực hiện...

Nội dung tài liệu

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Kiểm tra 45 phút TRƯỜNG THPT QUỲNH THỌ ---------------------------- Môn :Lịch sử; Lớp …………… Họ và tên:………………………………… ĐỀ KIỂM TRA1 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35C©u Trong Chính saùch kinh teá môùi ñaõ thay theá cheá ñoä tröng thu löông thöïc thöøa baèng:A.Thueá löông thöïc noäp baèng coâng lao ñoäng B.Thueá löông thöïc noäp haøng thaùngC.Thueá löông thöïc noäp baèng tieàn D.Thueá löông thöïc noäp baèng hieän vaätC©u Sau cách mạng tháng 2/1917 chính quyền được thành lập nước Nga làA. Nền quân chủ của quí tộc phong kiến B. Chính quyền của giai cấp tư sảnC. Nền chuyên chính của giai cấp vô sản D. Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viếtC©u Hồng quân Liên Xô là lực lượng vũ trang bảo vệ ?A. Nga hoàng B. Chính quyền tư sản lâm thờiC. Chính quyền Xô Viết D. Tất cả các trênC©u Sau khi chính quyền Xô Viết được thành lập, trong hoàn cảnh khó khăn, chính quyền Xô viết đã thực hiện biện pháp gì để đối phó?A. Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến B. Đầu hàng các nước đế quốcC. Hoà hoãn, bắt tay với các nước đế quốc D. Nhờ sự giúp đỡ của các nước khácC©u Năm 1915 Đức và Áo Hung không đạt được mục đích loại được nước nào ra khỏi chiến tranh ?A. Nga B. Anh và Pháp C. Pháp D. AnhC©u nghĩa lịch sử của cách mạng Tân hợi 1911 là :A. Lật đổ Triều đại Mãn Thanh thiết lập một triều đại Phong Kiến mớitiến bộ hơnB. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân tạo điều kiện cho Chủ Nghĩa Tư Bản phát triểnC. Lật đổ chính qyuyền Mãn Thanh chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế mở đường cho chủ nghĩa Tư Bản phát triển, và ảnh hưởng nhất định đối với số cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc số nước Châu như Việt Nam.D. Lật đổ ách thống trị của Giai cấp Phong Kiến đưa Tư Sản nắm chính quyền C©u :Đâu không phải là mục đích của tổ chức Đồng minh hội?A. Khôi phục nhà nước Trung Hoa, đưa Viên Thế Khải làm tổng thốngB. Đánh đổ bọn đế quốc và phong kiến Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa độc lậpC. Đánh đổ Mãn thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất cho dân càyD. Khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân càyC©u Mĩ hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin vào thời gian nào ?1A. Năm 1900 1902 B. Năm 1898 1900 C. Năm 1899 1902 D. Năm 1897 1898C©u Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ấn Độ ?A. Chia để trị.B. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.C. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.D. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.C©u 10 Sắc lệnh hòa bình là sắc lệnh hòa bình nói vê vấn đề gì ?A. Nga xin giảng hòa với liên quân 14 nước tấn công Nga B. Thỏa thuận đàm phán chống thù trong giặc ngoàiC. Tất cả các trên D. Nga rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhấtC©u 11 Phong trào Duy Tân Trung Quốc diễn ra trong thời gian nào?A. 1851 B. 1864 C. 1898 D.1901C©u 12 Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào ?A. Tất cả các lĩnh vực. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Quân sự.C©u 13 Cách mạng tháng 10 Nga diễn ra dưới hình thức ?A. Đấu tranh chính trị B. Bạo động vũ trangC. Biểu tình mít tinh D. Kh ởi nghĩa vũ trangC©u 14 Tại sao kinh tế nước Nga bị suy sụp thời trước cách mạng ?A. Vì Nga là nước phong kiến B. Vì Nga th ực hiện chính sách Cộng sản thời chiếnC. Vì Nga tham gia chiến tranh thế giới D. Vì Nga th ực hiện chính sách kinh tế mớiC©u 15 Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là ?A. Chiến tranh đế quốc chính nghĩa B. Chiến tranh giành thuộc địaC. Chiến tranh đế quốc D. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa C©u 16 Ñöùng ñaàu naém moïi quyeàn haønh ôû Nhaät Baûn ñaàu theá kæ XIX laø ai?A.Teå töôùngB. Töôùng Su goân C.Ñaïi ñeáD. Thieân hoaøngC©u 17 Đặc điểm chung về phong trào đấu tranh Đông Nam cuối thế kỉ XIX?A.Các nước đều bi thực dân xâm lược và cai trị B.Các nước tiến hành cải cách dân chủ C.Các nước tiến hành đấu tranh nhưng thất bạiD.Tất cả các trên C©u 18 :Sau cách mạng 1905 1907, Nga theo thể chế chính trị nào ?A. Quân chủ chuyên chế B. Dân chủ đại nghịC. Xã hội chủ nghĩa D. Quân chủ lập hiếnC©u 19 Cuộc cách mạng tháng Hai Nga là cuộc cách mạng có tính chất gì ?A. Cách mạng vô sản B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới2C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ D. Cách mạng văn hoáC©u 20 Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam đang tồn tại dưới chế độ xã hội nào ?A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. C. Tư bản. D. Xã hội chủ nghĩa.C©u 21 Công cuộc xây dựng đã đòi hỏi như thế nào cho các dân tộc trên lãnh thổ nước Nga Xô viết?A. Độc lập với nhau phát huy sức mạnh riêng của mỗi nước.B. Liên kết với nước đế quốc bên ngoài để nhận sự giúp đỡC. Liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặtD. Một hai dân tộc liên minh với nhauC©u 22 Tại sao kinh tế nước Nga bị suy sụp thời trước cách mạng ?A.Vì Nga là nước phong kiến Vì Nga th ực hiện chính sách kinh tế mớiC.Vì Nga tham gia chiến tranh thế giới Vì Nga th ực hiện chính sách Cộng sản thời chiếnC©u 23 Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ Nhật Bản sụp đổ ?A. Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.B. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.C. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.D. Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ. C©u 24 :Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất Đức tập trung binh lực đâu ?A. Phía đông châu Âu. B. Phía Tây châu ÂuC. Bán đảo Ban căng D. Phía Nam ÂuC©u 25 Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọngtâm gì?A. Mở rông giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài B. Xây dựng nền nông nghiệp hiện đạiC. Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa D. Đẩy mạnh xây dựng nền chủ nghĩa quốc phòng hiện đạiC©u 26 Tính chaát cuûa cuoäc Caûi caùch Minh Trò naêm 1868 ôû Nhaät Baûn laø gì?A.Caùch maïng tö saûn B.Chieán tranh ñeá quoác phi nghóaC.Caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa D.Caùch maïng daân chuû tö saûn khoâng trieät ñeå.C©u 27 Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh nhất vào khoảng thời gian nào ?A. Thế kỉ XV B. Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX C. Thế kỉ XVII D. Thế kỉ XVIC©u 28 Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục đích gì?A. Ký hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi B. Hợp tác kinh tếC. Hợp tác quân sự D. Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranhC©u 29 Nhật chuyển sang giai đoạn Đế Quốc chủ nghĩa gắn liền với :3A. Chiến tranh Đài Loan, Chiến tranh Trung-Nhật, Chiến tranh Triều TiênB. Chiến tranh Triều Tiên.,Chiến tranh Nga-Nhật,Chiến tranh Trung-NhậtC. Chiến tranh Đài Loan, Chiến tranh Trung-Nhật, Chiến tranh Nga-NhậtD. Chiến tranh thế giới thứ nhấtC©u 30 Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào ?A. Kinh tế. B. Tất cả các lĩnh vực. C. Quân sự. D. Chính trị.C©u 31 Thự dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc ?A. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.B. Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.C. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.D. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng. C©u 32 :Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thực dân nào chiếm nhiều thuộc địa trên thế giới nhất?A. Mĩ B. Anh C. Pháp D. NgaC©u 33 Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân Trung Quốc là ai ?A. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. B. Tôn Trung Sơn.C. Vua Quang Tự. D. Từ Hi Thái Hậu.C©u 34 Mĩ phải công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào?A. Năm 1933 B. Năm 1922 C. Năm 1932 D. Năm 1917C©u 35 Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc là:A. Phong trào Duy Tân B. Phong trào Đông Du, C. Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn, D. Khởi nghĩa Thaí Bình Thiên Quốc 4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến