loading
back to top

KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 7

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-26 21:23:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 11   

3621
Lượt xem
29
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 7

KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 7

KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 7
Tóm tắt nội dung

Tiết:37 Ngày kiểm tra:Tuần:19 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ- LỚP THỜI GIAN: 45 PHÚT I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử theá giôùi trung ñaïi vaø lòch söû Vieät nam töø thôøi Ngoâ, Ñinh Tieàn Leâ, Lyù Tr ần so với yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng. Từ kết quả kiểm tra, giúp học sinh tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân. Đánh giá được phương pháp, hình thức dạy học của giáo viên để có sự điều chỉnh hợp lý.1/ Về kiến thức: Rút ra đươc nét chung về điều kiện kiện của khu vực Đông Nam xác định được cơ sở kinh tế, các giai cấp cơ bản của XHPK Trình bày ñöôïc nội dung, nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng Hoàn chỉnh được việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm sau khi lên ngôi Nhớ, ghi được bài thơ “sông núi nước Nam“ Lí giải được vì sao Lý Thường Kiệt cho ngâmvang bài thơ đó Liệt kê được các sự kiện lịch sử quan trọng thời Đinh Tiền Lê Trình baøy yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng- Nguyeân...

Nội dung tài liệu

Tiết:37 Ngày kiểm tra:Tuần:19 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ- LỚP THỜI GIAN: 45 PHÚT I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử theá giôùi trung ñaïi vaø lòch söû Vieät nam töø thôøi Ngoâ, Ñinh Tieàn Leâ, Lyù Tr ần so với yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng. Từ kết quả kiểm tra, giúp học sinh tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân. Đánh giá được phương pháp, hình thức dạy học của giáo viên để có sự điều chỉnh hợp lý.1/ Về kiến thức: Rút ra đươc nét chung về điều kiện kiện của khu vực Đông Nam xác định được cơ sở kinh tế, các giai cấp cơ bản của XHPK Trình bày ñöôïc nội dung, nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng Hoàn chỉnh được việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm sau khi lên ngôi Nhớ, ghi được bài thơ “sông núi nước Nam“ Lí giải được vì sao Lý Thường Kiệt cho ngâmvang bài thơ đó Liệt kê được các sự kiện lịch sử quan trọng thời Đinh Tiền Lê Trình baøy yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng- Nguyeân Khái quát được đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV2/ Về kỹ năng Rèn luyện cho HS kĩ năng tổng hợp, giải thích, lựa chọn kiến thức, trình bày một bài viết3. Về thái độ: Tự hào về thành tựu trong xây dựng đất nước, chống ngoại xâm của tổ tiên, từ đó phấn đấuhọc tập, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nướcII. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.III.THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ:PGD ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ ITRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN MÔN LỊCH SỬ- LỚP TỔ: SỬ-ĐỊA-GDCD THỜI GIAN: 45 PHÚT I. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ: Tên CĐ(nộidung,chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụngCộngTNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độcaoTNKQ TL TNKQ TL1. Lịch sử thế giới trung đại Trình bày được nội dung, nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng -Rút ra đươc nét chung về ĐKTN của khuvực ĐNÁ-Xácđịnhđược cơsở ktếcủaXHPK,GC cơbản củaXHPKSố câu Số điểmTỉ lệ Số câu :1SĐ: 2đTỉ lệ20% Số câu:4SĐ: 1đTỉ lệ10 Số câu:5(TN4+TL1)Số điểm:3(TN1+TL2)Tỉ lệ: 30%2. Buổiđầu độclập thờiNgô-Đinh-Tiền Lê(Tk X) Liệt kêđượccác sựkiện lịchsử quantrọngthờiĐinh –Tiền Lê Hoànchỉnhđược việcĐinh BộLĩnh đãlàm saukhi lênngôi Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu:1 SĐ: 1đ Số câu:1 SĐ: 1đ câu: TL1, TN1Số điểm 2TL1,TN1Tỉ lệ 20%3. NướcĐại Việt thời Lý-Trần (TK XI -XIV) Trình baøy được yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng- Nguyeân Nhớ, ghi được bài thơ. Lí giải được vì sao Lý ThườngKiệt cho ngâm vang bài thơ đó Khái quát được đặc điểm của các cuộc khởi nghĩanông dân nửa cuốithế kỉ XIVSố câu Số điểmTỉ lệ Số câu:1 SĐ: 2đ Số câu:1SĐ: 2đ Số câu SĐ: 1đ Số câu: 3(TN1+TL2)Số điểm:5(TN1+TL4)Tỉ lệ: 50%TS câu TS điểmTỉ lệ Số câu: 3(TN1+TL2)điểm: 5đ (TN1+TL4)Tỉ lệ: 50 Số câu: 2(TN1+TL1)Số điểm: điểm (TN1+TL2) Tỉ lệ 30 Số câu: 5TN4, TL1Số điểm: điểm (TN4, TL2) Tỉ lệ: 20% Tổng Số câu: 10(TN6+TL4)TSĐ:10(TN3+TL7)TL: 100%PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀOTẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2015-2016HUYỆN MỎ CÀY BẮC MÔN LỊCH SỬ- LỚP 7Trường THCS Nhuận Phú Tân Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và tên học sinh ....................................Lớp: .......... A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (15 phút) 3điểm) I. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước trả lời đúng trong các câu sau: (1 điểm ): Câaâu Đặc điểm chung về điều kiện kiện của khu vực Đông Nam là gì? A. Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa nắng C. Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa D. Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nóng Caâu Cô sôû kinh teá chuû yeáu cuûa xaõ hoäi phong kieán laø gì? A. Saûn xuaát noâng nghieäp keát hôïp vôùi chaên nuoâi B. Saûn xuaát noâng nghieäp keát hôïp chaên nuoâi vaø laøm moät soá ngheà thuû coâng C. Saûn xuaát noâng nghieäp vaø laøm moät soá ngheà thuû coâng D. Saûn xuaát noâng nghieäp laø chuû yeáu Caâu Xaõ hoäi phong kieán ph ương Đôn coù giai caáp cô baûn laø A. taêng löõ, quyù toäc vaø noâng daân C. laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ B. òa chuû vaø noâng daân lónh canh D. chuû noâ vaø noâ leä Caâu 4: Xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂu coù giai caáp cô baûn laø A. òa chuû vaø noâng daân lónh canh C. laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ B. chuû noâ vaø noâ leä D. taêng löõ, quyù toäc vaø noâng daân II. Nối kết thời gian cột với sự kiện lịch sử cột cho phù hợp: (1 điểm)Caâu Cột Trả lời Cột II1. Naêm 9682. Naêm 9703. Naêm 980 4. Naêm 981 ………2 ………3 ………4 ……… A. Leâ Hoaøn leân ngoâi vua, laäp ra nhaø Tieàn LeâB. Ñinh Boä Lónh leân ngoâi Hoaøng ñeá, nhaø Ñinh thaønh laäpC. Leâ Hoaøn ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc ToángD. Ñinh Tieân Hoaøng vaø con trai laø Ñinh Lieãn bò aùm haïiE. Vua Ñinh ñaët nieân hieäu laø Thaùi BìnhIII. Điền cụm từ (Hoa Lư, Cổ Loa, quan trọng, chủ chốt, Đại Cồ Việt, các con, thích hợp vàochổ…. Để hoàn chỉnh việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm sau khi lên ngôiCâu :1.Đặc tên nước là ..........................2. Đóng đô ................................3. Phong vương cho .....................4. Cử các tướng thân cận nắm giữ các chức vụ ................. ...............Hết phần trắc nghiệm................. Điểm Lời phê :B. PHẦN TỰ LUẬN (Lịch sử 7): (7 điểm 30 phút): Câu (2 điểm): Trình baøy noäi dung, yù nghóa cuûa phong traøo vaên hoùa phuïc höng? Câu (2 điểm): Em hãy ghi lại bài thơ “sông núi nước Nam“ Vì sao khi cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt, Lý Thường Kiệt lại cho người ngâm vang bài thơ đó? Câu (2 điểm): Trình baøy yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng- Nguyeân?Câu 10 (1 điểm): Cho biết đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV (1đ) .........................Hết.....................HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN:A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm):I. Các trả lời đúng Câu 1- câu 4: điểm Mỗi đúng đạt 0.25 điểm)Câu 4Ý đúng CII. Nối kết thời gian cột với sự kiện lịch sử cột Câu 5: điểm (Mỗi đúng đạt 0.25 đ)1 CIII. Điền cụm từ thích hợp: Câu 6: điểm (Mỗi đúng đạt 0.25 điểm)1. Đại Cồ Việt, 2. Hoa Lư 3. Các con 4. Chủ chốtB. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM):Câu (2 điểm)- Noäi dung: Leân aùn nghieâm khaéc giaùo hoäi Ki-toâ, ñaû phaù traät töï xaõ hoäi phong kieán (0.5đ) Ñeà cao giaù trò con ngöôøi, ñeà cao khoa hoïc töï nhieân, xaây döïng theá giôùi quan duy vaät (0.5đ)- YÙ nghóa: Phaùt ñoäng quaàn chuùng ñaáu tranh choáng laïi xaõ hoäi phong kieán (0.5đ) Môû ñöôøng cho söï phaùt trieån cuûa vaên hoùa chaâu AÂu vaø nhaân loaïi (0.5đ)Câu (2 điểm) *Ghi đúng bài Sông núi nước Nam (1đ) sông núi nước Nam vua Nam Rành rành định phận sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời“ *Lý Thường Kiệt cho người ngâm vang bài thơ đó nhắm: Động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ (0.5 đ) Làm khiếp đảm tinh thần của quân Tống. (0.5 đ)Câu YÙ nghóa lòch söû (2 điểm) Ñaäp tan tham voïng vaø yù chí xaâm löôïc Ñaïi Vieät cuûa ñeá cheá Moâng- Nguyeân, baûo veä ñoäc laäp, toaøn veïn laõnh thoå vaø chuû quyeàn quoác gia cuûa daân toäc. (0.75 đ)- Theå hieän söùc maïnh cuûa daân toäc, ñaùnh baïi moïi keû thuø xaâm löôïc (0.5 đ)- Goùp phaàn xaây döïng truyeàn thoáng daân toäc, xaây döïng hoïc thuyeát quaân söï, ñeå laïi nhieàu baøi hoïc cho ñôøi sau trong cuoäc ñaáu tranh choáng xaâm löôïc. (0.75 đ)Câu 10 Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV (1đ) -Thaønh phaàn tham gia chuû yeáu laø noâng daân laøng xaõ ñoùi khoå löu vong, noâng noâ vaø noâ tì (0.5 đ) Caùc cuoäc khôûi nghóa ñeàu noå ra vaøo nöûa cuoái theá kæ XIV (0.25 đ) Coù cuoäc khôûi nghóa, nghæa quaân ñaõ chieám ñöôïc thaønh Thaêng Long (0.25 đ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến